Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Částka 45/2013
Platnost od 22.04.2013
Účinnost od 01.07.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Ministerstvo kultury stanoví podle § 16 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „ , evidenční číslo sbírky, které je součástí,“ zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „jedné“ nahrazuje slovem „významné“.

3. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) U sbírek čítajících více jak 3000 věcí movitých nebo více jak 11 věcí nemovitých se vede vždy sbírková evidence dvoustupňová. Prvním stupněm je evidence přírůstků (dále jen „chronologická evidence“), která obsahuje záznamy podle odstavce 1 a vede se zpravidla v knize přírůstkové, druhým stupněm je katalog sbírkových předmětů, vedený zpravidla v knize inventární nebo na zvláštních katalogizačních listech (dále jen „systematická evidence“), který obsahuje rovněž údaje podle odstavce 1 a popřípadě další zpřesňující údaje o sbírkovém předmětu. Záznamy do chronologické evidence se provádějí bezprostředně po zařazení sbírkového předmětu do sbírky, záznamy do systematické evidence se provádějí po odborném posouzení sbírkového předmětu, nejpozději do 3 let po provedení záznamu do chronologické evidence. Záznamy v chronologické i systematické evidenci se vedou výhradně v listinné podobě a provádějí se ručně nebo tiskem z pomocné evidence vedené v elektronické podobě, systematická evidence může být vedena na více kopiích, které tvoří záložní katalogy. Pro případ zničení nebo ztráty musí být vždy systematická evidence vedena odděleně od evidence chronologické. Knihy, do nichž se provádějí záznamy a zvláštní katalogizační listy, musí být opatřeny razítkem a podpisem odpovědné osoby nebo evidenčním číslem sbírky, listy knih musí být průběžně číslovány.“.

4. V § 2 odst. 5 se slovo „sbírek“ nahrazuje slovy „sbírkových předmětů“, na konci textu věty třetí se doplňují slova „nebo její oborové části“ a na konci odstavce se doplňují věty „Záznamy v chronologické evidenci nelze činit nečitelnými, opravy záznamů se provádějí tak, aby bylo možné zjistit jak obsah opravovaného záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. To platí i pro záznamy v systematické evidenci v případě, kdy se chronologická evidence nevede.“.

5. V § 3 odst. 1 větě první se za slova „každoroční inventarizace“ vkládá slovo „sbírek“, ve větě druhé se slova „500000 věcí movitých“ nahrazují slovy „200000 sbírkových předmětů“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a u sbírek čítajících více než 500000 sbírkových předmětů v průběhu 20 let“, ve větě čtvrté se slova „věcí movitých nebo nemovitých“ nahrazují slovy „sbírkových předmětů“ a věta poslední se nahrazuje větou „První inventarizační období začíná běžet dnem zápisu sbírky do centrální evidence a končí inventarizací všech sbírkových předmětů, které byly k tomuto dni evidovány ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky; prvním dnem měsíce následujícího po dni ukončení inventarizačního období začíná běžet inventarizační období následující.“.

6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „inventarizace“ vkládá slovo „sbírky“.

7. V § 4 se slovo „doklad“ nahrazuje slovy „doklady, zdůvodňující vyřazení ze sbírky, včetně dokladu“.

8. V § 5 se slovo „sbírek“ nahrazuje slovy „sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů“ a věta poslední se zrušuje.

9. V příloze č. 1 části A a B bodě 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ - obrazové údaje uvedeny v příloze“.

10. V příloze č. 1 části A a B bodě 5 se za písmeno f) vkládají věty „Obrazovými údaji uvedenými v příloze k písmeni c) jsou digitální fotografie vybraných sbírkových předmětů sbírky nebo její oborové části

i) u sbírek nebo jejich oborových částí čítajících 5000 a méně sbírkových předmětů a u všech sbírek a oborových částí sbírek z oboru přírodních věd nejméně 25 digitálních fotografií opatřených názvem a stručným popisem sbírkového předmětu,

ii) u sbírek nebo jejich oborových částí čítajících 5001 a více sbírkových předmětů, s výjimkou sbírek nebo jejich oborových částí uvedených v bodě i), nejméně 50 digitálních fotografií opatřených názvem a stručným popisem sbírkového předmětu,

iii) nejméně 3 digitální fotografie dokumentující uložení nevystavené části sbírky nebo její oborové části.

Příloha žádosti podle písmene c) se týká pouze sbírek muzeí a galerií, které spravují sbírky ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku; obrazové údaje se předávají na technických nosičích dat nebo prostřednictvím sítě elektronických komunikací.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro inventarizaci sbírek zapsaných v centrální evidenci do 31. 12. 2007 se, s výjimkou sbírek čítajících více než 500000 sbírkových předmětů, dosavadní lhůty pro dokončení jejich inventarizace v úplnosti v prvním inventarizačním období, bez ohledu na počet sbírkových předmětů dané sbírky, nemění.

2. Obrazové údaje podle vzoru tiskopisu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce v části A a B bodu 5 písm. c) doplní muzea a galerie, které ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky spravují sbírky ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.


Ministryně:

Mgr. Hanáková v. r.

Přesunout nahoru