Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2014 Sb.Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Částka 67/2014
Platnost od 07.08.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zrušeno k 01.02.2019 (2/2019 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

ze dne 30. července 2014

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů (dále jen „emitent“) a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta.

§ 2

Evidence krytí hypotečních zástavních listů

(1) Evidence krytí hypotečních zástavních listů (dále jen „evidence“) obsahuje registr krytí a knihu krytí.

(2) Registr krytí obsahuje seznam hypotečních úvěrů, z nichž vyplývající pohledávky slouží k řádnému krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu, a seznam položek náhradního krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu.

(3) Kniha krytí obsahuje přehled výše závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu a ocenění aktiv vedených v registru krytí.

Náležitosti registru krytí

§ 3

(1) Informace o pohledávce z hypotečního úvěru v registru krytí obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci hypotečního úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,

b) jednoznačnou identifikaci zastavené nemovité věci pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro zastavenou nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem a případně její stručný popis, pokud tento nevyplývá z údajů zapsaných v katastru nemovitostí; jde-li o nemovitou věc na území jiného členského státu, použijí se k identifikaci zastavené nemovité věci údaje podle platného práva příslušného členského státu,

c) zástavní hodnotu zastavené nemovité věci,

d) ocenění pohledávky z hypotečního úvěru a ocenění části této pohledávky, která slouží jako řádné krytí,

e) ocenění pohledávky z úvěru poskytnutého podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož i úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů nebo úvěru na družstevní bytovou výstavbu, který je zajištěn zástavním právem k téže nemovité věci ve stejném nebo přednostním pořadí, a identifikaci osoby, v jejíž prospěch bylo zástavní právo zapsáno; identifikací osoby se rozumí název, adresa sídla a identifikační číslo osoby.

(2) Informace o náhradním krytí v registru krytí obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci majetkových hodnot sloužících k náhradnímu krytí, a to uvedením čísla účtu v případě vkladů nebo identifikačního čísla v případě cenných papírů, případně dalších údajů,

b) ocenění majetkových hodnot sloužících k náhradnímu krytí.

§ 4

(1) Emitent může pohledávku z hypotečního úvěru zařadit do registru krytí, pokud prověřil, že splňuje podmínky pro řádné krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu stanovené zákonem o dluhopisech.

(2) Emitent může náhradní krytí zařadit do registru krytí, pokud prověřil, že splňuje podmínky pro náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu stanovené zákonem o dluhopisech.

§ 5

(1) Emitent bez zbytečného odkladu vyřadí pohledávku z hypotečního úvěru z registru krytí, pokud přestala splňovat podmínky pro řádné krytí podle zákona o dluhopisech.

(2) Emitent bez zbytečného odkladu vyřadí náhradní krytí z registru krytí, pokud přestalo splňovat podmínky pro náhradní krytí podle zákona o dluhopisech.

§ 6

Náležitosti knihy krytí

(1) Informace o závazcích z hypotečních zástavních listů v oběhu v knize krytí obsahuje k příslušnému dni alespoň

a) celkovou jmenovitou hodnotu hypotečních zástavních listů v oběhu,

b) celkovou výši poměrného výnosu z hypotečních zástavních listů v oběhu,

c) celkovou výši závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu vyjádřenou jako součet položek podle písmen a) a b).

(2) Informace o řádném krytí nebo náhradním krytí v knize krytí obsahuje k příslušnému dni alespoň

a) ocenění každé jednotlivé pohledávky z hypotečního úvěru a ocenění části této pohledávky, která slouží jako řádné krytí,

b) celkovou částku řádného krytí,

c) ocenění každé jednotlivé položky náhradního krytí,

d) celkovou částku náhradního krytí,

e) celkovou částku krytí.

Vedení evidence

§ 7

(1) Emitent vede evidenci v útvaru, který je až do úrovně řídicího orgánu nezávislý na útvarech, v jejichž působnosti je poskytování hypotečních úvěrů nebo emise hypotečních zástavních listů, a jehož pracovníci mají pro svá rozhodování o zařazení položek do evidence, vyřazení položek z evidence a další činnosti související s povinnostmi podle této vyhlášky k dispozici informace, které jsou aktuální, spolehlivé a ucelené.

(2) Emitent vede evidenci v listinné nebo v elektronické podobě způsobem umožňujícím zpětně dohledat a rekonstruovat všechny jednotlivé úkony emitenta a průběžně ji aktualizuje.

(3) Údaje zaznamenané v evidenci a doklady týkající se hypotečního úvěru nebo náhradního krytí uchovává emitent po dobu alespoň 10 let po jejich splacení; to platí i po zániku bankovní licence, jakož i pro právního nástupce emitenta.

(4) Emitent zabezpečuje ochranu údajů v evidenci a dokladů týkajících se hypotečních úvěrů nebo náhradního krytí před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením a možnost zpět získat stanovené údaje a doklady i v případě, že k poškození došlo.

(5) Emitent je schopen bez zbytečného odkladu předložit České národní bance na její žádost doklady prokazující oprávněnost zařazení každé pohledávky z hypotečního úvěru nebo části pohledávky z hypotečního úvěru nebo náhradního krytí do evidence; jedná se zejména o úvěrovou smlouvu včetně všech případných dodatků, doklady týkající se zastavené nemovité věci včetně zástavní smlouvy, aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci, pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a doklady týkající se každé položky náhradního krytí a každé emise hypotečních zástavních listů.

§ 8

(1) Emitent vede evidenci v české měně. Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje v české měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro příslušný den a pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, přepočet podle zákona upravujícího účetnictví.

(2) Emitent oceňuje pro potřeby evidence aktiva sloužící pro řádné krytí nebo náhradní krytí stejným způsobem jako při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky.

§ 9

Informační povinnost

Emitent předkládá České národní bance údaje o krytí hypotečních zástavních listů, o vydaných a plánovaných emisích hypotečních zástavních listů, o hypotečních úvěrech a o zástavní hodnotě zastavených nemovitých věcí. Způsob předkládání informací stanoví vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru