Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/2014 Sb.Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Částka 6/2014
Platnost od 21.01.2014
Účinnost od 01.02.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

ze dne 10. ledna 2014

o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti návrhu pozemkových úprav,

b) pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,

c) obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6 zákona.

§ 2

Náležitosti návrhu pozemkových úprav

Náležitosti návrhu pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Příprava řízení o pozemkových úpravách

(1) Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení pozemkových úprav příslušnému katastrálnímu úřadu a dotčené obci.

(2) V rámci pozemkových úprav nebo jejich přípravných prací se zajišťují zejména

a) aktualizovaný soubor geodetických informací a aktualizovaný soubor popisných informací katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého pozemkového katastru a navazující operáty přídělového a scelovacího řízení, v potřebném rozsahu a ve formě, v níž jsou vedeny nebo uschovány, a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací1),

b) přídělové listiny nebo rozhodnutí, popřípadě jiné doklady podle jiných právních předpisů2), které mohou být využity pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělového řízení v pozemkových úpravách (§ 4 odst. 2 zákona),

c) mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek3), mapy komplexního průzkumu půd a mapy souboru lesních typů,

d) schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a územní rozhodnutí4),

e) dostupné podklady, rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho využití včetně provedených terénních průzkumů, například ohledně poměrů v oblasti vod, zejména ochranná pásma vodních zdrojů nebo zranitelné oblasti, nadzemních a podzemních zařízení, ochrany půdy, geologických průzkumů, dopravy, územních systémů ekologické stability, ochrany krajinného rázu, hydrologická data, klimatologická data, lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy, dříve zpracované projekty pozemkových úprav a data Českého hydrometeorologického ústavu,

f) ověřené údaje o poloze rozvodných sítí, liniových staveb a melioračních zařízení,

g) ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat, mapy erozního ohrožení území a registr půdních bloků, který je součástí evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, digitální model území České republiky.

§ 4

Obvod pozemkových úprav

Pozemkový úřad postupuje při určení obvodu pozemkových úprav tak, že do obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu, s přihlédnutím k požadavkům vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu.

§ 5

Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení

(1) Podrobný průzkum terénu se provede v celém obvodu pozemkových úprav. Pokud je to potřebné z hlediska ochrany pozemků před vodní erozí a před povodněmi nebo pro řešení dalších opatření v oblasti vod, provede se průzkum i v lokalitách navazujících. Průzkum se provede tak, aby byl zjištěn skutečný stav využívání území z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy, ochrany přírody a krajiny a všech faktorů, které mohou ovlivnit plán společných zařízení (§ 9 odst. 8 zákona) nové polohové uspořádání pozemků nebo změnu pozemků podle jejich druhů.

(2) Podrobný průzkum terénu se zaměří na ty skutečnosti, které jsou nezbytné pro zpracování návrhu pozemkových úprav. Jsou to zejména

a) způsob současného užívání pozemků a označení jejich hranic,

b) dopravní zatížení, technický stav všech komunikací včetně jejich součástí a příslušenství a přístup na pozemky,

c) degradace půdy, heterogenita pozemků, zjištění projevů vodní a větrné eroze (smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy, strže, deflace, akumulace); současný stav eroze se dokladuje výpočtem míry erozního ohrožení,

d) technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, stav koryt vodních toků a vodních děl umístěných v těchto korytech z hlediska možnosti odvádění povrchových vod z povodí vodního toku, technický a funkční stav vodních nádrží,

e) rozmístění a stav všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a větrné erozi, rozmístění a stav prvků významných pro ochranu krajiny a spoluvytvářejících krajinný ráz,

f) výskyt skládek odpadů, energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení včetně sloupů těchto vedení, studní, popřípadě dalších specifických zvláštností území,

g) potřeba zúrodňovacích nebo asanačních opatření na degradovaných a kontaminovaných půdách.

(3) Při podrobném průzkumu terénu se zjišťuje nesoulad mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí a vypracovávají podklady pro možné změny druhů pozemků v rámci řízení o pozemkových úpravách.

(4) Při podrobném průzkumu terénu se vedle map katastru nemovitostí využijí zejména Státní mapy 1:5000, popřípadě další podklady.

(5) Výsledky podrobného terénního průzkumu se zpracovávají graficky a písemně jako jeden z podkladů pro stanovení základních cílů pozemkových úprav.

§ 6

Účastníci

Jestliže výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu, použije se pro identifikaci účastníka, kterým je fyzická osoba, jako identifikátor jeho rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo platné v České republice, použije se identifikátor podle katastrální vyhlášky5). V ostatních případech se jako identifikátor použije v souladu se správním řádem6) datum narození.

§ 7

Zahájení řízení

(1) Po zahájení řízení o pozemkových úpravách (§ 6 zákona) pozemkový úřad svolá úvodní jednání (§ 7 zákona). Svolání tohoto úvodního jednání lze z důvodu hospodárnosti řízení provést současně s oznámením o zahájení pozemkových úprav.

(2) Na úvodním jednání se poskytnou účastníkům přítomným na tomto jednání informace o podstatných skutečnostech zjištěných při přípravě řízení o pozemkových úpravách a informace o cílech a postupu při provádění pozemkových úprav.

(3) Z úvodního jednání pořídí pozemkový úřad zápis, jehož přílohou je prezenční listina, která obsahuje náležitosti podle § 18 odst. 2 správního řádu. Prezenční listina je jedním z dokladů o volbě sboru (§ 5 odst. 5 zákona).

(4) Postup jednání a hlasování sboru upraví jednací řád sboru, přijatý nadpoloviční většinou všech členů sboru. O každém jednání sboru se pořídí zápis, který podepíše předseda sboru a vedoucí pozemkového úřadu nebo jím pověřený zaměstnanec. Dojde-li při jednání sboru k hlasování o určité věci, zápis o výsledku hlasování podepíší všichni přítomní členové sboru.

(5) Osoby, které jsou pověřeny pozemkovým úřadem vstupovat a vjíždět na pozemky (§ 6 odst. 9 zákona), jsou povinny na vyžádání předložit písemné pověření a průkaz totožnosti vlastníkovi, na jehož pozemek vstupují.

§ 8

Zjišťování průběhu hranic

Pozemkový úřad uvědomí příslušnou obec a katastrální úřad o termínu zjišťování průběhu hranic (§ 9 odst. 5 zákona) nejméně s měsíčním předstihem a projedná s nimi způsob a rozsah spolupráce při tomto zjišťování.

§ 9

Vyrovnání a změna hranice katastrálního území

Podle rozsahu navrhované změny hranice se do obvodu pozemkových úprav zahrnou buď pouze změnou hranice dotčené pozemky, nebo tak velká navazující část sousedního katastrálního území, aby bylo možno uspokojivě vyřešit nové uspořádání pozemků i v dotčené části sousedního katastrálního území.

§ 10

Zeměměřické činnosti

(1) Pozemkový úřad dohodne s katastrálním úřadem zejména postup a náležitosti při zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené podle § 2 zákona (nesměňované), podmínky stanovené katastrálním úřadem (§ 6 odst. 6 zákona) a intervaly a formu, v jakých budou změny, týkající se řešených pozemků, katastrálním úřadem předávány.

(2) Výměra území, zahrnujícího pozemky řešené podle § 2 zákona, se stanoví výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu pozemkových úprav určených s kódem 3 charakteristiky kvality souřadnic podrobných bodů.

(3) Výměra území zjištěná podle odstavce 2 se porovná s výměrou území získanou součtem výměr všech parcel podle katastru nemovitostí. Není rozhodující, jaký způsob určení výměry je u parcel v katastru nemovitostí evidován. Rozdíl výměr se porovná s hodnotou mezní odchylky stanovenou katastrální vyhláškou.

(4) Pokud rozdíl výměr podle odstavce 3 nepřekročí mezní odchylku stanovenou katastrální vyhláškou, opraví se součty výměr směňovaných parcel v soupise nároků opravným koeficientem tak, aby zjištěný rozdíl podle odstavce 3 byl odstraněn.

(5) Jestliže rozdíl výměr podle odstavce 3 překročí stanovenou mezní odchylku, zhotovitel ověří, zda není chyba v zaměření území, ve výpočtu jeho výměry nebo v součtu výměr parcel podle katastru nemovitostí. Nezjistí-li zhotovitel takovou chybu, postupuje pozemkový úřad dále na základě výsledků projednání s katastrálním úřadem.

(6) U pozemků v obvodu pozemkových úprav, u kterých se provádí pouze obnova souboru geodetických informací, se provede zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací podle katastrální vyhlášky, aby byla známa jejich skutečná výměra v době zpracování soupisu nároků a umožněn postup podle katastrální vyhlášky.

(7) Při podrobném měření polohopisu se zaměřují prvky potřebné pro návrh pozemkových úprav (drenážní šachty, studně, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby). Podle potřeby se provede rovněž podrobné výškopisné zaměření.

(8) U pozemků, které nevyžadují řešení ve smyslu § 2 zákona, a pozemkový úřad u nich zajišťuje pouze nezbytné zeměměřické činnosti pro obnovu katastrálního operátu, se výsledky těchto činností předávají katastrálnímu úřadu bezprostředně po jejich ukončení.

§ 11

Soupis nároků

(1) Na základě zjištěného nesouladu mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí svolá pozemkový úřad před vypracováním soupisu nároků jednání, ke kterému přizve zástupce orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu ochrany přírody, státní správy lesů a případně dalších dotčených orgánů. Na tomto jednání se posoudí možnost změny druhů pozemků. Vyjádření dotčených orgánů ke změnám druhů pozemků se zaznamená do protokolu, popřípadě se k němu toto vyjádření přiloží. Do soupisu nároků se uvádí skutečnosti podle výsledků tohoto jednání.

(2) K listu vlastnictví, na kterém jsou uvedeny pozemky, na něž se vztahuje § 3 odst. 4 zákona, se vyhotoví pro tyto pozemky samostatný soupis nároků. Obdobně je postupováno i při vyhotovování soupisu nových pozemků.

(3) Soupis nároků, který je součástí dokumentace podle čl. VI bodu 7 přílohy č. 1 k této vyhlášce, se vyhotoví do tabulky podle vzoru v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tento soupis nároků pozemkový úřad doručí vlastníkovi do vlastních rukou, určí lhůtu k uplatnění námitek a poučí vlastníka o postupu při udělování souhlasu s řešením pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona.

(4) Podkladem pro vyhotovení soupisu nároků jsou údaje zaměření a zjištění skutečného stavu v terénu a výsledku jednání podle odstavce 1. V případě pozemků, na které se vztahuje § 3 odst. 3 zákona, platí druh pozemku vedený v katastru nemovitostí.

(5) Jestliže vlastník pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona souhlasí s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona, uvede svůj písemný souhlas v soupisu nároků. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem podle odstavce 3 nevyjádří k řešení pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona, je souhlas doložen dokladem o doručení soupisu nároků, který bude ve spisové dokumentaci připojen ke konkrétnímu soupisu nároků.

(6) U pozemku, jehož vlastník není znám (§ 9 odst. 16 zákona), se tato skutečnost uvede v soupisu nároků v poznámce.

(7) Vstupuje-li do pozemkových úprav vlastník s jedním pozemkem a výměra tohoto pozemku se zvýší o část odpovídající spoluvlastnickému podílu po reálném rozdělení spoluvlastnických podílů (§ 9 odst. 16 zákona), jedná se v případě ustoupení od požadavku na uhrazení rozdílu ceny (§ 10 odst. 2 zákona) o jeden pozemek.

(8) K námitkám podaným k pozemkům neřešeným podle § 2 zákona, které pozemkový úřad předává podle § 8 odst. 1 zákona katastrálnímu úřadu k rozhodnutí, připojí pozemkový úřad i výsledky zeměměřických činností podle katastrální vyhlášky.

(9) Vzor soupisu nároků je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 12

Ocenění nároků vlastníků

Nachází-li se na pozemku vlastníka dřeviny rostoucí mimo les, pozemkový úřad vyzve prostřednictvím soupisu nároků vlastníka pozemku, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda požaduje jejich ocenění.

§ 13

Aktualizace soupisu nároků

(1) V průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav se soupis nároků upřesňuje, a to například z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav a změny okruhu účastníků podle § 9 odst. 6 zákona nebo vypořádání spoluvlastnictví podle § 9 odst. 16 zákona. Poslední aktualizaci soupisu nároků lze provést nejpozději ke dni vystavení návrhu. Aktualizované soupisy nároků se doručí pouze dotčeným vlastníkům.

(2) Dojde-li k vypořádání spoluvlastnictví až po vyložení soupisu nároků, upraví se u dotčených vlastníků jejich nároky podle uzavřených dohod o vypořádání spoluvlastnictví.

(3) Dojde-li v době mezi vystavením návrhu a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona v katastru nemovitostí ke změnám v nárocích, jsou tyto změny uvedeny v přílohách rozhodnutí podle § 11 odst. 4, případně odst. 8 zákona. Aktualizace soupisu nároků se v takovém případě již neprovádí.

§ 14

Nároky osob uvedených v § 8 odst. 2 zákona

(1) Osoby uvedené v § 8 odst. 2 zákona prokážou svůj nárok tak, že předloží doklad o přechodu vlastnického práva na jiného vlastníka u nárokovaných pozemků včetně grafické identifikace (soutisk) nárokovaných pozemků v současné platné mapě daného území.

(2) Pozemky uvedené v § 8 odst. 2 zákona se ocení průměrnou cenou zemědělských pozemků v katastrálním území7) dotčeném katastrálními úpravami. Lesní pozemky, které se po roce 1958 staly součástí území Polské lidové republiky, se ocení ve stavu k roku 1958.

§ 15

Zpracování plánu společných zařízení

(1) Plán společných zařízení se zpracuje tak, aby obsahoval přehled všech navržených společných zařízení včetně změn druhů pozemků; v případě potřeby jsou zvláště uvedeny ty změny druhů pozemků, jichž se netýkají navrhovaná společná zařízení. Plán obsahuje rovněž přehled výměry půdy, kterou je nutno vyčlenit k provedení společných zařízení, a dále přehled pozemků a jejich výměry, které jsou k dispozici pro společná zařízení, s rozdělením na pozemky ve vlastnictví státu, obce, popřípadě pozemky jiných vlastníků (§ 9 odst. 17 zákona).

(2) Výsledky podrobného průzkumu terénu podle § 5 odst. 2 se vyhodnotí spolu s podmínkami dotčených orgánů (§ 6 odst. 6 zákona) a promítnou se do návrhu plánu společných zařízení. Návrh se projedná s těmito orgány na kontrolním dni.

(3) Pro společná zařízení se přednostně použijí pozemky, které byly v rámci pozemkových úprav vykoupeny nebo darovány ve prospěch státu a jsou uvedeny v čl. VII bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. Pro společná zařízení lze rovněž použít pozemky v obvodu pozemkové úpravy řešené podle § 2 zákona, a to s výlučným souhlasem vlastníka.

(4) V případě nedostatku pozemků ve vlastnictví státu a obce, určených pro společná zařízení, se úměrně sníží nároky vlastníků (§ 9 odst. 17 zákona) a provede se aktualizace nároků tak, že se opraví součty výměr směňovaných parcel opravným koeficientem s přesností na 6 desetinných míst. Po provedené aktualizaci nároků se postupuje podle § 8 odst. 1 zákona.

(5) Při sestavování grafického počítačového souboru nové digitální katastrální mapy se druhy pozemků přizpůsobují výslednému stavu vlastnických hranic nových pozemků; s tím související upřesnění výměr se nepovažuje za rozpor vůči návrhu plánu společných zařízení, ke kterému se dotčené orgány (§ 9 odst. 10 zákona) již vyjádřily.

§ 16

Ochrana půdy, vody a krajiny

V plánu společných zařízení se celý obvod pozemkových úprav posoudí též z hlediska erozního ohrožení a povodňových rizik a posoudí se možnost retence území ve vztahu ke zpomalení povrchového odtoku. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje zejména jejich účinnost, požadované snížení smyvu půdy, snížení maximálních průtoků a nezbytná ochrana vodních zdrojů, koryt vodních toků, vodních nádrží a zastavěných částí obce. Plán společných zařízení v části zaměřené na protierozní a protipovodňová opatření musí být doplněn návrhem agrotechnických a organizačních opatření, se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámce v soupisu nových pozemků se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační opatření podle plánu společných zařízení. Dále plán společných zařízení obsahuje vyhodnocení změny odtokových parametrů jako podkladu pro řešení odtokových poměrů v návazném povodí.

§ 17

Návrh nového uspořádání pozemků

(1) Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se nepřihlíží k takovým požadavkům, které jsou v rozporu s projednaným plánem společných zařízení a stanoveným způsobem využití území.

(2) Návrh nových parcel a jejich označování musí odpovídat požadavkům katastrální vyhlášky. Návrh nového uspořádání pozemků se zpracovává v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Výměry nových parcel se vypočtou ze souřadnic lomových bodů hranic parcel se zaokrouhlením výsledků na celé čtvereční metry.

(3) Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se bere v úvahu aktualizovaný stav údajů katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav podle katastrální vyhlášky, které slouží pro zpracování obnoveného katastrálního operátu, se předávají katastrálnímu úřadu.

(4) Pozemkový úřad všechny připomínky účastníků řízení uplatněné k vystavenému návrhu pozemkových úprav posoudí, popřípadě je s dotčenými účastníky projedná a s vypořádáním připomínek tyto účastníky písemně seznámí.

(5) U pozemkových úprav, jejichž předmětem je upřesnění přídělů (§ 13 zákona), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně evidování jiných právních vztahů.

§ 18

Soupis nových pozemků

(1) Kompletní soupis nových pozemků je tvořen

a) originály soupisů nových pozemků, které vlastník svým podpisem odsouhlasil,

b) soupisy nových pozemků doplněnými dokladem o doručení v případě postupu podle § 9 odst. 21 zákona,

c) originály soupisů nových pozemků, na nichž je vlastníkem vyjádřen nesouhlas.

(2) K doložení souhlasu s novým uspořádáním pozemků získaného postupem podle § 9 odst. 21 zákona slouží písemná výzva a doklad o jejím doručení.

(3) Poznámka (§ 9 odst. 13 zákona) se nevyznačuje u pozemků, s nimiž vlastník vstupuje do pozemkových úprav a na kterých již společná zařízení existují nebo se navrhuje pouze jejich rekonstrukce.

(4) Vzor soupisu nových pozemků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Vysvětlivky ke vzoru soupisu nároků a vzoru soupisu nových pozemků jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 19

Výkup pozemků a reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví

(1) Dohoda o reálném rozdělení podílového spoluvlastnictví (§ 9 odst. 16 zákona) se podepisuje před oprávněnou úřední osobou8); není-li před ní podepsána, předkládá se pozemkovému úřadu s úředně ověřenými podpisy všech spoluvlastníků. Právní účinky dohody nastávají dnem, kdy je dohoda podepsána všemi spoluvlastníky.

(2) Na výměře potřebné pro společná zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) se podílejí poměrnou částí všichni vlastníci pozemků, včetně těch, jejichž pozemky se nacházejí v navazující části sousedícího katastrálního území, a to i v případě, že v této navazující části nejsou žádná společná zařízení navrhována.

§ 20

Věcná břemena

(1) Je-li podle schváleného návrhu zřízeno věcné břemeno k pozemku, uvede se v soupisu nových pozemků podle vzoru v příloze č. 3 k této vyhlášce způsob, případně výše náhrady.

(2) Účastníci řízení o pozemkových úpravách vyjádří svůj souhlas se zatížením navrhovaných pozemků existujícím věcným břemenem (§ 9 odst. 18 zákona) svým podpisem na soupisu nových pozemků.

(3) U věcných břemen, která pouze přecházejí a nedochází u takto zatíženého pozemku návrhem ke změně vlastníka, se souhlas podle odstavce 2 nevyžaduje.

§ 21

Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků

(1) Porovnání ceny, výměry a vzdálenosti navrhovaných a původních pozemků se provádí vždy za všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví.

(2) Cena pozemku a porostu v soupisu nároků i v soupisu nových pozemků se v součtu uvede se zaokrouhlením směrem nahoru na celé desetikoruny.

(3) Za jeden pozemek, s nímž vlastník vstupuje do pozemkových úprav (§ 10 odst. 2 zákona), lze považovat i více parcel jednoho vlastníka, které na sebe bezprostředně navazují. Upuštění od úhrady částky nepřesahující 100 Kč se týká každého vlastníka nebo spoluvlastníka samostatně.

(4) Vzdálenost se stanoví jako vážený aritmetický průměr vzdáleností jednotlivých pozemků měřených vzdušnou čarou od bodu dohodnutého na úvodním jednání. Tento bod je stejný pro řešené katastrální území i pro navazující části sousedících katastrálních území řešených v obvodu pozemkových úprav.

§ 22

Vystavení návrhu pozemkových úprav

(1) Vystavený návrh musí již obsahovat parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem. Pokud budou parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem použita až při vystavení návrhu, bude součástí vystaveného návrhu rovněž srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel s uvedením čísla příslušného listu vlastnictví, na kterém jsou dosavadní pozemky v katastru nemovitostí evidovány.

(2) Ve vystavené mapě návrhu nového uspořádání pozemků jsou parcely označeny pouze parcelními čísly přidělenými katastrálním úřadem.

(3) Návrh, který se ukládá u pozemkového úřadu, musí obsahovat všechny doklady v originále. Za originál se považuje listinná podoba i dokumenty archivované elektronickou spisovou službou, s výjimkou doručenek pozvánky na šetření hranic, které jsou součástí dokumentace předávané katastrálnímu úřadu.

§ 23

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav

(1) Souhlasem vlastníků alespoň 3/4 výměry pozemků řešených podle § 2 zákona se rozumí souhlasy podle § 9 odst. 20 a 21 zákona, s tím, že se souhlasy udělené podle § 9 odst. 21 zákona nevedou odděleně.

(2) Písemná a grafická část návrhu, která se společně s rozhodnutím o schválení návrhu včetně seznamu účastníků řízení zasílá účastníkům řízení, se pevně spojí s rozhodnutím do svazku sešitím, které se přelepí přelepkou tak, aby přelepka znemožňovala rozdělení listin bez jejího poškození. Přelepka se opatří otiskem razítka příslušného pozemkového úřadu se státním znakem z obou stran tak, aby část otisku tohoto razítka byla otištěna na listině. Stejným způsobem se postupuje i v případě doručování rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.

(3) Grafická část musí být vyhotovena v takové kvalitě, aby byla pro účastníky řízení čitelná a srozumitelná.

§ 24

Rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona

V rozhodnutí vydaném podle § 11 odst. 8 zákona se u pozemků řešených v obvodu pozemkových úprav zohlední změny v katastru nemovitostí, ke kterým u nich došlo během přerušení řízení podle § 11 odst. 9 zákona.

§ 25

Provádění pozemkových úprav

(1) Postup realizace společných zařízení je projednán nejprve se sborem (§ 12 odst. 1 zákona) před jeho zánikem (§ 5 odst. 5 zákona). Sborem stanovené priority realizace jsou pozemkovým úřadem předány zastupitelstvu obce k projednání. Dokladem o projednání je usnesení zastupitelstva obce.

(2) Součástí realizace plánu společných zařízení je také výsadba porostu a financování péče o něj do doby předání obci nebo jinému účastníkovi řízení (§ 9 odst. 12 zákona). Vysazený porost, realizovaný podle schváleného plánu společných zařízení, předá pozemkový úřad obci nebo jinému účastníkovi nejdéle do 3 let od výsadby.

§ 26

Upřesnění a rekonstrukce přídělů v rámci pozemkových úprav

(1) V územích, kde jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy, jejichž součástí je upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, se postupuje tak, že pozemkový úřad rozhodne o určení hranic přídělu (§ 13 zákona). Výsledky řízení o určení hranic přídělů jsou podkladem pro soupis nároků v řízení o komplexních pozemkových úpravách.

(2) V řízení o upřesnění a rekonstrukci přídělů se zahájí řízení a koná úvodní jednání, vyhotoví se soupis nároků, který se doručí všem známým účastníkům řízení a současně vyloží na dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí, zaměří se skutečný stav terénu, na jehož základě a na základě dohledaných podkladů se vyhotoví nový soupis nároků, který se doručí do vlastních rukou všem známým účastníkům řízení a současně vystaví na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí, a uskuteční se závěrečné jednání. Na základě nového soupisu nároků se vydá rozhodnutí o určení hranic pozemků.

(3) Při vyhotovování soupisu nároků se u pozemků s původem grafický příděl § 3 odst. 3 zákona nepoužije.

(4) Jsou-li upřesnění a rekonstrukce přídělů ukončeny zápisem rozhodnutí o určení hranic pozemků do katastru nemovitostí, projedná pozemkový úřad náležitosti podkladů s katastrálním úřadem. Současně se dohodne, zda se výsledky měření využijí pro obnovu katastrálního operátu nebo se vyhotoví geometrický plán. V tomto případě se oceňování pozemků ani jejich scelování neprovádí a plán společných zařízení se nevyhotovuje.

§ 27

Obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav

Písemná žádost o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav obsahuje jméno a příjmení, akademický titul, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu, kontaktní údaje, jméno a příjmení otce a matky, rodné příjmení matky, nejvyšší dosažené vzdělání, včetně oboru nebo zaměření studia, případně specializace, délku vykonané odborné praxe v projektování pozemkových úprav, datum a podpis žadatele.


§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

2. Vyhláška č. 122/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.


§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Náležitostmi návrhu pozemkových úprav jsou:

I. Průvodní list pozemkových úprav

Průvodní list obsahuje následující údaje:

1) název pozemkového úřadu,

2) forma a název pozemkových úprav,

3) kraj,

4) obec,

5) katastrální území,

6) převažující důvody pozemkových úprav,

7) základní cíle pozemkových úprav,

8) výměra řešeného území,

9) počet listů vlastnictví při vyložení nároků a ve schváleném návrhu,

10) počet parcel při vyložení nároků a ve schváleném návrhu,

11) zpracovatele návrhu pozemkových úprav (jméno/název, identifikační číslo osoby /IČO/, bylo-li přiděleno, popřípadě číslo zakázky) včetně jména, příjmení, čísla úředního oprávnění osoby oprávněné k projektování pozemkových úprav,

12) zpracovatele geodetických prací spojených s návrhem (jméno/název, identifikační číslo osoby /IČO/, bylo-li přiděleno, popřípadě číslo zakázky), včetně jména, příjmení, čísla úředního oprávnění fyzické osoby,

13) datum

a) zahájení přípravných prací,

b) oznámení o zahájení pozemkových úprav,

c) zaměření skutečného stavu,

d) vyložení nároků,

e) schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce,

f) vystavení návrhu pozemkových úprav,

g) závěrečného jednání,

h) kontrolních dnů,

14) náklady (v tis. Kč) na

a) přípravné projekční práce (rozbor současného stavu a dokumentace soupisu nároků),

b) přípravné zeměměřické práce (doplnění podrobného bodového polohového pole, pokud je to třeba, zaměření skutečného stavu a zjišťování průběhu hranic),

c) zpracování návrhu pozemkových úprav (návrh plánu společných zařízení, včetně souvisejícího zaměření výškopisu a vyhotovení podélných a příčných profilů a návrh nového uspořádání pozemků),

d) jiné práce (například výkupy pozemků, zhotovení studie podle § 17 zákona, zřízení věcných břemen),

15) předpokládané náklady (v tis. Kč) na

a) pořízení digitální katastrální mapy (popřípadě geometrických plánů),

b) vytyčení a označení pozemků,

c) realizaci celkem, z toho

ca) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků,

cb) protierozní opatření,

cc) vodohospodářská opatření,

cd) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí,

ce) jiná opatření.

II. Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva stručně charakterizuje činnosti a výsledky podle obsahu jednotlivých dále uvedených bodů III. až VIII. Závěrem souhrnné zprávy je zhodnocení přínosů pozemkových úprav vzhledem ke stanoveným cílům.

III. Dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách

Dokumentace o přípravě řízení obsahuje

1) souhrn podkladů pro návrh pozemkových úprav

a) podklady katastru nemovitostí,

b) dostupné projektové dokumentace zpracované v zájmovém území (například projekty vodohospodářských a melioračních staveb a dřívějších pozemkových úprav),

c) právní předpisy a metodické návody,

d) územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci,

e) podklady k ochraně vod,

2) podmínky uložené katastrálním úřadem,

3) dohodu s katastrálním úřadem o zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené (nesměňované),

4) podmínky uložené správními úřady k ochraně zájmů podle zvláštních právních předpisů, včetně podkladů pro stanovení obvodu pozemkových úprav,

5) stanoviska organizací (např. správců vodních toků, správců povodí, správců inženýrských sítí, správců dopravní infrastruktury), vyjádření fyzických a právnických osob,

6) podklady o chráněných ložiskových územích a o stanovených dobývacích prostorech.

IV. Rozbor současného stavu

Rozbor současného stavu obsahuje

1) charakteristiku přírodních podmínek (například klimatické, hydrologické, teplotní, fenologické, srážkové, geologické a půdní poměry),

2) popis území a limity jeho využití (například členitost reliéfu, biogeografické podmínky území, krajinný ráz, struktura půdního fondu, zastoupení dřevin rostoucích mimo les, významné krajinné prvky, chráněná území, území soustavy Natura 2000, pásma hygienické ochrany, ochranná pásma vodních zdrojů, vymezený územní systém ekologické stability, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vegetační stupně),

3) hospodářské využití území, vliv na životní prostředí (charakteristika zemědělské výroby, lesní výroby, ostatní využití území - například těžba surovin, průmysl, jímání vody, rekreace, specifické zájmy v území - například zařízení pro obranu státu, nadzemní a podzemní vedení a zařízení),

4) vyhodnocení výsledků podrobných terénních průzkumů, zaměřených zejména na

a) dopravní systém (hustota dopravní sítě, stav komunikací apod.),

b) ochranu půdy (degradaci půdy, projevy a příčiny vodní eroze, posouzení míry erozního ohrožení, další příčiny poškození půdy - například záplavy, imise, těžba nerostů apod.),

c) poměry v oblasti vod (hustota, poloha a stav sítě vodních toků, vodohospodářsky významné lokality a významná zařízení, záplavová území a území určená k rozlivům povodní, popis jednotlivých toků, rybníků, vodních nádrží, odvodňovacích a závlahových staveb apod.),

d) přírodu a krajinu (podmínky pro posílení ekologické stability krajiny a pro zajištění funkčního stavu vymezeného územního systému ekologické stability, výskyt zvláště chráněných druhů a cenných biotopů apod.),

5) vyhodnocení shromážděných podkladů

a) katastru nemovitostí,

b) podmínek správních úřadů a dotčených podniků a právnických a fyzických osob,

c) územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů,

d) projektové dokumentace zpracované v zájmovém území (posouzení využitelnosti dřívější dokumentace),

6) v případě potřeby vektorizace mapy katastru nemovitostí a map dřívějších evidencí.

V. Zeměměřické práce a dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav

Zeměměřické práce a dokumentace k určení obvodu pozemkových úprav obsahují:

1) podrobné zaměření polohopisu, popřípadě i výškopisu (technická zpráva, zápisníky podrobného měření, protokoly o výpočtech, seznam souřadnic pomocných podrobných bodů, mapa podrobného měření vyhotovená ve vhodném měřítku dohodnutém s katastrálním úřadem); s výjimkou technické zprávy a mapy se vše předává pouze v digitální podobě,

2) výpočet výměry obvodu pozemkových úprav ze souřadnic, výpočet výměry podle katastru nemovitostí a výpočet opravného koeficientu podle § 10 odst. 4,

3) přehled pozemků podle parcelních čísel v obvodu pozemkových úprav, z toho pozemků řešených (směňovaných) a neřešených, u kterých bude provedena pouze obnova souboru geodetických informací,

4) dokumentaci ke změně hranic katastrálního území zpracované podle katastrální vyhlášky, pokud k ní dochází, a předává se v termínu sjednaném s katastrálním úřadem.

VI. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dokumentace obsahuje:

1) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona a čísla listu vlastnictví,

2) seznam čísel listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona,

3) seznam pozemků podle parcelních čísel s uvedením listů vlastnictví v obvodu pozemkových úprav,

4) výpisy z listu vlastnictví (na nosiči dohodnutém mezi pozemkovým úřadem a zpracovatelem),

5) přehled pozemků s věcným břemenem, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 13 zákona), pokud taková věcná práva existují,

6) seznam pozemků s chráněnými zájmy podle zvláštních předpisů evidovaných v obvodu pozemkových úprav (§ 3 odst. 3 zákona), které jsou vymezeny příslušnými správními úřady na základě vyrozumění o zahájení pozemkových úprav,

7) soupis (bilanci) nároků (příloha č. 2),

8) doklady o jednání s vlastníky pozemků týkající se řešení pozemků podle § 9 odst. 16 zákona,

9) potvrzení obecního úřadu o vyložení soupisu nároků,

10) doklady o doručení soupisu nároků známým vlastníkům a doklady o projednání námitek vlastníků k tomuto soupisu,

11) mapu vlastnických vztahů v obvodu pozemkových úprav v měřítku, které umožní čitelnost tohoto grafického podkladu; mapa může být v případě řešeného území velkého rozsahu zobrazena na více listech s přílohou kladu těchto listů a musí být potvrzena a podepsána osobou oprávněnou k projektování pozemkových úprav,

12) doklady o dohledávání neznámých vlastníků.

VII. Plán společných zařízení

Plán společných zařízení obsahuje:

1) technickou zprávu:

a) úvodní část (výchozí podklady, účel a přehled navrhovaných opatření, zásady zpracování plánu společných zařízení, zohlednění podmínek stanovených správními úřady),

b) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání, kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest, objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě, přehled cestní sítě),

c) protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu (přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti, navrhovaná opatření proti větrné erozi, přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy); současný stav i případný návrh protierozních opatření posouzený na základě výpočtu průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou ztráty půdy stanovenou podle hloubky půdního profilu,

d) vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů a zlepšení hospodaření s vodou jako jsou opatření zadržení nebo odvádění povrchových vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod, k ochraně vodních zdrojů, opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků a ke kompenzaci negativních dopadů melioračních staveb na vodní režim), včetně posouzení jejich účinnosti na změnu odtokových parametrů,

e) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, posílení ekologické stability krajiny a biodiverzity (zejména skladebné části územního systému ekologické stability určené k realizaci a návrh opatření k zajištění jejich plné funkce).

Navrhovaná společná zařízení se doplňují podle potřeby výpočty, popřípadě rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření.

2) přehled pozemků potřebných pro společná zařízení s uvedením jejich výměry (v ha s přesností na 4 desetinná místa):

a) výměra pozemků potřebná pro společná zařízení celkem a z toho výměra, která přejde spolu se společným zařízením

aa) do vlastnictví obce,

ab) do vlastnictví jiných osob (§ 12 odst. 4 zákona),

b) výměra, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) podílí

ba) stát (z toho výměra získaná v průběhu pozemkových úprav výkupem nebo darem)

bb) obec,

bc) ostatní vlastníci půdy,

3) soupis změn druhů pozemků (stav podle KN, skutečný stav, navržený stav)

a) přehledová tabulka,

b) grafické vyjádření,

4) doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování,

5) grafické přílohy

a) přehledná mapa 1:10000,

b) mapa erozního ohrožení 1:5000 - 1:10000 (současný a navržený stav),

c) mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem 1:2000 nebo 1:5000,

d) schválená mapa plánu společných zařízení orazítkovaná a podepsaná zástupcem obce s uvedením data schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce; měřítko a počet mapových listů se volí podle velikosti a hustoty zakreslovaných prvků,

6) doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům.

VIII. Návrh nového uspořádání pozemků

Návrh obsahuje:

1) soupis (bilanci) pozemků vlastníků podle návrhu nového uspořádání a jejich porovnání s nárokem s ohledem na přiměřenost podle § 10 zákona a vyjádření vlastníka k návrhu (příloha č. 3),

2) seznam nových pozemků podle parcelních čísel,

3) seznam listů vlastnictví v obvodu pozemkových úprav,

4) seznam pozemků s chráněnými zájmy podle zvláštních předpisů evidovaných v obvodu pozemkových úprav, vymezené příslušnými správními úřady,

5) přehled pozemků s věcnými břemeny, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 13 zákona), pokud takové pozemky jsou v obvodu pozemkových úprav,

6) doklady o projednávání nového uspořádání pozemků s vlastníky,

7) tabulku obsahující přehled souhlasů/nesouhlasů vlastníků s návrhem, včetně vyhodnocení procent souhlasů,

8) potvrzení o oznámení, kde a kdy byl návrh vystaven, doklady o jeho doručení známým účastníkům a doklady o projednání námitek a připomínek k návrhu,

9) srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel katastrálním úřadem s uvedením příslušného listu vlastnictví,

10) mapu návrhu nového uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav; mapa může být v případě řešeného území velkého rozsahu zobrazena na více listech s přílohou kladu těchto listů a s potvrzením obecního úřadu o jejím vystavení a s potvrzením a podpisem osoby oprávněné k projektování pozemkových úprav; v této mapě se uvádí parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem,

11) seznam pozemků dotčených poznámkou podle § 9 odst. 13 zákona.

IX. Ostatní grafické přílohy, které nejsou součástí plánu společných zařízení

Ostatní grafické přílohy obsahují:

1) přehlednou mapu 1:10000 nebo 1:25000,

2) mapu dřívější pozemkové evidence a mapu katastrální doplněnou o stav zjednodušené evidence pozemků nebo soutisk mapy katastrální a dřívější pozemkové evidence s provedenou transformací na zaměřený stav,

3) mapu bonitovaných půdně ekologických jednotek upřesněnou podle zaměřeného skutečného stavu.

X. Dokladová část

1) Dokladová část obsahuje veškeré doklady, týkající se průběhu řízení (např. doklad o zahájení řízení, zápis z úvodního jednání, zápis ze závěrečného jednání, doklady o doručování, protokoly o jednání s účastníky řízení, usnesení, rozhodnutí).

2) Veškerá dokumentace odevzdaná zpracovatelem pozemkovému úřadu bude archivována v originále. Jednotlivé listy této dokumentace budou orazítkovány kulatým razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a touto osobou podepsány. Pokud jsou vytvořeny soubory dokumentů, zajištěné tak, aby jednotlivé listy nebyly volně oddělitelné, bude kulatým razítkem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a jejím podpisem opatřena titulní strana tohoto souboru dokumentů. Obdobně se postupuje i v případě grafických podkladů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2014 Sb. vzor

VZOR

Soupis nároků

VZOR - Soupis nároků

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb. vzor

VZOR

Soupis nových pozemků

VZOR - Soupis nových pozemků

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Vysvětlivky ke vzoru soupisu nároků a soupisu nových pozemků

1. Vzory tabulek jsou závazné z hlediska obsahu a rozmístění jednotlivých údajů, grafické vyjádření je orientační a lze je přizpůsobit např. s ohledem na programové vybavení.

2. V označení pozemkových úprav v záhlaví se uvede forma a název.

3. V kolonce „podíl“ se uvádí výše spoluvlastnického podílu (ve formě zlomku), případně zkratky např. SJM. Ve vysvětlivkách se uvede význam zkratky.

4. V označení parcely se uvádí zkratka KN, PK, GP, atd; ve vysvětlivkách se uvede význam.

5. Jestliže dojde k reálnému rozdělení pozemku, uvede se v poznámce soupisu nároků text „reálné dělení“ a v soupisu nových pozemků se uvede v poznámce text „převod z LV...“

6. Pokud se vyskytuje v rámci jedné parcely více BPEJ, nejde o rozdělení pozemku; k danému číslu parcely se uvedou v části „ocenění“ údaje v potřebném počtu dalších řádků.

7. Druh pozemku v soupisu nároků se uvádí dle stavu KN, pokud není při zaměření zjištěn stav jiný. U pozemků dotčených § 3 odst. 3 zákona se uvede druh pozemku dle stavu KN.
Není-li stav v KN uveden, např. u pozemků ve zjednodušené evidenci, uvádí se stav dle zaměření. Druh pozemku v soupisu nových pozemků vyplývá ze schváleného návrhu.

8. Pokud vlastník ocenění dřevin rostoucích mimo les požaduje, uvede se ve sloupci „druh“ existence těchto dřevin např. označením „nálet, solitéra“.

9. Tabulka „Pozemky mimo obvod pozemkových úprav“ se zařazuje podle potřeby.

10. V řádku „Součet výměr podle druhů pozemků“ se uvádějí vždy pouze ty druhy pozemků, které se na daném LV vyskytují, a to za sebou, např. orná půda .... m2., zahrady ... m2, vinice ... m2.

11. V soupisu nároků se ve sloupci „Další údaje“ u dotčených pozemků uvede příslušné ustanovení zákona (např. § 3 odst. 3), přičemž věcná břemena, zástavní práva apod. lze označit v tabulce zkratkou, příp. číselným kódem, a uvést ve „vysvětlivkách“ jednotlivě podle potřeby.

12. V soupisu nároků, kde je obsažen pozemek, jehož vlastník není znám a o jehož výměru se zvýší nárok státu se ve sloupci „poznámka“ uvede text „§ 9 odst. 16 zákona“.

13. V soupisu nových pozemků se ve sloupci „poznámka“ uvede u dotčených pozemků text „agrotechnické/organizační opatření“.

14. V případě, že spoluvlastníci souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kriterium 4 %, uvede se alikvotní část ceny vztažená ke každému spoluvlastnickému podílu samostatně.

15. V rámci poznámek a vysvětlivek je možné uvádět dle potřeby další informace.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

2) Například zákon č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.

3) § 2 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

6) § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Přesunout nahoru