Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 55/2013 Sb.Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice,Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

Částka 24/2013
Platnost od 06.03.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

SDĚLENÍ

Ministerstva kultury

ze dne 28. února 2013

o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice


Ministerstvo kultury vyhlašuje podle § 16 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), že dne 22. února 2013 byly na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), v Praze podepsány smlouvy o vypořádání s Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice. Smlouvy nabyly účinnosti dnem jejich podpisu 22. února 2013. Znění smluv je uvedeno v příloze k tomuto sdělení.


Ministryně:

Mgr. Hanáková v. r.


Příloha

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Apoštolská církev

za níž jedná: Martin Moldan, biskup

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Biskup Martin Moldan prohlašuje, že je statutární orgán Apoštolské církve, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Apoštolská církev se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Apoštolské církve za původní majetek Apoštolské církve, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Apoštolské církve a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Apoštolské církve k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Apoštolské církvi zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 1056336374,- Kč (slovy: jednamiliardapadesátšestmilionůtřistatřicetšesttisíctřistasedmdesátčtyři korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Apoštolská církev se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Apoštolské církvi po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Apoštolská církev se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Apoštolská církev postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Apoštolskou církev

Martin Moldan v.r.

biskup

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví adventistů sedmého dne

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Církev adventistů sedmého dne

za níž jedná: Ing. Mikuláš Pavlík, předseda unie

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda unie Ing. Mikuláš Pavlík prohlašuje, že je statutární orgán Církve adventistů sedmého dne, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Církev adventistů sedmého dne se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve adventistů sedmého dne za původní majetek Církve adventistů sedmého dne, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve adventistů sedmého dne a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve adventistů sedmého dne k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi adventistů sedmého dne zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 520827586,- Kč (slovy: pětsetdvacetmilionůosmsetdvacetsedmtisícpětsetosmdesátšest korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Církev adventistů sedmého dne se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Církvi adventistů sedmého dne po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Církev adventistů sedmého dne se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Církev adventistů sedmého dne postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Církev adventistů sedmého dne

Ing. Mikuláš Pavlík v.r.

předseda unie

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví bratrskou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Církev bratrská

za níž jedná:

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské

Mgr. Petr Grulich, tajemník Rady Církve bratrské

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda Rady Církve bratrské Ing. Daniel Fajfr, M.Th. a tajemník Rady Církve bratrské Mgr. Petr Grulich prohlašují, že jsou statutární orgán Církve bratrské, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Církev bratrská se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve bratrské za původní majetek Církve bratrské, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve bratrské a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve bratrské k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v§ 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi bratrské zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 761051303,- Kč (slovy: sedmsetšedesátjedenmilionpadesátjedentisíctřistatři korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Církev bratrská se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Církvi bratrské po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Církev bratrská se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Církev bratrská postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Církev bratrskou

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., v.r.

předseda Rady Církve bratrské

Mgr. Petr Grulich v.r.

tajemník Rady Církve bratrské

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví československou husitskou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Církev československá husitská

za níž jedná:

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha a předseda Ústřední rady

RNDr. Ivana Macháčková, CSc., místopředseda Ústřední rady

Ing. Miroslava Niemec Studenovská, finanční zpravodaj Ústřední rady

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Patriarcha a předseda Ústřední rady ThDr. Tomáš Butta, Th.D., místopředseda Ústřední rady RNDr. Ivana Macháčková, CSc. a finanční zpravodaj Ústřední rady Ing. Miroslava Niemec Studenovská prohlašují, že jsou statutární orgán Církve československé husitské, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Církev československá husitská se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve československé husitské za původní majetek Církve československé husitské, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve československé husitské a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve československé husitské k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. únoru 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi československé husitské zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 3085312000,- Kč (slovy: třimiliardyosmdesátpětmilionůtřistadvanácttisíc korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Církev československá husitská se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Církvi československé husitské po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Církev československá husitská se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Církev československá husitská postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Církev československou husitskou

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., v.r.

patriarcha a předseda Ústřední rady

RNDr. Ivana Macháčková, CSc, v.r.

místopředseda Ústřední rady

Ing. Miroslava Niemec Studenovská v.r.

finanční zpravodaj Ústřední rady

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví řeckokatolickou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Církev řeckokatolická

za níž jedná: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Apoštolský exarcha Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. prohlašuje, že je statutární orgán Církve řeckokatolické, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Církev řeckokatolická se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve řeckokatolické za původní majetek Církve řeckokatolické, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve řeckokatolické a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve řeckokatolické k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi řeckokatolické zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 298933257,- Kč (slovy: dvěstědevadesátosmmilionůdevětsettřicettřitisícedvěstěpadesátsedm korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Církev řeckokatolická se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Církvi řeckokatolické po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Církev řeckokatolická se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Církev řeckokatolická postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Církev řeckokatolickou

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc, v.r.

apoštolský exarcha

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Církví římskokatolickou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Církev římskokatolická

za níž jedná: kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP prohlašuje, že je statutární orgán Církve římskokatolické, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Církev římskokatolická se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Církve římskokatolické za původní majetek Církve římskokatolické, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Církve římskokatolické včetně řádů a kongregací a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Církve římskokatolické k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Církvi římskokatolické zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 47200000000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmiliarddvěstěmilionů korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Církev římskokatolická se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Církvi římskokatolické po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Církev římskokatolická se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Církev římskokatolická postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Církev římskokatolickou

kardinál Dominik Duka OP v.r.

předseda České biskupské konference

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Českobratrskou církví evangelickou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Českobratrská církev evangelická

za níž jedná:

Mgr. Joel Ruml, synodní senior

Lia Valková, synodní kurátorka

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Synodní senior Mgr. Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková prohlašují, že jsou statutární orgán Českobratrské církve evangelické, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Českobratrská církev evangelická se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Českobratrské církve evangelické za původní majetek Českobratrské církve evangelické, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Českobratrské církve evangelické a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Českobratrské církve evangelické k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Českobratrské církvi evangelické zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 2266593186,- Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěšedesátšestmilionůpětsetdevadesáttřitisícejednosto osmdesátšest korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Českobratrská církev evangelická se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Českobratrské církvi evangelické po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Českobratrská církev evangelická se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Českobratrská církev evangelická postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Českobratrskou církev evangelickou

Mgr. Joel Ruml v.r.

synodní senior

Lia Valková v.r.

synodní kurátorka

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

za níž jedná:

Mgr. Marián Čop, superintendent

RNDr. Jaromír Neumann CSc., starší konsistor

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Superintendent Mgr. Marián Čop a starší konsistor RNDr. Jaromír Neumann CSc. prohlašují, že jsou statutární orgán Evangelické církve augsburského vyznání v České republice, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Evangelické církve augsburského vyznání v České republice za původní majetek Evangelické církve augsburského vyznání v České republice, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Evangelické církve augsburského vyznání v České republice a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Evangelické církve augsburského vyznání v České republice k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Evangelické církvi augsburského vyznání v České republice zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 118506407,- Kč (slovy: jednostoosmnáctmilionůpětsetšesttisícčtyřistasedm korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Evangelická církev augsburského vyznání v České republice se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Evangelické církvi augsburského vyznání v České republice po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Evangelická církev augsburského vyznání v České republice se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Evangelická církev augsburského vyznání v České republice postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Evangelickou církev augsburského vyznání v České republice

Mgr. Marián Čop v.r.

superintendent

RNDr. Jaromír Neumann CSc, v.r.

starší konsistor

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Evangelickou církví metodistickou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Evangelická církve metodistická

za níž jedná: Mgr. Petr Procházka, předseda Rady oblasti

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda rady oblasti Mgr. Petr Procházka prohlašuje, že je statutární orgán Evangelické církve metodistické, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Evangelická církev metodistická se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Evangelické církve metodistické za původní majetek Evangelické církve metodistické, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Evangelické církve metodistické a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Evangelické církve metodistické k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Evangelické církvi metodistické zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 367634208,- Kč (slovy: třistašedesátsedmmilionůšestsettřicetčtyřitisícedvěstěosm korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Evangelická církev metodistická se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Evangelické církvi metodistické po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Evangelická církev metodistická se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Evangelická církev metodistická postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Evangelickou církev metodistickou

Mgr. Petr Procházka v.r.

předseda Rady oblasti

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Federací židovských obcí v České republice

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Federace židovských obcí v České republice

za níž jedná: Ing. Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda Federace židovských obcí v České republice Ing. Petr Papoušek prohlašuje, že je statutární orgán Federace židovských obcí v České republice, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Federace židovských obcí v České republice se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Federace židovských obcí v České republice za původní majetek Federace židovských obcí v České republice, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Federace židovských obcí v České republice a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Federace židovských obcí v České republice k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Federaci židovských obcí v České republice zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 272064153,-Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdvamilionyšedesátčtyřitisícejednostopadesáttři korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Federace židovských obcí v České republice se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Federaci židovských obcí v České republice po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Federace židovských obcí v České republice se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Federace židovských obcí v České republice postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Federaci židovských obcí v České republice

Ing. Petr Papoušek v.r.

předseda Federace židovských obcí v České republice

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Jednotou bratrskou

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Jednota bratrská

za níž jedná: Petr Krásný, Th.M., místopředseda Rady Jednoty bratrské

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Místopředseda Rady Jednoty bratrské Petr Krásný, Th.M. prohlašuje, že je statutární orgán Jednoty bratrské, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Jednota bratrská se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Jednoty bratrské za původní majetek Jednoty bratrské, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Jednoty bratrské a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Jednoty bratrské k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Jednotě bratrské zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 601707065,- Kč (slovy: šestsetjedenmilionsedmsetsedmtisícšedesátpět korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Jednota bratrská se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Jednotě bratrské po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Jednota bratrská se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Jednota bratrská postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Jednotu bratrskou

Petr Krásný, Th.M., v.r.

místopředseda Rady Jednoty bratrské

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

za níž jedná: Mgr. Jan Niedoba, biskup

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Biskup Mgr. Jan Niedoba, prohlašuje, že je statutární orgán Luterské evangelické církve a. v. v České republice, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Luterská evangelická církev a. v. v České republice se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Luterské evangelické církve a. v. v České republice za původní majetek Luterské evangelické církve a. v. v České republice, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Luterské evangelické církve a. v. v České republice, právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Luterské evangelické církve a. v. v České republice k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Luterské evangelické církvi a. v. v České republice zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 113828334,- Kč (slovy: jednostotřináctmilionůosmsetdvacetosmtisíctřistatřicetčtyři korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Luterská evangelická církev a. v. v České republice se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Luterské evangelické církvi a. v. v České republice po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Luterská evangelická církev a. v. v České republice se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Luterská evangelická církev a. v. v České republice postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Luterskou evangelickou církev a. v. v České republice

Mgr. Jan Niedoba v.r.

biskup

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Náboženskou společností českých unitářů

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Náboženská společnost českých unitářů

za níž jedná: Ing. Jiří Gabriel, předseda Správního sboru Náboženské společnosti českých unitářů

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Předseda Správního sboru Ing. Jiří Gabriel prohlašuje, že je statutární orgán Náboženské společnosti českých unitářů, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Náboženská společnost českých unitářů se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Náboženské společnosti českých unitářů za původní majetek Náboženské společnosti českých unitářů, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Náboženské společnosti českých unitářů a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Náboženské společnosti českých unitářů k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Náboženské společnosti českých unitářů zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 35999847,- Kč (slovy: třicetpětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Náboženská společnost českých unitářů se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Náboženské společnosti českých unitářů po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Náboženská společnost českých unitářů se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Náboženská společnost českých unitářů postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Náboženskou společnost českých unitáři

Ing. Jiří Gabriel v.r.

předseda Správního sboru Náboženské společnosti českých unitářů

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Pravoslavnou církví v českých zemích

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Pravoslavná církev v českých zemích

za níž jedná: doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., arcibiskup pražský a českých zemí

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Arcibiskup pražský a českých zemí doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D. prohlašuje, že je statutární orgán Pravoslavné církve v českých zemích, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Pravoslavná církev v českých zemích se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Pravoslavné církve v českých zemích za původní majetek Pravoslavné církve v českých zemích, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Pravoslavné církve v českých zemích a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Pravoslavné církve v českých zemích k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Pravoslavné církvi v českých zemích zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 1146511242,- Kč(slovy:jednamiliardajednostočtyřicetšestmilionůpětsetjedenácttisícdvěstěčtyřicetdva korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Pravoslavná církev v českých zemích se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Pravoslavné církvi v českých zemích po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Pravoslavná církev v českých zemích se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Pravoslavná církev v českých zemích postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v. r.

předseda vlády České republiky

za Pravoslavnou církev v českých zemích

doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., v.r.

arcibiskup pražský a českých zemí

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

za níž jedná:

Mgr. Jan Wacławek, biskup

Ing. Adam Cieślar, kurátor

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Biskup Mgr. Jan Wacławek a kurátor Ing. Adam Cieślar prohlašují, že jsou statutární orgán Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Slezská církev evangelická augsburského vyznání se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Slezské církve evangelické augsburského vyznání za původní majetek Slezské církve evangelické augsburského vyznání, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Slezské církve evangelické augsburského vyznání a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Slezské církve evangelické augsburského vyznání k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Slezské církvi evangelické augsburského vyznání zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 654093059,- Kč (slovy: šestsetpadesátčtyřimilionydevadesáttřitisícepadesátdevět korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Slezská církev evangelická augsburského vyznání se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Slezské církvi evangelické augsburského vyznání po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Slezská církev evangelická augsburského vyznání se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Slezská církev evangelická augsburského vyznání postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání

Mgr. Jan Wacławek v.r.

biskup

Ing. Adam Cieślar v. r.

kurátor

Smlouva o vypořádání mezi Českou republikou a Starokatolickou církví v ČR

Česká republika

za níž jedná vláda zastoupená RNDr. Petrem Nečasem, předsedou vlády

na straně jedné

a

Starokatolická církev v ČR

za níž jedná: Mgr. Dušan Hejbal, biskup

na straně druhé

uzavírají na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), tuto

smlouvu o vypořádání:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Biskup Mgr. Dušan Hejbal prohlašuje, že je statutární orgán Starokatolické církve v ČR, který je oprávněn jednat jejím jménem.

Článek 2

Vypořádání nároků

1. Starokatolická církev v ČR se vůči České republice zavazuje, že uzavřením této smlouvy jsou veškeré nároky Starokatolické církve v ČR za původní majetek Starokatolické církve v ČR, právnických osob zřízených nebo založených jako součást Starokatolické církve v ČR a právnických osob zřízených nebo založených za účelem podpory činnosti Starokatolické církve v ČR k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním a hospodářským účelům, jenž se stal v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v§ 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a který se podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevydává, vypořádány, a to včetně nároků, které ke dni uzavření této smlouvy nejsou známy.

2. Vydávání věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není ujednáním v odstavci 1 dotčeno.

Článek 3

Finanční náhrada

1. Česká republika, aby byl fakticky proveden její závazek stanovený zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se zavazuje, že vyplatí Starokatolické církvi v ČR zákonem stanovenou paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“) v celkové výši 272739910,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdvamilionysedmsettřicetdevěttisícdevětsetdeset korun českých).

2. Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

3. Česká republika a Starokatolická církev v ČR se mohou dohodnout, že roční splátka finanční náhrady nebo její část bude vypořádána prostřednictvím převodu státních dluhopisů.

4. Splátka finanční náhrady se vyplácí za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013. Pro vypořádání prostřednictvím převodu státních dluhopisů může být sjednán termín dřívější.

5. Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

6. Závazek vyplatit finanční náhradu nemůže bez dohody smluvních stran zaniknout jinak než splněním.

Článek 4

Příspěvek na podporu činnosti

1. Česká republika se dále zavazuje, že Starokatolické církvi v ČR po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „přechodné období“) bude vyplácet příspěvek na podporu její činnosti (dále jen „příspěvek“).

2. V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011.

3. Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce přechodného období.

4. Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, na který je určen.

Článek 5

Společná ustanovení

1. Česká republika a Starokatolická církev v ČR se zavazují tuto smlouvu dodržovat a nemařit její účel.

2. Účel této smlouvy se řídí zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

3. Na tuto smlouvu o vypořádání se použijí ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a dále s výjimkou ustanovení o zániku závazku bez uspokojení věřitele, zejména ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o výpovědi a ustanovení o nemožnosti plnění. Ohledně vyplacení finanční náhrady má Česká republika postavení dlužníka a Starokatolická církev v ČR postavení věřitele. Proti pohledávce na finanční náhradu nebo splátce finanční náhrady není přípustné započtení, ani výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 22. února 2013

2. Tato smlouva bude vyhlášena ve Sbírce zákonů formou sdělení Ministerstva kultury do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Dáno v Praze dne 22. února 2013

za Českou republiku

RNDr. Petr Nečas v.r.

předseda vlády České republiky

za Starokatolickou církev v ČR

Mgr. Dušan Hejbal v.r.

biskup

Přesunout nahoru