Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 117/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Částka 50/2014
Platnost od 26.06.2014
Účinnost od 01.07.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.“.

2. V § 7 odstavec 6 zní:

(6) Pokud je zemědělská půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha lze provést na základě údajů

a) z evidence hnojení o produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě a o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech, nebo

b) o produkci dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, podle jiného právního předpisu7); u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat se zohlední průměrné stavy zvířat ve sledovaném kalendářním roce.“.

4. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(1) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva6) musí odpovídat potřebě uskladnění jejich šestiměsíční produkce; to neplatí pro

a) hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor dostatečná pro minimálně pětiměsíční produkci, a zároveň pro uskladnění v období zákazu hnojení podle tabulky 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny, a

b) tuhá statková hnojiva, při možnosti jejich uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím;

snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7); technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).

14) § 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.“.

6. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 9 odst. 2 se za slova „lze uložit na zemědělském pozemku“ vkládají slova „pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí a“.

8. V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.“.

9. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 15 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

11. V příloze č. 2 tabulka č. 1 zní:

„Tabulka č. 1

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě

Klimatický region*)

Minerální dusíkatá hnojiva

Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem

Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem**)

0-51.11.-31.1.
(pro ozimé plodiny)
15.11.-31.1.
(pro ozimé plodiny)
1.6.-31.7.***)
15.10.-15.2.
(pro ostatní plodiny a kultury)
15.11.-15.2.
(pro ostatní plodiny a kultury)
15.12.-15.2.
6-915.10.-15.2.
(pro ozimé plodiny)
5.11.-15.2.
(pro ozimé plodiny)
1.6.-31.7.***)
1.10.-28.2.
(pro ostatní plodiny a kultury)
5.11.-28.2.
(pro ostatní plodiny a kultury)
15.12.-28.2.

Vysvětlivky:

*) První číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

**) Platí i pro upravené kaly.

***) Pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin.“.

12. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Limity hnojení jednotlivých plodin

Plodina

Limit hnojení*) v kg N/ha

Výnos hlavního produktu (t) stanovený dle koeficientu potřeby N na 1 t hlavního produktu a příslušného množství vedlejšího produktu

pšenice ozimá1907,7
pšenice jarní1205,5
žito ozimé1206,0
ječmen ozimý1406,7
ječmen jarní1106,0
oves1204,8
triticale1406,1
kukuřice na zrno23011,0
luskoviny305,0
brambory sadbové14030,0
brambory ostatní18040,0
brambory rané12025,0
cukrovka21070,0
krmná řepa15070,0
řepka ozimá2304,5
slunečnice1402,9
mák851,2
len802,0
hořčice bílá801,2
kukuřice na siláž23060,0
jetel**)4010,0
vojtěška**)4010,0
trávy na orné půdě20010,0
trvalé travní porosty1608,0
zelí25070,0
květák22027,0
mrkev20050,0
brokolice20013,0
kapusta hlávková18028,0
kapusta růžičková1806,0
celer bulvový18035^0
kedluben15030,0
zelí pekingské15055,0
rajčata15055,0
cibule kuchyňská13545,0
pór pravý,12043,0
pažitka pravá12030,0
petržel zahradní naťová12017,0
okurky salátové12070,0
okurky nakládačky10060,0
špenát setý10020,0
salát10043,0
pastiňák setý10030,0
paprika zeleninová10037,0
kukuřice cukrová1009,0
řepa salátová9530,0
ředkvička8032,0
petržel zahradní kořenová8037,0
kopr vonný6012,0
hrách zahradní607,0
fazol obecný606,0
česnek3011,0

Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů započítává 30 % přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu celkového dusíku, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci), kde se započítává 70 %.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích.

Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi.

Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek.

Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou uvedeny v přepočtu na seno.

Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících a fóliovnících.

Vysvětlivky:

*) V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

**) Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru