Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 138/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2014
Platnost od 22.07.2014
Účinnost od 01.09.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

ZÁKON

ze dne 18. června 2014,

kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvého stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.“.

2. V § 2 písm. a) se za slovo „předpisy3)“ vkládají slova „ , vyhlášenými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána7), (dále jen „mezinárodní smlouvy“)“, slova „Evropských společenství3a)“ se nahrazují slovy „Evropské unie3a)“ a slova „na jejichž základě ukládá inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o nichž pořizuje protokol“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

3a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.“.

3. V § 2 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

4. V § 2 písm. d) se slova „potraviny nebo suroviny anebo“ nahrazují slovy „potraviny28) nebo“ a slova „předpisy,3)“ se nahrazují slovy „předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

28) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

5. V § 2 písm. e) se slovo „ , surovinách“ zrušuje.

6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě (dále jen „suroviny“) anebo“ nahrazují slovy „ , potraviny nebo“.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „suroviny anebo“ zrušují a slova „nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,7) (dále jen „mezinárodní smlouvy“)“ se nahrazují slovy „ , mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a)“.

8. V § 3 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

b) zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29) anebo při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich uvádění do oběhu jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),

29) Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo mezinárodními smlouvami,7)“ nahrazují slovy „ , mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),“.

10. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Například § 5 zákona č. 634/1992 Sb., čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.“.

11. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „ , potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky uváděné na trh“ nahrazují slovy „nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky uváděné do oběhu“.

12. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

13. V § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. a) a v § 13 se slova „surovin anebo“ zrušují.

14. V § 3 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

15. Poznámka pod čarou č. 10a zní:

10a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.“.

16. V § 3 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10b zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

17. V § 3 odst. 2 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).

18. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

12) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v průběhu kontroly,“.

20. V § 3 odst. 2 písmeno c) zní:

c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b),“.

21. V § 3 odst. 2 písm. e), § 3 odst. 3 písm. r), s), y), aa), dd) a ee), § 3 odst. 5, 7, 8 a 10, § 6 odst. 5 a v § 12a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

22. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „a zvláštními právními předpisy13)“ včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušují.

23. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů Evropské unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich uvedená.“.

24. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „kontrolovaným osobám“ a slova „a opatření“ zrušují.

25. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 30 až 33 zní:

b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30) pro doplňující odborný posudek, a to v případě

1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32), nebo

2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33),

30) Například nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu obsahu olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benzo[ a ]pyrenu v potravinách, v platném znění, a nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách, v platném znění.

31) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

32) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

33) ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

26. V § 3 odst. 3 písm. c) se za slova „podle písmena b)“ vkládají slova „nebo provedených kontrol“.

27. V § 3 odst. 3 písm. g) se slovo „podniků“ nahrazuje slovem „podniků34)“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

34) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

28. V § 3 odst. 3 písm. h) se slovo „jejíž“ nahrazuje slovem „jejichž“.

29. V § 3 odst. 3 písm. o) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

30. V § 3 odst. 3 písm. q) a u) se slova „a surovin“ zrušují.

31. V § 3 odst. 3 písm. s) se slova „nebo surovinách uváděných do oběhu,“ nahrazují slovy „uváděných na trh“.

32. Poznámka pod čarou č. 14a zní:

14a) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.“.

33. Poznámka pod čarou č. 14e zní:

14e) Čl. 85a až 85x nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění.
Čl. 60 až 66 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.“.

34. Poznámka pod čarou č. 14f zní:

14f) Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.“.

35. V § 3 odst. 3 písmeno bb) včetně poznámky pod čarou č. 14g zní:

bb) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g),

14g) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

36. V § 3 odst. 3 písm. cc) se slova „Evropských společenství o kontrolách dodržování obchodních norem14h)“ nahrazují slovy „Evropské unie o kontrolách dodržování obchodních norem14h)“.

Poznámka pod čarou č. 14h zní:

14h) Například nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.“.

37. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene dd) doplňují slova „a podle zvláštních právních předpisů14d),35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto ověření“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

35) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

38. V § 3 odst. 4 se slova „surovinu anebo“ a slova „surovina anebo“ zrušují a za slova „zvláštními právními předpisy3)“ se vkládají slova „ , přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a)“.

39. V § 3 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.

(6) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 7 až 12.

40. V § 3 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 14k zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.

41. V § 3 odst. 8 a 9 a v § 6 odst. 4 se slova „a surovin“ zrušují.

42. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „mimo oprávnění stanovená zvláštním zákonem15)“ včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

43. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „suroviny anebo“ zrušují a za slova „zvláštními právními předpisy3)“ se vkládají slova „ , přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a)“.

44. V § 4 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena c) až k).

45. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

46. V § 4 odst. 1 se písmena g) až i) zrušují.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena g) a h).

47. V § 4 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

48. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Oprávnění podle odstavce 1 mohou inspektoři vykonávat i mimo územní působnost inspektorátu, jehož jsou inspektory, pokud to vyžaduje účelné provedení kontroly zahájené tímto inspektorátem.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

49. V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole. Průkaz inspekce vydává ústřední ředitel.“.

50. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo v jiných prostorách kontrolované osoby podle kontrolního řádu jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor. Každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři oprávněni zjednat si k nim přístup.“.

51. § 5 včetně poznámek pod čarou č. 19 a 36 až 39 zní:

㤠5

(1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě

a) zakáže

1. výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29), anebo výrobu tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),

2. používání obalů, přístrojů a zařízení, ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) nebo které jsou používány v rozporu s údaji uvedenými v tomto prohlášení nebo zjevně neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy17),

3. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh29) anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat bezpečnost potravin6), 18), 36),

4. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků nebo pro jejich uvádění do oběhu, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,

b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, zničení

1. nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,

2. výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty37),

c) uloží odstranění zjištěných nedostatků,

d) uloží zajištění nabízených, prodávaných nebo skladovaných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, označených nebo nabízených klamavým způsobem8), 16),

e) pozastaví uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo uvádění tabákových výrobků do oběhu při podezření, že nejsou bezpečné36),

f) stanoví způsob zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

g) uloží povinnost provádět na náklady kontrolované osoby rozbory v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) a za využití metod odběru vzorku a analýzy ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách38) nebo zvláštního právního předpisu35), a to

1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, nebo při podezření, že se jedná o nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky,

2. při zjištění, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky neodpovídají požadavkům na jakost stanoveným zvláštním právním předpisem19) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie14h) anebo jakosti deklarované výrobcem, nebo

3. při zjištění, že informace poskytnuté o zemědělských výrobcích, potravinách nebo tabákových výrobcích uvádějí spotřebitele v omyl8), 16),

h) v případě zjištění protiprávního jednání14q), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů14r), takové jednání zakáže,

i) uloží povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách39), jestliže zemědělské výrobky nebo potraviny nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a).

(2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první úkon v řízení. Pokud inspektor toto opatření vydá na místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného vyhotovení kontrolované osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem kontroly. Pokud osoba podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným způsobem znemožní jeho předání, vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu a opatření se považuje za oznámené. Vyžadují-li to okolnosti případu, lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem podle § 143 odst. 2 správního řádu.

(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního právního předpisu3), mezinárodní smlouvy7) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou osobou došlo i mimo územní působnost inspektorátu, který provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle odstavce 1 i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává a oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor opatření vydal, informuje kontrolovanou osobu, jíž je opatření určeno, též jiným vhodným způsobem.

(4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho oznámení písemné odvolání, a to u inspektorátu, jehož inspektor napadené opatření vydal. Postupuje-li se podle odstavce 2 věty poslední, počíná tato lhůta běžet ode dne doručení písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

(5) O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy odvolání došlo příslušnému inspektorátu. Odvolání, z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo odvolání, u něhož chybí odůvodnění podle odstavce 4, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné, aniž by postupoval podle § 37 odst. 3 správního řádu. Ředitel inspektorátu přezkoumávané opatření rozhodnutím zruší a řízení zastaví, pokud dojde k závěru, že nemělo být vydáno; jinak vadné opatření změní, nebo odvolání zamítne a opatření potvrdí.

(6) Opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) bodě 1, odstavci 1 písm. b), e) nebo i) může inspektor i bez předchozí kontroly uložit provozovatelům potravinářských podniků též opatřením obecné povahy i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Vydání opatření obecné povahy je prvním úkonem postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Inspektorát, který opatření obecné povahy vyvěsil, jej nejpozději v den vyvěšení zašle též inspektorátům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.

(7) Vlastníci zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jakož i vlastníci nebo nájemci prostor pro jejich výrobu a uvádění na trh nebo uvádění do oběhu, vlastníci obalů, přístrojů a zařízení nebo, určí-li tak inspektorát, i jiné osoby, jsou oprávněni podat proti opatření podle odstavce 6 písemné odůvodněné námitky, pokud mohou být jejich práva opatřením obecné povahy přímo dotčena.

(8) Opatření podle odstavce 3 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2, a opatření podle odstavce 6 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2 nebo 3. Opatření vydané jako pozdější nemá vliv na účinky opatření dřívějšího, pokud jsou dřívějším opatřením již uloženy některé osobě ve stejné věci povinnosti stejného rozsahu jako opatřením pozdějším.

19) Například vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 Sb.

36) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

37) Čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

38) Čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

39) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

52. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které znějí:

㤠5a

(1) Inspektor vydá souhlas s obnovením výroby zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uváděním zemědělských výrobků nebo potravin na trh nebo uváděním tabákových výrobků do oběhu anebo s používáním obalů, přístrojů, zařízení nebo prostor, které byly zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže odstranění závadného stavu.

(2) Inspektor vydá souhlas s uváděním na trh zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž uvádění na trh bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), nebo s uváděním do oběhu tabákových výrobků, jejichž uvádění do oběhu bylo pozastaveno podle § 5 odst. 1 písm. e), a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokáže, že jsou bezpečné.

(3) Inspektor příslušného inspektorátu zruší nebo změní opatření obecné povahy podle § 5 odst. 6 bezodkladně poté, co pominuly nebo se změnily důvody pro jeho vydání; § 5 odst. 6 se použije obdobně.

§ 5b

(1) Inspektor zajistí zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

(2) Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky inspektorovi vydat. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně odnětí zemědělských výrobků, potravin anebo tabákových výrobků sepíše inspektor písemný záznam.

(3) Inspektor je povinen uskladnit zajištěné zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a), způsobem, který vylučuje jakékoliv nakládání s nimi do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

(4) Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Náklady nehradí, prokáže-li, že zemědělské výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky odpovídají zvláštnímu právnímu předpisu8), 16) nebo přímo použitelnému předpisu Evropské unie3a).

(5) V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jejichž zničení nařídil podle § 5 odst. 1 písm. b), a to na náklady kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

§ 5c

V krizové situaci20a) může inspektor i bez provedené kontroly uložit provozovateli potravinářského podniku opatření podle § 5 odst. 1 za účelem odvrácení rizika ohrožení zdraví z potravin nebo tabákových výrobků za podmínky, že orgánem příslušným podle zvláštního právního předpisu20b) byl vyhlášen a trvá stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.“.

53. V § 6 odst. 1, 2 a 3 se slova „§ 5 odst. 6 a 8“ nahrazují slovy „§ 5b odst. 1 a 3“.

54. V § 6 odst. 2 se slova „předpisu.8), 16)“ nahrazují slovy „předpisu8), 16) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a).“.

55. V § 6 odst. 3 větě poslední se slova „ , potraviny nebo tabákové výrobky“ nahrazují slovy „nebo potraviny uváděla na trh anebo která tyto tabákové výrobky“.

56. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

57. § 7 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

㤠7

Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění bylo celním orgánem pozastaveno40), a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního orgánu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek kontroly v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úkonech a závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení protokolu o kontrole. Kontrola podle věty první je zahájena doručením sdělení celního orgánu o pozastavení inspekci.

40) Například čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.“.

58. V § 8 se slova „§ 3 odst. 4 písm. c), d) a e) a doklad podle § 3 odst. 4 písm. m) a p) ve lhůtě“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. c), d) a e) a doklad podle § 3 odst. 3 písm. m)“.

59. § 9 zní:

㤠9

(1) Ústřední inspektorát a inspektoráty pro výkon své působnosti podle tohoto zákona a jiných právních předpisů3) využívají

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z informačního systému cizinců.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nezvěstný zřejmě nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

60. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotně závadných zemědělských výrobků, potravin, surovin,“ nahrazují slovy „nebezpečných zemědělských výrobků, potravin“.

61. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „e) nebo f)“ nahrazují slovy „e), f), g), h) nebo i)“.

62. V § 14 se slova „odst. 4 písm. b)“ nahrazují slovy „odst. 6“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru