Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 111/2014
Platnost od 25.11.2014
Účinnost od 01.02.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie17)“ vkládají slova „zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.“.

2. § 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „ , provozování a osvědčování jejich způsobilosti“ nahrazují slovy „a provozní způsobilosti“.

4. V § 1 odst. 1 písm. i) se slova „§ 55b“ nahrazují slovy „§ 55c“.

5. V § 1 odst. 1 písm. j) se slova „podmínkách vydání licence, osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele“.

6. V § 1 odst. 1 písm. l) se slova „vzorech průkazů kontrolních pracovníků při výkonu státního dozoru a“ zrušují.

7. V § 1 odst. 1 písm. m) se slova „a výši poplatků za některé úkony prováděné Úřadem“ zrušují.

8. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n) údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště.“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

10. V § 6 písm. e) se slova „osvědčení“ nahrazují slovy „rozhodnutí“.

11. V § 6 písm. j) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

12. V § 6a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

13. V nadpisu § 8b se slova „(k § 17b odst. 5)“ nahrazují slovy „(k § 17b odst. 6)“.

14. § 8d až 8n se včetně nadpisů zrušují.

15. V § 9a písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

16. § 10 se zrušuje.

17. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) může být využita“.

18. V § 13 odst. 2 se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

19. V § 13 odst. 3 se slova „plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

20. V § 13 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „ke vzletům a přistáním“.

21. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy.“.

22. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel, mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být využita“.

23. V § 14 odst. 2 se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

24. V § 14 odst. 3 se slova „plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

25. V § 14 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenou“ a slovo „letadel“ zrušují.

26. § 14b se zrušuje.

27. V nadpisu nad § 15 se slova „(K § 44 odst. 6)“ nahrazují slovy „(k § 44 odst. 7)“.

28. V § 15 odst. 4 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“ a slova „§ 44 odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „§ 44 odst. 5 písm. a) a b)“.

29. V § 16 odst. 1 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“.

30. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „§ 44 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 5“.

31. V § 16a odstavec 8 zní:

(8) Služba tvorby letových postupů je určena k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují:

a) přiblížení podle přístrojů,

b) standardní přístrojový přílet,

c) standardní přístrojový odlet,

d) traťový let.“.

32. V § 16g odstavec 2 zní:

(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z

a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a

b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část,

1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,

2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo

3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.“.

33. V § 16g se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

34. § 16i včetně nadpisu zní:

㤠16i

Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy

(k § 55d odst. 5 zákona)

Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.“.

35. § 16j se včetně nadpisu zrušuje.

36. V nadpisu § 16k se slova „(k § 55a odst. 3)“ nahrazují slovy „(k § 55a odst. 6)“.

37. § 16l včetně nadpisu zní:

㤠16l

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona

(k § 55c odst. 5 zákona)

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

38. § 16m se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b zrušuje.

39. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

40. V nadpisu § 18 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

41. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „podává“ a za slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemský“.

42. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Žádost“ vkládá slovo „tuzemský“.

43. V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo „protizákonnými“ nahrazuje slovem „protiprávními“.

44. § 18a a 19 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují.

45. V nadpisu § 25 se slova „k § 82 odst. 7“ nahrazují slovy „k § 82 odst. 6“.

46. V nadpisu § 29b se slova „k § 91a odst. 12“ nahrazují slovy „k § 91a odst. 11“.

47. § 30 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

48. V nadpisu § 31 se slova „k § 98 odst. 3“ nahrazují slovy „k § 98 odst. 2“.

49. V § 31 odst. 4 a 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

50. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

㤠31a

Údaje předávané za účelem statistického zjišťování

(k § 98a odst. 3 zákona)

Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.“.

51. Přílohy č. 2, 6 a 11 až 13 se zrušují.

52. V příloze č. 7 nadpis zní:

„Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy

(k § 55d odst. 5 zákona)“.

53. V příloze č. 7 nadpis části I. zní:

„Události podléhající hlášení v souvislosti s provozem, údržbou, opravami a výrobou letadel“.

54. V příloze č. 7 nadpis části II. zní:

„Události podléhající hlášení v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb“.

55. V příloze č. 8 nadpis zní:

„Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

(k § 55a odst. 6 zákona)“.

56. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Rozsah údajů uchovávaných v databázi

(K § 51a odst. 11 zákona)

A. Údaje o terénuzískávání
Oblast pokrytípovinné |
Identifikace původce (originátora) datpovinné |
Identifikace zdroje datpovinné
Způsob získánípovinné
Rozteč bodůpovinné
Horizontální referenční systémpovinné
Horizontální rozlišenípovinné
Horizontální přesnostpovinné
Horizontální stupeň věrohodnostipovinné |
Horizontální polohapovinné
Výška nad mořempovinné
Vztažná výška nad mořempovinné
Vertikální referenční systémpovinné |
Vertikální rozlišenípovinné |
Vertikální přesnostpovinné |
Vertikální stupeň věrohodnostipovinné |
Typ plochyvolitelné |
Zaznamenaná plochapovinné
Úroveň proniknutívolitelné
Známé odchylkyvolitelné
Integritapovinné
Označení data a časupovinné
Použitá měřicí jednotkapovinné
B. Údaje o překážkáchzískávání
Oblast pokrytípovinné |
Identifikace původce (originátora) datpovinné |
Identifikace zdroje datpovinné
Identifikace překážkypovinné
Horizontální přesnostpovinné
Horizontální stupeň věrohodnostipovinné
Horizontální polohapovinné
Horizontální rozlišenípovinné
Horizontální rozsahpovinné
Horizontální referenční systémpovinné
Výška nad mořempovinné
Výška nad zemívolitelné
Vertikální přesnostpovinné
Vertikální stupeň věrohodnostipovinné
Vertikální rozlišenípovinné
Vertikální referenční systémpovinné
Druh překážkypovinné
Geometrický druhpovinné
Integritapovinné
Označení data a časupovinné
Použitá měřicí jednotkapovinné
Provozvolitelné
Účinnostvolitelné
Osvětlenípovinné
Značenípovinné“.

57. Příloha č. 15 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Vlastnosti údajů o terénu a překážkách

(K § 51a odst. 11 zákona)

Vlastnosti údajů o terénu

Území vymezené podle § 16g odst. 3Území vymezené podle § 16g odst. 5 písm. a) a b)Území vymezené podle § 16g odst. 7
Rozteč bodůnejvíce 3 obloukové vteřiny(přibližně 90 m)nejvíce 1 oblouková vteřina(přibližně 30 m)nejvíce 0,3 obloukové vteřiny(přibližně 9 m)
Vertikální přesnosta)0 až 30 m0 až 3 mg)0 až 1 m
Vertikální rozlišeníb)1 m0,1 m0,1 m
Horizontální přesnostc)0 až 50 m0 až 5 m0 až 2,5 m
Stupeň věrohodnostid)90 % nebo lepší90 % nebo lepší90 % nebo lepší
Integritae)běžnávýznačnávýznačná |
Četnost předávání1x ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů.f)

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.

f) Význačnou změnou se rozumí zjištěná změna výšky nad mořem minimálně 2 bodů sítě modelu terénu o hodnotu větší než je vertikální přesnost pro danou kategorii území nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další).

g) Údaje o terénu předávané Ministerstvem obrany nemusí dosahovat uvedené přesnosti v oblastech trvalých lesních porostů.

Vlastnosti údajů o překážkách

Území vymezené podle § 16g odst. 3Území vymezené podle § 16g odst. 4 písm. a) a b)Území vymezené podle § 16g odst. 7
Vertikální přesnosta)0 až 3 m0 až 3 m0 až 1 m
Vertikální rozlišeníb)1 m0,1 mg)0,1 m
Horizontální přesnostc)0 až 50 m0 až 5 m0 až 2,5 m
Stupeň věrohodnostid)90 % nebo lepší90 % nebo lepší90 % nebo lepší
Integritae)běžnávýznačnávýznačná |
Četnost předávání1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnůf)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůf)1 ročně, u význačné změny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůf)

a) Hodnota vertikální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

b) Hodnota vertikálního rozlišení udává počet jednotek nebo číslic používaných k vyjádření měřených nebo vypočítaných hodnot. (Např. pokud je hodnota vertikálního rozlišení stanovená na 0,01 m, je zapotřebí vertikální polohu uvést s přesností a zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Pokud je změřená hodnota např. 100 m, bude uvedena jako 100,00 m; nebo pokud je změřená jako 52,548 m, bude uvedena jako 52,55 m.)

c) Hodnota horizontální přesnosti udává stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou.

d) Hodnota stupně věrohodnosti udává pravděpodobnost, že skutečná hodnota parametru leží uvnitř určitého intervalu okolo odhadované hodnoty.

e) Hodnota integrity udává stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny.

f) Význačnou změnou se rozumí zjištění nové překážky, nebo aktualizace takového údaje, jehož neznalost by mohla mít negativní vliv na bezpečnost leteckého provozu (např. horizontální poloha, výška nad mořem, výška nad zemí a další). Údaje o dočasné stavbě se předávají, jestliže doba její dočasnosti přesáhne 120 dnů.

g) Údaje o překážkách předávané Ministerstvem obrany mají vertikální rozlišení 1 m.“.

58. V příloze č. 16 nadpis zní:

„Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona

(k § 55c odst. 5 zákona)“.

59. Za přílohu č. 17 se doplňuje příloha č. 18, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

Údaje předávané za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a provozovateli letiště

(k § 98a odst. 3 zákona)

I. Seznam údajů předávaných jednotlivými subjekty Ministerstvu dopravy

A. Provozovatel letiště

A. 1 Pro obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště

1. údaje o počtu pohybů letadel,

2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,

5. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli,

6. údaje o hmotnosti naloženého nákladu,

7. údaje o hmotnosti vyloženého nákladu,

8. údaje o hmotnosti naloženého a vyloženého nákladu celkem,

9. údaje o hmotnosti naložené pošty,

10. údaje o hmotnosti vyložené pošty,

11. údaje o hmotnosti naložené a vyložené pošty celkem.

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1. a 6. až 11. strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní dopravu celkem,

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,

- výhradní přepravu nákladu a pošty,

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 2. až 5. strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní dopravu celkem,

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu celkem,

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

A. 2 Pro jinou než obchodní leteckou dopravu předává provozovatel letiště

1. údaje o počtu pohybů letadel celkem,

2. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

3. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

4. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem.

A. 3 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává

1. údaje o počátečním a konečném místě letu,

2. údaje o počtu přepravených cestujících,

3. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

4. údaje o hmotnosti přepravené pošty.

Provozovatel letiště předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro jednotlivé lety pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy a pro jednotlivé lety nepravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy.

A. 4 Provozovatel mezinárodního letiště, které odbavuje nejméně 90 % z celkově přepravovaných cestujících nebo nákladu v České republice, a provozovatel letiště, které odbavuje alespoň 1 milion cestujících nebo 100 tisíc tun nákladu ročně, dále předává

1. údaje o příjmech z leteckého provozu v členění na příjmy z poplatků za letadla, poplatků za cestující a jiných poplatků za letecký provoz;

2. údaje o příjmech z poplatků za pozemní odbavení,

3. údaje o příjmech v souvislosti s poskytováním jiných než leteckých služeb v členění podle souvislosti s uskladněním a doplňováním paliva, provozem restaurací barů, kaváren, cateringu a bezcelních obchodů, parkováním automobilů a jiné, kromě příjmů z pronájmů,

4. údaje o příjmech z pronájmů,

5. údaje o jiných příjmech souvisejících s provozem letiště,

6. údaje o celkových příjmech (součet příjmů pod body 4.1. až 4.5.),

7. údaje o provozních dotacích,

8. údaje o příjmech celkem, včetně provozních dotací,

9. údaje o nákladech na provoz a údržbu včetně nákladů na zaměstnance v členění na náklady na personál, zásoby a služby od subdodavatelů,

10. údaje o správní režii,

11. údaje o jiných neinvestičních nákladech,

12. údaje o investičních nákladech v členění na odpisy, úroky a jiné investiční náklady,

13. údaje o celkových nákladech (součet nákladů pod body 4.9. až 4.12.),

14. údaje o nákladech na letištní pohybové plochy a jejich osvětlení,

15. údaje o nákladech na zařízení terminálů pro osobní a nákladní přepravu,

16. údaje o nákladech na prostory hangárů a údržby,

17. údaje o nákladech na přibližovací a letištní služby včetně komunikačních, navigačních a přehledových služeb,

18. údaje o nákladech na meteorologické služby,

19. údaje o nákladech na ochranu civilního letectví před protiprávními činy,

20. údaje o nákladech na záchranné a protipožární služby,

21. údaje o jiných nákladech souvisejících s provozem letiště,

22. údaje o hrubých kapitálových investicích v členění na investice do pohybových ploch, investice do budov terminálů ve vlastnictví letiště, investice do vybavení a dopravních prostředků, investice do jiného vybavení a investice do pozemků,

23. údaje o celkových hrubých investicích,

24. údaje o počtu zaměstnanců na plný úvazek provozovatele letiště v členění na zaměstnance vykonávající a nevykonávající letecké činnosti.

Poznámka k bodu A. 4: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

B. Tuzemský letecký dopravce

B. 1 Tuzemský letecký dopravce předává pro obchodní leteckou dopravu

1. údaje o letadlových kilometrech,

2. údaje o počtu odletů,

3. údaje o nalétaných hodinách,

4. údaje o počtu přepravených cestujících,

5. údaje o využitých osobokilometrech,

6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

8. údaje o míře vytížení cestujícími,

9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),

10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),

11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,

12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,

13. údaje o nabízených tunokilometrech,

14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro

- pro mezinárodní pravidelnou dopravu,

- pro vnitrostátní pravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.

B. 2 Pro nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30 a pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce dále předává

1. údaje o počtu odletů,

2. údaje o nalétaných hodinách.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 a 2 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní leteckou dopravu,

- vnitrostátní leteckou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní leteckou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní leteckou dopravu.

B. 3 Tuzemský letecký dopravce předává

1. údaje o typech jím provozovaných letadel;

1.1. údaje o výrobci a modelu letadla;

1.2. údaje o kódu/typu použití letadla, konkrétně

1.2.1. typ letadla používaný dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:

1.2.1.1. P - osobní typ letadla,

1.2.1.2. F - Nákladní typ letadla, nelze využít pro dopravu cestujících,

1.2.1.3. M - Kombinovaná verze letadla, tj. letadlo umožňující dopravu cestujících i nákladu;

1.2.2. typ letadla nepoužívaného dopravcem pro obchodní leteckou dopravu:

1.2.2.1. O - letadlo používané pro jiné účely.

2. údaje o počtu provozovaných letadel v členění na

2.1. počet všech typů letadel na začátku roku,

2.2. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku získaných,

2.3. změny počtu všech typů letadel v průběhu roku prodaných,

2.4. počet všech typů letadel na konci roku;

3. údaje o velikosti provozovaných letadel, konkrétně

3.1. počet nainstalovaných sedadel pro cestující,

3.2. průměrné maximální zatížení letadla v tunách,

3.3. průměrná maximální vzletová hmotnost v tunách;

4. údaje o využití letadel v průběhu roku, konkrétně

4.1. počet odletů letadel v rámci pravidelných obchodních letů,

4.2. počet odletů letadel v rámci nepravidelných obchodních letů,

4.3. počet odletů letadel v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

4.4. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných obchodních letů,

4.5. počet nalétaných hodin v rámci nepravidelných obchodních letů,

4.6. počet nalétaných hodin v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

4.7. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných obchodních letů,

4.8. počet letadlových kilometrů v rámci nepravidelných obchodních letů,

4.9. počet letadlových kilometrů v rámci pravidelných a nepravidelných obchodních letů celkem,

4.10. počet nabízených letových dnů celkem;

5. údaje o počtu pilotů a druhých pilotů v pololetí a na konci roku;

6. údaje o celkových ročních nákladech na piloty a druhé piloty;

7. údaje o počtu členů ostatní letové posádky v pololetí a na konci roku;

8. údaje o celkových ročních nákladech na členy ostatní letové posádky;

9. údaje o počtu členů obsluhujícího personálu v pololetí a na konci roku;

10. údaje o celkových ročních nákladech na členy obsluhujícího personálu;

11. údaje o počtu členů personálu technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav v pololetí a na konci roku;

12. údaje o celkových ročních nákladech na personál technické údržby a oprav v členění na autorizované techniky údržby letadel a ostatní personál technické údržby a oprav;

13. údaje o počtu pracovníků prodeje a marketingu v pololetí a na konci roku;

14. údaje o celkových ročních nákladech na pracovníky prodeje a marketingu;

15. údaje o počtu veškerého dalšího personálu v pololetí a na konci roku;

16. údaje o celkových ročních nákladech na veškerý další personál.

B. 4 Tuzemský letecký dopravce dále předává pro jednotlivá letadla, ke kterým uvede výrobce, model, sérii a kód typu použitého letadla,

1. údaje o hmotnosti spotřebovaného paliva,

2. údaje o uskutečněných tunokilometrech,

3. údaje o nabízených tunokilometrech,

4. údaje o podílu biopaliv.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 3 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

- mezinárodní dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

- mezinárodní pravidelnou a nepravidelnou dopravu a vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu celkem, s výjimkou nepravidelných obchodních letů provozovaných letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30.

C. Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun

C. 1 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává pro obchodní leteckou dopravu

1. údaje o letadlových kilometrech,

2. údaje o počtu odletů,

3. údaje o nalétaných hodinách,

4. údaje o počtu přepravených cestujících,

5. údaje o využitých osobokilometrech,

6. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

7. údaje o hmotnosti přepraveného nákladu,

8. údaje o míře vytížení cestujícími,

9. údaje o využitých tunokilometrech za cestující (včetně zavazadel),

10. údaje o využitých tunokilometrech za náklad (včetně spěšného),

11. údaje o využitých tunokilometrech za poštu,

12. údaje o využitých tunokilometrech celkem,

13. údaje o nabízených tunokilometrech,

14. údaje o míře hmotnostního zatížení letadla.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1, 2, 3, 7 a 10 až 13 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 4, 5, 6 a 9 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- vnitrostátní nepravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 8 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 14 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- vnitrostátní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní mezinárodní pravidelnou dopravu,

- výhradně nákladní vnitrostátní pravidelnou dopravu.

C. 2 Pro lety jiné než za úplatu tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun dále předává pro obchodní leteckou dopravu údaje o nalétaných hodinách pro

1. mezinárodní dopravu,

2. vnitrostátní dopravu,

3. výhradně nákladní mezinárodní dopravu,

4. výhradně nákladní vnitrostátní dopravu.

C. 3 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává údaje o počátečním a konečném místě obchodního letu s uvedením počtu přepravených cestujících, hmotnosti nákladu, pošty, to vše v členění na pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu.

C. 4 Tuzemský letecký dopravce provozující alespoň jedno letadlo s celkovým počtem sedadel pro cestující vyšším než 30 nebo letadlo výhradně pro přepravu nákladu a pošty s maximální vzletovou hmotností více než 10 tun předává strukturovaně zvlášť pro pravidelnou a nepravidelnou obchodní leteckou dopravu

1. údaje o oběžných aktivech celkem a v členění na peníze, účty v bankách a krátkodobé investice, běžné účty a aktivní směnky a jiná oběžná aktiva,

2. údaje o mimořádných prostředcích celkem a v členění na investice v přidružených společnostech, prostředky pro nákup zařízení a na jiné mimořádné prostředky,

3. údaje o provozním majetku a zařízení celkem a v členění na letadla a letecká zařízení ve vlastnictví dopravce a pozemní stavby a zařízení ve vlastnictví dopravce, včetně příslušných odpisových rezerv,

4. údaje o provozním majetku a zařízení v členění na letadla a letecká zařízení v dlouhodobém nájmu a pozemní stavby a zařízení v dlouhodobém nájmu, včetně příslušných odpisových rezerv,

5. údaje o provozním pozemkovém majetku,

6. údaje o neprovozním majetku a zařízení, včetně příslušných odpisových rezerv,

7. údaje o jiných oběžných aktivech v členění na odložené pohledávky, nehmotný majetek, investice v přidružených společnostech a ostatní aktiva,

8. údaje o aktivech celkem,

9. údaje o krátkodobých závazcích celkem a v členění na bankovní účty, zůstatky z přepravy a dlužné směnky, závazky z letecké přepravy a jiné krátkodobé závazky,

10. údaje o dlouhodobých závazcích celkem a v členění na dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky z dlouhodobých nájmů, půjčky z přidružených společností, rezervy, jiné dlouhodobé závazky,

11. údaje o odložených závazcích z úvěrů,

12. údaje o vlastním kapitálu celkem a v členění na základní kapitál, rezervní fondy a nerozdělený zisk,

13. údaje o pasivech celkem a vlastním kapitálu (součet položek pod body 9. až 12.),

14. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z minulých let,

15. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek tohoto roku,

16. údaje o úpravách celkem a v členění na převod do rezervního fondu, odměny, dividendy a obdobné položky a jiné úpravy,

17. údaje o rezervách,

18. údaje o čistém zůstatku nerozděleného zisku z běžného roku,

19. údaje o výnosech z pravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad, spěšné zásilky a diplomatická zavazadla a poštu,

20. údaje o výnosech z nepravidelné dopravy celkem a v členění na výnosy za cestující, nadpočetná zavazadla, náklad (včetně spěšných zásilek a diplomatických zavazadel) a poštu,

21. údaje o ostatních provozních výnosech celkem a v členění výnosy související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní výnosy,

22. údaje o celkových provozních výnosech,

23. údaje o nákladech na letecký provoz celkem a v členění na platy a náklady na letecký personál, letecké palivo, pojištění letadel, letadlových částí a zařízení, pronájem letadel a ostatní náklady,

24. údaje o nákladech na údržbu a opravy letadel, letadlových částí a zařízení,

25. údaje o odpisech a splátkách v členění na odpisy letadel, letadlových částí a zařízení, splátky letadel, letadlových částí a zařízení, odpisy a splátky pozemních staveb a leteckých pozemních zařízení, a ostatní odpisy a splátky,

26. údaje o nákladech na uživatelské poplatky v členění na letištní poplatky a navigační poplatky,

27. údaje o nákladech na provozní a technické zastávky mezi jednotlivými úseky letu;

28. údaje o nákladech na služby cestujícím celkem a v členění na náklady na obsluhující personál a ostatní náklady,

29. údaje o nákladech na prodej letenek, inzerci a propagaci celkem a v členění na náklady na provize a další náklady,

30. údaje o běžných a administrativních nákladech,

31. údaje o ostatních provozních nákladech celkem a v členění na náklady související s neplánovanou přepravou a ostatní jinak nezařaditelné provozní náklady,

32. údaje o celkových provozních nákladech,

33. údaje o provozním zisku nebo ztrátě,

34. údaje o úrokových nákladech v členění na úroky ze závazků a úroky z dlouhodobých nájmů,

35. údaje o kapitálovém zisku nebo ztrátě z vyřazení zařízení a jiných aktiv,

36. údaje o platbách z veřejných prostředků,

37. údaje o zisku nebo ztrátě dceřiných, mateřských nebo jinak přidružených společností,

38. údaje o ostatních neprovozních položkách,

39. údaje o neprovozních položkách celkem,

40. údaje o zisku nebo ztrátě před zdaněním,

41. údaje o výši daně z příjmů,

42. údaje o zisku nebo ztrátě po zdanění,

43. údaje o mimořádných položkách,

44. údaje o zisku nebo ztrátě po zohlednění mimořádných položek,

45. údaje o využitých osobokilometrech,

46. údaje o nabízených sedadlových kilometrech,

47. údaje o využitých tunokilometrech celkem a v členění na využité tunokilometry za cestující (včetně zavazadel), za náklad (včetně spěšného), za poštu,

48. údaje o nabízených tunokilometrech v členění pro pravidelnou, nepravidelnou obchodní leteckou dopravu a celkem.

D. Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu

Tuzemský letecký dopravce provozující mezinárodní pravidelnou obchodní leteckou dopravu předává údaje o

1. typu letadla,

2. počtu letů,

3. nabízeném počtu sedadel pro cestující,

4. nabízené hmotnosti maximálního obchodního zatížení letadla,

5. počtu přepravených cestujících,

6. hmotnosti přepraveného nákladu,

7. hmotnosti přepravené pošty.

Tuzemský letecký dopravce předává údaje podle bodů 1 až 7 strukturovaně zvlášť podle počátečního a konečného místa pravidelného mezinárodního obchodního letu včetně veškerých provozních a technických zastávek.

E. Poskytovatel letových provozních služeb

E. 1 Poskytovatel letových provozních služeb předává

1. údaje o příjmech z poskytování traťových navigačních služeb v členění na příjmy z traťových navigačních poplatků a jiné příjmy,

2. údaje o příjmech za přibližovací a letištní služby řízení v členění na příjmy z poplatků za přibližovací a letištní služby řízení a na jiné příjmy,

3. údaje o dotacích a subvencích,

4. údaje o jiných příjmech,

5. údaje o celkových příjmech,

6. údaje o výdajích na provoz a údržbu (např. na zaměstnance, dodávky a služby);

7. údaje o správní režii,

8. údaje o nákladech na odpisy,

9. údaje o nákladech na úroky,

10. údaje o dalších nákladech,

11. údaje o nákladech celkem,

12. údaje o podílu nákladů na traťové navigační služby na celkových nákladech,

13. údaje o podílu nákladů na přibližovací a letištní služby řízení na celkových nákladech,

14. údaje o podílu nákladů na jiné než traťové, přibližovací nebo letištní navigační služby na celkových nákladech,

15. údaje o podílu nákladů na neletecké činnosti na celkových nákladech,

16. údaje o hrubých kapitálových investicích během roku strukturovaně zvlášť pro služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS),

17. údaje o počtu zaměstnanců v kategoriích:

17.1. řídící letového provozu - letový provoz,

17.2. řídící letového provozu-jiné služby,

17.3. podpora letového provozu kromě řídících letového provozu,

17.4. technická podpora,

17.5. administrativa,

17.6. podpůrné služby,

17.7. jiní zaměstnanci.

Údaje o počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pod body 17.1. až 17.7 se předkládají strukturovaně zvlášť pro

- služby uspořádání letového provozu (ATM),

- komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS),

- meteorologické služby (MET),

- letecké informační služby (AIS),

- služby pátrání a záchrany (SAR),

- služby uspořádání letového provozu (ATM), komunikace, navigace a přehledových systémů (CNS), meteorologické služby (MET), služby pátrání a záchrany (SAR) a letecké informační služby (AIS) celkem,

- jiné letové navigační služby,

- letové navigační služby celkem.

Poznámka k bodu E. 1: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

E. 2 Poskytovatel letových provozních služeb předává

1. údaje o počtu mezinárodních civilních letů,

2. údaje počtu vnitrostátních civilních letů,

3. údaje o počtu jiných letů,

4. údaje o počtu letů celkem.

Údaje uvedené v bodu 1 až 4 se předávají u letů, v jejichž souvislosti poskytl letové provozní služby, a to vždy v členění dle letové informační oblasti a horní letové informační oblasti (FIR/UIR).

Poznámka k bodu E. 2: Nejsou-li k dispozici přesné údaje, uvádí se odhad a příslušný údaj se označí hvězdičkou.

II. Seznam údajů předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště

A. Poskytovatel odbavovacích služeb předává pro obchodní leteckou dopravu

1. údaje o počtu nastoupivších cestujících,

2. údaje o počtu vystoupivších cestujících,

3. údaje o počtu nastoupivších a vystoupivších cestujících celkem,

4. údaje o počtu cestujících, kteří dále pokračují letem se stejným číslem, jako měl let, kterým přiletěli, číslo tohoto letu a údaje o počátečním a konečném místě letu.

Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodů 1 až 4 strukturovaně zvlášť pro

- mezinárodní pravidelnou dopravu,

- mezinárodní nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní dopravu celkem,

- vnitrostátní pravidelnou a nepravidelnou dopravu,

- mezinárodní a vnitrostátní dopravu,

- nepravidelné obchodní lety provozované letadly s celkovým počtem sedadel pro cestující nejvýše 30,

B. Poskytovatel odbavovacích služeb předává údaje podle bodu A dále pro lety jiné než za úplatu.

C. Poskytovatel odbavovacích služeb dále předává k jednotlivým údajům podle bodu A pro obchodní leteckou dopravu

1. číslo letu,

2. údaje o počátečním a konečném místě letu.“.

60. Poznámka pod čarou č. 3a zní:

3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.“.

61. Poznámka pod čarou č. 11c zní:

11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.

62. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.


Ministr:

Ing. Prachař v. r.

Přesunout nahoru