Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Částka 108/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 01.12.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

ZÁKON

ze dne 23. října 2014,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. III

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo „bezhotovostně“ zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

a) platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,

b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.“.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

a) vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,

b) výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,

c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,

d) zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,

e) předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,

f) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo

g) předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.“.

4. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo

g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.“.

7. V § 4 odst. 1 se částka „350000 Kč“ nahrazuje částkou „270000 Kč“.

8. V § 4 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

9. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

10. V § 4 odst. 3 se slova „české nebo jakékoliv“ zrušují a slova „měnu EURo“ se nahrazují slovy „koruny české“.

11. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IVzrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru