Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/2013
Platnost od 14.01.2013
Účinnost od 01.02.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákoníku práce:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 7 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení

ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)

látkačíslo CASPELNPK-Ppoznámkyfaktor přepočtu na ppm
mg.m-3
Acetaldehyd75-07-050100I0,555
Acetanhydrid108-24-7420I0,240
Aceton67-64-18001500I0,421
Acetonitril75-05-870100D, I0,595
Akroleinviz 2-Propenal
Akrylaldehydviz 2-Propenal
Akrylonitrilviz 2-Propennitril
Allylalkoholviz 2-Propen-1-ol
Allylglycidylether106-92-32550D, I, S0,214
Allylchloridviz 3-Chlor-1-propen
1-Allyloxy-2,3-epoxypropanviz Allylglycidylether
Aminobenzenviz Anilin
2-Aminoethan-1-ol141-43-52,57,5I0,401
2-Aminopyridin504-29-024D0,260
Amoniak7664-41-714361,438
Amylacetátviz Pentylacetát
Amylalkoholviz Pentanol
Anhydrid kyseliny octovéviz Acetanhydrid
Anilin62-53-3510D, I, P0,263
Antimon7440-36-00,51,5
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)0,51,5I
Arsanviz Arsenovodík
Arsen7440-38-20,10,4P
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)0,10,4P
Arsenovodík7784-42-10,10,2P0,313
Azoimidviz Azidovodík
Azidovodík (páry)7782-79-80,20,31,76
Azid sodný26628-22-80,10,3D, I0,376
Aziridinviz Ethylenimin
Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba0,52,5
Benzen71-43-2310D, I, P0,313
Benzíny (technická směs uhlovodíků)86290-81-54001000
Benzo(a)pyren50-32-80,0050,025D, P0,097
p-Benzochinon106-51-40,40,8I0,226
1,4-Benzochinonviz p-Benzochinon
Benzoylperoxid94-36-0510I, S
Benzylalkohol100-51-640800,226
Benzylchloridviz alfa-Chlortoluen
Berylium7440-41-70,0010,002I, S, P
Berylia sloučeniny, jako Be0,0010,002I, S, P
Bifenyl92-52-413D, I0,158
1,1‘-Biphenylviz Bifenyl
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyselinyviz Di-(2-ethylhexyl) ftalát
Bisfenol Aviz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan
Bis(2-chlorethyl)ether111-44-43060D0,171
2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)80-05-725I
Brom7726-95-60,71,4I0,153
Bromethan74-96-42040D, I0,224
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan151-67-715300,124
Brommethan74-83-92040D, I, P0,257
Bromovodík10035-10-616I0,302
Bromtrifluormethanviz Trifluorbrommethan
1,3-Butadien106-99-01020P0,425
Buta-1,3-dienviz 1,3-Butadien
Butanol (všechny isomery)71-36-378-92-2
78-83-1
75-65-0
300600I0,330
2-Butanon78-93-3600900I0,339
Butanthiol109-79-51,530,271
2-Butenal4170-30-3123-73-914D, I0,349
2-Butoxyethan-1-ol111-76-2100200D, I0,207
2-Butoxyethanol acetátviz 2-Butoxyethylacetát
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol112-34-570100I0,151
2-Butoxyethylacetát112-07-2130300D0,153
1 -Butoxypropan-2-ol5131-66-8270550D, I0,185
Butylacetát123-86-4110-19-0
540-88-5
105-46-4
95012000,211
n-Butylakrylát141-32-21020I, S0,191
Butylalkoholviz Butanol
Butylcelosolvviz 2-Butoxyethanol
Butylcelosolvacetátviz 2-Butoxyethylacetát
Butyldiglykolviz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Butylester 2-propenové kyselinyviz n-Butylakrylát
Butylmerkaptanviz Butanthiol
terc-Butylmethylether1634-04-4100200I0,277
n-Butylmethylketonviz 2-Hexanon
iso-Butylmethylketonviz 4-Methyl-2-pentanon
Butyl 2-propenoátviz n-Butylakrylát
Celosolvacetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn24I
Cínu sloučeniny organické, jako Sn0,10,2D, I
Cyklohexan110-82-77002000I0,290
Cyklohexanaminviz Cyklohexylamin
Cyklohexanol108-93-0200400D, I0,244
Cyklohexanon108-94-14080D0,249
Cyklohexen110-83-8100013000,298
Cyklohexylamin108-91-82040I0,247
Dekahydronaftalen91-17-8501000,151
Desfluran57041-67-515300,146
Diacetonalkohol123-42-2200300I0,210
4,4‘ -Diamino-difenylmethan101-77-90,10,2D, S, P
1,2-Diaminoethan107-15-32550I, S0,407
Diazomethan334-88-30,30,6P0,582
Dibenzoylperoxidviz Benzoylperoxid
Diboran19287-45-70,10,20,837
Dibromdifluormethan75-61-680013000,116
1,2-Dibromethan106-93-412D, I, P0,182
Dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyselinyviz Dibutylftalát
Dibutylftalát84-74-2510I
Dicyklopentadien77-73-636I0,185
Diethanolamin111-42-2510I, P0,232
Diethylamin109-89-71530I0,334
2-(Diethylamino)ethanol100-37-850100D, I0,208
Diethylenglykol monomethyletherviz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Diethylentriamin111-40-048I0,237
N,N-Diethylethanaminviz Triethylamin
Diethylether60-29-73006000,330
Di-(2-ethylhexyl) ftalát117-81-7510
Difenylamin122-39-41020D, P
Difenylether101-84-85100,144
Difenylmethan-4,4‘-diisokyanát101-68-80,050,1I, S0,098
Difenyloxidviz Difenylether
Difluormethan75-10-5200050000,470
Dihydrogenselenidviz Selenovodík
1,3 -Dihydroxybenzen108-46-34590I
1,4-Dihydroxybenzen123-31-924D, I, S
1,2-Dichlorbenzen95-50-1100200D, I0,166
1,4-Dichlorbenzen106-46-7100200D, I0,166
2,2‘ -Dichlordiethyletherviz Bis(2-chlorethyl)ether
Dichlordifluormethan75-71-8300050000,202
1,1-Dichlorethan75-34-3400800D, I0,247
1,2-Dichlorethan107-06-21020D, I, P0,247
1,1-Dichlorethen75-35-48160,252
1,2-Dichlorethen540-59-080016000,252
1,1-Dichlorethylenviz 1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethylenviz 1,2-Dichlorethen
Dichlorid kys. uhličitéviz Fosgen
Dichlorfluormethan75-43-440800,238
Dichlormethan75-09-2200500D0,288
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan76-14-2300050000,143
Diisokyanatohexanviz Hexamethylendiisokyanát
2,4-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,4-diisokyanát
2,6-Diisokyanáttoluenviz Toluylen-2,6-diisokyanát
Diisononylftalát28553-12-03100,058
N,N-Dimethylacetamid127-19-53060D0,281
Dimethylamin124-40-349I0,542
N,N-Dimethylanilin121-69-72550D0,202
N,N-Dimethylbenzenaminviz N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylcyklohexylamin98-94-2510D0,192
Dimethylether115-10-6100020000,531
Dimethylethylamin598-56-11020I0,334
1-(1,1 -Dimethylethyl)-4-methylbenzenviz p-(terc-Butyl)toluen
N,N-Dimethylformamid68-12-21530D, I, P0,335
1,1 -Dimethylhydrazin57-14-70,0250,05D, I, S, P0,407
1,2-Dimethylhydrazin540-73-80,0250,05D, S, P0,407
Dimethylisopropylamin996-35-010200,280
2,2-Dimethylpropan463-82-130004500*0,339
Dimethylsulfát77-78-10,10,2D, I, P0,194
N,N-Dimethyl-p-toluidin99-97-85100,181
Dinitrobenzen (technická směs isomerů)25154-54-512D, P0,145
Dinitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
Dinitrochlorbenzenviz 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-Dinitro-o-kresol534-52-10,20,4D, I
Dinitrotoluen (technická směs isomerů)25321-14-60,751,5D, P0,134
1,4-Dioxan123-91-170140D, I0,277
Enfluran13838-16-915300,132
Epichlorhydrinviz 1-Chlor-2,3-epoxypropan
Ethanalviz Acetaldehyd
1,2-Ethandiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethanaminviz Ethylamin
Ethan-1,2-diolviz Ethylenglykol
1,2-Ethandioldinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethanol64-17-5100030000,532
Ethanolaminviz 2-Aminoethan-1-ol
Ethenonviz Keten
Ethenylbenzenviz Styren
Ethenylester kys. octovéviz Vinylacetát
2-Ethoxyethan-1-ol110-80-5840D, P0,271
2-Ethoxyethyl-acetát111-15-91150D, P0,185
1 -Ethoxypropan-2-ol1569-02-42705500,235
Ethylacetát141-78-6700900I0,278
Ethylakrylát140-88-52040I, S0,244
Ethylalkoholviz Ethanol
Ethylamin75-04-7920I0,542
Ethylbenzen100-41-4200500D0,230
Ethylbromidviz Bromethan
Ethylcelosolvviz 2-Ethoxyethanol
Ethylendiaminviz 1,2-Diaminoethan
Ethylendibromidviz 1,2-Dibromethan
Ethylendichloridviz 1,2-Dichlorethan
Ethylendinitrátviz Ethylenglykoldinitrát
Ethylenglykol107-21-150100D0,394
Ethylenglykoldinitrát628-96-60,51D0,161
Ethylenglykolmonobutyletherviz 2-Butoxyethanol
Ethylenglykolmonobutylether-acetátviz 2-Butoxyethylacetát
Ethylenglykolmonoethyletherviz 2-Ethoxyethanol
Ethylenglykolmonoethylether-acetátviz 2-Ethoxyethylacetát
Ethylenglykolmonomethyletherviz 2-Methoxyethanol
Ethylenglykolmonomethylether-acetátviz 2-Methoxyetylacetát
Ethylenchlorhydrinviz 2-Chlorethanol
Ethylenimin151-56-412D, I, P0,567
Ethylenoxid75-21-813D, I, P0,556
Ethylester kyseliny 2-propenovéviz Ethylakrylát
N-Ethylethanaminviz Diethylamin
Ethyletherviz Diethylether
Ethyl-3-ethoxypropionát763-69-91505000,167
Ethylformiát109-94-4300450I0,330
Ethylchloridviz Chlorethan
Ethyl-2-kyanakrylát7085-85-012I0,195
Ethyl-2-kyanprop-2-enoátviz Ethyl-2-kyanakrylát
Ethyl-2-propenoatviz Ethylakrylát
Fenol108-95-27,5115D, I0,260
N-Fenylbenzenaminviz Difenylamin
Fenylethylenviz Styren
Fenylhydrazin100-63-012D, I, S0,225
2-Fenylpropen98-83-92505000,207
Fluor7782-41-41,530,643
Fluoridy anorganické, jako F2,55
Fluorovodík7664-39-31,52,51,223
Formaldehyd50-00-00,51I, S0,814
Fosfanviz Fosforovodík
Fosfinviz Fosforovodík
Fosfor (bílý, žlutý)7723-14-00,10,30,197
Fosforovodík7803-51-20,10,2I0,719
Fosforoxychloridviz Oxychlorid fosforečný
Fosforpentachloridviz Chlorid fosforečný
Fosfortrichloridviz Chlorid fosforitý
Fosgenviz Karbonylchlorid
Freon 11viz Trichlorfluormethan
Freon 12viz Dichlordifluormethan
Freon 12B2viz Dibromdifluormethan
Freon 13viz Chlortrifluormethan
Freon 13B1viz Trifluorbrommethan
Freon 21viz Dichlorfluormethan
Freon 114viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Ftalanhydrid85-44-9510I, S0,165
2,5-Furandionviz Maleinanhydrid
2-Furankarboxaldehydviz Furfural
2-Furanmethanolviz 2-Furylmethanol
Furfural98-01-11020D, I0,255
Furfurylalkoholviz 2-Furylmethanol
Furylmethanalviz Furfural
2-Furylmethanol98-00-02040D, I0,249
Glutaraldehydviz 1,5-Pentandial
Glycerol, mlha56-81-510150,244
Glyceroltrinitrát55-63-00,51D0,108
Halotanviz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
n-Heptan142-82-510002000I0,244
Heptan (technická směs isomerů)426260-76-610002000I0,244
Heptan-2-on110-43-0150300D, I0,214
Heptan-3-on106-35-495300I0,214
Hexachlorbenzen118-74-10,020,1D, P0,086
1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3 -butadien87-68-30,250,5D0,115
Hexachlorethan67-72-11020D, I0,103
Hexachlornaftalen1335-87-10,20,6D
Hexamethylen-1,6-diisokyanát822-06-00,0350,07I, S0,145
n-Hexan110-54-370200I, D, P0,284
Hexan isomery (s výjimkou n-Hexanu)10002000I0,284
2-Hexanon591-78-62040D, P0,244
Hydrazin302-01-20,050,1D, I, S, P0,763
Hydrid lithný7580-67-80,0250,075
Hydrochinonviz 1,4-Dihydroxybenzen
Hydroxid draselný1310-58-312I
Hydroxid sodný1310-73-212I
Hydroxid vápenatý1305-62-024
2-Hydroxymethylfurfuralviz 2-Furylmethanol
Chlor7782-50-50,51,5I0,344
Chloracetaldehyd107-20-013I0,311
Chlorbenzen108-90-725700,217
2-Chlor-1,3 -butadien126-99-81020D, I0,276
Chlordifluormethan75-45-63600-0,283
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen97-00-70,51D, I, P, S0,121
1-Chlor-2,3-epoxypropan106-89-812D, I, S, P0,266
Chlorethan75-00-32605400,378
2-Chlorethanol107-07-313D0,304
Chlorethenviz Vinylchlorid
Chlorid amonný (dýmy)12125-02-9510I
Chlorid fosforečný10026-13-812I, P0,117
Chlorid fosforitý7719-12-213I, P0,178
Chlorid vápenatý10043-52-424I
Chlorid zinečnatý7646-85-712I
Chlormethan74-87-3100200D, P0,484
Chlormethoxymethanviz Chlormethylmethylether
Chlormethylbenzenviz alfaChlortoluen
Chlormethylmethylether107-30-20,0030,006D, P0,304
1-Chlor-4-nitrobenzen100-00-512D, P
Chloroformviz Trichlormethan
Chloroprenviz 2-Chlor-1,3-butadien
Chlorované bifenylyviz Polychlorované bifenyly
Chlorovodík7647-01-0815I0,679
3-Chlor-1-propen107-05-136I0,320
alfa-Chlortoluen100-44-7510I0,193
Chlortrifluormethan75-72-9400060000,2734
Chrom a sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr0,51,5I
Chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr0,050,1I, S, P
2,2-Iminobis(ethanol)viz Diethanolamin
1,3 -Isobenzofurandionviz Ftalanhydrid
Isofluran26675-46-715300,133
iso-Pentanviz Pentan a iso-Pentan
iso-Pentyl-acetátviz Pentyl-acetát
Isophoron78-59-1510I0,177
iso-Propyl-acetátviz iso-Propyl-acetát
iso-Propylbenzenviz Kumen
iso-Propylglykolviz 2-iso-Propoxyethan-1-ol
Jod7553-56-20,11I0,093
Jodmethan74-88-428D, I0,172
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd7440-43-90,050,1D
Kalafuna - prach, dým8050-09-71S
e-Kaprolaktam (prach)105-60-213I
e-Kaprolaktam (páry)105-60-21040I0,216
Karbonitrilviz Kyanamid
Karbonylchlorid75-44-50,080,4I0,247
Keten463-51-4120,581
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co7440-48-40,050,1S
Kresol (technická směs isomerů)1319-77-32040D, I0,226
Krotonaldehydviz 2-Butenal
Kumen98-82-8100250D, I0,203
Kyanamid420-04-215D, I, S0,581
Kyanid, jako CN57-12-5310D
Kyanovodík74-90-8310D0,905
Kyselina dusičná7697-37-212,5I0,388
Kyselina ethanováviz Kyselina octová
Kyselina ethandiováviz Kyselina šťavelová
Kyselina fosforečná7664-38-212I
Kyselina chloristá7601-90-312I0,243
Kyselina methanováviz Kyselina mravenčí
Kyselina mravenčí64-18-6918I0,531
Kyselina octová64-19-72535I0,408
Kyselina peroxyoctová79-21-00,61,2I0,321
Kyselina pikrová88-89-10,10,5D, I, S
Kyselina propanováviz Kyselina propionová
Kyselina propionová79-09-43060I0,330
Kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny)7664-93-90,05-I
Kyselina sírová, jako S037664-93-912I
Kyselina šťavelová144-62-715I
Maleinanhydrid108-31-612I, S0,249
Mangan7439-96-512
Mangan - jeho sloučeniny, jako Mn12
Měď (prach)7440-50-812
Měď (dýmy)7440-50-80,10,2
Mesitylenviz 1,3,5-Trimethylbenzen
Methanalviz Formaldehyd
Methanaminviz Methylamin
Methanol67-56-12501000D0,754
3-Methoxy-n-butylacetát4435-53-41002000,167
2-Methoxyethan-1-ol109-86-4330D, P0,321
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol111-77-350100D0,203
2-Methoxyethyl-acetát110-49-6550D, P0,207
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol56539-66-31002000,207
2-Methoxy-1-methylethylacetát108-65-6270550D, I0,185
1-Methoxy-2-propanol107-98-2270550D0,271
2-Methoxy-1-propylacetát70657-70-4270550D0,185
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (technická směs isomerů)34590-94-8270550D0,165
Methylacetát79-20-9600800I0,330
Methylakrylát96-33-32040I, S0,284
Methylalkoholviz Methanol
Methylamin74-89-51020I0,787
4-Methylanilinviz p-Toluidin
N-Methylanilin100-61-824D, P0,228
Methylbenzenviz Toluen
N-Methylbenzenaminviz N-Methylanilin
Methylbromidviz Brommethan
3-Methyl-1-butanolviz Amylalkohol
1-Methyl-n-butylacetátviz Pentylacetát
Methylcelosolvviz 2-Methoxyethanol
Methylcelosolvacetátviz 2-Methoxyethylacetát
Methylcyklohexan108-87-215002000I0,249
Methylcyklohexanol (technická směs isomerů)25639-42-32004000,214
2-Methylcyklohexanon583-60-8150300D0,218
Methyldinitrobenzenviz Dinitrotoluen
2-Methyl-4,6-dinitrofenolviz 4,6-Dinitro-o-kresol
1,1‘-Methylenbis(4-isokyanatobenzen)viz Difenylmethan-4,4‘-diisokyanát
4,4‘-Methylendianilinviz 4,4‘-Diaminodifenylmethan
Methylenchloridviz Dichlormethan
Methylester 2-methyl-2-propenové kyselinyviz Methylmetakrylát
Methylethylketonviz 2-Butanon
5-Methylheptan-3-on541-85-550100I0,191
5-Methylhexan-2-on110-12-3952000,214
Methylhydrazin60-34-40,020,04I, S0,530
Methylchloridviz Chlormethan
Methylisokyanát624-83-90,0250,05D, I0,428
Methyljodidviz Jodmethan
Methylkyanidviz Acetonitril
Methylmetakrylát80-62-650150I, S0,244
N-Methylmethanaminviz Dimethylamin
4-Methyl-2-pentanon108-10-180200D, I0,244
1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on872-50-44080D, I0,247
Minerální olejeviz Oleje minerální
Molybden7439-98-7525
Molybdenu sloučeniny, jako Mo525I
Monochlormethylmethyleterviz Chlormethylmethylether
Morfolin110-91-83570I0,280
Nafta solventní2001000
Naftalen91-20-3501000,191
Neopentanviz 2,2-Dimethylpropan
Nikl7440-02-00,51S
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)0,050,25S
Nikltetrakarbonyl13463-39-30,010,02D, I, P0,143
Nikotin54-11-50,52,5D0,151
Nitrobenzen98-95-312D0,199
Nitroglycerinviz Glyceroltrinitrát
Nitroglykolviz Ethylenglykoldinitrát
p-Nitrochlorbenzenviz 1-Chlor-4-nitrobenzen
Nitrosní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného11104-93-11020I
Nitrotoluen (technická směs isomerů)1321-12-61020D0,179
Oleje minerální (aerosol)510
Olovo7439-92-10,050,2P*
Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)0,050,2P*
1,1‘-Oxybis(benzen)viz Difenylether
1,1-Oxybis(ethan)viz Diethylether
Oxid antimonitý, jako Sb1309-64-40,10,2
Oxid dusičitý10102-44-023I0,531
Oxid dusnatý10102-43-91015I0,815
Oxid dusný10024-97-21803600,555
Oxid fosforečný1314-56-312I
Oxid horečnatý1309-48-4510
Oxid osmičelý, jako Os20816-12-00,0020,004I0,096
Oxid sírový7446-11-9120,306
Oxid siřičitý7446-09-51,55I0,382
Oxid uhelnatý630-08-030150P0,873
Oxid uhličitý124-38-99000450000,556
Oxid vanadičný (prach, dýmy)1314-62-10,050,1I, P
Oxid vápenatý1305-78-824
Oxid zinečnatý, jako Zn1314-13-225
Oxiranviz Ethylenoxid
1,1‘-Oxybis(2-chloroethan)viz bis(2-chlorethyl)ether
Oxychlorid fosforečný10025-87-30,51I0,159
Ozon10028-15-60,10,20,509
Pentafluoroethan354-33-65000-0,204
Pentachlorfenol87-86-50,51,5D, I
Pentakarbonyl železa, jako Fe13463-40-60,20,50,125
Pentan a isopentan109-66-078-78-430004500*0,339
1,5-Pentandial111-30-80,20,4I, S0,244
Pentanol všechny isoméry a směsi isomerů30899-19-5300600I0,278
Pentylacetát všechny isoméry a směsi isomerů84145-37-92705400,188
Pentylester kyseliny octovéviz Pentylacetát
Perchlorethylenviz Tetrachlorethylen
Peroxid vodíku7722-84-112I0,719
Piperazin110-85-00,10,3I
Platina (kov) a nerozpustné sloučeniny7440-06-40,51
Platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)0,0010,002I, S
Polychlorované bifenyly (technické)1336-36-30,51D, P
2-Propanaminviz iso-Propylamin
Propan butan (LPG)68476-85-718004000*0,339
iso-Propanol67-63-05001000I0,407
n-Propanol71-23-85001000I0,407
1-Propanolviz n-Propanol
2-Propanolviz iso-Propanol
2-Propanonviz Aceton
1,2,3 -Propantrioltrinitrátviz Glycerintrinitrát
2-Propenal107-02-80,250,5I0,436
2-Propen-1-ol107-18-6410D, I0,422
2-Propennitril107-13-126D, I, P, S0,461
β-Propiolakton57-57-812I, P
2-iso-Propoxyethan-1 -ol109-59-150100I0,235
2-iso-Propoxyethylacetát19234-20-965130I0,167
n-Propylacetát109-60-48001000I0,240
Iso-Propylacetát108-21-48001000I0,240
iso-Propylalkoholviz iso-Propanol
n-Propylalkoholviz n-Propanol
iso-Propylamin75-31-01020I0,413
Pseudokumenviz 1,2,4-Trimethylbenzen
Pyrethrum8003-34-712D, I, S
Pyridin110-86-1510D0,309
Resorcinviz 1,3-Dihydroxybenzen
Rtuť7439-97-60,020,15D, P0,122
Rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny, jako Hg0,020,15D, P
Rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg0,010,03D, P
Selanviz Selenovodík
Selen7782-49-20,10,2
Selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)0,10,2
Selenovodík7783-07-50,070,170,302
Sevofluran28523-86-615300,122
Sirník fosforečnýviz Sulfid fosforečný
Sirouhlík75-15-01020D, I0,322
Sirovodík7783-06-47140,719
Solventní naftaviz Nafta solventní
Stříbro7440-22-40,10,3
Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag0,010,03
Styren100-42-5100400I0,235
Sulfanviz Sirovodík
Sulfid fosforečný1314-80-312
Sulfotep (ISO)3689-24-50,10,2D0,076
Tellur a jeho sloučeniny, jako Te13494-80-90,10,5
Terpentýn - páry8006-64-2300800I0,180
Tetraethylester kyseliny křemičitéviz Tetraethylsilikát
Tetraethylolovo, jako Pb78-00-20,050,1D, P*0,076
Tetraethylsilikát78-10-450200I0,117
Tetraethoxysilanviz Tetraethylsilikát
O,O,O',O'-Tetraethyl-dithiopyrofosfátviz Sulfotep (ISO)
O,O,O',O'-Tetraethyldifosforodithiolát
Tetrafosforviz Fosfor (bílý, žlutý)
Tetrahydrofuran109-99-9 1150300D, I0,339
Tetrahydro-1,4-oxazinviz Morfolin
Tetrachlorethen127-18-4250750D0,147
Tetrachlorethylenviz Tetrachlorethen
Tetrachlormethan56-23-51020D, P0,159
Tetrakarbonyl nikluviz Nikltetrakarbonyl
Tetramethylolovo, jako Pb75-74-10,050,1D, P*0,091
Thallium7440-28-00,10,5P
Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl0,10,5D, P, S
Toluen108-88-3200500D, I0,266
m-Toluidin108-44-1510D, P0,228
o-Toluidin95-53-4510D, I, P0,228
p-Toluidin106-49-0510D, I, P, S0,228
2,4-Toluylendiisokyanát584-84-90,050,1I, S0,141
2,6-Toluylendiisokyanát91-08-70,050,1I, S0,140
Triethanolamin102-71-6510D0,164
Triethylamin121-44-8812I0,242
Trifluorbrommethan75-63-8400060000,164
1,2,4-Trichlorbenzen120-82-11535D, I0,135
1,1,1-Trichlorethan71-55-65001000I0,184
1,1,2-Trichlorethan79-00-550100D0,183
Trichlorethen79-01-6250750D, I0,186
Trichlorethylenviz Trichlorethen
Trichlorfluormethan75-69-4300045000,178
Trichlorid-oxid fosforečnýviz Oxychlorid fosforečný
Trichlormethan67-66-31020D, I, P0,205
Trimethylamin75-50-31020I0,413
1,2,3-Trimethylbenzen526-73-8100250I0,203
1,2,4-Trimethylbenzen95-63-6100250I0,203
1,3,5-Trimethylbenzen108-67-8100250I0,203
2,4,6-Trinitrofenolviz Kyselina pikrová
2,4,6-Trinitrotoluen118-96-70,30,5D, P0,108
Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný510I
Vanad (prach)7440-62-20,050,15
Vinylacetát108-05-418360,284
Vinylbenzenviz Styren
Vinylchlorid75-01-47,515P0,391
Vinylidenchloridviz 1,1-Dichlorethen
Xylen technická směs isomerů a všechny isomery1330-20-7
95-47-6
106-42-3
108-38-3
200400D, I0,230
2,4-Xylidin95-68-1510D, P0,202
Xylidin (technická směs isomerů)1300-73-81020D, P0,202

Vysvětlivka k tabulce:

Kolona 2:

číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts

Kolona 3 a 4:

Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu zaměstnanců je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky.

Kolona 5:

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

S - látka má senzibilizační účinek

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie

* - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost)

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

Kolona 6:

Faktor přepočtu z údaje v mg.m-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.

ČÁST B

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:

1. Jde-li o 2 nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá), pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1. Výpočet se provádí podle vzorce:

k1 +k2 + ....... +kn ≤1
——— ——— ———
PEL1PEL2PELn
k1 +k2 + ....... +kn ≤1
————— ————— —————
NPK−P1NPK−P2NPK−Pn

kde

k1, k2 až kn - jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek

PEL1, PEL2 až PELn - jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek

NPK-P1, NPK2 až NPK-Pn - jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek.

2. Vzorec pro výpočet hodnoty NPK-P se používá u látek s výrazným akutním účinkem, například dráždivým nebo narkotickým.

3. Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL.

Postup stanovení PEL při vyšší plicní ventilaci

1. Před úpravou PEL při vyšší plicní ventilaci se zjišťuje

a) o kolik je při práci překročena hodnota plicní ventilace 20 litrů/min,

b) zda jde o práci nepřetržitou nebo přerušovanou,

c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří budou těžkou fyzickou práci vykonávat,

d) zda se práce provádí současně za nevyhovujících mikroklimatických podmínek.

2. Pro stanovení úprav PEL platí, že

a) 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace a 50 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min (440,0 W) - netto,

b) při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % hodnoty PEL platného pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací.

Postup stanovení PEL pro delší než osmihodinovou směnu

1. Před úpravou PEL pro delší než osmihodinovou směnu se zjišťuje

a) o kolik hodin je pracovní doba prodloužena,

b) charakter působení chemické látky na lidský organismus,

c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří mají pracovat déle než 8 hodin denně,

d) zda se současně vyskytuje více škodlivin, nebo se práce provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek, nebo jde o těžkou fyzickou práci a další okolnosti, které mohou míru rizika ovlivňovat.

2. V případech, kdy se nevyskytují faktory, které negativně ovlivňují míru rizika, se upraví PEL takto:

a) pokud jsou delší směny odděleny volnými dny nebo osmihodinovými směnami

8×PEL
PELt = ————
t

b) pokud je týdenní pracovní doba delší než 40 hodin při dodržení maximálně 8 hodinových expozic za směnu:

PEL×40
PELt = ————
T

c) pokud následují dny s delší směnou bezprostředně za sebou

8×PEL×(24−t)
PELt = ———————
16×t

PELt - je nová hodnota PEL pro jiné doby expozice

t -je doba expozice v hodinách za pracovní dobu

T - celkový počet hodin v expozici za týdenní pracovní dobu.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru