Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Částka 25/2013
Platnost od 08.03.2013
Účinnost od 23.03.2013
Zrušeno k 01.07.2020 (280/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. února 2013

o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení stanoví

a) způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,

b) vzory emisních plaket,

c) pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou,

d) bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

(2) Toto nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií

(1) Silniční motorové vozidlo se zařadí do emisní kategorie podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu Evropské unie1).

(2) Není-li údaj podle odstavce 1 k dispozici, použije se datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.

(3) Stupeň plnění mezních hodnot emisí podle odstavce 1 nebo datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel podle odstavce 2 se pro účely stanovení emisní kategorie prokazují zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla.

(4) Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Vzory emisních plaket

(1) Emisní plakety se liší barevným provedením podle příslušné emisní kategorie. Jako základní podkladové barvy jsou pro plakety použity:

a) červená pro emisní kategorii 2,

b) žlutá pro emisní kategorii 3,

c) zelená pro emisní kategorii 4.

(2) Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná emisní plaketa.

(3) Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po obvodu černý rámeček o šířce 2 mm.

(4) Na přední straně emisní plakety viditelné z vnější strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:

a) číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm umístěné 5 mm pod horním okrajem,

b) bílé pole pro zápis registrační značky vozidla o rozměrech 45 × 15 mm umístěné v dolní části,

c) originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,

d) holografický prvek stříbrné barvy s chráněným grafickým vzorem umístěný v horní polovině plakety nalevo od čísla emisní kategorie,

e) ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle jiného právního předpisu2) obsažené v části technické specifikace produktu.

(5) Na zadní straně emisní plakety viditelné z vnitřní strany silničního motorového vozidla jsou tyto prvky:

a) informace o jejím použití a umístění,

b) písemné označení série a šestimístné pořadové číslo emisní plakety.

(6) Vzory emisních plaket jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Pravidla pro označení silničního motorového vozidla emisní plaketou

(1) Emisní plaketa musí obsahovat údaj o státní poznávací značce silničního motorového vozidla, jehož oprávněný vjezd do nízkoemisní zóny se plaketou prokazuje. Údaj o státní poznávací značce se vyznačí při vydání emisní plakety po provedení kontroly dokladů prokazujících zařazení silničního motorového vozidla do příslušné emisní kategorie.

(2) Emisní plaketa musí být celou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna silničního motorového vozidla na pravém dolním okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.

(3) V případě, že silniční motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, postačí, prokáže-li jeho řidič, že má plaketu u sebe.

§ 5

Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket

(1) Cena emisní plakety je 80 Kč.

(2) Je-li žádost o emisní plaketu zaslána poštou nebo v elektronické formě, přiloží k ní žadatel kopii technického průkazu silničního motorového vozidla. Ten, kdo zajišťuje distribuci emisní plakety, zašle v tomto případě emisní plaketu žadateli poštou. Náklady spojené se zasláním emisní plakety hradí žadatel.

(3) Distributor emisních plaket vede evidenci jím vydaných emisních plaket. Evidence obsahuje sérii a šestimístné pořadové číslo emisní plakety uvedené na zadní straně emisní plakety, emisní kategorii, státní poznávací značku silničního motorového vozidla a informaci, kdo a kdy emisní plaketu vydal.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb.

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií

I. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu3) se vznětovými motory

Mezní hodnoty emisí1)První zápis vozidla kategorie M1 nebo N1 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozuPrvní zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu
Emisní kategorie 1vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1, EURO I, nebo horšípřed 1. lednem 1997před 1. říjnem 1996
Emisní kategorie 2vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 2 nebo EURO IIod 1. ledna 1997
do 31. prosince 2000
od 1. října 1996
do 30. září 2001
Emisní kategorie 3vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo EURO IIIod 1. ledna 2001
do 31. prosince 2005
od 1. října 2001
do 30. září 2006
Emisní kategorie 4vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 4, EURO IV, nebo vyššíod 1. ledna 2006od 1. října 2006

II. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu3) se zážehovými motory

Mezní hodnoty emisí1)První zápis vozidla kategorie M1 nebo N1 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozuPrvní zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu
Emisní kategorie 1vozidla nesplňující žádné mezní hodnoty emisí EUROpřed 1. lednem 1993před 1. lednem 1993
Emisní kategorie 4vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1, EURO I, nebo vyššíod 1. ledna 1993od 1. ledna 1993

III. Vozidla kategorie L podle jiného právního předpisu3)

První zápis vozidla kategorie L do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu
Emisní kategorie 1před 1. září 1980
Emisní kategorie 3od 1. září 1980
do 16. června 1999
Emisní kategorie 4od 17. června 1999

IV. Do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M nebo N, která nejsou poháněna spalovacím motorem.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb.

Vzory emisních plaket

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020

Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023

Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023

Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024

Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru