Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 472/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek

Částka 181/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

472

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb. a vyhlášky č. 461/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž předávání upravuje tato vyhláška, předkládá tato účetní jednotka účetní záznamy v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.“.

2. V § 8 odst. 4 se za slova „požadovaných úrovní agregace“ vkládají slova „ , případně je oprávněn vyžadovat v této souvislosti doplňující informace, a to“.

3. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Správce centrálního systému účetních informací státu zajistí podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech standardní přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu, včetně podmínek pro osoby, které jsou oprávněny vyžádat si jiný účetní záznam.“.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vybraná účetní jednotka zajistí podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech standardní přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu.“.

5. Příloha č. 2a zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Vzor pro rok 2014

Pomocný analytický přehled

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Vzor pro rok 2014 - Pomocný analytický přehled - Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn trn. straně Ml) a D vybraných rozvahových úctu

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn trn. straně Ml) a D vybraných rozvahových úctu

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Část XIV: Přehled majetkových účasti a jejich změn

Část XIV: Přehled! majetkových účasti a jejich změn

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Část XVII: Vysvětlení významných částek1)

Část XVII: Vysvětlení významných částek

Pomocný analytický přehled

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Pomocný analytický přehled - Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část VIII: Ostatní aktíva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtu

Část VIII: Ostatní aktíva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtu

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

Část XVII: Vysvětlení významných částek

Část XVII: Vysvětlení významných částek“.

6. V příloze č. 4 se na konci tabulky doplňuje řádek:

16aInformace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informacív případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku následujícího po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována; v případě mimořádné účetní závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak.

2. Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky za účetní období roku 2012 a mimořádné účetní závěrky s rozvahovým dnem v průběhu roku 2012 podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky předává účetní jednotka ve lhůtě stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky pro předávání řádné účetní závěrky za rok 2013.

3. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním období roku 2014 použije účetní jednotka vzor částí Pomocného analytického přehledu podle § 3a odst. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky, označený jako „VZOR pro rok 2014“ v příloze č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Přesunout nahoru