Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/2014 Sb.Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Částka 57/2014
Platnost od 21.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2014

o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle § 2h odst. 1 zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.

§ 2

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

(K § 2c odst. 3 zákona)

Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů

(K § 2f odst. 3 zákona)

§ 3

(1) Hodnocení jednotlivých oddílů osiva se provádí před uložením každého oddílu do banky osiva a explantátů a následně v pravidelných časových intervalech uvedených pro jednotlivé druhy lesních dřevin v Národním programu. Před uložením oddílu osiva do banky osiva a explantátů se hodnotí základní kvalitativní parametry, a to klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení, počet klíčivých nebo životaschopných semen, čistota, hmotnost 1000 kusů čistých semen v gramech. U oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se hodnotí klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení.

(2) Hodnocení jednotlivých oddílů explantátů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se provádí jednou ročně. U organogenních explantátů se posuzuje jejich vitalita na základě barvy listů, velikosti uchovávaného explantátu a případná kontaminace explantátu. U embryogenních explantátů se sleduje jejich velikost, charakter embryogenního pletiva daný zabarvením a strukturou pletiva a případná kontaminace explantátu. U kryokonzervovaných explantátů se sledují standardizované podmínky kryokonzervace a jednou za deset let se provádí posouzení jejich regenerační schopnosti.

§ 4

(1) Hodnotící zpráva určené osoby obsahuje

a) přehled oddílů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů a jejich charakteristiku, a to velikost oddílů, strukturu zásob a hodnocení kvality oddílů,

b) údaje o poskytování vzorků z banky osiva a explantátů,

c) popis vykonaných prací za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů v příslušném kalendářním roce,

d) posouzení vhodnosti dalšího uložení oddílů v bance osiva a explantátů v závislosti na hodnocení podle odstavce 2 a § 3,

e) informace o finančních nákladech spojených s uchováváním a reprodukcí genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a

f) informace o mezinárodní spolupráci banky osiva a explantátů.

(2) Minimální požadavky na klíčivost nebo životaschopnost čistých plných semen uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů jsou uvedeny v Národním programu.

(3) Minimální velikost oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů odpovídá minimální velikosti vzorků podle § 7 odst. 2.

(4) Minimální velikost oddílů explantátů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů jsou tři explantáty. Velikost explantátu uloženého a reprodukovaného v bance osiva a explantátů je u organogenních explantátů v indukční fázi dána jedním a více apikálními vrcholy a v multiplikační fázi třemi a více apikálními vrcholy. Pro embryogenní explantáty je stanovena velikost embryogenního pletiva minimálně 0,5 cm2 v jedné kultuře.

§ 5

Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin

(K § 2g odst. 5 zákona)

(1) Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu obsahuje údaje označující

a) vlastníka genetického zdroje lesních dřevin; u fyzických osob jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno; u právnických osob název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a registrační číslo dodavatele, byla-li přidělena,

b) druh genetického zdroje lesních dřevin,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin; u genových základen je totožné s evidenčním číslem genové základny uvedeným v ústřední evidenci podle § 2i odst. 2 zákona, u ostatních genetických zdrojů lesních dřevin je totožné s evidenčním číslem uznané jednotky podle § 12 odst. 1 zákona,

e) číslo potvrzení o původu podle § 6 zákona, bylo-li vystaveno,

f) číslo průvodního listu podle § 8 zákona, byl-li vystaven, a

g) podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin podle § 2h odst. 5 zákona, které lze nahradit uchováváním jednotlivých průvodních listů nebo jednotlivých potvrzení o původu vztahujících se k poskytovaným vzorkům genetických zdrojů lesních dřevin.

(2) Dokumentace o oddílech osiva lesních dřevin uložených v bance osiva a explantátů podle § 2f zákona vedená určenou osobou1) obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 také údaje o

a) datu uložení,

b) struktuře zásob a o podmínkách uložení, zejména teplotě a vlhkosti,

c) hodnocení a inventarizaci podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 a

d) mezinárodní spolupráci.

(3) Dokumentace o oddílech explantátů lesních dřevin uložených v bance osiva a explantátů podle § 2f zákona vedená určenou osobou obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 také údaje o

a) datu uložení,

b) struktuře zásob a o podmínkách uložení,

c) regeneraci, zejména její datum a způsob,

d) hodnocení a inventarizaci podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 a

e) mezinárodní spolupráci.

Rozsah identifikačních údajů a poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin

(K § 2h odst. 6 zákona)

§ 6

(1) Určená osoba, která žádá o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin

a) za účelem uložení a reprodukce genetického zdroje lesních dřevin v bance osiva a explantátů, zašle žádost účastníkovi Národního programu, který vlastní genetický zdroj lesních dřevin; kopii této žádosti zašle určená osoba pověřené osobě2),

b) za jiným účelem, než je uveden v odstavci 1, zašle žádost pověřené osobě.

(2) Jiná než určená osoba, která žádá o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 2h odst. 2 zákona, zašle žádost pověřené osobě.

(3) Vzor žádosti o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin podle § 2h odst. 2 zákona probíhá za účelem

a) uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů,

b) šlechtění, výzkumu, vzdělávání a mezinárodní spolupráce, nebo

c) přímé reprodukce ohrožených genetických zdrojů lesních dřevin na základě předloženého projektu na zajištění návratu reprodukčního materiálu populací lesních dřevin do míst jejich původního výskytu nebo na jiná vhodná stanoviště schváleného pověřenou osobou.

(5) Vzorek genetického zdroje lesních dřevin, který poskytuje účastník Národního programu, je opatřen identifikačními údaji označujícími

a) vlastníka genetického zdroje lesních dřevin podle § 5 odst. 1 písm. a),

b) druh vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 2 písm. z) zákona,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin podle § 5 odst. 1 písm. d),

e) číslo potvrzení o původu podle § 6 zákona,

f) číslo průvodního listu podle § 8 zákona,

g) velikost vzorku genetického zdroje lesních dřevin,

h) účel použití vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle odstavce 4 a

i) odběratele vzorku genetického zdroje lesních dřevin; u fyzických osob jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno; u právnických osob název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a registrační číslo dodavatele, byla-li přidělena.

§ 7

(1) Velikost poskytovaného vzorku genetického zdroje lesních dřevin je závislá na biologických vlastnostech daného druhu lesní dřeviny a účelu použití poskytovaného vzorku.

(2) Minimální velikost vzorků osiva poskytovaných za účelem uložení a reprodukce v bance osiva a explantátů je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Minimální velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných za účelem uložení a reprodukce explantátů v bance osiva a explantátů je 30 dormantních pupenů z jednoho ortetu pro účely organogeneze, nebo 10 nezralých šišek z jednoho stromu pro indukci somatické embryogeneze, anebo 100 čistých klíčivých semen z jednoho stromu pro účely kryokonzervace.

(4) Velikost vzorků osiva poskytovaných z banky osiva a explantátů, kromě poskytování vzorků podle § 8 odst. 1, je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných z banky osiva a explantátů, kromě poskytování vzorků podle § 8 odst. 1, činí tři explantáty s minimálně třemi výhony v případě organogeneze a tři explantáty o velikosti 0,5 cm2 v případě somatické embryogeneze.

(6) Velikost vzorků generativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu zařazeného do Národního programu, kromě poskytování vzorků za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a poskytování vzorků za účelem uvedeným v § 8 odst. 1, je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu zařazeného do Národního programu, kromě poskytování vzorků za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a poskytování vzorků za účelem uvedeným v § 8 odst. 1, tvoří tři části rostlin.

§ 8

(1) Při poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem přímé reprodukce ohrožených genetických zdrojů lesních dřevin na základě předloženého projektu na zajištění návratu reprodukčního materiálu populací lesních dřevin do míst jejich původního výskytu nebo na jiná vhodná stanoviště, stanoví velikost vzorku genetického zdroje lesních dřevin za předpokladu dodržení podmínek daných § 2h odst. 2 zákona pověřená osoba v rámci schvalování předloženého projektu.

(2) Pokud určená osoba nebo jiný účastník Národního programu nemá dostatečné množství reprodukčního materiálu pro poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 7 odst. 2 až 7, nebo pokud by byl ohrožen genetický zdroj lesních dřevin, stanoví pověřená osoba a v případě banky osiva a explantátů i určená osoba, zda bude poskytnut menší vzorek genetického zdroje lesních dřevin nebo bude vzorek genetického zdroje lesních dřevin poskytnut až po přemnožení genetického zdroje lesních dřevin a bude tak zajištěno jeho dostatečné množství. Menší vzorek genetického zdroje lesních dřevin poskytne určená osoba nebo jiný účastník Národního programu i v případě, že o to žadatel o poskytnutí vzorku sám požádá.

(3) Jednomu žadateli může být během jednoho kalendářního roku poskytnuto určenou osobou nebo jinými účastníky Národního programu nejvýše 5 vzorků různých oddílů, s výjimkou poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů.

(4) Určená osoba může poskytnout větší počet vzorků genetických zdrojů lesních dřevin, než je stanoveno v odstavci 3, pokud nebude nutné omezit požadavky dalších žadatelů o tyto genetické zdroje lesních dřevin.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

(§ 2c zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 132/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin zařazeného do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

(§ 2h zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin zařazeného do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 132/2014 Sb.

Minimální velikost oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů podle § 4 odst. 3, minimální velikost vzorků osiva poskytovaných za účelem uložení a reprodukce v bance osiva a explantátů podle § 7 odst. 2, velikost vzorků osiva poskytovaných z banky osiva a explantátů podle § 7 odst. 4 a velikost vzorků generativně rozmnožovaných genetických zdrojů poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu podle § 7 odst. 6 (počty čistých klíčivých semen v ks)

Vědecký název Český název Minimální počet čistých klíčivých semen
(v ks) uchovávaných v bance osiva a
explantátů podle § 4 odst. 3 a
poskytovaných do banky osiva a
explantátů podle § 7 odst. 2
Počet čistých klíčivých semen (v ks) poskytovaných
z banky osiva a explantátů podle § 7 odst. 4, nebo
poskytovaných ze zdrojů selektovaného,
kvalifikovaného a testovaného reprodukčního
materiálu podle § 7 odst. 6
Abies alba Mill. Jedle bělokorá 160 000 400
Acer platanoides L. Javor mléč 100 000 400
Acer pseudoplatanus L. Javor klen 100 000 400
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Olše lepkavá 100 000 400
Alnus incana (L.) Moench Olše šedá 100 000 400
Betula spp. Břízy 100 000 400
Carpinus betulus L. Habr obecný 100 000 400
Fagus sylvatica L. Buk lesní 200 000 400
Fraxinus excelsior L. Jasan ztepilý 100 000 400
Larix decidua Mill. Modřín opadavý 130 000 400
Picea abies (L.) H. Karst. Smrk ztepilý 160 000 400
Pinus mugo Turra Borovice kleč 70 000 400
Pinus sylvestris L. Borovice lesní 340 000 400
Quercus robur L. Dub letní 110 000 200
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Dub zimní 110 000 200
Tilia cordata Mill. Lípa srdčitá 100 000 400
Tilia platyphyllos Scop. Lípa velkolistá 100 000 400
Ulmus spp. Jilmy 100 000 200

Poznámka: U ostatních druhů lesních dřevin stanovuje velikost vzorků pověřená osoba.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. v) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

2) § 2 písm. r) zákona č. 149/2003 Sb.

Přesunout nahoru