Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 206/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 86/2014
Platnost od 26.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2014,

kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., a po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., a podle § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb. a vyhlášky č. 83/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu, který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší kvalitou.“.

2. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Čl. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.“.

3. V § 3a odst. 1 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.

4. V § 3a odst. 2 a 3 se slova „v požadované kvalitě“ zrušují.

5. V § 3a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , včetně údaje o kvalitě otisku prstu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru