Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Částka 34/2013
Platnost od 25.03.2013
Účinnost od 01.05.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2013,

kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, k provedení § 2 písm. d) a e), § 9 a § 16 odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, se mění takto:

1. V § 3 písmeno b) zní:

b) v oblastech technických věd a technologií nebo přírodních věd ve studijních oborech, které se týkají nakládání s biologickými agens a toxiny,“.

2. V § 3 písm. c) se za slovo „farmacie“ vkládají slova „nebo toxikologie“.

3. V § 3 písm. d) se za slovo „rostlinolékařství“ vkládají slova „nebo zemědělství“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“.

4. V § 4 větě první se slova „určený zaměstnanec“ nahrazují slovy „určená osoba“, slovo „který“ se nahrazuje slovem „která“ a slovo „zapsaný“ se nahrazuje slovem „zapsána“.

5. V § 5 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „osoby“, slovo „který“ se nahrazuje slovem „která“ a slovo „určen“ se nahrazuje slovem „určena“.

6. V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je podepsána osobou určenou pro vedení evidence, která k podpisu připojí datum provedení opravy.“.

7. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Deklarace jsou Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost předávány v elektronické formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, pokud není deklarace doručena prostřednictvím datové schránky, nebo v listinné formě s podpisem statutárního orgánu a současně v elektronické formě.“.

8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.

Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů (§ 2 písm. d) zákona)

1. Lidské patogeny a původci zoonóz

1.1 Viry

1. virus Andes;

2. virus Dengue;

3. virus Ebola;

4. virus Hantaan;

5. virus horečky údolí Rift (Rift Valley fever virus);

6. virus Chikungunya;

7. virus japonské encefalitidy (Japanese encephalitis virus);

8. virus Junín;

9. virus krymsko-konžské hemoragické horečky (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus);

10. virus Lassa;

11. virus Lujo;

12. virus lymfocytární choriomeningitidy;

13. virus Machupo;

14. virus Marburg;

15. virus opičích neštovic (Monkeypox virus);

16. virus pravých neštovic (Variola virus);

17. virus Sin Nombre;

18. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy (Venezuelan equine encephalitis virus);

19. virus východní koňské encefalomyelitidy (Eastern equine encephalitis virus);

20. virus západní koňské encefalomyelitidy (Western equine encephalitis virus);

21. virus žluté zimnice (Yellow fever virus).

1.2 Bakterie

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7. Clostridium botulinum;

8. Escherichia coli - shigatoxigenní kmeny (STEC) vyvolávající průjmy, hemoragické průjmy a hemolyticko-uremický syndrom u lidí;

9. Francisella tularensis;

10. Chlamydophila psittaci (Chlamydia psittaci);

11. Salmonella typhi (Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Typhi);

12. Shigella dysenteriae Typ 1;

13. Vibrio cholerae;

14. Yersinia pestis.

1.3 Rickettsie

1. Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

2. Coxiella burnetii;

3. Rickettsia prowazekii;

4. Rickettsia rickettsii.

2. Patogeny živočichů

2.1 Viry

1. virus afrického moru koní (African horse sickness virus);

2. virus afrického moru prasat (African swine fever virus);

3. virus Aujeszkyho choroby (Porcine herpes virus (Aujeszky's disease);

4. virus influenzy drůbeže (Avian influenza virus), a to:

a. necharakterizovaný nebo

b. definovaný jako virus s vysokou patogenitou, a to:

1. viry typu A, které mají IVPI (index nitrožilní patogenity) u šestitýdenních kuřat větší než 1,2 nebo

2. viry typu A podtypu H5 nebo H7, u nichž nukleotidové řetězce vykázaly násobné základní aminokyseliny na štěpné straně hemoglutininu;

5. virus katarální horečky ovcí (Bluetongue virus);

6. virus klasického moru prasat (Classical swine fever virus);

7. virus moru malých přežvýkavců (Peste des petits ruminants virus);

8. virus moru skotu (Rinderpest virus);

9. virus neštovic ovcí (Sheeppox virus);

10. virus neštovic koz (Goatpox virus);

11. virus newcastleské choroby drůbeže (Newcastle disease virus);

12. virus nodulární dermatitidy skotu (Lumpy skin disease virus);

13. virus slintavky a kulhavky (Foot-and-mouth disease virus);

14. virus Těšínské choroby, nakažlivé obrny prasat (Teschen disease virus)

15. virus vezikulární choroby prasat (Swine vesicular disease virus);

16. virus vezikulární stomatitidy (Vesicular stomatitis virus);

17. virus vztekliny (Lyssavirus).

2.2 Mycoplasma

1. Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (small colony);

2. Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae.

3. Patogeny rostlin

3.1 Viry

1. andský latentní tymovir bramboru (Andean potato latent virus);

2. viroid vřetenovitosti hlíz bramboru (Potato spindle tuber viroid).

3.2 Houby

1. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

2. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea, syn. Pyricularia oryzae);

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei).

4. Toxiny a jejich podjednotky

1. abrin;

2. aflatoxiny;

3. anatoxin (neurotoxin cyanobakterií);

4. botulinové toxiny;

5. bungarotoxin;

6. ciguatoxin;

7. conotoxin;

8. choleratoxin;

9. microcystin (cyanginosin);

10. modecin;

11. ricin;

12. saxitoxin;

13. shiga toxin, shiga toxiny 1 a 2 (verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy;

14. tetrodotoxin;

15. toxiny Clostridium perfringens;

16. toxiny Staphylococcus aureus;

17. trichothecenové toxiny;

18. viscumin;

19. volkensin.

5. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy

5.1 Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1-3.

5.2 Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě 4 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 4.

5.3 Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1-3.

5.4 Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě 4 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 4.

5.5 De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1-3.

5.6 De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě 4 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 4.

Poznámky:

1) Mikroorganismy uvedené v bodě 1.2 9. zahrnují zejména kmeny séroskupin O26, O45, O91, O103, O104, O111, O113, O121, O145, O157 a další, produkující shiga toxiny či nesoucí geny kódující jejich produkci. Označení „shigatoxigenní kmeny Escherichia coli (STEC)“ je ekvivalentní k označení „verotoxigenní kmeny Escherichia coli (VTEC)“.

2) Pravidla pro nakládání s toxiny se nevztahují na botulinové toxiny (bod 4.4.) nebo conotoxiny (bod 4.7.) obsažené v léčivých přípravcích registrovaných podle zákona o léčivech.

3) Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a vektory, a to jak geneticky modifikované, tak nemodifikované.

Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1-3 představují jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, která:

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo

b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do kterého může být vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit vážné poškození zdraví osob, zvířat nebo rostlin.

4) U mikroorganismů uvedených v bodě 1.2 9 se „genetické elementy a geneticky modifikované organismy“ podle bodu 5 vztahují pouze na sekvence nukleové kyseliny, které kódují shiga toxiny (verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy, nebo jejich podjednotky.“.

9. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.

Seznam rizikových biologických agens a toxinů (§ 2 písm. e) zákona)

I. Viry

1. virus australské encefalitidy (Murray Valley encephalitis virus);

2. virus Dobrava-Belgrade;

3. virus encefalitidy St. Louis (St. Louis encephalitis virus);

4. virus Flexal;

5. virus Guanarito;

6. virus Hendra (Equine morbilli virus);

7. virus horečky Kyasanurského lesa (Kyasanur forest disease virus);

8. virus Chapare;

9. virus Choclo;

10. virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy (Tick-borne encephalitis virus, Russian Spring-Summer encephalitis virus);

11. virus Laguna Negra;

12. virus Nipah;

13. virus Oropouche;

14. virus Omské hemoragické horečky (Omsk hemorrhagic fever virus);

15. virus Powassan;

16. virus Puumala;

17. virus Rocio;

18. virus Sabiá;

19. virus Seoul;

20. virus vrtivky (Louping ill virus);

21. virus západonilské horečky (West Nile virus).

II. Bakterie

1. Clostridium perfringens - kmeny produkující epsilon toxin;

2. Clostridium tetani;

3. Legionella pneumophila;

4. Mycobacterium bovis (s výjimkou kmene BCG);

5. Mycobacterium tuberculosis (multirezistentní kmeny);

6. Xanthomonas albilineans;

7. Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikované jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. Citrumelo;

8. Yersinia pseudotuberculosis.

III. Houby

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii;

3. Colletotrichum coffeanum var. Virulans (Colletotrichum kahawae);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum).

IV. Toxiny a jejich podjednotky

1. Tetanotoxin.

V. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy

1. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I-III.

2. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě IV nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě IV.

3. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I-III.

4. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě IV nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě IV.

5. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I-III.

6. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě IV nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě IV.

Poznámky:

Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a vektory, a to jak geneticky modifikované, tak nemodifikované.

Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I-III představují jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, která:

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo

b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do kterého může být vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit vážné poškození zdraví osob, zvířat nebo rostlin.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.


Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru