Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/2013 Sb.Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Částka 27/2013
Platnost od 11.03.2013
Účinnost od 15.03.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2013

o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), k provedení § 22 odst. 6 chemického zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:

a) chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky dovozci a následnými uživateli,

b) nebezpečných směsích z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky dodavateli.

(2) Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o detergentech:

a) poprvé uváděných na trh Evropské unie na území České republiky výrobci,

b) z jiného členského státu Evropské unie poprvé uváděných na trh na území České republiky distributory.

§ 2

Rozsah informací

(1) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. a) se stanoví v části první přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. b) se stanoví v části druhé přílohy č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2013.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2013 Sb.

Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích

Část první

Rozsah poskytovaných informací podle § 22 odst. 1 chemického zákona

1. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÉ SMĚSI A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH

1.1 Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi

1.2 Příslušná určená použití nebezpečné směsi

1.3 Informace o právnické nebo podnikající fyzické osobě zodpovědné za uvedení nebezpečné směsi na trh (postavení osoby v distribučním řetězci, název nebo jméno osoby, adresa sídla, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon a adresa elektronické pošty)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace nebezpečné směsi (podle chemického zákona nebo nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění)

3. INFORMACE O SLOŽENÍ NEBEZPEČNÉ SMĚSI

3.1 Nebezpečné látky obsažené ve směsi a látky, pro které je stanoven expoziční limit Evropské unie pro pracovní prostředí a dále látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce toxické (vPvB), včetně jejich přesného zastoupení ve směsi, včetně jejich klasifikace

3.2 Ostatní látky ve směsi včetně jejich zastoupení

4. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NEBEZPEČNÉ SMĚSI

4.1 Skupenství při 20 °C

4.2 Barva

4.3 Zápach (vůně)

4.4 Hodnota pH (uvede se, je-li to technicky možné)

4.5 Rozpustnost ve vodě (uvede se, je-li to technicky možné)

Část druhá

Rozsah poskytovaných informací podle § 22 odst. 2 chemického zákona

1. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÉ SMĚSI A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH

1.1 Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi

1.2 Příslušná určená použití nebezpečné směsi

1.3 Informace o právnické nebo podnikající fyzické osobě zodpovědné za uvedení nebezpečné směsi na trh (postavení osoby v distribučním řetězci, název nebo jméno osoby, adresa sídla, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon a adresa elektronické pošty)

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace nebezpečné směsi (podle chemického zákona nebo nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění)

3. INFORMACE O SLOŽENÍ NEBEZPEČNÉ SMĚSI

3.1 Nebezpečné látky obsažené ve směsi a látky, pro které je stanoven expoziční limit Unie pro pracovní prostředí a dále látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce toxické (vPvB), včetně jejich zastoupení ve směsi v souladu s údaji v bezpečnostním listu, včetně jejich klasifikace

4. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI NEBEZPEČNÉ SMĚSI

4.1 Skupenství při 20 °C

4.2 Barva

4.3 Zápach (vůně)

4.4 Hodnota pH (uvede se, je-li to technicky možné)

4.5 Rozpustnost ve vodě (uvede se, je-li to technicky možné)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2013 Sb.

Rozsah informací poskytovaných o detergentech

Část první

Rozsah poskytovaných informací podle § 22 odst. 3 chemického zákona

1. IDENTIFIKACE DETERGENTU A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH

1.1 Obchodní název detergentu

1.2 Informace o právnické nebo podnikající fyzické osobě zodpovědné za uvedení na trh (postavení osoby v distribučním řetězci, název nebo jméno osoby, adresa sídla, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon a adresa elektronické pošty)

2. INFORMACE O SLOŽENÍ DETERGENTU

2.1 Složení detergentu (podle části C přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění)

Část druhá

Rozsah poskytovaných informací podle § 22 odst. 4 chemického zákona

1. IDENTIFIKACE DETERGENTU A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH

1.1 Obchodní název detergentu

1.2 Informace o právnické nebo podnikající fyzické osobě zodpovědné za uvedení na trh (postavení osoby v distribučním řetězci, název nebo jméno osoby, adresa sídla, jméno kontaktní osoby, kontaktní telefon a adresa elektronické pošty)

2. INFORMACE O SLOŽENÍ DETERGENTU

2.1 Složení detergentu (podle části D přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění)

Přesunout nahoru