Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.

Částka 30/2013
Platnost od 14.03.2013
Účinnost od 01.04.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2013,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5 písm. a) a § 23c odst. 4 plemenářského zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb. a vyhlášky č. 202/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba4).“.

2. V § 9 odst. 4 písmeno c) zní:

c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz,“.

3. V § 9 odst. 4 se doplňuje písmeno d), které zní:

d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud chovatel ve formuláři žádosti potvrdí, že chová plodná plemena ovcí nebo koz.“.

4. V § 10 odstavec 2 zní:

(2) Každé tele musí být do 20 dní po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu, a do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1.“.

5. V § 12 odst. 1 a 2, § 15 odst. 1, § 21 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 34 odst. 3 písm. g) a § 42 odst. 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

6. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) K označování koní se používají elektronické identifikátory podle § 4 odst. 2. Pokud je kůň označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koně.“.

7. V § 28 odstavec 5 zní:

(5) Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se souhlasem ministerstva. Chovatelé svůj záměr oznámí ministerstvu nebo orgánům dozoru. Ministerstvo na základě doporučení orgánu dozoru vydá pověřené osobě souhlasné stanovisko k zaevidování všech hospodářství společně v jedné stáji.“.

8. V § 32 odstavec 1 zní:

(1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství s výjimkou koní, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také elektronicky formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje podle této vyhlášky. Pro elektronické vedení registru drůbeže v hospodářství se souhlas pověřené osoby nevyžaduje.“.

9. V § 32 odst. 2 se slova „zasílat písemně na formuláři a po schválení počítačového programu pověřenou osobou4)“ zrušují a za slovo „také“ se vkládá slovo „elektronicky“.

10. V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Dokumenty podle odstavce 1, registry koní v hospodářství a hlášení podle odstavce 2 lze vést a zasílat též přímo v informačním systému ústřední evidence.“.

11. V § 34 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 3, který zní:

3. datum označení v případě, že k označení zvířete na hospodářství došlo; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, datum označení nemusí být uvedeno,“.

12. V § 34 odst. 3 písm. e) se slova „úhyn nebo ztráta“ nahrazují slovy „úhyn, ztráta nebo domácí porážka“.

13. V § 34 odst. 3 písm. f) bodě 1 se slova „domácí porážky“ nahrazují slovy „označení zvířete“.

14. V § 35 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d) jde-li o tury, datum označení; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození a hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum označení nemusí být uvedeno,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

15. V § 35 odst. 2 písm. d) se slova „ , jde-li o chovatele ovcí a koz“ zrušují.

16. V § 35 odstavec 3 zní:

(3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete.“.

17. V § 36 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a jde-li o tura, datum jeho označení“.

18. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 6, který zní:

6. datum označení,“.

19. V § 38 odst. 1 písm. g) se slovo „ztráty“ nahrazuje slovy „ztrátě, domácí porážce“.

20. V § 39 odst. 5 písm. f) se slova „bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství18)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisech Evropské unie“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

21. V § 39 se doplňuje odstavec 14, který zní:

(14) Při ztrátě nebo domácí porážce zvířete zasílá chovatel část B průvodního listu skotu pověřené osobě4), a to do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.“.

22. V § 41 odst. 1 se slova „formou počítačové databáze“ nahrazují slovy „v informačním systému ústřední evidence“.

23. V § 41 odst. 3 se slova „či v případě formy počítačové databáze ve dvou samostatných souborech“ zrušují.

24. V § 41 odst. 4 a 5 úvodní části ustanovení se slova „nebo soubor“ zrušují.

25. V § 41 se odstavec 7 zrušuje.

26. V § 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 znějí:

(1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek31) osobě provádějící označování koní, která zaznamená údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, do čtvrtého připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní další předepsané údaje do čtvrtého připouštěcího lístku a zasílá jej pověřené osobě.

(2) Po narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu klusáka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař, a zasílá ji zpět uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání genetického typu.

(3) Po narození hříběte anglického plnokrevníka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození čtvrtý připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař. Vyplněnou identifikační kartu hříběte spolu s odebranými vzorky k ověření původu hříběte podle § 12 zákona zasílá majitel osobě oprávněné k ověřování původů koní. Osoba oprávněná k ověřování původů koní zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu32), jímž byl stanoven genetický typ hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě4).

31) § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb.

32) § 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb.“.

27. V § 42 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

28. V § 42 odst. 6 se slova „průkazem koně do 14“ nahrazují slovy „kopií průkazu koně do 28“.

29. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44

Registrace koně přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země

(1) V případě koně přemístěného z jiného členského státu nebo koně dovezeného ze třetí země, s výjimkou svodu zvířat, (dále jen „trvale dovezený kůň“) zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně (dále jen „hlášení“) do 30 dnů po přemístění nebo do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární kontroly.

(2) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zasílá majitel koně hlášení společně s kopií průkazu koně pověřené osobě4). Doprovází-li trvale dovezeného koně též potvrzení o původu, zasílá majitel koně společně s hlášením také jeho kopii. Pověřená osoba4) koně zaeviduje a do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá průkaz koně zpět majiteli koně.

(3) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně ze třetí země průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zasílá majitel koně pověřené osobě4) hlášení vyplněné osobou provádějící označování koní, na jehož základě vystaví pověřená osoba4) průkaz koně. Doprovází-li trvale dovezeného koně též potvrzení o původu, zasílá majitel koně společně s hlášením také jeho kopii.

(4) V případě, že trvale dovezený kůň zůstává v majetku zahraničního majitele, zasílá doklady podle odstavců 1 až 3 chovatel, u něhož je kůň ustájen.

(5) Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden v příloze č. 8.“.

30. V § 45 odst. 2 písm. b) se slova „rok, pro který“ nahrazují slovy „roky, pro které“.

31. V § 45 odst. 3 písm. f) se slovo „rejstříku“ nahrazuje slovem „lístku“.

32. § 49 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33 a 34 zní:

㤠49

Průkaz koně

(1) Průkaz koně33) vydává pověřená osoba34) do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku31) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně.

(2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, kterým nebyl průkaz koně vystaven vydávajícím orgánem v zahraničí, vystaví průkaz koně pověřená osoba4) na základě hlášení o registraci koně podle § 42 narozeného v České republice. Pokud se kůň narodil z dovezené březí klisny, pověřená osoba4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České republice vyplněné osobou provádějící označování koní a kopie dokladu o registraci koně v zahraniční plemenné knize.

(3) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm novému majiteli. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel spolu s koněm průkaz koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koně zasílá pověřené osobě4).

(4) Při přemístění anglického plnokrevníka nebo klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země zašle původní majitel průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně.

(5) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace, které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu určených. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby4), které průkaz koně neprodleně vrátí majiteli.

(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a nelze-li totožnost koně zjistit, požádá majitel pověřenou osobu4) o náhradní identifikační doklad.

33) Čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.

34) Čl. 4 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.“.

33. V § 60 odst. 4 písm. b) se slova „ztráta nebo utracení“ nahrazují slovy „ztráta, utracení nebo domácí porážka“.

34. V § 61 odst. 1 se slovo „chovatelů“ zrušuje.

35. V § 64a odst. 1 se slova „drůbeže, s výjimkou hospodářství uvedených v § 64 odst. 1,“ nahrazují slovy „drůbeže pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso“.

36. V § 65 na konci textu písmene b) a v § 71 na konci textu písmene a) se doplňuje slovo „líhně“.

37. V § 66a odst. 1 se slova „ , s výjimkou chovatelů uvedených v § 66 odst. 1,“ nahrazují slovy „pro výkrm včetně kuřat chovaných na maso nebo s hejnem větším než 500 kusů drůbeže pro odchov“.

38. V § 82 písm. e) se slova „název a číselný kód katastrálního území“ nahrazují slovy „číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely“.

39. V § 97 se odstavec 4 zrušuje.

40. V § 99 se odstavec 3 zrušuje.

41. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

Označování ovcí a koz

Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz

Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Nebo

nebo vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát

duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

nebo

nebo duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ A

duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ A

nebo

nebo duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ A

Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz

vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz

nebo

nebo vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát

duplikát

nebo

nebo duplikát

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“.

Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ B

duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ B

nebo

nebo duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie - typ B

Vzor značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz

vzor značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Duplikát

duplikát vzoru značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz

Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 12345 678“

Duplikát značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie

duplikát značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie

Vysvětlivka: kód příslušného úřadu - kód příslušného úřadu“.

42. V příloze č. 7 bod 1 zní:

1. Vzor stájového registru turů, ovcí a koz

Stájový registr - levá strana

Vzor stájového registru turů, ovcí a koz Stájový registr - levá strana“.

43. V příloze č. 8 se bod 1 „Vzor registru koní v hospodářství“ zrušuje.

44. V příloze č. 15 bod 2 „Počet včelstev a umístění stanovišť“ zní:

2. Počet včelstev a umístění stanovišť

Počet včelstev a umístění stanovišť“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní způsob elektronického vedení registru koní v hospodářství podle § 41 lze používat do 31. prosince 2013.

2. Dosavadní formuláře stájového registru turů, ovcí a koz pro tury lze používat, pokud jsou zvířata označena do 72 hodin po narození nebo pokud je datum označení zaznamenáno ve formuláři na místě vyhrazeném pro poznámku.

3. Dosavadní formuláře hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění pro skot lze používat pro hlášení narození telete, pokud je označeno do 72 hodin po narození a hlášení zasláno do 7 dnů po narození.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Čl. III

V příloze č. 8 v posledním řádku tabulky 18 a v příloze č. 10 části B bodu 2 vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb., se číslo „14“ nahrazuje číslem „21“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru