Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínekhttp://ers3.atom2.cz/ers/doc?did=5233558

Částka 62/2014
Platnost od 29.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2014

o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Ciboušov (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Vernéřov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,

c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,

d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, nebo

f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 147/2014 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Ciboušov

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Ciboušov

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
170001660001824042,03995013,951
170001660002824025,59995009,402
170001660003823973,85994987,763
170001660004823851,65994963,474
170001660005823833,00994982,665
170001660006823832,35994985,606
170001660007823825,40995020,217
170001660008823807,00995083,998
170001660009823791,91995146,359
170001660010823808,81995150,1510
170001660011823881,36995163,2511
170001660012823919,36995168,4812
170001660013823957,86995174,5713
170001660014824040,42995185,8714
170001660015824043,69995118,0515
170001660016824046,09995065,4416

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 147/2014 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ciboušov a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ciboušov a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Přesunout nahoru