Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/2014 Sb.Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Částka 8/2014
Platnost od 30.01.2014
Účinnost od 01.02.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2014

o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 267/2013 Sb., a § 108 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 267/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (dále jen „kurz“), podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně technické podmínky prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

§ 2

Náležitosti žádosti o zápis do seznamu

(1) Žádost o zápis do seznamu obsahuje:

a) identifikační údaje žadatele:

1. název, adresu sídla, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel právnickou osobou,

2. jméno a příjmení, státní občanství, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, případnou obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel fyzickou osobou,

b) kontaktní adresu žadatele, emailovou adresu a číslo telefonního spojení, adresu datové schránky,

c) doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové vzdělávání,

d) adresu místa uskutečňování kurzu,

e) výčet cizích jazyků, které se budou v kurzu vyučovat,

f) popis obsahu studia,

g) způsob ukončení studia v kurzu a vzor osvědčení o úspěšném ukončení studia v kurzu,

h) doklady o personálním zabezpečení kurzu podle § 4 a materiálně technických podmínkách prostor pro studium, popis učeben, ve kterých se uskutečňuje studium, a jejich vybavení pro výuku jazyků a

i) čestné prohlášení žadatele, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek a nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e) a doklady uvedené v odstavci 1 písm. h) musí žadatel předložit pro každé místo uskutečňování kurzu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. h) musí prokazovat splnění personálních předpokladů pro každé místo uskutečňování kurzu.

(3) Doklady podle odstavce 1 písm. c) a h) musí být předloženy v originále nebo jako úředně ověřená kopie. Doklady se nevrací.

§ 3

Termíny předložení žádosti o zápis do seznamu

(1) Žádost o zápis do seznamu pro následující školní rok se podává ministerstvu do 31. ledna.

(2) Žádost o změnu údajů zapsaných v seznamu se podává do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žádost musí obsahovat údaje a doklady, které se přímo týkají navrhované změny.

§ 4

Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících

(1) Osoby vyučující v kurzu musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona o pedagogických pracovnících1) pro výkon činnosti učitele střední školy vyučujícího cizí jazyk. Součástí žádosti je seznam těchto vyučujících osob s uvedením této kvalifikace.

(2) Vyučující v hodinách konverzace, pro kterého je vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni bakalářského studijního programu.

(3) Počet odborně kvalifikovaných vyučujících musí odpovídat předpokládanému počtu účastníků v kurzu po dobu trvání celého kurzu.

§ 5

Materiálně technické podmínky prostor

(1) Studium se musí uskutečňovat v prostorách, které splňují podmínky pro výchovu a vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanovené jiným právním předpisem2).

(2) Vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde bude uskutečňována výuka, je třeba doložit nejméně na dobu platnosti zápisu v seznamu.

§ 6

Obsah, rozsah, organizace a ukončování studia

(1) Obsahem kurzu je studium jazyků odpovídající příslušné úrovni podle Společného evropského referenčního rámce (dále jen „referenční rámec“), a to

a) v základní úrovni, která je porovnatelná se znalostí cizího jazyka na úrovni A1 nebo A2 podle referenčního rámce, nebo

b) v úrovni navazující na maturitní zkoušku z příslušného cizího jazyka, která je porovnatelná se znalostí cizího jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle referenčního rámce.

(2) Účastníci kurzu jsou v průběhu studia hodnoceni. Na konci kurzu každý účastník absolvuje test, který svojí obtížností odpovídá příslušné úrovni referenčního rámce minimálně o jeden stupeň vyšší v porovnání se zahájením studia.

(3) Rozsah studia je nejméně 4 vyučovací hodiny denně v pětidenním vyučovacím týdnu v kurzu pro jeden cizí jazyk. Účastníci mohou absolvovat v průběhu ročního studia více kurzů cizích jazyků, v takovém případě je počet vyučovacích hodin dalšího kurzu poskytován nad rámec 20 vyučovacích hodin týdně. Délka vyučovací hodiny je nejméně 45 minut.

(4) Nejvyšší počet účastníků v kurzu nebo ve společné vyučovací hodině pro účastníky více kurzů je 18.

(5) Studium v kurzu se řídí organizací školního roku ve středních školách podle vyhlášky o organizaci školního roku3).

(6) O úspěšném ukončení studia v kurzu vydává vzdělávací instituce účastníku osvědčení.

§ 7

Dokumentace studia v kurzu

(1) Vzdělávací instituce vede tuto dokumentaci:

a) rozhodnutí o zápisu do seznamu a o jeho změnách a doklady uvedené v § 2,

b) údaje o účastnících kurzů v rozsahu jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště, pokud účastník kurzu nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

c) doklady o přijetí účastníka kurzu a o ukončení jeho studia,

d) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu a evidenci docházky účastníků kurzu,

e) vnitřní řád, který mimo jiné stanoví přípustnou hranici neúčasti nejvýše do 25 % z plánované doby studia a podmínky pro omlouvání neúčasti účastníka ve studiu, a

f) kopie vysvědčení o maturitní zkoušce nebo absolutoria konzervatoře účastníků kurzu.

(2) Vzdělávací instituce vede dokumentaci v listinné nebo elektronické formě.

(3) Vzdělávací instituce předává ministerstvu údaje ze své dokumentace v rozsahu odpovídajícím její činnosti podle pravidel stanovených vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky4).


§ 8

Přechodné ustanovení

Žádosti o zápis do seznamu s účinností od 1. září 2014 se podávají do 31. března 2014.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.


Ministr:

Štys v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 a čl. 10 odst. 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru