Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 259/2014 Sb.Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Částka 107/2014
Platnost od 19.11.2014
Účinnost od 04.12.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259

ZÁKON

ze dne 22. října 2014

o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PREKURZORY VÝBUŠNIN

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1), který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (dále jen „nařízení“), práva a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin (dále jen „zpřístupnění“), při jejich držení, používání, a dále při jejich povolování2), registraci3) a oznamování4).

(2) Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení.

§ 2

Zpřístupnění, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení

(1) Prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti5) zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě

a) povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení, nebo

b) registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení.

(2) Prekurzory výbušnin podléhající omezení, lze nabízet též prostřednictvím internetu, pokud

a) jsou přijata opatření zajišťující jejich zpřístupnění pouze osobám z řad široké veřejnosti, které jsou držiteli platného povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo

b) je zajištěna registrace podle § 6 odst. 1 písm. c), pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.

(3) Hospodářský subjekt6), který umožňuje zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím internetu, je před jejich zpřístupněním povinen informovat osobu z řad široké veřejnosti

a) o zákazu zpřístupnění tohoto zboží bez povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo

b) o skutečnosti, že zpřístupnění podléhá registraci, pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.

(4) Pro zásilkové zpřístupnění platí ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

(5) Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti mladším 18 let; v případě těchto osob nelze vydat povolení ani provést registraci transakce.

§ 3

Žádost o povolení

Žádost o povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení (dále jen „povolení“) může podat osoba z řad široké veřejnosti u obvodního báňského úřadu. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem

a) název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, pro které se o povolení žádá,

b) účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity, a

c) odůvodnění použití požadovaného prekurzoru.

§ 4

Rozhodnutí o povolení

(1) O povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Obvodní báňský úřad si před vydáním povolení vyžádá závazné stanovisko krajského ředitelství Policie České republiky, příslušného podle místa pobytu osoby z řad široké veřejnosti, která o vydání povolení žádá. Krajské ředitelství Policie České republiky bez zbytečného odkladu zašle obvodnímu báňskému úřadu své stanovisko, vydané z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti s ohledem na důvěryhodnost žadatele a účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity. Nesouhlasí-li s vydáním povolení, svůj nesouhlas odůvodní. Není-li závazné stanovisko obvodnímu báňskému úřadu doručeno do 60 dnů ode dne doručení žádosti krajskému ředitelství Policie České republiky, platí, že krajské ředitelství Policie České republiky s vydáním povolení souhlasí. Rozhodnutí o povolení zašle obvodní báňský úřad rovněž Českému báňskému úřadu.

(2) V případě nesouhlasného závazného stanoviska krajského ředitelství Policie České republiky obvodní báňský úřad žádost zamítne. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti zašle rovněž Českému báňskému úřadu.

(3) Povolení platí 3 roky od nabytí právní moci a je nepřevoditelné. V povolení se kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem uvede název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení a účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity, případně další podmínky z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti, jestliže Krajské ředitelství ve svém souhlasném stanovisku tyto podmínky stanoví.

(4) Držitel povolení je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů, ohlásit obvodnímu báňskému úřadu, který povolení vydal, každou podstatnou změnu skutečností, za nichž bylo povolení vydáno.

§ 5

Zánik platnosti a odejmutí povolení

(1) Platnost povolení zaniká uplynutím 3 let od nabytí právní moci nebo smrtí jeho držitele.

(2) Obvodní báňský úřad vydané povolení odejme, jestliže

a) bylo uděleno na základě nepravdivého údaje,

b) nebyla dodržena některá z podmínek stanovených v povolení, nebo

c) došlo k podstatné změně některé ze skutečností, za nichž bylo povolení vydáno.

(3) Rozhodnutí o odejmutí povolení se zasílá rovněž Českému báňskému úřadu.

§ 6

Povinnosti hospodářských subjektů a osob z řad široké veřejnosti

(1) Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí

a) zajistit plnění povinností podle čl. 5 nařízení,

b) ověřit podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci,

c) provést registraci transakce podle čl. 8 nařízení,

d) evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně čísla povolení a průkazu totožnosti osoby z řad široké veřejnosti; ustanovení § 8 platí obdobně a

e) vydat osobě z řad široké veřejnosti doklad o registraci transakce.

(2) Osoba z řad široké veřejnosti je povinna před nabytím prekurzorů podléhajících omezení předložit hospodářskému subjektu

a) průkaz totožnosti a povolení, nebo

b) v případě prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci podle čl. 4 odst. 3 nařízení, umožnit zaregistrování transakce poskytnutím údajů podle čl. 8 odst. 2 nařízení.

(3) V případě, že osoba z řad široké veřejnosti nesplní povinnosti podle odstavce 2, nesmí jí hospodářský subjekt prekurzory výbušnin zpřístupnit.

(4) Hospodářský subjekt je povinen oznámit Českému báňskému úřadu každé uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení, na trh České republiky, a to včetně jeho chemického složení a obchodního názvu.

(5) Hospodářský subjekt, který dodává na trh látky a směsi uvedené v přílohách k nařízení, je povinen neprodleně oznámit Českému báňskému úřadu a Policii České republiky

a) podezřelou transakci7) podle čl. 9 odst. 1 nařízení nebo pokus o ni,

b) významnou ztrátu nebo krádež prekurzorů výbušnin podle čl. 9 odst. 4 nařízení.

(6) Při každém zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení na základě povolení provede hospodářský subjekt záznam na rubu povolení.

(7) Osoba z řad široké veřejnosti je povinna doklad podle odstavce 1 písm. e) po dobu 5 let uschovat.

§ 7

Neoznačené výrobky

Kontrolní orgán, který zjistí, že na balení výrobku obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení není viditelně uvedeno, že nakládání s takovým výrobkem je možné buď na základě platného povolení, nebo na základě registrace, je povinen to bezodkladně oznámit obvodnímu báňskému úřadu.

§ 8

Evidence registrovaných transakcí

(1) Správcem evidence transakcí registrovaných podle § 6 odst. 1 písm. c) je hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzory výbušnin podléhající omezení osobám z řad široké veřejnosti.

(2) Evidence podle odstavce 1 je neveřejná; správce zajistí ochranu údajů vedených v evidenci a poskytne údaje z evidence na požádání České obchodní inspekci, orgánům státní báňské správy, Policii České republiky a zpravodajským službám.

(3) Hospodářský subjekt zpracovává údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení.

§ 9

Kontaktní místo a evidence informací o prekurzorech výbušnin

(1) Český báňský úřad je ve smyslu čl. 9 odst. 2 nařízení kontaktním místem, kterému je hospodářský subjekt povinen předávat informace podle § 6 odst. 5.

(2) Český báňský úřad vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin. Tato evidence je neveřejná a obsahuje údaje o

a) podezřelých transakcích a pokusech o ně,

b) zamítnutých žádostech o vydání povolení,

c) vydaných povoleních,

d) rozhodnutích o odejmutí povolení a

e) významných ztrátách nebo krádežích prekurzorů výbušnin uvedených v přílohách I nebo II nařízení.

(3) Evidované údaje podle odstavce 2 poskytuje Český báňský úřad jiným orgánům veřejné moci, je-li to nutné pro plnění konkrétního úkolu při zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, nebo

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů.

§ 10

Výkon státní správy

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) obvodní báňské úřady,

b) Český báňský úřad,

c) Česká obchodní inspekce.

(2) Obvodní báňské úřady

a) rozhodují o žádostech o povolení a rozhodují o jeho odejmutí v případech stanovených tímto zákonem,

b) vykonávají kontrolu na základě oznámení podaných podle § 7.

(3) Český báňský úřad

a) plní úkoly kontaktního místa, včetně vedení evidence podezřelých transakcí,

b) plní úkoly členského státu vůči Evropské komisi stanovené nařízením,

c) vede seznam výrobků obsahujících prekurzory výbušnin podléhající omezení a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách,

d) vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin.

(4) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda hospodářský subjekt

a) ověřuje při zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících omezení platnost vydaného povolení, je-li povolení pro zpřístupnění nezbytné,

b) provádí registraci transakcí při zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících omezení uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení,

c) eviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněná na základě platného povolení.

§ 11

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se jako osoba z řad široké veřejnosti dopustí přestupku tím, že

a) drží nebo používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území České republiky v rozporu s § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené registraci podle § 6 odst. 7,

b) uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení podle § 3, nebo neoznámí podstatnou změnu některé ze skutečností podle § 4 odst. 4,

c) jako držitel povolení nesplní některou z podmínek uvedenou v povolení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50000 Kč.

§ 12

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se jako hospodářský subjekt dopustí přestupku tím, že

a) umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení bez platného povolení nebo bez registrace, nebo umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobě z řad široké veřejnosti mladší 18 let,

b) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) nesplní povinnost podle čl. 5 nařízení,

c) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. b) neověří podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci,

d) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) neprovede registraci transakce nebo v rozporu s § 8 odst. 3 nevede údaje o ní podle čl. 8 nařízení, nebo je vede neúplně,

e) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. d) neeviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na základě povolení, nebo je vede neúplně,

f) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. e) nevydá doklad o registraci transakce,

g) v rozporu s § 6 odst. 4 neoznámí uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení na trh, nebo neuvede jeho chemické složení,

h) v rozporu s § 6 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu podezřelou transakci nebo pokus o ni podle čl. 9 odst. 1 nařízení, anebo významnou ztrátu nebo krádež prekurzoru výbušnin podle čl. 9 odst. 4 nařízení,

i) v rozporu s § 8 odst. 3 nezpracovává údaje o registrovaných transakcích podle čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení, nebo

j) v rozporu s § 14 odst. 2 nepředá Českému báňskému úřadu seznam typů výrobků, které jsou na trhu a obsahují prekurzory výbušnin podléhající omezení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 100000 Kč.

§ 13

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká obchodní inspekce, s výjimkou přestupků podle § 12 odst. 1 písm. d), f) a h), které projednává Český báňský úřad a přestupků podle § 11 a § 12 odst. 1 písm. b), které projednávají obvodní báňské úřady.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(3) Je-li uložen správní trest propadnutí prekurzoru výbušnin, provede se likvidace propadlého prekurzoru na náklady pachatele; výši skutečných nákladů stanoví rozhodnutím orgán, který správní trest propadnutí prekurzoru uložil.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1) Držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobami z řad široké veřejnosti, zpřístupněných těmto osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné do 2. března 2016.

(2) Hospodářský subjekt, jehož výrobky obsahující prekurzory výbušnin podléhající omezení byly na trhu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, předá do 31. ledna 2015 Českému báňskému úřadu seznam typů těchto výrobků, včetně jejich chemického složení a obchodního názvu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 15

V bodě 1 položky 60 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 148/2010 Sb., se doplňuje písmeno l), které zní:

l) povolení k nakládání s prekurzory výbušnin podléhajícími omezení Kč 300“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

2) Čl. 4 odst. 2 nařízení.

3) Čl. 4 odst. 3 nařízení.

4) Čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení.

5) Čl. 3 odst. 7 nařízení.

6) Čl. 3 odst. 9 nařízení.

7) Čl. 3 odst. 8 nařízení.

Přesunout nahoru