Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 475/2013 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Částka 184/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

475

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2013

o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2014

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2014 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1098237008965 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1210237008965 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 112000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 113568800000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1568800000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 98025537898 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36400000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1040870000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7431305000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 816534000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 300000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1250000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2013, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2014. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 a 2013 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014 a prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2013 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a nebyly v tomto roce vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2013 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 504/2012 Sb.

§ 3

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1080767603000“ nahrazuje číslem „1076367603000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1080767603000“ nahrazuje číslem „1076367603000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

3. V příloze č. 2 se číslo „13416812000“ nahrazuje číslem „12516812000“, číslo „7911787000“ se nahrazuje číslem „911787000“, číslo „35099860000“ se nahrazuje číslem „35599860000“, číslo „3800000000“ se nahrazuje číslem „6800000000“, číslo „148768150000“ se nahrazuje číslem „144368150000“ a číslo „1080767603000“ se nahrazuje číslem „1076367603000“.

4. V příloze č. 3 se číslo „512308754000“ nahrazuje číslem „510708754000“, číslo „14918434000“ se nahrazuje číslem „15418434000“, číslo „44134753000“ se nahrazuje číslem „44334753000“, číslo „67850168000“ se nahrazuje číslem „64350168000“ a číslo „1180767603000“ se nahrazuje číslem „1176367603000“.

5. V příloze č. 4 kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „512308754000“ nahrazuje číslem „510708754000“ a číslo „384168094000“ se nahrazuje číslem „382568094000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „13417712000“ nahrazuje číslem „12517712000“, číslo „14918434000“ se nahrazuje číslem „15418434000“, číslo „13416812000“ se nahrazuje číslem „12516812000“ a číslo „3077917000“ se nahrazuje číslem „2177917000“, číslo „2091000000“ se nahrazuje číslem „3991000000“, číslo „5197410000“ se nahrazuje číslem „3797410000“ a číslo „10941913000“ se nahrazuje číslem „12841913000“.

7. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7930650000“ nahrazuje číslem „930650000“, číslo „7911787000“ se nahrazuje číslem „911787000“ a číslo „7910927000“ se nahrazuje číslem „910927000“.

8. V příloze č. 4 kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „35106060000“ nahrazuje číslem „35606060000“, číslo „44134753000“ se nahrazuje číslem „44334753000“, číslo „35099860000“ se nahrazuje číslem „35599860000“, číslo „8496150000“ se nahrazuje číslem „8996150000“, číslo „33184282000“ se nahrazuje číslem „33384282000“, číslo „31486532000“ se nahrazuje číslem „31686532000“, číslo „31486532000“ se nahrazuje číslem „31686532000“ a číslo „2201634000“ se nahrazuje číslem „2401634000“.

9. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní dluh se čísla „3800000000“ nahrazují čísly „6800000000“ a čísla „67850168000“ se nahrazují čísly „64350168000“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 475/2013 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1098237008965
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1210237008965
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1040870000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7431305000
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy816534000
Schodek-112000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů113568800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-1568800000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 475/2013 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky 000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000200000000
303Senát Parlamentu00035000000
304Úřad vlády České republiky0003395701022197010
305Bezpečnostní informační služba0001363000000
306Ministerstvo zahraničních věcí45000000000500000000
307Ministerstvo obrany1210000029713375992641188199850323873140595873
308Národní bezpečnostní úřad2500000019472171397217
309Kancelář veřejného ochránce práv0003500000
312Ministerstvo financí287200005214702154635290804504108402278512752
313Ministerstvo práce a sociálních věcí60934900037272074738333130733134070161417126337672691
314Ministerstvo vnitra13000000589702745152366973531125489518377901518
315Ministerstvo životního prostředí90000000104278005168513672516
317Ministerstvo pro místní rozvoj12000000089813889748961388974
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27000000001238234574712067345747
327Ministerstvo dopravy80000000001364759767513587597675
328Český telekomunikační úřad1781500000950003250024165500
329Ministerstvo zemědělství6200000004487988572134690910721
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy400000001239702666712217474667
334Ministerstvo kultury1000000649453000509259000
335Ministerstvo zdravotnictví9200000001560758768207281768
336Ministerstvo spravedlnosti0727614780646768693218244040365382597
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001316262851626285
345Český statistický úřad0001866968415609684
346Český úřad zeměměřický a katastrální47000000000110980590980590
348Český báňský úřad50000003459350859350
349Energetický regulační úřad2014670000045000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže42000000013000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00037057633705763
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání40500000025000000
374Správa státních hmotných rezerv000900000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0436707873898566100
377Technologická agentura České republiky00000
381Nejvyšší kontrolní úřad0003390000
396Státní dluh00074000000000
397Operace státních finančních aktiv***)14500000000017610000000
398Všeobecná pokladní správa5589010800000 012938761375 0
CELKEM56253699100038288186821534033450032615281814975098025537898
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1098237008965

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 475/2013 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky350014592
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1076572756
303Senát Parlamentu518879254
304Úřad vlády České republiky733922239
305Bezpečnostní informační služba1152677750
306Ministerstvo zahraničních věcí5815013886
307Ministerstvo obrany41990493805
308Národní bezpečnostní úřad307858436
309Kancelář veřejného ochránce práv98024272
312Ministerstvo financí16759852287
313Ministerstvo práce a sociálních věcí525164134147
314Ministerstvo vnitra53684661103
315Ministerstvo životního prostředí64877028900
317Ministerstvo pro místní rozvoj11710878652
321Grantová agentura České republiky3464547000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu35006132275
327Ministerstvo dopravy43875464900
328Český telekomunikační úřad742029711
329Ministerstvo zemědělství52170669192
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy137301155903
334Ministerstvo kultury10415749414
335Ministerstvo zdravotnictví6810656472
336Ministerstvo spravedlnosti22120775399
343Úřad pro ochranu osobních údajů154354972
344Úřad průmyslového vlastnictví161062770
345Český statistický úřad932107782
346Český úřad zeměměřický a katastrální2756229971
348Český báňský úřad124785510
349Energetický regulační úřad215947413
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže244015994
355Ústav pro studium totalitních režimů154144472
358Ústavní soud169466538
361Akademie věd České republiky4452257359
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání54986671
374Správa státních hmotných rezerv1969748437
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost376298283
376Generální inspekce bezpečnostních sborů279723725
377Technologická agentura České republiky2962491761
381Nejvyšší kontrolní úřad500393182
396Státní dluh65797528900
397Operace státních finančních aktiv*)1642200000
398Všeobecná pokladní správa144130713492
CELKEM1210237008965

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 475/2013 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60000
Výdaje celkem350014592
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky105025548
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány212489044
Celkové výdaje na lesní hospodářství32500000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55082200
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17968308
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb504298
Platy zaměstnanců v pracovním poměru50429820
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem58360000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem20000000
Výdaje celkem1076572756
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1076572756
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci338684160
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)115085474
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1598332
Platy zaměstnanců v pracovním poměru159795240
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20000000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3500000
Výdaje celkem518879254
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR518879254
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci170562980
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)54659754
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb884330
Platy zaměstnanců v pracovním poměru88432980
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14740000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem33957010
Výdaje celkem733922239
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem33957010
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22197010
příjmy z prostředků finančních mechanismů10560000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR733922239
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR533326998
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády200595241
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci263583620
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)89618432
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2218028
Platy zaměstnanců v pracovním poměru221802788
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)33000000
v tom:ze státního rozpočtu celkem33000000
v tom:institucionální podpora celkem3)33000000
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Program protidrogové politiky80912000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity63433241
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem26114129
v tom:ze státního rozpočtu3917119
podíl rozpočtu Evropské unie22197010
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem14612000
v tom:ze státního rozpočtu4052000
podíl prostředků finančních mechanismů10560000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem21941000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem136300000
Výdaje celkem1152677750
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem136300000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem136300000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1152677750
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem105500000

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem500000000
Výdaje celkem5815013886
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)450000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5815013886
v tom:transformační spolupráce50000000
humanitární pomoc73000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1354758189
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí15000000
zahraniční vysílání rozhlasu25000000
vrcholné návštěvy20185000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech47300000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie
a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí
0
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4229770697
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci674197303
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)229227083
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6675816
Platy zaměstnanců v pracovním poměru667581683
Platy státních úředníků0
Zahraniční rozvojová spolupráce581166000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1500000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem290500000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3833761472
Výdaje celkem41990493805
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)12100000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2971337599
v tom:pojistné na důchodové pojištění2641188199
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti330149400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem850323873
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem140595873
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem709728000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami22584296120
Vytváření a rozvoj systému obrany státu8129297158
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany1222173897
Zajištění strategického zpravodajství2374020130
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil502962000
Zajištění dávek důchodového pojištění4267200000
Zajištění ostatních sociálních dávek2781600000
Zajištění státní sportovní reprezentace128944500
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10418018514
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)4091680170
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb93789829
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2516780661
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru6862020853
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)412977000
v tom:ze státního rozpočtu celkem412977000
v tom:institucionální podpora celkem 3)89977000
účelová podpora celkem3)323000000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)323000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)78103000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality3323550
Program protidrogové politiky317900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.818750
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem238138583
v tom:ze státního rozpočtu97542710
podíl rozpočtu Evropské unie140595873
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4902802919

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2197217
Výdaje celkem307858436
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1947217
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1397217
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu307858436
v tom:výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti60546202
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu247312234
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci143749898
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)48875937
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1419016
Platy zaměstnanců v pracovním poměru141901658
Platy státních úředníků0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1643785
v tom:ze státního rozpočtu246568
podíl rozpočtu Evropské unie1397217
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem45009085

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem350000
Výdaje celkem98024272
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv98024272
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50848480
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem17288103
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb455939
Platy zaměstnanců v pracovním poměru45588900
Platy státních úředníků0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13812000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5054298617
Výdaje celkem16759852287
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)28720000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521470215
v tom:pojistné na důchodové pojištění463529080
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti57941135
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4504108402
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem278512752
příjmy z prostředků finančních mechanismů80627650
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4144968000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány8304813068
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2478435010
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4493264166
v tom:sociální dávky850145000
výdaje na činnost celní správy3643119166
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1464800376
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra18539667
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8199608731
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2787864303
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb81412467
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6417239718
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1655461000
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů67894893
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.255000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem327662061
v tom:ze státního rozpočtu49149309
podíl rozpočtu Evropské unie278512752
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem88839450
v tom:ze státního rozpočtu8211800
podíl prostředků finančních mechanismů80627650
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3033787019

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem380346238095
Výdaje celkem525164134147
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)609349000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti372720747383
v tom:pojistné na důchodové pojištění331307331340
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti41413416043
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7016141712
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6337672691
příjmy z prostředků finančních mechanismů80469021
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)598000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění381584929000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče39710000000
Dávky nemocenského pojištění21677258000
Dávky pomoci v hmotné nouzi11400000000
Dávky osobám se zdravotním postižením2719000000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti10700000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách20690000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem4589818750
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.500000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů881000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3600000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu14933799611
Neinvestiční nedávkové transfery11365422736
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti808906050
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5715243421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2542871400
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb56296541
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5629653979
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8188755433
v tom:ze státního rozpočtu1851082742
podíl rozpočtu Evropské unie6337672691
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem84169781
v tom:ze státního rozpočtu3700760
podíl prostředků finančních mechanismů80469021
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2541150205

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 130000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 158000000 Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7035516969
Výdaje celkem53684661103
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5897027451
v tom:pojistné na důchodové pojištění5236697353
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti660330098
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1125489518
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem377901518
příjmy z prostředků finančních mechanismů147588000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem600000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR28108389177
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR6827567241
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu8691842641
Výdaje na sportovní reprezentaci47853044
Dávky důchodového pojištění4922990000
Ostatní sociální dávky5086019000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23211143927
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)7824067810
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb229220007
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4055426132
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru18866574272
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)629930000
v tom:ze státního rozpočtu celkem629930000
v tom:institucionální podpora celkem 3)59930000
účelová podpora celkem 3)570000000
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)570000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)55159000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality56250000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.950000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem435297789
v tom:ze státního rozpočtu57396271
podíl rozpočtu Evropské unie377901518
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem173453000
v tom:ze státního rozpočtu25865000
podíl prostředků finančních mechanismů147588000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1445619148

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10428700516
Výdaje celkem12808888288
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10427800516
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8513672516
příjmy z prostředků finančních mechanismů243750000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1670378000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny699500000
Technická ochrana životního prostředí5364000000
Ochrana klimatu a ovzduší3310000000
Ostatní činnosti v životním prostředí3435388288
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci622141221
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)211479547
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6138258
Platy zaměstnanců v pracovním poměru613825777
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8741085313
v tom:ze státního rozpočtu227412797
podíl rozpočtu Evropské unie8513672516
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem255750000
v tom:ze státního rozpočtu12000000
podíl prostředků finančních mechanismů243750000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10118232000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8982588974
Výdaje celkem11710878652
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8981388974
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8961388974
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu10301540955
Podpora bydlení505440000
Územní plánování a stavební řád23228000
Ostatní činnosti resortu880669697
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci338787512
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)113185499
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3044817
Platy zaměstnanců v pracovním poměru303274550
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9450782442
v tom:ze státního rozpočtu489393468
podíl rozpočtu Evropské unie8961388974
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1784527048

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem3464547000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR107576000
Dotace jiným subjektům3356971000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42734528
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)13858232
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb186729
Platy zaměstnanců v pracovním poměru18667905
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)3464547000
v tom:ze státního rozpočtu celkem3464547000
v tom:institucionální podpora celkem3)107576000
účelová podpora celkem3)3356971000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12409345747
Výdaje celkem35006132275
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)27000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12382345747
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12067345747
příjmy z prostředků finančních mechanismů67000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem248000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání16443326667
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje1686900000
Výdaje spojené s další činností resortu2175905608
Dotace na obnovitelné zdroje energie14700000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci692504954
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)232898977
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6669924
Platy zaměstnanců v pracovním poměru666991794
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)3547993333
v tom:ze státního rozpočtu celkem1564660000
v tom:institucionální podpora celkem3)507434000
účelová podpora celkem3)1057226000
podíl prostředků zahraničních programů2)1983333333
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)1057226000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)149800000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15006877644
v tom:ze státního rozpočtu2939531897
podíl rozpočtu Evropské unie12067345747
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem67000000
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů67000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem209422800

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13727597675
Výdaje celkem43875464900
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13647597675
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13587597675
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava8187988000
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury32390806914
v tom:dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR13990806914
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.0
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury18400000000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3296669986
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci363851460
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)123709496
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3571211
Platy zaměstnanců v pracovním poměru357121110
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3005000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem14906435606
v tom:ze státního rozpočtu1318837931
podíl rozpočtu Evropské unie13587597675
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1015069840

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9517847500
Výdaje celkem742029711
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)17815000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9500032500
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem24165500
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9475867000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu742029711
v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny110000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady58000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu574029711
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci218359082
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)74108298
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2112592
Platy zaměstnanců v pracovním poměru211259112
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem28430000
v tom:ze státního rozpočtu4264500
podíl rozpočtu Evropské unie24165500
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem52179518

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem44886085721
Výdaje celkem52170669192
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem44879885721
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18126721
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem34672784000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10188975000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40979417000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu38046384000
ostatní výdaje2933033000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1973472000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1723472000
ostatní dotace250000000
Podpora lesního hospodářství610000000
Podpora vodního hospodářství1600000000
v tom:výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství1600000000
Podpora neziskovým organizacím65000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6942780192
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1964263550
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)667716131
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb19441819
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1944180870
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)774204000
v tom:ze státního rozpočtu celkem774204000
v tom:institucionální podpora celkem3)395652000
účelová podpora celkem3)378552000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)378552000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)389952000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně1500000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2200000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem43087788
v tom:ze státního rozpočtu24961067
podíl rozpočtu Evropské unie18126721
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem38046384000
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu22800000000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu850000000
podpora venkova - ze státního rozpočtu2400000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie11484639000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu123600000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie388145000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2103126721

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12397426667
Výdaje celkem137301155903
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12397026667
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12217474667
příjmy z prostředků finančních mechanismů90000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89552000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy38296363100
v tom:vysoké školy21770802000
výzkum, experimentální vývoj a inovace16525561100
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací86773439015
Podpora činnosti v oblasti mládeže206073000
Podpora činnosti v oblasti sportu2979541397
v tom:sportovní reprezentace1061917397
všeobecná sportovní činnost1917624000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace7469611917
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1576127474
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci842879946
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)281979429
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6365124
Platy zaměstnanců v pracovním poměru635775413
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)16525561100
v tom:ze státního rozpočtu celkem10532515100
v tom:institucionální podpora celkem3)6683172100
účelová podpora celkem3)3849343000
podíl prostředků zahraničních programů2)5993046000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)1888290000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)5246252000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)1068838100
Zahraniční rozvojová spolupráce120000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8134000
Program protidrogové politiky12196000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19873000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13740926917
v tom:ze státního rozpočtu1523452250
podíl rozpočtu Evropské unie12217474667
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem108770000
v tom:ze státního rozpočtu18770000
podíl prostředků finančních mechanismů90000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3052130000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem649463000
Výdaje celkem10415749414
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem649453000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem509259000
příjmy z prostředků finančních mechanismů5000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem135194000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem480980000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3476320000
v tom:finanční náhrada2031567000
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1444753000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury409375437
v tom:rozvoj a obnova materiálně technické základny9920690
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie32376171
výdaje na činnost úřadu243021176
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím124057400
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4371241977
v tom:příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3086095977
program péče o národní kulturní poklad280000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení998146000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů7000000
Kulturní služby, podpora živého umění560195000
v tom:program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů70000000
kulturní aktivity442665000
veřejné informační služby knihoven47530000
Záchrana a obnova kulturních památek552159000
v tom:integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví42159000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek510000000
Podpora kultury národnostních menšin31478000
v tom:podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin29962000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení32000000
Státní fond kinematografie502000000
v tom:dotace na filmové pobídky500000000
dotace ze státního rozpočtu2000000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci135045220
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)45141955
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1234112
Platy zaměstnanců v pracovním poměru123411220
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)480980000
v tom:ze státního rozpočtu celkem480980000
v tom:institucionální podpora celkem3)74901000
účelová podpora celkem3)406079000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)406079000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)72558000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1516000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem626661171
v tom:ze státního rozpočtu117402171
podíl rozpočtu Evropské unie509259000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem15000000
v tom:ze státního rozpočtu10000000
podíl prostředků finančních mechanismů5000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1362225690

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1569958768
Výdaje celkem6810656472
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)9200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1560758768
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem207281768
příjmy z prostředků finančních mechanismů231677000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1121800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1711017680
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1327744000
Ústavní péče1424083706
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1054414682
Zdravotnické programy693639303
Ostatní činnosti ve zdravotnictví599757101
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1019202212
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)346528921
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9901358
Platy zaměstnanců v pracovním poměru990184715
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů1327744000
v tom:ze státního rozpočtu celkem1327744000
v tom:institucionální podpora celkem3)427744000
účelová podpora celkem3)900000000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)900000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)406435000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality50000
Program protidrogové politiky16171799
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.8835899
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)20000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem218302753
v tom:ze státního rozpočtu11020985
podíl rozpočtu Evropské unie207281768
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem249826000
v tom:ze státního rozpočtu18149000
podíl prostředků finančních mechanismů231677000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1530975875

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2910055183
Výdaje celkem22120775399
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti727614780
v tom:pojistné na důchodové pojištění646768693
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti80846087
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2182440403
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem65382597
příjmy z prostředků finančních mechanismů37215806
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2079842000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13978741199
v tom:platy soudců3406165670
platy státních zástupců1246833134
ostatní výdaje justiční části9325742395
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8142034200
v tom:dávky důchodového pojištění678496000
ostatní sociální dávky604364000
ostatní výdaje vězeňské části6859174200
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10970589356
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3728747976
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb109503764
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3905495263
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2205897570
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1246833134
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Program sociální prevence a prevence kriminality6070000
Program protidrogové politiky4345000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem77140933
v tom:ze státního rozpočtu11758336
podíl rozpočtu Evropské unie65382597
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem45687960
v tom:ze státního rozpočtu8472154
podíl prostředků finančních mechanismů37215806
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem913627000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem154354972
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů154354972
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45169580
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15357657
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb433939
Platy zaměstnanců v pracovním poměru34928880
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8165000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem9500000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem211626285
Výdaje celkem161062770
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem131626285
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1626285
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví161062770
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77188145
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)26201469
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb763895
Platy zaměstnanců v pracovním poměru76389485
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2032856
v tom:ze státního rozpočtu406571
podíl rozpočtu Evropské unie1626285
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8630000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem18669684
Výdaje celkem932107782
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem18669684
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15609684
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3060000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu932107782
v tom:výdaje na volby a referenda12000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu920107782
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci514068170
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)174708083
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4747098
Platy zaměstnanců v pracovním poměru473155691
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1554000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem20743379
v tom:ze státního rozpočtu5133695
podíl rozpočtu Evropské unie15609684
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem59071000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem580980590
Výdaje celkem2756229971
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)470000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110980590
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem980590
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2756229971
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1451259450
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)493439853
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14546720
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1449549930
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1961180
v tom:ze státního rozpočtu980590
podíl rozpočtu Evropské unie980590
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem217882000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3509350
Výdaje celkem124785510
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)50000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3459350
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem859350
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2600000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu124785510
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78754200
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)26776428
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb786675
Platy zaměstnanců v pracovním poměru78667500
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1011000
v tom:ze státního rozpočtu151650
podíl rozpočtu Evropské unie859350
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5338565

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem205967000
Výdaje celkem215947413
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)201467000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4500000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu215947413
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci100968960
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)34329576
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb988384
Platy zaměstnanců v pracovním poměru97260000
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1569000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem31300000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem244015994
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)4200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1300000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1300000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže244015994
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci103811760
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)35295998
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1019605
Platy zaměstnanců v pracovním poměru96566460
Platy státních úředníků0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů5394000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem37747000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3705763
Výdaje celkem154144472
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3705763
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3705763
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů85041807
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek69102665
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78695395
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)26634706
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb746687
Platy zaměstnanců v pracovním poměru74654600
Platy státních úředníků0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4359368
v tom:ze státního rozpočtu653605
podíl rozpočtu Evropské unie3705763
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5900000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem169466538
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu169466538
v tom:platy soudců20266000
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2888000
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu146312538
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78166040
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem25634320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb744148
Platy zaměstnanců v pracovním poměru54148840
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35126000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4452257359
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu4452257359
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38521320
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)13097249
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb374483
Platy zaměstnanců v pracovním poměru37448280
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)4452257359
v tom:ze státního rozpočtu celkem4452257359
v tom:institucionální podpora celkem3)4452257359
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)3002199000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6550000
Výdaje celkem54986671
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)4050000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem54986671
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci25592140
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8701328
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb151470
Platy zaměstnanců v pracovním poměru15147000
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1160000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem90000000
Výdaje celkem1969748437
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem90000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy1949968437
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil19780000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci122044020
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)41197294
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1207803
Platy zaměstnanců v pracovním poměru120789420
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1949968437
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem83690000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem376298283
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost376298283
v tom:výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí337236254
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy39062029
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104606100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)35567374
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1045473
Platy zaměstnanců v pracovním poměru104412300
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem129752000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem43670787
Výdaje celkem279723725
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti43670787
v tom:pojistné na důchodové pojištění38985661
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti4685126
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů273323725
Sociální dávky6400000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci154782960
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)52206646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1530143
Platy zaměstnanců v pracovním poměru19153560
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru133860720
Platy státních úředníků0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8260000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem2962491761
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR98077761
Dotace jiným subjektům2864414000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29767680
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)10121011
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb248488
Platy zaměstnanců v pracovním poměru24848754
Platy státních úředníků0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)2962491761
v tom:ze státního rozpočtu celkem2962491761
v tom:institucionální podpora celkem3)98077761
účelová podpora celkem3)2864414000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)2864414000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem339000
Výdaje celkem500393182
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu500393182
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci243412800
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)82760992
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2230740
Platy zaměstnanců v pracovním poměru223074000
Platy státních úředníků0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem59496000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7400000000
Výdaje celkem64877028900
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů113568800000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-1568800000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7400000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7400000000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu65797528900
Průřezové ukazatele

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3211000000
Výdaje celkem1642200000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1450000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1761000000
v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1761000000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1090000000
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku100000000
ostatní transfery do jiných kapitol990000000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady247200000
Ostatní výdaje305000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem571839841375
Výdaje celkem144130713492
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)558901080000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12938761375
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12938761375
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva8853301052
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100000000
Stavební spoření5300000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky7378144000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9515508800
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51040870000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 67431305000
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7816534000
Další prostředky pro územní samosprávné celky325595000
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně57918600000
Ostatní výdaje5668602640
Odvody do rozpočtu Evropské unie36400000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem605000000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu2677253000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem605000000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský113744000113744000
Jihočeský7805300078053000
Plzeňský7057900070579000
Karlovarský5056300050563000
Ústecký8751400087514000
Liberecký6107200061072000
Královéhradecký7248800072488000
Pardubický6616000066160000
Kraj Vysočina6616000066160000
Jihomoravský112692000112692000
Olomoucký7385400073854000
Zlínský7373900073739000
Moravskoslezský114252000114252000
Úhrn10408700001040870000

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován.

Do příspěvku na rok 2014 byl oproti roku 2013 promítnut vliv zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, úhrnem cca 2,8 mil. Kč, znamenající přesun agend ze statutárních měst Plzně, Brna a Ostravy na Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Objem příspěvku na rok 2014 byl dále navýšen celkem o cca 2,4 mil. Kč na výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Příloha č. 6 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
Středočeský10631379001063137900
Jihočeský511054200511054200
Plzeňský9214000483232100492446100
Karlovarský234093300234093300
Ústecký600305900600305900
Liberecký2420000328908400331328400
Královéhradecký439815800439815800
Pardubický418612200418612200
Kraj Vysočina430577800430577800
Jihomoravský558400010113640001016948000
Olomoucký476489100476489100
Zlínský462356100462356100
Moravskoslezský6515000947625200954140200
Úhrn2373300074075720007431305000

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2014

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 475/2013 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč
Příspěvek na výkon státní správy*)816534000
Úhrn816534000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 475/2013 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3).

Vzorec:

B
P = ————— × SO
A+√SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost37,192984226849363,486
2Působnost matričního úřadu156,545207615415649,93
3Působnost stavebního úřadu79,6438832313651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu294,034454330603755,44

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

4) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2013 vydané ČSÚ, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ———— × SO
A+√SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 - ——— ) × SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost51,616236511049236,450
Působnost matričního úřadu188,15503156129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250424782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu62,839435278737025,6812115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561888133857031,56529827,05584

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

8) pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)7633994
Černošice9)7633994
Nýřany9)7633994
Šlapanice9)7633994
Brno10)11)176439263
Ostrava10)127504157
Plzeň10)25629505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech; z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dochází pro rok 2014 k poklesu příspěvku u Brna o 748800 Kč, Ostravy o 499200 Kč, u Plzně o 249600 Kč

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2014 je výsledná částka příspěvku pro rok 2013.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2014 je stanovena, stejně jako v roce 2013, ve výši 61063 Kč. Meziroční nárůst příspěvku oproti roku 2013 je výsledkem nárůstu počtu obyvatel hl. m. Prahy.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2014.

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Přesunout nahoru