Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 199/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka 83/2014
Platnost od 25.09.2014
Účinnost od 01.10.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

ze dne 19. září 2014,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.“.

2. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného“ nahrazují slovy „na území obce“.

3. § 4 zní:

㤠4

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, kromě pozemku uvedeného v odstavci 5, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,

I ........... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = IT × IO × IP ,

kde

IT ......... index trhu, který se určí podle vzorce

5
IT = P6 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu trhu,

IO ... index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

6
IO = 1 + Pi ,
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,

Ip ... index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ..... počet znaků indexu polohy.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80.

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

I ......... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

4
I = P5 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem a dráhy platí, že

ZC × 0,15 < ZCU < ZC × 0,75.

(4) Omezení podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch.

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IP × 0,8 ,

kde

ZCU .... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IP..........index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,

i .... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ... počet znaků indexu polohy,

0,8 ... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou pozemku hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl oceňovaných podle § 17 nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, kromě rybníků a malých vodních nádrží, popřípadě části pozemků, je cena určená podle vzorce

ZCU =ZC × IP × k,

kde

ZCU .... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IP ........ index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,

i .... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ... počet znaků indexu polohy,

k ... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku činí

0,85 .. pro pozemek již zastavěný vodním dílem,

0,60 .. pro pozemek nezastavěný, ale určený k zastavění stavbou vodního díla podle regulačního plánu, rozhodnutí o umístění stavby nebo územním souhlasem, kromě rybníků a malé vodní nádrže, popřípadě jeho část, který bude skutečně zastavěný stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5, § 8 a § 9 odst. 5 a 6 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily.“.

5. V § 5 odst. 3 se slova „v pořadí odstavec 1, 2, 3, 5, 6 a 4“ nahrazují slovy „podle jejich pořadí“.

6. V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Oceňují-li se pozemky podle § 3 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

n

200 + 0,8 × vpi

i=1

R = ———————— ,
n
vpi
i=1

kde

R ..... redukční koeficient,

vpi ... výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2,

n ..... celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,

200 a 0,8 ... konstanty.“.

7. V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, se určí podle vzorce

ZCU =ZC × IP × 0,70,

kde

ZCU .... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IP ........ index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi ..... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce h,

i ....... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ...... počet znaků indexu polohy,

0,70 ... konstanta.“.

8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy pro těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IP × k,

kde

ZCU .... základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC ....... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3.

V případě, že vymezený prostor pro povrchovou těžbu zasahuje na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru.

IP ....... index polohy obce, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle sloupce f,

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n .... počet znaků indexu polohy.

V případě, že vymezený prostor pro povrchovou těžbu zasahuje na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází.

k ..... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, činí

v obcích s počtem nad 250000 obyvatel 0,40,

v obcích s počtem od 5000 do 250000 obyvatel 0,50,

v ostatních obcích 0,60.

Takto upravená základní cena činí nejméně 30 Kč za m2.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

9. V § 9 odst. 4 se za slova „určená podle § 4“ vkládají slova „odst. 1,“.

10. V § 9 odst. 6 se slova „a 4“ nahrazují slovy „,4a 5“.

11. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

12. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , určených podle § 10“.

13. V § 21 odst. 1 se slovo „zjistí“ nahrazuje slovem „určí“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „4“.

14. V § 21 odst. 3 se za slova „CB........cena bytu nebo nebytového prostoru“ vkládají slova „v Kč“.

15. V § 21 odst. 3 se za slova „PP.........podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru“ vkládají slova „v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce“.

16. V § 21 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „v Kč za m2“.

17. V § 24 se slovo „stanovením“ nahrazuje slovem „určením“ a slovo „objemového“ se nahrazuje slovem „cenového“.

18. V § 24 se slova „památkou UNESCO“ nahrazují slovy „památkou zapsanou na Seznamu světového dědictví“ a v § 31 odst. 6 se slova „památek UNESCO“ nahrazují slovy „památek zapsaných na Seznamu světového dědictví“.

19. V § 25 odst. 1 se v poslední větě za slova „se výše“ vkládá slovo „cenových“.

20. V § 25 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná.“.

21. V § 33 se na konci textu doplňují slova „ , pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné“.

22. V § 35 odst. 1 se slova „3, 6 a 7“ nahrazují slovy „2 a 5“.

23. V § 36 odst. 1 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

24. V § 38 odst. 1 se za slova „PP.......podlahová plocha v m2,“ vkládají slova „určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,“.

25. V části sedmé se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

㤠48a

Zatřídění pro určení indexu polohy

(1) Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby,

b) příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí,

d) nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c).

(2) Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku.

(3) U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby.

(4) U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3.

(5) Pro stavbu, která je

a) součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí,

b) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití,

c) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje.

(6) Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i.“.

26. V příloze č. 1 bodě 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „a“ vkládá slovo „zasklených“.

27. V příloze č. 1 bodě 4 odst. 3 písm. b) se za slovo „lodžií“ vkládá slovo „vynásobená“.

28. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 150310Plzeň - oblast 15550Česká Lípa810Blansko1610
Praha - oblast 2, 3, 6,16800Plzeň - oblast 22050Jablonec nad Nisou1190Břeclav1390
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 216950Plzeň - oblast 32110Liberec 13200Hodonín1350
Praha-oblast 12, 11, 20, 7, 18,4780Plzeň - jih1025Liberec 2, 3, 4, 52340Vyškov1300
Praha oblast - 8, 13, 14, 15, 16, 17, 194580Plzeň - sever1000Semily750Znojmo1625
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1165KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1950Klatovy1180Hradec Králové 1, 31920Jeseník900
Beroun2450Rokycany1050Hradec Králové 2, 4, 51520Olomouc 14100
Kladno 12160Tachov910Jičín950Olomouc 2, 3, 42480
Kladno 2, 31500KARLOVARSKÝ KRAJNáchod620Prostějov1300
Kolín1890Karlovy Vary - oblast 16720Rychnov nad Kněžnou615Přerov 1, 21970
Kutná Hora1205Karlovy Vary - oblast 2, 3, 42450Trutnov740Přerov 3, 4, 5720
Mělník1590Cheb1060PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1450
Mladá Boleslav2015Františkovy Lázně 11865Chrudim870ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1470Františkovy Lázně 21400Pardubice 12335Kroměříž1560
Poděbrady 12400Mariánské Lázně 15500Pardubice 2, 3, 4, 5, 61400Luhačovice1585
Poděbrady 21850Mariánské Lázně 2, 32200Svitavy750Uherské Hradiště1300
Praha-východ2120Sokolov750Ústí nad Orlicí740Vsetín854
Praha - západ2710ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín 11500
Příbram1380Děčín960Havlíčkův Brod780Zlín 2, 32083
Rakovník1680Chomutov1020Jihlava 12200MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1350Jihlava 2, 31160Ostrava- oblast 2, 5, 6, 91510
České Budějovice 16120Louny910Pelhřimov670Ostrava-oblast 1, 3, 101480
České Budějovice 2, 3, 42290Most1040Třebíč1270Ostrava- oblast 4, 7, 8, 11, 121180
Český Krumlov1330Teplice1190Žďár nad Sázavou680Bruntál665
Jindřichův Hradec1150Ústí nad Labem 1, 21650JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek1040
Písek1125Ústí nad Labem 3, 4, 5, 61320Brno - oblast 1, 29460Karviná540
Prachatice820 Brno - oblast, 3, 4, 54200Nový Jičín580
Strakonice1000Brno - oblast 6, 7, 8, 93150Opava 12100
Tábor1050Brno - venkov1840Opava 2, 3, 41380

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota koeficientu
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 - 50000,85
III.1001 - 20000,75
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa)0,95
II.Obce, které byly k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu Ba)0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí

a) abecední uspořádání katastrálních území obcí do oblastí

Tabulky č. 3

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhříněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Řeporyje74525116
23Holyně7505731879Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobín79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308669
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475994Trója7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhříněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín7293536
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002\
51Libeň7308919 107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obřany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorska633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Útěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382
Havířov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo 1 oblasti
názevkódnázevkód
1Bludovice63769624Havířov-Město6375561
2Dolní Datyně62890535Prostřední Suchá6377422
3Dolní Suchá63777736Šumbark6377342
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnická7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
5Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatice66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Luhačovice
Poř. číslokatastrální územíčíslo oblasti poř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kladná-Žilín66494423Polichno7254632
2Luhačovice68857614Řetechov7453412
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián. Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Most
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čepirohy619591310Pařidla6693423
2Dřínov u Komořan633097311Rudoltice nad Bílinou6996913
3Ervěnice668885312Skyřice7492063
4Hořany645010313Slatinice u Mostu6165593
5Komořany u Mostu668893314Souš9033373
6Konobrže669326315Střimice6997483
7Kopisty669334316Třebušice7705403
8Most I699357117Velebudice7492143
9Most II699594218Vtelno7875073
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Černovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771885
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice7146913 24Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čivice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malesice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brna nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
5Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína6359872

b) začlenění katastrálních území obcí do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Kreslíce, Libuš, Modřany, Pitkovice, Seberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubec, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Bmo, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Havířov
OblastKatastrální území
1Havířov - město
2Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3Dolní Datyně, Dolní Suchá
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
Karlovy Vary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Luhačovice
OblastKatastrální území
1Luhačovice
2Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Most
OblastKatastrální území
1Most I
2Most II
3Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice,Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u U.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.“.

29. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastnícii)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce),-0,01
IVJednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolíI.*Negativní-0,01 až -0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.*Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů

prodej podílu, pronájem, právo stavby)

I.*Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené

(např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)

I.*Vlivy snižující cenu-0,10 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
Index trhu: vzorec pro index trhu

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Index omezujících vlivů pozemku

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
lGeometrický tvar pozemku a velikost pozemkuI.Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití-0,01 až -0,03
II.Tvar bez vlivu na využití0,00
2Svažitost pozemku a expoziceI.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ-0,02 až -0,04
II.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace-0,01 až -0,02
III.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ0,00 až -0,01
IV.Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace0,00
3Ztížené základové podmínkyI.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu-0,01 až -0,05
II.Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)-0,01 až -0,05
III.Neztížené základové podmínky0,00
4Chráněná území a ochranná pásmaI.Mimo chráněné území a ochranné pásmo0,00
II.Ochranné pásmo1)-0,01 až -0,05
III.Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3),-0,01 až -0,05
IV.Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4)-0,03 až -0,10
5Omezení užívání pozemkuI.Bez omezení užívání0,00
II.Stavební uzávěra-0,01 až -0,05
III.Stavba pod povrchem pozemku-0,01 až -0,05
6Ostatní neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
Index mezujících vlivů na pozemek: vzorec pro index omezujících vlivů na pozemek

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozumí například:

a) ochranná pásma zvláště chráněných území,

b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských Újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.

2. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

4. Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,011,000,850,550,65
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředíI.Rezidenční zástavba0,030,040,010,100,08
II.Obchodní centra0,010,02-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti-0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Bez zástavby-0,03-0,030,020,00-0,01
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,10-0,10-0,05-0,050,00
VI.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí0 až -0,150 až -0,150 až -0,20-0,10-0,02
VIIStavby pro zemědělství0 až -0,100 až -0,100 až -0,05-0,10-0,05
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce - centrum obce0,010,03-0,010,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,020,000,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,050,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,080,070,00-0,03
V.Samoty-0,08-0,100,08-0,05-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,030,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obciI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci---0,15--
5Občanská

vybavenost

v okolí pozemku

I.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,01
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,020,00-0,01-0,02
6DopravníI.Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,05--0,10
II.Příjezd pouze jednostopým vozidlem-0,07-0,07-0,04--0,07
IIImožnosti-0,05-0,05-0,03-0,07-0,05
IV.Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti-0,03-0,02-0,02-0,03-0,03
V.Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku-0,020,00-0,01-0,02-0,02
VIPříjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku0,010,010,000,050,10
7Osobní hromadná doprava,*I.Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m-0,07-0,07-0,01-0,05-0,1 0
II.Zastávka od 201 do 1000
MHD - špatná dostupnost centra obce
-0,01 až -0,06-0,01 až -0,060-0,01 až -0,03-0,01 až -0,06
III.Zastávka do 200 m včetně
MHD - dobrá dostupnost centra obce,
0 až 0,020 až0,020,000 až 0,010 až 0,02
IV.MHD - centrum obce0,030,030,000,020,03
8Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná pro účel užití realizované stavby-0,01-0,010,000,00-0,03
II.Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku0,000,000,000,000,00
III.Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby0,010,040,010,050,05
IV.Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční využitelností0,020,080,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10NezaměstnanostI.Vyšší než je průměr v kraji-0,02-0,010,000,000,00
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,020,010,000,000,00
11Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: vzorec pro index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.
Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e, f - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům,

g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle §§ 13, 14, 35 a 36 ,

h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9,

i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č.9.

2. Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle ustanovení § 53 této vyhlášky.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
GarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
abcdef8hi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,800,400,450,600,30
2Převažující zástavba v okolí pozemkuI.Rezidenční zástavba, rekreační stavby0,04-0,030,000,00-0,01
II.Obchodní centra0,04-0,020 až 0,080,00-0,01
III.Výrobní objekty0,020,000 až 0,100,000,00
VI.Stavby pro zemědělství nebo bez okolní zástavby0,000,000 až 0,100,000,01
3Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce*,**I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000 až 0,050,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,01-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,02-0,200 až -0,100 až -0,100 až -0,10
4Dopravní dostupnost k hranici

pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou)*

I.Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci0 až -0,100 až -0,100 až -0,120 až -0,02-0,01
II.Příjezd po zpevněné komunikaci0,000,000,000,000,00
IIIPříjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu0 až 0,030 až 0,100 až 0,080 až 0,050,01
IV.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice0,010,120,100,010,02
5Parkovací možnosti*I.Omezené parkovací možnosti-0,01-0,05-0,030 až -0,02-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,000,00
III.Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)0,020,020,050 až 0,020 až 0,02
6Výhodnost pozemku z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná poloha0 až -0,100 až-0,100 až -0,100 až -0,100 až -0,10
II.Poloha bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
III.Výhodná poloha0 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,10
IVPozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)-0,11 až 0,30-0,11 až 0,30-
7Vlivy ostatní neuvedené***I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: vzorec pro index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* U liniových staveb se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita.

*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e - stavbám garáží oceňované podle §§ 15 a 37,

f - budovám typu L,M,Rz přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 2 101 m a více-0,30
II.Místní komunikace, dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce od 1 201 m do 2 100 m-0,40
III.Účelové komunikace, vlečky, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1 200m, veřejné prostranství, které není součástí komunikace-0,50
IV.Ostatní (např., pěší zóny, cyklostezky, veřejná zeleň, veřejné parky)-0,55
2Charakter a zastavěnost územíI.V kat. úz. sídelní části obce* v zastavěném území0,00
II.V kat. úz. mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce-0,10
III.V kat. úz. sídelní části obce* v nezastavěném území-0,15
IV.V kat. úz. mimo sídelní část obce* v nezastavěném území-0,20
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,05
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň-0,06 až -0,10
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Bez dalších vlivů0,00
II.Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,60
II.Možnost komerčního využití1 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,40
Index: vzorec pro index

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je obecní úřad (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Maximální hodnota součtu všech srážek u znaků 1 až 4 činí nejvýše -0,9 (90%).“.

30. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor2141KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*191292 001-10 0002194Hradec Králové3206Jeseník1391
Praha 2*5796do 2 000 obyvatel1994Jičín2648Olomouc2832
Praha 3*6203PLZEŇSKÝ KRAJNáchod1616Prostějov2169
Praha 4*7017Plzeň 1*2844Rychnov nad Kn.2181Přerov1653
Praha 5*5545Plzeň 2*3378Trutnov2402Šumperk2471
Praha 6*9046Plzeň 3*388210001 - 50000237110001 - 500002098
Praha 7*3409Domažlice16392001 - 1000018132001 - 100001772
Praha 8*5468Klatovy2116do 2000 obyvatel1919do 2000 obyvatel1516
Praha 9*5602Rokycany2329PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*6250Tachov1928Chrudim1829Kroměříž2191
Praha 11*570910001 - 500002037Pardubice2669Luhačovice2632
Praha 12*52272001 - 100002279Svitavy1940Uherské Hradiště2001
Praha 13*6767do 2000 obyvatel1740Ústí nad Orlicí1812Vsetín1606
Praha 14*3654KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 500001743Zlín3305
Praha 15*7557Karlovy Vary 1 *73902001 - 10000185610001 - 500002347
Praha 16*4306Karlovy Vary 2*3179do 2000 obyvatel16502001 - 100001649
Praha 17*3391Karlovy Vary 3*2440KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel1490
Praha 18*4595Karlovy Vary 4*3755Havlíčkův Brod2093MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*5457Cheb2449Jihlava2563Ostrava 1*2367
Praha 20*6226Františkovy Lázně2371Pelhřimov1986Ostrava 2*2031
Praha 21*7469Mariánské Lázně2227Třebíč2131Ostrava 3*2066
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2757Žďár nad Sázavou2616Ostrava 4*1606
Benešov220310001 - 50000183110001 - 500002024Ostrava 5*1973
Beroun41932001 - 1000017702001 - 100001515Ostrava 6*2233
Kladno2645do 2000 obyvatel2036do 2000 obyvatel1289Ostrava 7*2693
Kolín2418ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*3135
Kutná Hora2701Děčín1801Brno 1*6084Ostrava 9*3440
Mělník2878Chomutov2232Brno 2*4693Ostrava 10*2066
Mladá Boleslav2213Litoměřice2467Brno 3*4645Ostrava 11*1955
Nymburk2811Louny2007Brno 4*4404Ostrava 12*1824
Poděbrady2540Most3403Brno 5*5079Bruntál1610
Praha-východ**5563Teplice2536Brno 6*4078Frýdek-Místek2228
Praha-západ**5823Ústí nad Labem2296Brno 7*3986Havířov2159
Příbram236510001 - 500002043Brno 8*4654Karviná2231
Rakovník21112001 - 100001734Brno 9*3720Nový Jičín2002
10 001-50 0002922do 2000 obyvatel1654Blansko3439Opava2204
2 001-10 0002926LIBERECKÝ KRAJBřeclav193510001 - 500001853
do 2 000 obyvatel2453Česká Lípa1975Hodonín20422001 - 100002088
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2185Vyškov2274do 2000 obyvatel1812
České Budějovice3071Liberec3030Znojmo2036
Český Krumlov2799Semily162410001 - 500002948
Jindřichův Hradec214310001 - 5000022242001 - 100002160
Písek22022001 - 100001997do 2000 obyvatel1901
Prachatice2256do 2000 obyvatel2194
Strakonice2116

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel“.

31. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/ m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*-nad 50000 obyvatel2027
PRAHA 2*- 10001 - 500002536
PRAHA 3*- 2001 - 100001678
PRAHA 4*3598do 2000 obyvatel3211
PRAHA 5*2260 KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*3279 nad 50000 obyvatel2076
PRAHA 7*270210001 - 500001878
PRAHA 8*20052001 - 100002102
PRAHA 9*2398 do 2000 obyvatel2750
PRAHA 10*2349 PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*2758 nad 50000 obyvatel1516
PRAHA 12*6201 10001 - 500001416
PRAHA 13*5489 2001 - 100001684
PRAHA 14*1816 do 2000 obyvatel2190
PRAHA 15*5294 KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*2328 nad 50000 obyvatel992
PRAHA 17*356710001 - 500001426
PRAHA 18*29582001 - 100001483
PRAHA 19*2601 do 2000 obyvatel2287
PRAHA 20*2334 BRNO
PRAHA 21*3781 BRNO 1*-
STŘEDOČESKÝ KRAJ BRNO 2*1865
nad 50000 obyvatel1552BRNO 3*1853
10001 - 500002108BRNO 4*2374
2001 - 100003475BRNO 5*1385
do 2000 obyvatel3580 BRNO 6*2199
JIHOČESKÝ KRAJ BRNO 7*1920
nad 50000 obyvatel2495 BRNO 8*4619
10001 - 500001717 BRNO 9*2127
2001 - 100002799 JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel2915 nad 10000 obyvatel1383
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100002006
nad 50000 obyvatel1945 do 2000 obyvatel2587
10001 - 500001451 OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100002232 nad 50000 obyvatel2075
do 2000 obyvatel2474 10001 - 500001658
KARLOVARSKÝ KRAJ 2001 - 100002008
nad 50000 obyvatel1388 do 2000 obyvatel2315
10001 - 500001695 ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 100001670 nad 50 000 obyvatel1780
do 2000 obyvatel2351 10001 - 500001319
ÚSTECKÝ KRAJ 2001 - 100001899
nad 50000 obyvatel1210 do 2000 obyvatel2287
10001 - 500001530 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 100001808 nad 50000 obyvatel1655
do 2000 obyvatel237010001 - 500002025
2001 - 100002548
do 2000 obyvatel2710

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

32. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území) počet obyvatel
Základní cena
(Kč/ m3)
Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území) počet obyvatel
Základní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*7062nad 50000 obyvatel1718
PRAHA 2*329010001 - 500001682
PRAHA 3*2814 2001 - 100001193 1
PRAHA 4*3411do 2000 obyvatel1273
PRAHA 5*3415 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*4591 nad 50000 obyvatel1862
PRAHA 7*2506 10001 - 500001572
PRAHA 8*30032001 - 100001390
PRAHA 9*2680do 2000 obyvatel1377
PRAHA 10*3420 PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*3473 nad 50000 obyvatel1408
PRAHA 12*3098 10001 - 500001572
PRAHA 13*2808 2001 - 100001530
PRAHA 14*2644 do 2000 obyvatel1169
PRAHA 15*1553 KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*1978 nad 50000 obyvatel1578
PRAHA 17*1449 10001 - 500001914
PRAHA 18*26372001 - 100001487
PRAHA 19*1513do 2000 obyvatel1130
PRAHA 20*3630 BRNO
PRAHA 21*4731 BRNO 1*3050
STŘEDOČESKÝ KRAJ BRNO 2*3707
nad 50000 obyvatel1432BRNO 3*3167
10001 - 500001682BRNO 4*3373
2001 - 100001820 BRNO 5*2642
do 2000 obyvatel1853 BRNO 6*2503
JIHOČESKÝ KRAJ BRNO 7*3340
nad 50000 obyvatel1948BRNO 8*3249
10001 - 500001824BRNO 9*2213
2001 - 100001598 JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel1235 nad 10000 obyvatel18321
PLZEŇSKÝ KRAJ 2001 - 100001672
nad 50000 obyvatel1524 do 2000 obyvatel1738
10001 - 500001781 OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100001509 nad 50000 obyvatel2286
do 2000 obyvatel1265 10001 - 500001811
KARLOVARSKÝ KRAJ 2001 - 100001483
nad 50000 obyvatel1573 do 2000 obyvatel1166
10001 - 50000998 ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 10000958 nad 50000 obyvatel2303
do 2000 obyvatel1090 10001 - 500002120
ÚSTECKÝ KRAJ 2001 - 100001638
nad 50000 obyvatel1217 do 2000 obyvatel1343
10001 - 500001276 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 100001120 nad 50000 obyvatel1432
do 2000 obyvatel972 10001 - 500001373
2001 - 100001230
do 2000 obyvatel1220

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

33. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor16187KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*

67484

2001 - 1000014812Hradec Králové

24223

Jeseník

10746

Praha 2*56068do 2000 obyvatel

11059

Jičín17378Olomouc19700
Praha 3*42788PLZEŇSKÝ KRAJNáchod14083Prostějov13851
Praha 4*37426Plzeň 1*21376Rychnov nad Kn18464Přerov13616
Praha 5*38507Plzeň 2*22303Trutnov13680Šumperk13749
Praha 6*45433Plzeň 3*2787810001 - 500001454310001 - 5000013140
Praha 7*41755Domažlice129162001 - 10000132012001 - 1000011925
Praha 8*38783Klatovy15613do 2000 obyvatel17501do 2000 obyvatel11548
Praha 9*40054Rokycany16308PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*35452Tachov12604Chrudim18023Kroměříž16322
Praha 11*3335610001 - 5000015091Pardubice22278Luhačovice20907
Praha 12*360622001 - 1000013899Svitavy13190Uherské Hradiště19372
Praha 13*32915do 2000 obyvatel11166Ústí nad Orlicí13173Vsetín14359
Praha 14*33041KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 5000015138Zlín20081
Praha 15*34597Karlovy Vary 1*313512001 - 100001440810001 - 5000016721
Praha 16*43971Karlovy Vary 2*17529do 2000 obyvatel106512001 - 1000014938
Praha 17*31971Karlovy Vary 3*14753VYSOČINA KRAJdo 2000 obyvatel12887
Praha 18*34902Karlovy Vary 4*17002Havlíčkův Brod16270MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*30225Cheb10366Jihlava16761Ostrava 1*14689
Praha 20*40709Františkovy lázně11641Pelhřimov16578Ostrava 2*15341
Praha 21*43362Mariánské lázně19869Třebíč15128Ostrava 3*15299
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov9772Žďár nad Sázavou17357Ostrava 4*8616
Benešov2469310001 - 50000958110001 - 5000016561Ostrava 5*14370
Beroun257572001 - 1000076922001 - 1000012777Ostrava 6*13068
Kladno20843do 2000 obyvatel8129do 2000 obyvatel10302Ostrava 7*26424
Kolín18623ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*14435
Kutná Hora17272Děčín10248Brno 1*33859Ostrava 9*15661
Mělník20954Chomutov5510Brno 2*31713Ostrava 10*15830
Mladá Boleslav21063Litoměřice13617Brno 3*32773Ostrava 11*8475
Nymburk18712Louny11523Brno 4*32128Ostrava 12*10257
Poděbrady24505Most5105Brno 5*30100Bruntál10851
Praha - východ**28931Teplice13062Brno 6*28499Frýdek-Místek14273
Praha-západ**34863Ústí nad Labem10860Brno 7*29288Havířov14795
Příbram1540610001 - 500006753Brno 8*23200Karviná10295
Rakovník179212001 - 100007905Brno 9*30134Nový Jičín13174
10001 - 5000018670do 2000 obyvatel6419Blansko20823Opava16752
2001 - 1000019399LIBERECKÝ KRAJBřeclav1449510001 - 5000012423
do 2000 obyvatel13775Česká Lípa10881Hodonín134592001 - 1000011171
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou13048Vyškov17500do 2000 obyvatel8139
České Budějovice21542Liberec18882Znojmo16530
Český Krumlov16345Semily1064910001 - 5000020032
Jindřichův Hradec1376310001 - 50000143842001 - 1000019328
Písek160492001 - 1000011098do 2000 obyvatel15033
Prachatice12021do 2000 obyvatel18315
Strakonice13951

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel“.

34. Příloha č. 30 zní:

„Příloha č. 30 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8076,1367,7460,4252,5244,8039,9933,9529,4525,44
10092,6282,4673,1863,0553,2546,9139,3833,5228,18
120105,0694,3583,9272,0360,7852,1143,4436,7930,33

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8090,0579,9870,2062,1054,1747,3639,8233,0225,73
100108,8695,6682,9472,4062,3353,8544,5735,7727,65
120126,30110,4695,3182,0469,1558,8847,8237,5130,43

3. skupina dřevin: BOROVICE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8044,9041,2836,9134,1729,1822,6321,0319,4319,43
10045,7141,9237,5934,4029,8522,8221,5819,4319,43
12047,0843,0238,8834,9730,4923,5622,4719,4319,43

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
8058,4853,1347,4042,3034,8130,3226,3222,1517,76
10064,8958,4151,6545,7838,6033,0028,0522,7417,76
12071,4163,9556,4049,4342,1635,3929,4322,9617,76

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
12345
8098,2089,0079,9072,1765,22
100108,2497,1886,0376,3867,52
120117,36105,7593,4482,2671,43

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
10095,8487,7680,2572,9463,9756,8250,7344,7738,36
120109,7899,5789,6980,3971,6763,2155,8748,5040,62
140121,20109,3798,5186,5277,3268,3260,0851,8442,85

7. skupina dřevin: DUB

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
120103,4992,4281,8173,0265,4159,1252,3932,2530,70
140114,58103,8292,8282,7273,7665,7057,2632,5130,70
160121,80113,63104,1793,4382,7372,5162,1132,8630,70

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
8050,5043,0334,18
10055,6847,1236,71
12061,2951,3338,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
12345
6016,7615,0912,4310,137,34
8021,2518,0614,6111,598,42

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
608,256,604,84
809,547,345,05

11. skupina dřevin: AKÁT

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
6024,7921,5818,3315,4512,048,355,733,513,51
8029,1025,4821,5918,1214,609,575,883,513,51

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
4034,5430,5426,1222,6318,9415,7612,699,636,42
5037,8034,1529,1725,2621,2317,7514,7811,367,42

13. skupina dřevin: BŘÍZA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
123
609,987,945,62
8011,218,595,71

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách.

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.“.

35. Příloha č. 32 zní:

„Příloha č. 32 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11-200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21-300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31-400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41-500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51-600,6330,6330,6370,6390,6430,6270,6180,6380,659
61-700,7800,7790,7810,7830,7850,7770,7710,7830,797
71-790,9280,9270,9270,9280,9280,9270,9250,9280,933
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0690,0670,0660,0570,0500,0470,0420,0570,066
11-200,1160,1160,1180,1130,1110,0980,0900,1120,128
21-300,1930,1920,1970,1950,1970,1780,1680,1940,217
31-400,2850,2830,2890,2890,2930,2730,2620,2880,315
41-500,3880,3860,3900,3920,3950,3800,3690,3920,420
51-600,5000,4960,4990,5010,5030,4940,4840,5030,529
61-700,6160,6110,6120,6140,6150,6120,6040,6170,640
71-800,7320,7270,7270,7270,7270,7300,7240,7320,749
81-900,8450,8400,8390,8400,8390,8440,8410,8440,855
91-990,9510,9490,9480,9480,9470,9510,9500,9500,954
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0600,0570,0560,0480,0420,0410,0360,0490,057
11-200,1010,0990,1000,0950,0930,0840,0770,0950,111
21-300,1660,1640,1670,1650,1650,1540,1440,1650,188
31-400,2460,2410,2440,2440,2450,2360,2260,2460,273
41-500,3350,3280,3300,3310,3310,3280,3180,3350,364
51-600,4310,4220,4220,4230,4220,4260,4170,4300,458
61-700,5310,5200,5180,5180,5150,5280,5200,5280,554
71-800,6320,6190,6140,6140,6090,6300,6240,6260,649
81-900,7290,7160,7100,7090,7030,7280,7240,7210,740
91-1000,8210,8080,8020,8010,7940,8200,8180,8120,826
101-1100,9020,8930,8880,8870,8810,9020,9010,8950,904
111-1190,9710,9670,9650,9650,9620,9710,9710,9680,971
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0720,0710,0570,0530,0500,0510,0530,0340,001
11-200,1480,1520,1470,1410,1260,1130,0860,0560,001
21-300,2550,2630,2660,2600,2360,2130,1650,1290,001
31-400,3750,3840,3910,3860,3600,3340,2780,2420,001
41-500,5040,5130,5210,5170,4940,4700,4170,3860,001
51-600,6410,6480,6550,6530,6360,6170,5750,5510,034
61-700,7830,7870,7920,7910,7820,7700,7440,7300,326
71-790,9270,9290,9300,9300,9280,9240,9150,9110,742
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0560,0560,0450,0420,0390,0400,0410,0260,001
11-200,1150,1190,1150,1110,0990,0880,0660,0430,001
21-300,1980,2050,2080,2040,1850,1670,1260,0980,001
31-400,2910,3000,3060,3030,2830,2610,2130,1830,001
41-500,3920,4000,4080,4060,3880,3670,3190,2930,001
51-600,4980,5060,5120,5130,4990,4810,4400,4180,014
61-700,6080,6140,6200,6220,6140,6010,5690,5540,137
71-800,7210,7250,7280,7310,7290,7210,7000,6910,311
81-900,8340,8360,8370,8400,8410,8380,8280,8240,542
91-990,9450,9460,9460,9470,9490,9480,9460,9460,832
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

2. skupina dřevin: JEDLE Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0460,0460,0370,0350,0330,0340,0350,0220,001
11-200,0950,0980,0950,0930,0840,0760,0570,0370,001
21-300,1640,1700,1720,1700,1570,1420,1090,0850,001
31-400,2410,2480,2530,2520,2400,2230,1830,1590,001
41-500,3250,3310,3370,3380,3290,3130,2750,2540,001
51-600,4130,4190,4230,4270,4230,4110,3790,3630,008
61-700,5040,5090,5120,5180,5200,5130,4900,4800,074
71-800,5980,6000,6010,6090,6180,6160,6030,6000,169
81-900,6910,6920,6910,7000,7130,7160,7130,7160,294
91-1000,7840,7830,7810,7890,8040,8100,8150,8210,452
101-1100,8730,8720,8700,8760,8890,8960,9040,9100,643
111-1190,9590,9580,9570,9600,9660,9690,9740,9770,872
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1900,1940,2180,2100,1860,2310,412--
11-200,3830,3870,4070,4070,3480,4510,492--
21-300,5760,5800,5950,6020,5190,6590,572--
31-400,7240,7270,7370,7490,6580,8050,638--
41-500,8320,8350,8400,8540,7690,9000,699--
51-600,9070,9100,9120,9250,8570,9560,763--
61-700,9570,9590,9590,9690,9250,9840,840--
71-790,9890,9900,9890,9930,9780,9960,939--
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1840,1890,2100,2070,1740,2240,307--
11-200,3710,3760,3920,4010,3260,4370,367--
21-300,5590,5640,5730,5930,4850,6390,426--
31-400,7010,7070,7100,7380,6150,7800,476--
41-500,8060,8110,8090,8410,7190,8720,521--
51-600,8790,8840,8780,9110,8010,9260,569--
61-700,9280,9320,9230,9540,8650,9540,626--
71-800,9590,9620,9520,9780,9140,9650,700--
81-900,9780,9800,9720,9900,9530,9730,797--
91-990,9920,9930,9900,9960,9850,9870,923--
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

3. skupina dřevin: BOROVICE Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,1750,1800,1960,2000,1640,1990,217--
11-200,3530,3580,3660,3860,3070,3880,259--
21-300,5310,5370,5350,5710,4570,5670,302--
31-400,6670,6740,6630,7110,5800,6930,336--
41-500,7660,7730,7560,8100,6780,7740,368--
51-600,8360,8430,8200,8780,7550,8220,402--
61-700,8820,8880,8620,9190,8150,8470,443--
71-800,9110,9170,8890,9420,8620,8570,495--
81-900,9290,9340,9080,9540,8980,8640,564--
91-1000,9430,9470,9240,9600,9290,8760,653--
101-1100,9590,9610,9450,9680,9560,9050,768--
111-1190,9830,9840,9780,9860,9840,9600,914--
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,1310,1200,1190,1100,1000,0940,0940,146-
11-200,2670,2660,2720,2610,2040,1990,1960,247-
21 -300,4190,4250,4360,4250,3320,3290,3250,375-
31-400,5530,5630,5760,5660,4590,4580,4540,502-
41-500,6710,6820,6950,6870,5830,5840,5820,627-
51-600,7770,7860,7960,7910,7060,7070,7070,746-
61-700,8720,8780,8840,8820,8250,8270,8290,857-
71-790,9590,9610,9630,9620,9420,9440,9440,956-
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,1130,1050,1040,0960,0820,0770,0790,129-
11-200,2310,2310,2370,2290,1670,1640,1630,217-
21-300,3620,3700,3820,3730,2720,2710,2710,330-
31-400,4780,4900,5040,4960,3750,3770,3780,443-
41-500,5800,5940,6080,6020,4770,4810,4840,553-
51-600,6710,6840,6960,6930,5770,5830,5880,658-
61-700,7530,7640,7730,7720,6750,6820,6890,755-
71-800,8280,8360,8420,8430,7710,7780,7860,842-
81-900,8990,9030,9060,9080,8640,8700,8770,917-
91-990,9660,9680,9680,9690,9550,9580,9610,977-
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

4. skupina dřevin: MODŘÍN Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0990,0920,0910,0850,0700,0670,0690,123-
11-200,2030,2030,2080,2020,1430,1420,1440,208-
21-300,3180,3250,3350,3300,2320,2350,2390,316-
31-400,4200,4310,4420,4390,3210,3260,3330,424-
41-500,5100,5220,5330,5330,4080,4160,4270,530-
51-600,5900,6020,6110,6130,4930,5040,5190,630-
61-700,6620,6720,6780,6830,5770,5900,6080,723-
71-800,7280,7360,7390,7460,6580,6720,6930,807-
81-900,7900,7950,7950,8030,7380,7520,7730,879-
91-1000,8490,8520,8490,8580,8160,8280,8470,936-
101-1100,9080,9090,9060,9120,8910,9000,9140,976-
111-1190,9690,9680,9670,9700,9640,9680,9740,997-
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1420,1440,1430,1360,136
11-200,2690,2850,3020,3150,336
21-300,4140,4390,4700,4980,536
31-400,5450,5730,6080,6440,689
41-500,6640,6900,7220,7580,802
51-600,7710,7910,8170,8460,883
61-700,8690,8810,8970,9160,941
71-790,9580,9620,9670,9740,982
80 a více1,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1230,1260,1270,1230,127
11-200,2330,2490,2670,2840,313
21-300,3590,3840,4150,4500,501
31-400,4720,5000,5380,5810,643
41-500,5750,6020,6390,6840,749
51-600,6680,6900,7230,7640,825
61-700,7530,7690,7940,8270,878
71-800,8300,8390,8560,8790,917
81-900,9020,9050,9130,9260,949
91-990,9680,9680,9700,9740,981
100 a více1,0001,0001,0001,0001,000

5. skupina dřevin: DOUGLASKA Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1100,1110,1110,1080,114
11-200,2080,2190,2340,2500,282
21-300,3200,3380,3650,3970,450
31-400,4210,4420,4720,5120,578
41-500,5130,5310,5610,6030,673
51-600,5960,6090,6350,6730,741
61-700,6720,6780,6970,7290,789
71-800,7410,7410,7510,7750,824
81-900,8040,7990,8010,8160,853
91-1000,8640,8550,8510,8580,882
101-1100,9200,9110,9050,9060,918
111-1190,9740,9690,9660,9650,968
120 a více1,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0850,0920,0940,0970,0780,0780,0790,0800,089
11-200,1370,1490,1740,1730,1160,1210,1230,1390,166
21-300,2130,2290,2740,2710,1810,1900,1920,2210,263
31-400,3010,3190,3740,3700,2640,2740,2760,3120,360
41-500,3980,4160,4730,4710,3610,3700,3730,4090,458
51-600,5020,5190,5720,5720,4680,4760,4780,5120,557
61-700,6110,6250,6700,6720,5840,5890,5900,6180,655
71-800,7230,7340,7660,7700,7040,7060,7070,7270,754
81-900,8350,8420,8610,8650,8240,8250,8250,8370,852
91-990,9460,9480,9540,9560,9430,9430,9420,9460,951
100 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0710,0770,0800,0830,0650,0640,0650,0660,074
11-200,1140,1250,1480,1490,0960,0990,1010,1150,139
21-300,1770,1920,2330,2330,1500,1560,1580,1830,220
31-400,2500,2670,3180,3190,2190,2260,2280,2580,301
41-500,3310,3490,4020,4060,2990,3050,3070,3390,383
51-600,4170,4350,4860,4920,3880,3930,3930,4240,466
61-700,5080,5240,5690,5780,4840,4860,4860,5120,548
71-800,6010,6140,6510,6630,5830,5820,5820,6020,631
81-900,6950,7050,7320,7440,6830,6800,6790,6930,713
91-1000,7870,7940,8110,8230,7810,7770,7760,7830,795
101-1100,8760,8800,8880,8980,8740,8710,8690,8720,877
111-1190,9600,9620,9630,9670,9600,9590,9580,9580,959
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

6. skupina dřevin: BUK Obmýtí: 140

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0620,0680,0700,0750,0580,0560,0570,0570,064
11-200,1000,1100,1300,1330,0850,0870,0880,1000,119
21-300,1560,1690,2040,2090,1330,1370,1380,1590,189
31-400,2200,2360,2790,2860,1940,1980,1990,2240,260
41-500,2910,3070,3530,3640,2650,2680,2680,2940,330
51-600,3670,3830,4260,4420,3450,3440,3440,3670,401
61-700,4470,4620,4990,5190,4290,4260,4240,4430,472
71-800,5280,5410,5710,5950,5170,5100,5080,5210,543
81-900,6110,6210,6420,6680,6060,5960,5930,6000,614
91-1000,6920,7000,7110,7390,6930,6810,6770,6780,685
101-1100,7700,7760,7790,8050,7760,7630,7590,7550,755
111-1200,8440,8470,8450,8680,8530,8410,8370,8300,826
121-1300,9120,9140,9090,9250,9200,9110,9080,9020,896
131-1390,9730,9730,9700,9770,9770,9730,9720,9680,965
140 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0780,0750,0650,0510,0280,0250,0230,245-
11-200,1040,1060,1080,1040,0730,0670,0620,335-
21 -300,1520,1570,1680,1720,1340,1260,1190,433-
31 -400,2140,2200,2350,2430,2010,1930,1850,515-
41 -500,2890,2920,3070,3170,2740,2680,2590,586-
51-600,3740,3730,3850,3950,3530,3480,3410,647-
61-700,4670,4610,4680,4760,4380,4350,4300,701-
71-800,5640,5550,5560,5610,5290,5280,5240,752-
81-900,6640,6520,6490,6500,6240,6250,6240,801-
91-1000,7650,7520,7450,7440,7260,7270,7280,851-
101-1100,8630,8520,8450,8430,8320,8340,8350,905-
111-1190,9560,9510,9480,9460,9430,9440,9440,966-
120 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 140

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0680,0640,0540,0420,0230,0200,0190,211-
11-200,0900,0900,0890,0850,0580,0540,0500,288-
21-300,1320,1330,1380,1400,1080,1030,0970,371-
31-400,1860,1850,1930,1980,1620,1570,1510,442-
41-500,2510,2470,2530,2580,2210,2170,2120,503-
51-600,3250,3150,3170,3210,2850,2830,2790,555-
61-700,4050,3900,3850,3870,3530,3530,3510,602-
71-800,4900,4680,4580,4560,4260,4280,4280,646-
81-900,5760,5510,5340,5290,5030,5080,5090,688-
91-1000,6630,6350,6130,6050,5850,5910,5940,731-
101-1100,7490,7190,6950,6860,6700,6770,6820,778-
111-1200,8290,8030,7800,7700,7600,7660,7710,830-
121-1300,9040,8840,8660,8580,8530,8580,8620,890-
131-1390,9710,9630,9550,9520,9500,9520,9540,960-
140 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

7. skupina dřevin: DUB Obmýtí: 160

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000-
6-100,0620,0560,0450,0350,0190,0170,0160,176-
11-200,0830,0790,0750,0700,0480,0450,0430,241-
21-300,1210,1170,1170,1160,0890,0860,0820,311-
31-400,1710,1630,1630,1640,1340,1310,1280,370-
41-500,2310,2170,2140,2140,1830,1820,1790,421-
51-600,2990,2780,2680,2660,2360,2370,2360,465-
61-700,3730,3430,3260,3210,2920,2960,2970,504-
71-800,4510,4130,3870,3790,3530,3590,3620,540-
81-900,5310,4850,4510,4390,4170,4250,4310,575-
91-1000,6110,5600,5180,5020,4840,4940,5020,611-
101-1100,6890,6340,5880,5690,5550,5670,5760,650-
111-1200,7640,7080,6590,6380,6290,6410,6520,694-
121-1300,8330,7800,7330,7120,7060,7180,7290,744-
131-1400,8940,8490,8080,7890,7860,7970,8070,803-
141-1490,9450,9140,8840,8700,8700,8770,8850,872-
151-1590,9850,9730,9610,9560,9560,9590,9620,954-
160 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0970,0940,069
11-200,2400,2280,195
21-300,3970,3800,344
31-400,5360,5170,482
41-500,6580,6400,611
51-600,7660,7520,732
61-700,8650,8560,844
71-790,9560,9530,950
80 a více1,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 100

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0830,0790,058
11-200,2040,1930,165
21-300,3390,3210,290
31-400,4570,4370,406
41-500,5600,5410,515
51-600,6530,6360,617
61-700,7370,7240,712
71-800,8150,8060,800
81-900,8890,8850,884
91-990,9630,9620,962
100 a více1,0001,0001,000

8. skupina dřevin: JASAN Obmýtí: 120

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0720,0680,051 1
11-200,1760,1660,144
21-300,2920,2770,254
31-400,3940,3770,356
41-500,4830,4670,451
51-600,5630,5490,540
61-700,6360,6250,623
71-800,7030,6960,701
81-900,7670,7640,774
91-1000,8300,8300,843
101-1100,8950,8960,908
111-1190,9640,9650,970
120 a více1,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0760,0760,0720,0650,037
11-200,1390,1610,1610,1560,141
21-300,2760,3140,3170,3160,305
31-400,4600,5020,5060,5080,495
41-500,6720,7060,7100,7120,698
51-590,8920,9070,9080,9100,902
60 a více1,0001,0001,0001,0001,000

9. skupina dřevin: OLŠE Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
12345
1-50,0000,0000,0000,0000,000
6-100,0560,0600,0570,0520,028
11-200,1030,1270,1280,1250,106
21-300,2030,2470,2510,2540,229
31-400,3390,3950,4010,4080,371
41-500,4960,5560,5630,5730,523
51-600,6580,7140,7200,7320,676
61-700,8130,8540,8590,8690,820
71-790,9460,9630,9650,9690,946
80 a více1,0001,0001,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0520,0860,190
11-200,1110,1630,325
21-300,2540,3120,493
31-400,4510,5000,655
41-500,6740,7060,805
51-590,8970,9070,940
60 a více1,0001,0001,000

10. skupina dřevin: OSIKA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,0410,0690,161
11-200,0860,1300,276
21-300,1980,2490,419
31-400,3520,3990,556
41-500,5260,5630,684
51-600,7000,7240,798
61-700,8530,8640,896
71-790,9660,9680,971
80 a více1,0001,0001,000

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,0420,0480,0540,0560,0430,0450,054--
11-200,1740,1820,2010,2220,1800,2430,400--
21-300,3590,3660,3910,4200,3600,4560,696--
31-400,5550,5590,5800,6060,5450,6380,871--
41-500,7470,7480,7610,7770,7300,7950,958--
51-590,9220,9220,9260,9300,9120,9350,992--
60 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

11. skupina dřevin: AKÁT Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000--
6-100,0350,0390,0440,0460,0320,0360,050--
11-200,1450,1490,1650,1810,1360,1940,375--
21-300,2990,3010,3200,3430,2720,3640,653--
31-400,4610,4590,4750,4950,4120,5090,817--
41-500,6210,6150,6240,6350,5520,6350,899--
51-600,7670,7580,7590,7600,6900,7470,931--
61-700,8880,8800,8750,8700,8210,8500,945--
71-790,9740,9700,9660,9620,9430,9500,972--
80 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000--

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 40

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1180,1250,1320,1300,1260,1200,1060,1010,126
11-200,3540,3550,3600,3480,3370,3220,2840,2540,277
21-300,6500,6440,6470,6360,6250,6100,5680,5340,546
31-390,9040,8980,8990,8950,8910,8850,8650,8500,851
40 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

12. skupina dřevin: TOPOL Obmýtí: 50

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-100,1080,1110,1170,1150,1100,1050,0880,0810,100
11-200,3210,3140,3190,3080,2960,2800,2360,2040,220
21-300,5900,5700,5730,5620,5480,5310,4710,4290,435
31-400,8200,7960,7960,7920,7820,7700,7180,6840,679
41-490,9690,9560,9550,9560,9520,9480,9260,9120,906
50 a více1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 60

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,1330,1870,514
11-200,1980,2490,635
21-300,3370,3820,757
31-400,5180,5540,852
41-500,7180,7410,924
51-590,9120,9210,978
60 a více1,0001,0001,000

13. skupina dřevin: BŘÍZA Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123
1-50,0000,0000,000
6-100,1100,1590,482
11-200,1620,2110,595
21 -300,2760,3240,709
31-400,4250,4700,798
41-500,5900,6280,866
51-600,7490,7810,917
61-700,8850,9060,955
71-790,9770,9850,986
80 a více1,0001,0001,000

Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných hodnot věkových křivek.

Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věků, popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje objem produkce jednotlivých dřevin.

V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je věkový hodnotový faktor fa nahrazen znakem „-“.“.

36. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód
CZ-CC
Kód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,115
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,119
112246.21.11.2 46.21.12..Budovy tří a vícebytové2,100
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,032
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,037
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,097
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..Budovy pro obchod, prodejny2,110
46.21.14.3..Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,086
124246.21.14.5..Garáže2,098
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl2,086
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..
46.21.64.1 a2
Budovy skladů, nádrže a sila2,050
Kód
CZ-CC
KódSKPNázev položkyHodnota Ki
1234
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,078
126246.21.17.2Budovy muzeí a knihoven2,051
126346.21.17..1 a 3Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum2,053
126446.21.18.1Budovy pro zdravotnictví2,058
126546.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
2,068
127Budovy nebytové ostatní

1271

46.21.15.2..
46.21.15.3..
Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,120
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,037
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,067
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,221
212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté2,123
213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy2,239
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice1,979
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,030
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.1
46.24.11
Přístavy a plavební kanály2,031
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,066
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód
CZ-CC
Kód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31..
46.21.32.7
Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,293
221246.21.32..Vedení vody, páro vodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,305
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,253
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry

2214

46.21.33..Vedení elektrická trakční2,218
46.21.34..
46.21.35..
Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,269 1
222246.21.41.1,2,9
46.21.42.1,2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, páro vodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,293
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,9 Vedení kanalizace místní trubní2,284
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,199
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,250
230246.21.51..
46.25.61
Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304 Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9Sportovní hřiště2,234 1
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci
tj. plochy stadionů a hřišť, parky
2,366
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,269

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen polohový koeficient.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru