Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 79/2014
Platnost od 03.09.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. f), i) a l) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 312/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb. a vyhlášky č. 424/2013 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

㤠2a

Tiskopisy

(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem nebo písmeny označujícími sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.

(2) Matriční tiskopisy uvedené v odstavci 1 jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky matričních tiskopisů uvedených v odstavci 1 jsou vedle plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.

(4) Matriční úřad vede přehled o přijatých, vydaných, poškozených nebo znehodnocených tiskopisech uvedených v odstavci 1; poškozené a znehodnocené tiskopisy protokolárně zničí.“.

2. V nadpisu § 10 se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

3. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

4. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V příloze č. 2 vzoru 7 se slovo „mrtvého“ nahrazuje slovem „zemřelého“.

6. V příloze č. 2 vzory 9 až 14 znějí:

„VZOR 9

RODNÝ LIST

RODNÝ LIST

VZOR 10

ODDACÍ LIST

ODDACÍ LIST

VZOR 11

ÚMRTNÍ LIST

ÚMRTNÍ LIST

VZOR 12

ÚMRTNÍ LIST

ÚMRTNÍ LIST

VZOR 13

VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti k uzavření manželství

VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti k uzavření manželství

VZOR 14

VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

VYSVĚDČENÍ o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“.

7. V příloze č. 2, vzor 16 bod č. 6 zní:

6. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o cizince; vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občana České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

6. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o cizinku; vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občanku České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.“.

8. V příloze č. 2 vzor 20 zní:

„VZOR 20

DOKLAD O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

DOKLAD O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Listu matriční knihy úmrtí vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodu 5.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru