Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Částka 35/2013
Platnost od 26.03.2013
Účinnost od 01.04.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb. a nařízení vlády č. 448/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 8 se slova „ , a to způsobem, který popíše v projektu na titul zlepšování druhové skladby, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „zařazené“ nahrazuje slovem „celé“.

3. V § 5 písm. e) se slova „ , v souladu s projektem na titul zlepšování druhové skladby nebo s oznámením podle § 8 odst. 6“ zrušují.

4. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Sazba dotace na titul zlepšování druhové skladby při podílu melioračních a zpevňujících dřevin převyšujícím stanovený minimální podíl ve zvolené porostní skupině

a) o 5 až 15 % činí 44 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 55 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

b) nad 15 do 25 % činí 73 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 89 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

c) nad 25 do 35 % činí 102 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 125 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok,

d) nad 35 % činí 116 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok; v oblastech Natura 2000 a zvláště chráněných územích 140 EUR na 1 hektar zvolené porostní skupiny za kalendářní rok.“.

5. V § 7 odst. 2 závěrečné části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke zvýšení celkové plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby v rozhodnutí podle § 3 odst. 4 na základě provedení změn v plánu nebo osnově ne o více než o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel zvýšenou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto zvýšenou plochu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke zvýšení plochy z důvodu změny plánu nebo osnovy o více než 15 % plochy zvolené porostní skupiny, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.“.

8. V § 7 odst. 5 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „písm. a) až c), e) nebo f) nebo v odstavci 4“.

9. V § 7 odstavec 6 zní:

(6) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadovanou změnu zařazené plochy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2, 3 nebo 4, s výjimkou změny oznámené ve lhůtě podle odstavce 5.“.

10. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele k částečnému snížení plochy porostní skupiny na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, žadatel podá žádost o změnu zařazení podle odstavce 6, k níž doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná snížená plocha porostní skupiny je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení skutečné hranice nově zařazované snížené plochy porostní skupiny v terénu. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, popřípadě bude-li kontrolou na místě zjištěno, že tímto postupem nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

11. V § 7 odst. 8 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „5 nebo 6“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

12. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení zvolených porostních skupin se shodným rokem vzniku závazku a shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zlepšování druhové skladby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, popřípadě součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy v souladu s § 7 odst. 2 až 8 a § 8 odst. 4. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zvolené porostní skupiny se shodným rokem vzniku závazku nebo shodnou třídou navýšeného podílu melioračních a zpevňujících dřevin, vyřadí Fond takto nově vzniklou zvolenou porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

13. V § 8 se odstavec 7 zrušuje.

14. V § 9 odst. 1 se za slova „dotace příslušné pro“ vkládají slova „nově zjištěnou“.

15. V § 9 odst. 3 se za slovo „podmínku“ vkládají slova „zajištění viditelného označení hranic porostní skupiny“ a za slova „v § 5 písm. e)“ se vkládají slova „nebo v § 7 odst. 7“.

16. V § 10a odst. 4 se slovo „snížení“ nahrazuje slovem „změně“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a slovo „výměry“ se nahrazuje slovem „plochy“.

17. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; v případě hodnoty zakmenění a podílu melioračních a zpevňujících dřevin Fond použije matematické zaokrouhlování na celé číslo“.

18. V příloze č. 3 se bod III. zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije pro dotace poskytnuté na základě žádosti pro rok 2013 a pro léta následující.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru