Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

Částka 68/2014
Platnost od 08.08.2014
Účinnost od 01.09.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

165

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Čl. I

Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slovo „proviantních“ nahrazuje slovem „stravování“.

2. § 2 a 3 včetně skupinového nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

„Stravování

§ 2

(1) Škola poskytuje žákovi stravování, které hradí Ministerstvo obrany ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka. Žák se na úhradě stravování podílí ve výši 40 % finanční hodnoty stravní dávky. V případě, že žák podíl na úhradě stravování neuhradí, vyplatí mu škola finanční hodnotu stravní dávky pro žáka v rozsahu hrazeném Ministerstvem obrany v penězích a stravování neposkytne.

(2) Stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

§ 3

(1) Stravování žáka je zajišťováno výdejem jídla v rámci snídaně, oběda a večeře, a to formou

a) teplého jídla,

b) studeného jídla, nebo

c) potravin6) určených k samostatné nebo skupinové přípravě jídla žáky.

(2) Nelze-li poskytnout pokrm žádnou formou uvedenou v odstavci 1, vyplácí se za něj náhrada v penězích podle § 5 odst. 1.

(3) Stravování se neposkytuje v době nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení, s výjimkou doby, po kterou se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů podle § 15, nebo po kterou je žáku poskytována zdravotní péče7) v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, kterému Ministerstvo obrany udělilo oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních jím zřízených (dále jen „vojenský poskytovatel zdravotních služeb“).

(4) Za dobu nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se nepovažuje první den neplánované nepřítomnosti žáka.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin.

7) § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních.“.

3. V § 4 odst. 3 se slova „při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny“ nahrazují slovy „po dobu, po kterou je mu poskytována zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb“.

4. V § 5 odst. 1 se za slova „ve výši“ vkládají slova „60 %“.

5. V § 5 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

6. V § 8 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“.

7. V § 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“.

8. V § 12 odst. 1 se za slova „(dále jen „přeprava“)“ vkládají slova „na akce související se vzděláváním“.

9. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za druhou vozovou třídu osobního vlaku; při vzdálenosti nejméně 101 km jízdy vlakem jedním směrem náleží žákovi náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za první vozovou třídu, je-li přeprava v této třídě poskytnuta. Při jízdě autobusem žákovi náleží náhrada jízdních výdajů ve výši jízdného za autobus.“.

10. § 13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

11. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

㤠14

Přeprava do zdravotnických zařízení

Žákovi se poskytuje náhrada jízdních výdajů ve výši podle § 12 odst. 3 za cestu z místa školy do místa zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb určeného ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb a zpět, pokud tato cesta přímo souvisí s poskytnutím zdravotní péče u změn zdravotního stavu, které vznikly v důsledku nebo v přímé souvislosti se vzděláváním žáka, jímž se připravuje k výkonu služby vojáka z povolání, nebo s poskytnutím posudkové zdravotní péče8).

8) § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

12. V § 15 se slovo „prokázaných“ zrušuje a za slovo „výdajů“ se vkládají slova „ve výši jízdních výdajů podle § 12 odst. 3“.

13. § 16 a 17 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 a 10 znějí:

㤠16

Způsob ubytování žáka

(1) Žákovi se poskytuje bezplatné ubytování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení. Nelze-li poskytnout ubytování ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, zabezpečí se v jiném vojenském objektu nebo v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.

(2) Ubytování podle odstavce 1 se poskytuje ode dne nástupu do školy po celou dobu vzdělávání nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání s výjimkou doby

a) pobytů a cest mimo místo školy,

b) školních prázdnin,

c) volných dnů vyhlášených ředitelem školy, nebo

d) lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.

(3) Po dobu praktického vyučování u vojenského útvaru zajišťuje žákovi bezplatné ubytování vojenský útvar.

§ 17

Motivační příspěvek

(1) Žákovi, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, náleží motivační příspěvek.

(2) Motivační příspěvek škola žákovi poskytne v kalendářním měsíci, v němž se účastnil vyučování, v závislosti na jeho studijních výsledcích, pokud

a) byl žák klasifikován ze všech předmětů,

b) bylo chování žáka hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré,

c) nebylo žákovi uloženo výchovné opatření10) třídního učitele anebo ředitele školy, nebo školského zařízení,

d) žákova nepřítomnost ve vyučování byla omluvena v souladu se školním řádem.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) se zjišťuje za předchozí pololetí školního vyučování9). Splnění podmínky podle odstavce 2 písm. c) a d) se zjišťuje za předchozí kalendářní měsíc, v němž probíhalo vyučování.

(4) Motivační příspěvek se vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako opakující se částka ve výši

a) 990 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 2 – chvalitebný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,

b) 550 Kč, jestliže hodnocení žáka je nejvýše ve dvou předmětech vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 2 – chvalitebný, v žádném předmětu není hodnocení vyjádřeno klasifikačním stupněm prospěchu 5 – nedostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,20, nebo

c) 440 Kč, jestliže hodnocení žáka je nejvýše v pěti předmětech vyšší než klasifikační stupeň prospěchu 2 – chvalitebný, v žádném předmětu není hodnocení provedeno klasifikačním stupněm prospěchu 5 – nedostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,50.

(5) Získá-li žák úroveň jazykové způsobilosti stanovenou rámcovým nebo školním vzdělávacím programem, zvyšuje se motivační příspěvek o 100 Kč.

9) § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

10) § 11 vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Kapesné podle § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží žákovi ještě za měsíce září 2014 až leden 2015.

2. Motivační příspěvek podle § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se žákovi poprvé přizná k 1. únoru 2015.

3. Zvýšení motivačního příspěvku podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se žákovi poprvé přizná k 1. únoru 2015, získal-li žák úroveň jazykové způsobilosti stanovenou rámcovým nebo školním vzdělávacím programem po dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Ministr:

Mgr. Stropnický v. r.

Přesunout nahoru