Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/2014 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Částka 81/2014
Platnost od 12.09.2014
Účinnost od 12.09.2014
Zrušeno k 01.01.2016 (195/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2014

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 19a energetického zákona:


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b) regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků,

c) regionální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno 90000 a více odběrných míst zákazníků,

d) lokální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90000 odběrných míst zákazníků.

Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

§ 2

(1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu až do výše cen za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při stanovení cen za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

(4) Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Ustanovení této vyhlášky týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

§ 3

(1) Pro regulační období Úřad provozovateli přepravní soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

c) roční hodnotu faktoru efektivity a

d) koeficient indexu cen podnikatelských služeb.

(2) Pro regulační období Úřad provozovateli distribuční soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

c) roční hodnotu faktoru efektivity a

d) koeficient indexu cen podnikatelských služeb.

(3) Změny hodnot parametrů regulačního vzorce podle odstavců 1 a 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na hodnoty parametrů regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo

c) určení hodnot parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

§ 4

(1) Pro regulovaný rok Úřad provozovateli přepravní soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

d) korekční faktor odpisů,

e) míru výnosnosti regulační báze aktiv,

f) plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

g) plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

h) vyrovnávací faktor odpisů,

i) vyrovnávací faktor zisku,

j) plánovanou nákupní cenu energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

k) povolené množství ztrát v přepravní soustavě,

l) plánované množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu,

m) plánovanou spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

n) plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení,

o) plánované náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu,

p) plánované rezervované pevné kapacity ve vstupních a výstupních bodech,

q) koeficienty rozdělení upravených povolených výnosů na jednotlivé vstupní a výstupní body,

r) koeficienty rozdělení cen na jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body,

s) koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,

t) korekční faktor regulační báze aktiv,

u) korekční faktor zisku,

v) korekční faktor pro činnost přeprava plynu,

w) koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech,

x) hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech a

y) hodnotu investičního faktoru.

(2) Pro regulovaný rok Úřad provozovateli distribuční soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

d) korekční faktor odpisů,

e) míru výnosnosti regulační báze aktiv,

f) plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

g) plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

h) plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,

i) povolené množství ztrát,

j) plánované množství plynu pro vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

k) plánované náklady vypořádání přetoků plynu mezi distribučními soustavami,

l) korekční faktor regulační báze aktiv, m) korekční faktor zisku,

n) korekční faktor pro činnost distribuce plynu,

o) plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě,

p) plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení,

q) vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení a

r) hodnotu investičního faktoru.

§ 5

(1) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy hodnoty parametrů regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o hodnoty parametrů podle § 3 odst. 1 a 2, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 4 odst. 1 a 2.

(2) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu.

(3) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému již byly v předchozím roce téhož regulačního období stanoveny odlišné ceny za distribuci plynu podle § 2 odst. 3, do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu pro jím provozovanou distribuční soustavu.

(4) Úřad vyzve provozovatele lokální distribuční soustavy, který požádal v průběhu regulovaného roku o stanovení cen za distribuci plynu podle § 2 odst. 3, aby do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti předložil ekonomické a technické údaje nezbytné pro stanovení odlišných cen. Předložené podklady Úřad do 30 kalendářních dnů od jejich doručení vyhodnotí z hlediska rozsahu a obsahu údajů potřebných pro stanovení odlišných cen pro konkrétní podmínky lokální distribuční soustavy. Vypočtené ceny Úřad oznámí provozovateli distribuční soustavy do 30 dnů od doručení podkladů nezbytných pro stanovení odlišných cen.

(5) Úřad stanoví ceny za distribuci plynu cenovým rozhodnutím provozovateli lokální distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny podle § 2 odst. 3, nejpozději následující kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, ve kterém byly odlišné ceny vypočteny, s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly ceny stanoveny.

(6) Úřad stanoví ceny s výjimkou cen podle § 2 odst. 3 věty druhé cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen cenovým rozhodnutím nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností.

§ 6

Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v plynárenství postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup stanovení korekčních faktorů pro držitele licence na činnost operátora trhu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce pro činnosti v plynárenství v tomto rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb a

d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny hodnot parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,

f) plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství,

g) výnosy z ostatních činností v plynárenství,

h) faktor trhu pro činnosti v plynárenství a

i) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí držiteli licence na činnosti operátora trhu hodnoty parametrů regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o hodnoty parametrů podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o hodnoty parametrů podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí držiteli licence na činnosti operátora trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení

§ 7

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu regulovaného roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím regulovaném roce, použije Úřad při stanovení regulovaných cen přiměřeně ustanovení § 3 až 5.

(2) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k udělení licence právnímu nástupci v důsledku splynutí1) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(3) Dojde-li v průběhu regulovaného roku ke sloučení1) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(4) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře2), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(5) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k rozdělení držitele licence rozštěpením se vznikem nových společností nebo k rozdělení rozštěpením sloučením3), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(6) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k rozdělení držitele licence odštěpením se vznikem nových společností nebo odštěpením sloučením3), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud na ně z rozdělovaného držitele licence přešla licencovaná činnost a jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako rozdělovaný držitel licence, nadále ceny regulovaných činností rozdělovaného držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(7) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu nebo pachtu závodu či jeho části, který zahrnuje plynárenské zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu nebo nájmu plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele, nájemce, pachtýře nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení k výkonu licencované činnosti do konce regulovaného roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem, pronajímatelem, propachtovatelem nebo jinou osobou, která přenechává plynárenské zařízení k užívání na vymezeném území.

§ 8

(1) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle § 7 odst. 2 nebo 3, převodu jmění na společníka nebo akcionáře podle § 7 odst. 4, rozdělení držitele licence podle § 7 odst. 5 nebo 6, nebo k převodu nebo pachtu závodu či jeho části nebo převodu či nájmu plynárenského zařízení sloužícího k licencované činnosti podle § 7 odst. 7 dojde po 30. listopadu regulovaného roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro následující regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo propachtovateli závodu nebo jeho části, převodci nebo pronajímateli plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti. Ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, přejímajícího společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo pachtýře závodu nebo jeho části nebo pro nabyvatele, nájemce nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti na celý regulovaný rok, pokud Úřad v odůvodněných případech nestanoví jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře, převodu nebo pachtu závodu či jeho části nebo převodu či nájmu plynárenského zařízení sloužícího k licencované činnosti podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu regulovaného roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.

(2) Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy. Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení mimo jeho vymezené území, platí nadále pro distribuci plynu pro daná odběrná místa zákazníků tohoto nabyvatele regulované ceny za distribuci plynu provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je nabyté plynárenské zařízení připojeno.

(3) Nabude-li provozovatel lokální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy.

(4) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu regulovaného roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 postupuje Úřad podle této vyhlášky poprvé pro regulovaný rok 2015.

(2) Korekční faktory stanovené podle přílohy č. 3 a přílohy č. 6 k této vyhlášce se za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2010 a končícího dnem 31. prosince 2015 vyrovnají v průběhu regulačního období, které začíná dnem 1. ledna 2016.

(3) Skutečná hodnota investičního faktoru stanovená v souvislosti s korekčním faktorem za regulovaný rok 2015 se nezahrnuje do parametru regulační báze aktiv a souvisejících hodnot odpisů pro příslušné regulované roky.

(4) Míra výnosnosti regulační báze aktiv stanovená podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním je pro regulovaný rok 2015 stanovena na základě průměru tohoto parametru z let 2013 a 2014, tedy pro činnost přeprava plynu ve výši 6,105 % a pro činnost distribuce plynu ve výši 6,479 %. Hodnota povolených nákladů pro rok 2015 je stanovena bez vlivu eskalačního faktoru nákladů příslušného roku a faktoru efektivity, tedy ve výši povolených nákladů pro regulovaný rok 2014. Pro stanovení hodnot míry výnosnosti regulované báze aktiv a povolených nákladů pro rok 2015 se postup podle příloh č. 1 a 2 nepoužije.

(5) Oznámení podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje za oznámení podle § 5 odst. 1.

(6) Oznámení podle § 9a odst. 6 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje za oznámení podle § 6 odst. 6.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

2. Vyhláška č. 264/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

3. Vyhláška č. 393/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

4. Vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.

5. Část druhá vyhlášky č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Postup stanovení cen za přepravu plynu

A) Upravené povolené výnosy

(1) Upravené povolené výnosy UPVppi v Kč provozovatele přepravní soustavy jsou pro regulovaný rok i stanoveny vztahem

UPVppi = PVppi + IRFppi + NCPpppli × PZTpppli + SDpppli + CBKppi - VOBpppli + KFppi + PTpti,

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

PVppi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVppi = PNppi + Oppi + Zppi ,

kde

PNppi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přepravní soustavy nezbytné k zajištění přepravy plynu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

l+i-1It
PNppi = PNpp0 × (l - Xpp)i × ——— ,
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přepravní soustavy nezbytných k zajištění přepravy plynu stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přeprava plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (l - pIPS) × (CPIt + 1),

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přeprava plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t,

Oppi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Oppi = Opppli + KVppoi + KFppoi ,

kde

Opppli [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok i,

KVppoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

Zppi [Kč] je zisk provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

MVppi
Zppi = ———— × RABppi + KVppzi + KFppzi ,
100

kde

MVppi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABppi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

l+i l+i
RABppi = RABpp0 + ∆RABppt + KFppRABt ,
t=1+l t=1+3

pro i=l a 2 je KFppRABt = o,

kde

RABpp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABppt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy sloužících k zajištění přepravy plynu v roce t stanovená vztahem

∆RABppt = IAppplt - VMppplt - Oppplt × kppplt ,

kde

IAppplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t,

VMppplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Oppplt [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro regulovaný rok t,

kppplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABppt-1
kppplt = ————— pro t=l+i, i>1, kppplt ≤ 1,
ZHAppplt-1
RABpp0
kppplt = ————— pro t=l+i, i>1, kppplt ≤ 1,
ZHApppll

kde

RABppt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHAppplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-1,

ZHApppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce 1,

KFppRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

KVppzi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFppzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IRFppi [Kč] je hodnota investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

IRFppi = IRFpppli + KFppirfi ,

kde

IRFpppli [Kč] je plánovaná hodnota investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok i stanovená Úřadem na základě analýzy potřeby prostředků na investice související s rozvojem a obnovou přepravní soustavy,

KFppirfi [Kč] je korekční faktor investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy pro regulovaný rok i stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

NCPpppli [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro regulovaný rok, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settlement price) na European Energy Exchange AG, v sekci Natural Gas Futures | Derivatives - NCG Natural Gas Year Futures pod označením Cal-i roku i z posledního pracovního dne kalendářního měsíce červenec roku i-1. Roční cena vEUR/MWh je převedena na CZK/MWh predikovaným kurzem pro měsíc červen regulovaného roku vEUR/CZK uveřejněným v sekci „Inflační očekávání finančního trhu“ CNB v kapitole 4 „Devizový kurz“ dokumentu „Měření inflačních očekávání finančního trhu“ ve sloupci „1 rok“,

PZTpppli [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě pro regulovaný rok i stanovené na základě časové řady vykazovaných hodnot,

SDpppli [Kč] je plánovaná spotřební daň pro regulovaný rok za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která je stanovená na základě skutečné výše spotřební daně v roce i-2,

CBKppi [Kč] jsou povolené náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem, se kterým má provozovatel přepravní soustavy uzavřenou smlouvu na poskytování flexibility pro regulovaný rok i,

VOBpppli [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení pro regulovaný rok i,

KFppi [Kč] je korekční faktor pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok i stanovený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

PTpti [Kč] je hodnota povolených tržeb provozovatele přepravní soustavy pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech pro regulovaný rok, stanovená na základě denních rezervovaných přepravních kapacit pro účely mezinárodní přepravy plynu podle smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených po 1. červenci 2006 včetně.

B) Ceny za přepravu plynu

(1) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve vstupním domácím bodě ckdeni v Kč/MWh je stanovena na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

(2) Upravené povolené výnosy ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu kUPVzexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzexi = UPVppi × bi + FGppzpli ,

kde

bi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní body do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppzpli [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

FGppzpli = koefppzi × PMNzexi × NCPpppli ,

kde

koefppzi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok i stanovený na základě historie měření,

PMNzexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v regulovaném roce.

Kapacitní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu ckzexij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzexi × zij
ckzexij = ——————— ,
100 × PDKzexij

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

zij [%] je koeficient pro rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodej do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzexij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok i, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

Variabilní složka pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním bodě do virtuálního zásobníku plynu cvzexij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzexi × (1 - zij)
ckzexij = ————————— ,
100 × PMNzexij

kde

PMNzexij [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

(3) Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém výstupním hraničním bodě j ckhexij v Kč/MWh je stanovena na základě srovnávacích rozborů sazeb konkurenčních přepravních cest mezi dvěma tržními místy nákupu a prodeje plynu v Evropské unii nebo hraničním předávacím místem na hranici Evropské unie a tržním místem nákupu a prodeje plynu v Evropské unii.
Pevná cena za skutečně přepravené množství plynu v každém výstupním hraničním bodě j cvhexij v Kč/MWh je stanovena na základě využití přepravní soustavy České republiky v každém výstupním hraničním bodě j.
Pokud účastník trhu n dodává množství energie plynu pro pohon kompresních stanic podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky, bude pro něj cena cvhexij rovna nule. Účastník trhu n pak poskytne množství energie plynu pro pohon kompresních stanic shexjmin v MWh v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dne m pro regulovaný rok, které je stanoveno vztahem

shexjmin = koefhexij × PMNhexjmin ,

kde

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne regulovaného roku,

n [-] je označení každého účastníka trhu využívajícího přepravní soustavu,

koefhexij [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v každém výstupním hraničním bodě j stanovený podle smluv uzavřených před nabytím účinnosti této vyhlášky,

PMNhexjmin [MWh] je celkové množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním hraničním bodě j přepravní soustavy kalendářního dnem v regulovaném roce účastníkem trhu n.

(4) Upravené povolené výnosy ve vstupních hraničních bodech kUPVheni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVheni = UPVppi × hi ,

kde

hi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní hraniční body pro regulovaný rok i stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním hraničním bodě ckhenij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVheni × dij
ckhenij = ——————— ,
100 × PDKhenij

kde

dij [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVheni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní hraniční bod j pro regulovaný rok i stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKhenij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním hraničním bodě j v regulovaném roce i, snížená o denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006; pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

(5) Upravené povolené výnosy ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu kUPVzeni v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVzeni = UPVppi × vi ,

kde

vi [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na vstupní body z virtuálních zásobníků plynu pro regulovaný rok i stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Pevná cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu v každém vstupním bodě j z virtuálních zásobníků plynu ckzenij v Kč/MWh je stanovena vztahem

kUPVzeni × eij
ckzenij = , ——————— ,
100 × PDKzenij

kde

eij [%] Je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVzeni provozovatele přepravní soustavy připadající na každý vstupní bod j z virtuálního zásobníku plynu pro regulovaný rok i stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

PDKzenij [MWh] je plánovaná denní rezervovaná pevná kapacita v každém vstupním bodě j z virtuálního zásobníku plynu regulovaného roku i, pokud bude jeho výše rovna nule, bude pro výpočet použita hodnota 1.

(6) Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě kUPVdexi v Kč jsou stanoveny vztahem

kUPVdexi = UPVppi × fi + FGppdexi ,

kde

fi [%] je koeficient rozdělení celkových upravených povolených výnosů provozovatele přepravní soustavy připadající na výstupní domácí bod pro regulovaný rok, stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

FGppdexi [Kč] jsou plánované náklady na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok i stanovené vztahem

FGppdexi = koefdexi × PMNdexi × NCPpppli ,

kde

koefdexi [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok i stanovený na základě historie měření,

PMNdexi [MWh] je celkové plánované množství plynu, které bude přepraveno ve výstupním domácím bodě v regulovaném roce i.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi v Kč náležející do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě jsou stanoveny vztahem

cUPVdexi = kUPVdexi × si ,

kde

si [%] je koeficient rozdělení upravených povolených výnosů kUPVdexi do kapacitní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě pro regulovaný rok i stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy.

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě vUPVdexi v Kč náležející do variabilní složky pevné ceny za denní rezervovanou pevnou kapacitu ve výstupním domácím bodě regulovaného roku i jsou stanoveny vztahem

vUPVdexi = kUPVdexi × (1 - si) ,

Upravené povolené výnosy ve výstupním domácím bodě cUPVdexi a vUPVdexi v Kč jsou rozalokovány na jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav a pro skupinu zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě podle nesoudobých maxim jednotlivých regionálních distribučních soustav a nesoudobých maxim všech odběrných míst zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu.

Alokace upravených povolených výnosů stanovených pro provozovatele konkrétní regionální distribuční soustavy nebo skupiny zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě do cen přepravy plynu pro zákazníky se provádí na základě součtu nesoudobých distribučních kapacit zákazníků připojených k této distribuční soustavě a součtu rezervovaných kapacit zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu. Tyto ceny budou součástí ceny za distribuci plynu a ceny za přepravu plynu pro zákazníky přímo připojené k přepravní soustavě.

(7) V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) tis. m3 v celých hodnotách,

c) MWh na tři desetinná místa,

d) procenta na tři desetinná místa,

e) poměrná míra na pět desetinných míst,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa,

g) Kč/tis. m3 na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci plynu

A) Upravené povolené výnosy

(1) Upravené povolené výnosy provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce plynu pro regulovaný rok UPVdpi jsou stanoveny vzorcem

UPVdpi = PVdpi + IRFdpi + NZdpi + NVSdpi + NDdppli + KFdpi + Ndppli ,

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

PVdpi [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovená vztahem

PVdpi = PNdpi + Odpi + Zdpi ,

kde

PNdpi [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy nezbytné k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i stanovené vztahem

l+i-1 It
PNdpi = PNdp0 × (1 - Xdp)i × ——— ,
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdp0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce plynu stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xdp [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce plynu,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovený vztahem

It = pIPS × IPSt + (l - pIPS) × (CPIt + 1) ,

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce plynu vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t,

Odpi [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Odpi = Odppli + KFdpoi ,

kde

Odppli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i,

KFdpoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

Zdpi [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovený vztahem

MVdpi
Zdpi = ———— × RABdpi + KFdpzi ,
100

kde

MVdpi [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním pro regulovaný rok i,

RABdpi [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

l+i l+i
RABdpi = RABdp0 + ∆RABdpt + KFdpRABt ,
t=l+1 t=l+3

pro i=1 a 2 je KFdpRABt = 0 ,

kde

RABdp0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce plynu stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdpt [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t stanovená vztahem

∆RABdpt = IAdpplt - VMdpplt - Odpplt × kdpplt ,

kde

IAdpplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdpplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Odpplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok t,

kdpplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABdpt-1
kdpplt = ——————— pro t=l+i, i>1 ,
ZHAdpplt-1
RABdp0
kdpplt = ——————— pro t=l+i, i=1 ,
ZHAdppll

kde

RABdpt-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy vroce t-1,

ZHAdpplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdppll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce 1,

KFdpRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

KFdpzi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2 aplikovaný od roku i ≥ 3 stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IRFdpi [Kč] je hodnota investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro činnost distribuce plynu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

IRFdpi = IRFdppli + KFdpirfi ,

kde

IRFdppli [Kč] je plánovaná hodnota investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro činnost distribuce plynu pro regulovaný rok i stanovená Úřadem na základě analýzy potřeby prostředků na investice související s rozvojem a obnovou distribuční soustavy,

KFdpirfi [Kč] je korekční faktor investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok i stanovený postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

NZdpi [Kč] jsou náklady na krytí povolených ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok i stanovené vztahem

12
NZdpi = (NCPdpiz × PZTdpiz) ,
z=1

kde

NCPdpiz [Kč/MWh] je plánovaná průměrná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát v distribuční soustavě a vlastní technologické spotřeby pro měsíc z regulovaného roku, stanovená na základě smlouvy o dodávce plynu uzavřené provozovatelem distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní technologické spotřeby účinné v roce i-1 při použití vstupních hodnot ze dne 15. srpna roku i-1, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu. V případě, že tento den bude dnem pracovního klidu, použijí se vstupní hodnoty z nejbližšího předcházejícího pracovního dne,

PZTdpiz [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z regulovaného roku stanovené jako podíl z ročního povoleného množství ztrát stanoveného Úřadem podle plánovaného ročního diagramu množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele,

NVSdpi [Kč] jsou náklady na nákup plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy,

12
NVSdpi = (NCPdpiz × PZTdpiz) ,
z=1

VSTdpiz [MWh] je plánované množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z stanovené jako jedna dvanáctina z ročního plánovaného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

NDdppli [Kč] jsou plánované náklady na nákup distribuce pro regulovaný rok i od jiných provozovatelů distribučních soustav stanovené jako parametr pro výpočet průměrné ceny za distribuci plynu na základě objemu nakupovaných distribučních služeb v předchozích letech,

KFdpi [Kč] je korekční faktor pro činnost distribuce plynu pro regulovaný rok i vypočtený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, Úřad na základě žádosti provozovatele distribuční soustavy může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

Ndppli [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu pro regulovaný rok i stanovená vztahem

Ndppli = Ndppli-l + VFdpni ,

kde

Ndppli-l [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení v roce i-1 stanovená podle aktuálně platných smluv o nájmu k 15. srpnu roku, který předchází regulovanému roku, stanovená podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

VFdpni [Kč] je vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení zohledňující rozdíl mezi skutečně vynaloženými regulovanými náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení za rok i-2 a hodnotou regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení uplatněnou v cenách distribuce plynu v roce i-2 včetně nákladů na zřizování věcných břemen u plynárenských zařízení pronajatých od třetích osob v roce i-2, stanovený vztahem

VFdpni = Ndpski-2 - Ndppli-2 + (NVBdpi-2 - VVBdpi-2) ,

kde

Ndpski-2 [Kč] je skutečná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 4 k této vyhlášce pro rok i-2,

Ndppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení podle smluv o nájmu stanovená podle přílohy č. 4 k této vyhlášce pro rok i-2,

NVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné náklady nájemce v roce i-2 vynaložené v obvyklé výši za činnosti spojené s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením v případě, že předmětné věcné břemeno nebylo zřízeno pronajímatelem,

VVBdpi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy nájemce uhrazené pronajímatelem v roce i-2 a sloužící k pokrytí předchozích nákladů nájemce spojených s dodatečným zřizováním věcného břemene k pozemkům dotčeným pronajatým plynárenským zařízením.

(2) V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč na celé koruny,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Postup stanovení korekčních faktorů

A) Korekční faktory pro provozovatele přepravní soustavy

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přepravní soustavy KFppoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2 je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFppoi = (Oppski-2 - Opppli-2) × ——— × ——— , pro i ≥ 3,
100 100

kde

Oppski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

Opppli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFppRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přepravní soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 je stanovený vztahem

KFppRABt = (IAppskt-2 - VMppskt-2 - Oppskt-2 × kppplt-2) - (IAppplt-2 - VMppplt-2 - Oppplt-2 × kppplt-2) ,

kde

IAppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Oppskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2,

kppplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

IAppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2,

VMppplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přepravní soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Oppplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přepravní soustavy sloužícího k zajištění přepravních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přepravní soustavy KFppzi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2 aplikovaný od roku i ≥ 3 je stanovený vztahem

MVppi-2 CPIi-2 CPIi-1 MVppi-1 CPIi-1
KFppzi = KFppRABt × ———— × ———— × ———— + KFppRABt × ———— × ——— ,
100 100 100 100 100

kde

MVppi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVppi-i [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přeprava plynu pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy KFppirfi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou investičního faktoru v roce i-2 je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFppirfi = (IRFppski-2 - IRFpppli-2) × ——— × ——— ,
100 100

kde

IRFppski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro rok i-2, pokud je jeho hodnota menší než 0, použije se pro potřeby výpočtu 0, stanovená vztahem

IVppski-2 -Oppski-2
IRFppski-2 = ————————— ,
2

kde

IVppski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičních výdajů provozovatele přepravní soustavy v rámci licencované činnosti přeprava plynu související s rozvojem a obnovou přepravní soustavy pro rok i-2,

IRFppski-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního faktoru provozovatele přepravní soustavy pro činnost přeprava plynu pro rok i-2.

(5) Korekční faktor KFppi v Kč pro činnost přeprava plynuje stanoven vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFppi = (KFPVppi-2 + KFppkzi-2 + KFppsi-2 + KFppvi-2) × ———— × ———— ,
100 100

kde

i [-] je pořadové číslo regulovaného roku,

KFPVppi-2 [Kč] je korekce povolených výnosů za rok i-2 stanovená vztahem

KFPVppi-2 = - Tsdeni-2 + kUPVzexi-2 - Tszexi-2 + (kUPVheni-2 - Tsheni-2) × ki +

+ kUPVzeni-2 - Tszeni-2 + kUPVdexi-2 - Tsdexi-2 + kUPVhexi-2 - Tshexi-2

kde

Tsdeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupním domácím bodě v roce i-2,

kUPVzexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu FGppzSki-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

[ n ]
FGppzski-2 = koefppzi-2 × (PMNpszexmij-2 × NCPskmi-2) ,
j m=1

kde

j [-] je index označení bodu přepravní soustavy,

m [-] je pořadové číslo kalendářního dne roku i-2 počínající prvním dnem prvního kalendářního měsíce roku i-2,

n [-] je počet kalendářních dní roku i-2,

koefppzi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupních bodů do virtuálních zásobníků plynu roku i-2,

PMNszexmij-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno v každém výstupním bodě j do virtuálních zásobníků plynu v kalendářním dni m roku i-2,

NCPskmi-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy v kalendářním dni m roku i-2, která je stanovená na základě hodnoty výsledné vypořádací ceny (Settlement price) na European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+l pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na následující plynárenský den D+l. Denní cena vEUR je převedena na CZK denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB,

kUPVheni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních hraničních bodech v roce i-2,

Tsheni-2 [KČ]:

pro i>2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech snížené o výnosy za denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006 v roce i-2,

ki [-] je koeficient, přičemž platí:

pokud bude PDKshenij-2 ≥ PDKdexi-2, tak ki = kki,

pokud bude PDKshenij-2 < PDKdexi-2, tak ki = 0,

pro i=l Tsheni-2 jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech vztažené k zásobování zákazníků v České republice v roce i-2; v tomto případě ki=l,

PDKshenij-2 [MWh] je skutečná celková denní rezervovaná kapacita ve vstupních hraničních bodech j v roce i-2 snížená o skutečné denní rezervované přepravní kapacity vyplývající ze smluv na mezinárodní přepravu plynu uzavřených do 30. června 2006,

PDKdexi-2 [MWh] je rezervovaná pevná přepravní kapacita ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

kki [-] je koeficient alokace skutečných výnosů ve vstupních hraničních bodech stanovený na základě poměru využití vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,

kUPVzeni-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

Tszeni-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu v roce i-2,

kUPVdexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupním domácím bodě v roce i-2,

Tsdexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním domácím bodě v roce i-2 zahrnující skutečnou výši nákladů na množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy do výstupního domácího bodu FGppsdexi-2 v Kč v roce i-2 stanovené vztahem

n
FGppsdexi-2 = koefdexi-2 × (PMNsdexmi-2 × NCPskmi-2) ,
m=1

kde

koefdexi-2 [-] je koeficient pro výpočet množství energie plynu pro pohon kompresních stanic přepravní soustavy ve výstupním domácím bodě roku i-2,

PMNsdexmi-2 [MWh] je celkové skutečné množství plynu, které bylo přepraveno ve výstupním domácím bodě v kalendářním dni m roku i-2,

kUPVhexi-2 [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů ve výstupních hraničních bodech v roce i-2 vztažená k zásobování zákazníků v České republice,

Tshexi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za přepravu plynu ve výstupním hraničním bodě v roce i-2 vztažené k zásobování zákazníků v České republice,

KFppkzi-2 [Kč] je korekce nákladů na pořízení plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě za rok i-2 stanovená vztahem

KFppkzi-2 = (NCPppski-2 × PZTppski-2) - (NCPpppli-2 × PZTpppli-2),

kde

NCPppski-2 [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát v přepravní soustavě, která je stanovená jako prostý průměr hodnot výsledných vypořádacích cen (Settlement price) cen pro následující plynárenský den D+l pro zónu NCG v plynárenském dni D za všechny dny roku i-2 na European Energy Exchange AG; pokud nejsou k dispozici ceny pro den D+l ze dne D, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny (Settlement price) v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) na plynárenský den D+l. Průměrná roční cena vEUR je převedena na CZK průměrným ročním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným CNB,

PZTppski-2 [MWh] je skutečné množství ztrát v přepravní soustavě v roce i-2,

NCPpppli-2 [Kč/MWh] je plánovaná nákupní cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plánovaného množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě použitá pro výpočet cen v roce i-2,

PZTpppli-2 [MWh] je plánované množství ztrát v přepravní soustavě použité pro výpočet v roce i-2,

KFppksi-2 [Kč] je korekce spotřební daně za rok i-2 stanovená vztahem

KFppsi-2 = SDppski-2 - SDpppli-2 ,

kde

SDppski-2 [Kč] je skutečná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě v roce i-2,

SDpppli-2 [Kč] je plánovaná spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, která byla použita pro výpočet cen pro rok i-2,

KFppvi-2 [Kč] je korekce výnosů provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a za výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení za rok i-2 stanovená vztahem

KFppvi-2 = VOBpppli-2 - VOBppski-2 ,

kde

VOBpppli-2 [Kč] jsou plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení, které byly použity pro výpočet cen pro rok i-2,

VOBppski-2 [Kč] jsou skutečné výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a skutečné výnosy za vyvažovači plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení v roce i-2.

B) Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy KFdpoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2 je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFdpoi = (Odpski-2 - Odppli-2) × ———— × ———— , pro i ≥ 3,
100 100

kde

Odpski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

Odppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce plynu pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdpRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=1+i, i≥3 je stanovený vztahem

KFdpRABt = (IAdpskt-2 - VMdpskt-2 - Odpskt-2 × kdpplt-2) - (IAdpplt-2 - VMdpplt-2 - Odpplt-2 × kdpplt-2),

kde

IAdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Odpskt-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2,

kdppit-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

IAdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdpplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4),

Odpplt-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribučních služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy KFdpzi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2 aplikovaný od roku i ≥ 3 je stanovený vztahem

MVdpi-2 CPIi-2 CPIi-1 MVdpi-1 CPIi-1
KFdpzi = KFdpRABt × ———— × ———— × ———— + KFdpRABt × ———— × ———— ,
100 100 100 100 100

kde

MVdpi-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdpi-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy KFdpirfi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou investičního faktoru v roce i-2 je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFdpirfi = (IRFdpski-2 - IRFdppli-2) × ———— × ———— ,
100 100

kde

IRFdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro činnost distribuce plynu pro rok i-2, pokud je jeho hodnota menší než 0, použije se pro potřeby výpočtu 0; skutečná hodnota investičního faktoru je stanovená vztahem

IVdpski-2 - Odpski-2
IRFdpski-2 = ————————— ,
2

kde

IVdpski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičních výdajů provozovatele distribuční soustavy v rámci licencované činnosti distribuce plynu související s rozvojem a obnovou distribuční soustavy pro rok i-2,

IRFdppli-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního faktoru provozovatele distribuční soustavy pro činnost distribuce plynu pro rok i-2.

(5) Korekční faktor pro činnost distribuce plynu KFdpi v Kč je stanoven vztahem

KFdpi = [PVdpi-2 + KFdpi-2 + NZdpi-2 + NVSdpi-2 + NDdpi-2 + NPdpi-2 + IRFdppli-2 + Ndppli-2 - CTdpi-2]

CPIi-2 CPIi-1
× ———— × ———— ,
100 100

kde

PVdpi-2 [Kč] je hodnota stanovených povolených výnosů pro rok i-2,

KFdpi-2 [Kč] je hodnota korekčního faktoru stanovená pro rok i-2,

NZdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na povolené ztráty v distribuční soustavě v roce i-2, stanovená vztahem

12
NZdpi-2 = ( (NCPdpski-2z × PZTdpski-2z)) + soti-2 × PZTdpi-2 ,
z=1

kde

NCPdpski-2z [Kč/MWh] je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě v měsíci z, která nezahrnuje cenu za distribuci plynu v roce i-2. Pokud je skutečná nákupní cena dodávky plynu pro krytí povolených ztrát a vlastní technologické spotřeby v distribuční soustavě vyšší než obvyklá cena plynu na trhu s plynem, použije se pro výpočet obvyklá cena plynu na trhu s plynem,

PZTdpski-2z [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě pro měsíc z roku i-2 stanovené jako procentní podíl připadající na měsíc z z celkového ročního povoleného množství ztrát stanoveného Úřadem pro rok i-2 podle skutečného ročního diagramu plynu vstupujícího do distribuční soustavy příslušného provozovatele v roce i-2,

soti-2 [Kč/MWh] je cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v plynárenství v roce i-2,

PZTdpi-2 [MWh] je povolené množství ztrát v distribuční soustavě stanovené Úřadem pro rok i-2,

NVSdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na vlastní technologickou spotřebu, v distribuční soustavě v roce i-2 stanovená vztahem

12
NVSdpi-2 = ( (NCPdpski-2z × VSTdpski-2z)) + soti-2 × VSTdpski-2 ,
z=1

kde

VSTdpski-2z [MWh] je skutečné množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v měsíci z roku i-2 stanovené jako jedna dvanáctina z ročního skutečného množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu,

VSTdpski-2 [MWh] je skutečné množství plynu potřebného pro vlastní technologickou spotřebu distribuční soustavy v roce i-2,

NDdpi-2 [Kč] je skutečná hodnota nákladů na nákup distribučních služeb od jiných provozovatelů distribuční soustavy v roce i-2,

NPdpi-2 [Kč] jsou náklady na přepravu plynu hrazené provozovatelem distribuční soustavy pro rok i-2 vztažené k množství plynu do odběrných míst připojených k distribuční soustavě, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů, množství plynu na vlastní technologickou spotřebu a na povolené množství ztrát s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben, stanovené vztahem

NPdpi-2 = Ppkapi-2 + sppi-2 x MPdpski-2 ,

kde

Ppkapi-2 [Kč] jsou náklady na rezervovanou pevnou přepravní kapacitu, které uhradil provozovatel distribuční soustavy za přepravu do předávacích míst z přepravní soustavy za rok i-2,

Sppi-2 [Kč/MWh] je komoditní složka ceny stanovená za přepravu do domácího bodu pro rok i-2 stanovená analyticky Úřadem,

MPdpski-2 [MWh] je skutečné množství energie plynu distribuované příslušným držitelem licence v roce i-2 zahrnující celkové množství energie plynu distribuované do odběrných míst zákazníků, předávacích míst jiných provozovatelů regionálních a lokálních distribučních soustav, do předávacích míst přeshraničních plynovodů, množství plynu na vlastní technologickou spotřebu a na povolené množství ztrát s vyloučením množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben,

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů za přepravu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za služby operátora trhu vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4).

(6) V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na tři desetinná místa,

c) procenta na tři desetinná místa,

d) poměrná míra na pět desetinných míst,

e) tis. m3 v celých hodnotách,

f) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení

A. Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení

Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je hodnota, kterou lze přičíst k regulační bázi aktiv držitele licence v případě nabytí tohoto zařízení. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je stanovena pro plynárenská zařízení nabývaná vlastní investiční činností v případě, že se jedná o rozvoj distribuční soustavy.

1. Způsob vypočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenských zařízení je použita metoda diskontovaných peněžních toků. Tato metoda je založena na výpočtu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení. Peněžní toky jsou diskontovány a z jejich rozdílu je vypočtena čistá současná hodnota.

Pro výpočet regulované hodnoty plynárenského zařízení je určen parametr doby návratnosti. Regulovaná hodnota plynárenského zařízení je vypočtena tak, aby čistá současná hodnota rozdílu kladného a záporného peněžního toku, který je vytvářen provozováním hodnoceného plynárenského zařízení, byla za určenou dobu návratnosti rovna nule.

Peněžní toky a čistá současná hodnota plynárenského zařízení
Kladný tokrok 1rok 2rok 3další rok...rok dosažení požadované návratnosti
Čistý ziskHHHH
+Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízeníXXXX
=Kladný tokVVVV
xDiskontní sazbaHHHH
lDiskontovány kladný tokVVVV
Záporný tok
Regulovaná hodnota plynárenského zařízeníX
=Záporný tokV
XDiskontní sazbaH
2Diskontovány záporný tokV
i-2l Čistá současná hodnotaVVVV

kde

H je hodnota

V je výpočet

X je výsledek iteračního výpočtu

Výpočet zisku
Tržby z činnosti distribuce plynu
-Provozní náklady
-Náklady na bilanční rozdíl
-Účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení
=Hrubý zisk
-Rozdíl účetních a daňových odpisů z regulované hodnoty plynárenského zařízení
Základ daně z příjmů
xSazba daně z příjmů
=Daň z příjmů
Hrubý zisk
-Daň z příjmů
Čistý zisk

Do kladného peněžního toku je započten čistý zisk vytvořený provozováním hodnoceného plynárenského zařízení a účetní odpisy z regulované hodnoty plynárenského zařízení ve stejné výši, ve které byly použity pro výpočet zisku.

Záporný peněžní tok tvoří dopočtená regulovaná hodnota plynárenského zařízení.

2. Vstupy vypočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

a) Tržby z činnosti distribuce plynu

Tržby z činnosti distribuce plynu jsou do výpočtu zahrnuty v ročním členění pro období 15 let od zahájení prodeje z hodnoceného plynárenského zařízení.

Tržby z činnosti distribuce plynu se stanoví na základě velikosti odběru plynu z hodnoceného plynárenského zařízení. Jsou-li důvodné předpoklady o změně počtu připojených zákazníků a množství odebíraného plynu, zohlední se ve výpočtu tržeb z činnosti distribuce plynu.

Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie velkoodběratel, střední odběratel a maloodběratel se vypočítají z předpokládaného množství distribuovaného plynu a průměrné ceny distribuce plynu. Tržby z činnosti distribuce plynu pro zákazníky kategorie domácnost se vypočítají podle počtu zákazníků a charakteru jejich odběrných míst. K odběrným místům podle jejich typu se přiřazují měrné spotřeby a průměrné ceny distribuce plynu uplatňované provozovatelem distribuční soustavy.

Použité průměrné ceny distribuce plynu jsou v dalších letech navyšovány podle určené výše inflace. Ceny za distribuci plynu se upravují o případné korekční faktory stanovené pro provozovatele distribuční soustavy.

Minimální členění domácností podle typu odběru:

a) pouze vaření

b) vaření a ohřev vody

c) jednogenerační rodinný dům

d) dvougenerační rodinný dům

e) bytová jednotka

f) řadový rodinný dům

g) rekreační objekt

b) Náklady na bilanční rozdíl

Tržby z činnosti distribuce plynu se snižují o náklady na ztráty příslušné distribuční soustavy.

c) Obvyklá cena pořízení

Obvyklá cena pořízení plynárenského zařízení uplatňovaná provozovatelem distribuční soustavy představuje maximální možnou výši regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Do obvyklé ceny pořízení se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetické zaměření, věcná břemena a ostatní investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení plynárenského zařízení. Cenou pořízení plynárenského zařízení při připojení odběrného místa se rozumí náklady spojené s připojením a se zajištěním dodávky plynu. Zahrnované investiční náklady jsou ve výši obvyklé pro provozovatele distribuční soustavy. Obvyklá výše investičních nákladů je provozovatelem distribuční soustavy dokládána investičním ceníkem v předepsaném členění.

d) Provozní náklady

Provozní náklady provozovatele distribuční soustavy související s hodnoceným plynárenským zařízením jsou stanoveny procentem z obvyklé ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení.

e) Účetní a daňové odpisy

Pro stanovení výše odpisů se vychází z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení a platných regulačních a daňových odpisových sazeb. Výše odpisů vypočtených z obvyklé ceny pořízení plynárenského zařízení je přepočtena podle výsledné regulované hodnoty plynárenského zařízení.

3. Parametry vypočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení

Parametry výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení jsou:

a) diskontní míra je stanovena ve stejné výši jako míra výnosnosti regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy po zdanění,

b) výše provozních nákladů je rovna 1,2 % z ceny pořízení hodnoceného plynárenského zařízení, přičemž se vychází z obvyklé ceny pořízení,

c) míra inflace 2,5 %, nestanoví-li Úřad podle vývoje národního hospodářství jinou hodnotu inflace,

d) doba návratnosti investice je 15 let od roku zahájení prodeje zhodnoceného plynárenského zařízení, pokud lze oprávněně předpokládat, že minimálně po tuto dobu hodnocené plynárenské zařízení zaručí bezpečné a spolehlivé poskytování služby distribuce plynu.

4. Zjednodušeny způsob vypočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky

Pro stanovení regulované hodnoty samostatné středotlaké a nízkotlaké plynovodní přípojky vybudované na stávající distribuční soustavě je možné využít zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty plynárenského zařízení.

Regulovaná hodnota plynovodní přípojky je v tomto případě vypočtena jako procentuální podíl z obvyklé ceny pořízení hodnocené plynovodní přípojky.

Procento podílu je určeno na základě plánovaného nebo skutečného odběru plynu a délky hodnocené plynovodní přípojky. V případě, že se jedná o kategorii domácnost, je odběr plynu stanoven podle měrné spotřeby určené pro daný typ zákazníka.

Parametry zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou intervalová určení zatížení plynovodní přípojky v m3/m za rok a k těmto intervalům příslušná procenta pro výpočet podílu z obvyklé ceny pořízení. Základem pro stanovení parametrů zjednodušeného výpočtu regulované hodnoty plynovodní přípojky jsou výpočty pro jednotlivé intervaly zatížení provedené výše popsanou metodou diskontovaných peněžních toků v plném rozsahu při použití všech stanovených parametrů.

Zjednodušený způsob výpočtu regulované hodnoty samostatné plynovodní přípojky nelze použít v případě, kdy je plynovodní přípojka budována současně s plynovodní sítí.

5. Rozdíl mezi cenou pořízení a regulovanou hodnotou plynárenského zařízení

V případě nabytí plynárenského zařízení od třetích stran a zákazníků provozovatele distribuční soustavy není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy přesahující regulovanou hodnotu zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

V případě nabytí plynárenského zařízení vlastní investiční činností není možné rozdíl mezi regulovanou hodnotou plynárenského zařízení a cenou pořízení uhrazenou provozovatelem distribuční soustavy zahrnout do hodnoty provozních aktiv provozovatele distribuční soustavy.

6. Úprava regulované hodnoty plynárenského zařízení o zaplacené regulované náklady na úhradu nájemného

V případě nabytí plynárenského zařízení provozovatelem distribuční soustavy od třetích stran a zákazníků se regulovaná hodnota plynárenského zařízení snižuje o úhrn regulovaných nákladů na úhradu nájemného plynárenského zařízení, které byly stanoveny podle této přílohy a byly třetí straně či zákazníkům vyplaceny v obdobích před prodejem plynárenského zařízení provozovateli distribuční soustavy.

B. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích osob

Regulované náklady na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení jsou stanoveny pro plynárenská zařízení ve vlastnictví třetích osob provozovaná na základě smlouvy provozovatelem distribuční soustavy jako maximální výše nákladů na nájemné, kterou lze započítat do povolených výnosů. Regulované náklady na úhradu nájemného jsou stanoveny jen v případě, že regulovaná hodnota plynárenského zařízení je větší než nula.

Roční regulované náklady na úhradu nájemného se stanovují na celé následující regulační období dopředu, a to výpočtem podle této přílohy provedeným v posledním roce předcházejícího regulačního období na základě znalosti parametrů regulace a podmínek distribuce na daném plynárenském zařízení v následujícím regulačním období. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy dojde v průběhu regulačního období, stanoví se regulované náklady na úhradu nájemného do konce tohoto regulačního období na základě aktuálních parametrů regulace platných pro provozovatele distribuční soustavy. Pokud k uzavření smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období, zůstává stanovené nájemné v platnosti i pro následující regulační období.

1. Způsob vypočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za plynárenské zařízení

Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena na základě regulované hodnoty plynárenského zařízení vypočtené podle této přílohy. Hodnota regulovaných nákladů na úhradu nájemného je stanovena jako součet ročního odpisu regulované hodnoty plynárenského zařízení a ročního průměrného zisku ze zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení tímto postupem:

a) roční odpis je vypočten jako podíl regulované hodnoty plynárenského zařízení a doby životnosti, která je pro účely výpočtu výše regulovaných nákladů na úhradu nájemného stanovena na 40 let; doba životnosti 40 let je pro výpočet odpisů použita při každém stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného bez ohledu na dobu trvání nájemního vztahu,

b) zůstatková regulovaná hodnota plynárenského zařízení jev příslušném roce vypočtena odečtením kumulovaných odpisů od regulované hodnoty plynárenského zařízení; kumulované odpisy jsou vypočteny jako násobek počtu let trvání nájmu a ročního odpisu; počtem let trvání nájmu se rozumí všechny roky, pro které byly regulované náklady na úhradu nájemného stanoveny podle této přílohy,

c) hodnota zisku na příslušný rok regulačního období se stanoví jako součin vypočtené zůstatkové regulované hodnoty plynárenského zařízení v příslušném roce a úrokové míry stanovené pro účely výpočtu regulovaných nákladů na úhradu nájemného; hodnota ročního průměrného zisku je průměrem hodnot zisků jednotlivých let regulačního období; výše úrokové míry je 1,1 %.

2. Provoz a údržba pronajatých plynárenských zařízení

Náklady na provoz a údržbu pronajatých plynárenských zařízení jsou součástí celkových povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy určovaných Úřadem.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Cena za činnosti operátora trhu v plynárenství soti v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

UPVoti
soti = —————— sosrpi ,
RMDPotpi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti + KFoti ,

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

PVoti = PNoti + Ooti + Zoti ,

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PVoti = PNoto × (1-Xot)i × ———— ,
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

I je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNot0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovená na základě plánovaných hodnot nákladů pro rok 2010,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu v plynárenství,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100; hodnota eskalačního faktoru je stanovená vztahem

It = pIIT × IITt + pIPS × IPSt + (1-pIIT-pIPS) × (CPIt + 1),

kde

PIIT [-] je koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

PIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t,

IPSt [%] je index podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-mformační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a těch. si., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-SI. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku t,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi ,

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVoti
Zoti = ——— × PNoti ,
100

kde

MVoti [%] je míra výnosnosti povolených nákladů pro činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok stanovená Úřadem,

Foti [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství stanovený Úřadem pro regulovaný rok i,

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s plynem, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s plynem pro regulovaný rok,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství stanovený podle přílohy č. 6 k této vyhlášce; Úřad na základě žádosti operátora trhu může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

RMDPotpi [MWh] je plánované množství energie plynu, distribuované zákazníkům připojeným ke všem regionálním distribučním soustavám dodané všem zákazníkům připojeným přímo k přepravní soustavě, množství energie plynu k pokrytí ztrát v přepravní soustavě a množství energie plynu k pokrytí ztrát a plynu pro vlastní technologickou spotřebu pro všechny provozovatele regionálních distribučních soustav pro regulovaný rok,

sosrpi [Kč/MWh] je zvláštní poplatek dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 195/2014 Sb.

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v plynárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFotoi = (Ootski-2 - Ootpli-2) × ——— × ——— , pro i ≥ 3,
100 100

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 012018) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství KFoti v Kč je stanoven vztahem

CPIi-2 CPIi-1
KFoti = [NSoti-2 + Foti-2 + KFoti-2 + OSROTi-2 - CToti-2 ] × ——— × ——— ,
100 100

kde

NSoti-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2, stanovené vztahem

NSoti-2 = PNoti-2 + Ooti-2 + Zoti-2 ,

kde

PNoti-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Ooti-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Zoti-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro regulovaný rok i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Foti-2 [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s plynem, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v plynárenství stanovený Úřadem pro regulovaný rok i-2,

KFoti-2 [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství v roce i-2,

OSROTi-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok i-2,

CToti-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v plynárenství za rok i-2.

(3) V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Poznámky pod čarou

1) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

2) Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Část třetí zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví.

Přesunout nahoru