Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 452/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Částka 176/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

452

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb., podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., podle § 74 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a podle § 69 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. Část druhá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 7 zrušuje.

2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky proti zneužití. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii počínaje písmenem A a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.“.

3. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

4. V § 14b se slova „lhůta podle § 2 odst. 1 na 43 dnů,“ zrušují.

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 zní:

„Vzor tiskopisu 1

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Vzor tiskopisu 1 - VOLIČSKÝ PRŮKAZ“.

6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4a zní:

„Vzor tiskopisu 4a

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 4a - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 4a

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 4a - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU“.

7. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4b zní:

„Vzor tiskopisu 4b

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU T/4b

Vzor tiskopisu 4b - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 4b

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 4b - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU“.

8. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:

„Vzor tiskopisu 5

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 5 - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro volby do Senátu vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 233/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se na konci bodu 6 čárka nahrazuje tečkou a bod 7 se zrušuje.

2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

(4) Pro volby do zastupitelstev krajů se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky24).

24) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. § 13 se včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zrušuje.

4. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 6 zní:

„Vzor tiskopisu 6

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 6 - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 6

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 6 - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU“.

5. V příloze č. 2 se vzor tiskopisu 7 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. IV

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 4 zní:

(4) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.“.

2. V § 3 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 4 větě druhé se slova „porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky a cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců“.

4. § 5 se včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 12, 13 a 13a zrušuje.

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:

„Vzor tiskopisu 3

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 3 - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. V

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

2. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(4) Pro volby do Evropského parlamentu se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky16).

16) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V příloze č. 1 se vzor 2 zrušuje.

Dosavadní vzory 3 až 10 se označují jako vzory 2 až 9.

4. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha A ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha A ke vzoru 4“.

5. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha B 1 ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha B 1 ke vzoru 4“, slova „Annex B 2 to specimen 5“ se nahrazují slovy „Annex B 2 to specimen 4“, slova „Annexe B 3 au modèle 5“ se nahrazují slovy „Annexe B 3 au modèle 4“ a slova „Anlage B 4 zum Muster 5“ se nahrazují slovy „Anlage B 4 zum Muster 4“.

6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 2 zní:

„Vzor tiskopisu 2

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 2 - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 2

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha ke vzoru tiskopisu 2 - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU“.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. VI

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Pro volbu prezidenta republiky se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky1).

1) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

VZOR

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU“.

4. Příloha č. 8 se zrušuje.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Přesunout nahoru