Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 441/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka 173/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2013

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb.

ČÁST DRUHÁ

OBVYKLÁ CENA A TRŽNÍ HODNOTA

§ 1a

Určení obvyklé ceny

(1) Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby.

(2) Postup určení obvyklé ceny zahrnuje

a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,

b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o oceňovaném předmětu ocenění,

c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění,

d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna,

e) výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a

f) určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen.

(3) Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí být z ocenění zřejmý a doložený.

(4) Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich výsledky.

§ 1b

Určení tržní hodnoty

(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.

(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.

(3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.

§ 1c

(1) Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty se určí i cena zjištěná. Případné rozdíly v ocenění je třeba náležitě odůvodnit.

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě ocenění předmětu zajištění pro účely související s činností banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 2

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Cenová mapa stavebních pozemků zahrnuje

a) textovou část obsahující

1. věcnou analýzu stavu místního trhu s nemovitými věcmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje, zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu a úroveň cen,

2. popis použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

3. komentář ke zdrojům cen, použitým pro vypracování grafické části, a výsledky jejich rozboru,

4. popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti,

b) grafickou část obsahující

1. mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku 1 : 5000 nebo větším,

2. popisné údaje, kterými jsou zejména názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků,

3. ceny u jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se stavebními pozemky se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(2) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření v listinné podobě složené do formátu A4 nebo v elektronické podobě na nosiči dat.

(3) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(4) Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,

c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo

d) je zatížen právem stavby.

(5) Pozemek, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavebním pozemkem, nelze podle cenové mapy stavebních pozemků ocenit. Takový pozemek se ocení podle příslušného ustanovení této vyhlášky.

(6) Stavební pozemek neoceněný cenou v cenové mapě stavebních pozemků se ocení podle § 3 až 5.

§ 3

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2,

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 ,

kde

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZCv ..... základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce,

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O2 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O3 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O4 .......hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O5 ....... hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O6 .......hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.

§ 4

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,

I ........... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = IT × IO × IP ,

kde

IT ......... index trhu, není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce, který se určí podle vzorce

(5)
IT = P6 × P7 × P8 × P9 × 1+ Pi
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu trhu,

IO ... index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

6
IO = 1 + Pi ,
i=1

kde

1 .... konstanta,

Pi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ..... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,

Ip ... index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ..... počet znaků indexu polohy v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80 v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě.

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

I ......... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

4
I = P5 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem a dráhy platí, že

ZC × 0,15 < ZCU < ZC × 0,75.

(4) Omezení základní ceny upravené podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch.

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,80,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1 s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

0,8 ...... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1 s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7) Základní cena upravená podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.

§ 5

Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se ocení podle § 4 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění.

(3) Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

(4) Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5) Oceňují-li se pozemky podle § 3 a 4 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

n
200 + 0,8 × vpi
i=1
R = ———————— ,
n
∑vpi
i=1

kde

R ..... redukční koeficient,

vpi ... výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2,

n ..... celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,

200 a 0,8 ... konstanty.

(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že

a) roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 3 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

b) budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na pozemku,

c) pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat zatěžující právo stavby jako reálné břemeno, cena reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce

-1×(ou ×(1 + p)n - 1- Z)
CPPS = CP ——————————— + CRB
(1 + p)np

kde

CPPS ..... cena pozemku zatíženého právem stavby v Kč,

CP ......... cena pozemku v Kč,

ou .......... roční omezení užívání pozemku právem stavby v Kč za rok,

p.......míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,

n ........... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

Z ........... zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, které získá bezúplatně vlastník pozemku při zániku práva stavby, je-li na pozemku k datu ocenění stavba vyhovující právu stavby v Kč,

CRB ...... cena reálného břemena v Kč, pokud byl sjednán stavební plat v opětujících se dávkách, která vyjadřuje úplatu zatěžující právo stavby.

§ 6

Zemědělský pozemek

(1) Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a) územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití.

(2) Základní cena zemědělského pozemku se určí

a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován.

(3) Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho dílčích částí.

(4) Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odstavců 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(5) Není-li zemědělský pozemek více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 43 v nezastavěném území starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 9 odst. 5 a vynásobí se koeficientem 0,65.

(6) Cena určená podle odstavců 4 až 5 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 7

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“) se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a) územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití.

(2) Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Základní cena podle odstavce 2 se upraví srážkami se zdůvodněním podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(4) Je-li na pozemku více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se části pozemku se stejnou základní cenou samostatně a cena pozemku je součtem cen jeho dílčích částí.

(5) Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 8

Pozemek vodní plochy

(1) Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem a vynásobí se koeficientem 0,15.

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,06.

(5) Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 10 Kč za m2.

(6) Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 9

Jiný pozemek

(1) Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,50,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1 s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

0,50 ...... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1 s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce f uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40 ...... v obcích s počtem nad 250000 obyvatel,

0,50 ...... v obcích s počtem od 5000 do 250000 obyvatel,

0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c),

b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(5) Základní cena upravená pozemku hospodářsky nebo komerčně nevyužitelného se určí podle průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

(6) Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3, 4 a 5, který není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky nebo komerčně využít, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.

ČÁST ČTVRTÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 10

(1) Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby.

(2) Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce

CS = CSN × pp ,

kde

CS ....... cena stavby v Kč,

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

pp ........ koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle vzorce

pp = IT × IP ,

kde

IT ... index trhu podle § 4 odst. 1,

IP .... index polohy podle § 4 odst. 1.

§ 11

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce

o
CSN = ZCU × Pmj × (1 - —— ),
100

kde

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel užití stavby podle § 12 až 21,

Pmj ...... počet měrných jednotek stavby,

o .......... opotřebení stavby v %,

1 a 100 ..... konstanty.

§ 12

Budova a hala

(1) Jako budova se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m.

(2) Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 8, pro haly uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce,

K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

6,60

K2 = 0,92 + ——— ,

PZP

kde

0,92 a 6,60 ...... konstanty,

PZP průměrná zastavěná plocha v m2,

K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

pro budovy

2,10
K3 = -——— + 0,30 ,
v

pro haly

2,80
K3 = ——— + 0,30 ,
v

ne však méně než 0,60,

kde

v ..... průměrná výška podlaží v m,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 ..... konstanty,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl dle bodu č. 8 písm. a) této přílohy. Cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů; přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8 nebo 9 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a určí se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(3) Cena podzemní budovy a podzemní haly se určí podle § 23.

§ 13

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC .......základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12.

(4) Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.

(5) Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci.

(6) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavce 3.

§ 14

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Základní cena upravená rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru uvedená v příloze č. 12 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rekreační chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

(3) Jako zahrádkářská chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

§ 15

Garáž

(1) Základní cena upravená samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, společně užívané s jinou stavbou, která je nemovitou věcí, nebo s jinou stavbou, která je součástí pozemku, neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 13 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 6 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 13 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 16

Vedlejší stavba

(1) Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádkářskou chatu.

(2) Základní cena upravená vedlejší stavby, kromě té, která je společně užívána se stavbou nebo pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná porovnávacím způsobem, která je zahrnuta v ceně těchto staveb, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 5 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 14 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 17

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Základní cena upravená pro inženýrské a speciální pozemní stavby uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, uvedenou v příloze č. 15 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 18

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která je zahrnuta v ceně stavby oceňované porovnávacím způsobem, se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 k této vyhlášce, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby oceňované podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby oceňované podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, určených podle § 10.

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle nákladů na pořízení v době oceňování.

§ 19

Studna

(1) Základní cena upravená studny se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za metr hloubky studny,

ZC ...... základní cena v Kč za metr hloubky studny, uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce,

K5......... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, vynásobená koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z její ceny, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 20

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Základní cena upravená jednotlivých částí hřbitovní stavby se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, uvedená v příloze č. 18 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

Cena celé stavby se určí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

§ 21

Oceňování jednotek

(1) Cena jednotky se určí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavců 2 až 4.

(2) Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým způsobem podle vzorce

n
CJN = CBi + pCP ,
i=1

kde

CJN ..... cena jednotky určená nákladovým způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu nebo nebytového prostoru v jednotce,

n .......... počet bytů nebo nebytových prostorů v jednotce.

(3) Cena bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

CB = PP × ZCU ,

kde

CB ...... cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

PP ....... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2.

(4) Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená

a) u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b) u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 1,000,

K4 ........koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ...... konstanty,

n .....součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(5) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

(6) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí třetí a šesté.

§ 22

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

(1) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro

a) rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS × KR1 × KR2 × KR3 × KR4 ×KR5 × KR6 × KR7 × KR8 × Ki ,

kde

CSChR cena stavby chovného rybníku,

CS ....... základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR3 ..... koeficient zásobení vodou uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR4 ..... koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR5 ..... koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR6 .....koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR7 .....koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR8 ..... koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce,

b) ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce

CSO = CS × KR1 × KR2 × Ki ,

kde

CSO .... cena stavby ostatního rybníku nebo malé vodní nádrže v Kč,

CS ....... základní cena stavby rybníka nebo malé vodní nádrže v Kč, určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce.

(2) Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce

CS = CH + CO + CS ,

kde

CH ...... cena hráze v Kč určená podle odstavce 3,

CO ...... cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4,

CS ........ cena stok v Kč určená podle odstavce 5.

(3) Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce

CH = S × c ,

kde

S .......... objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce,

c .......... jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za m3 se určí podle vzorce

c = 300 + 100 × V ,

kde

V ......... maximální výška hráze v m,

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za m3 a maximální cena 1 200 Kč za m3.

(4) Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze.

(5) Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce.

(6) Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.

§ 23

Jiné stavby

Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se určí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění. Použije-li se k určení ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki uvedenými v příloze č. 41 k této vyhlášce podle skutečného účelu užití a dále se v ocenění zohlední, zda je stavba nemovitou věcí, nebo je její součástí.

§ 24

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou, se určí podle § 10 až 23. Je-li umělecké a uměleckořemeslné dílo součástí konstrukce nebo vybavení stavby, jeho cena se zpravidla zohlední v koeficientu K4 určením nového cenového podílu této konstrukce, pokud není stavba národní kulturní památkou. U těchto památek se cena uměleckých a uměleckořemeslných děl určí samostatně a přičte se k ceně stavby.

§ 25

Rozestavěná stavba

(1) Cena rozestavěné stavby se určí podle ustanovení části čtvrté hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce. Pro stavby neuvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce se výše cenových podílů nedokončených konstrukcí určí odhadem.

(2) Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná. Jejich cena se určí podle ustanovení části čtvrté hlavy I na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.

§ 26

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se určí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 27

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že určená cena u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 nebo § 23 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 28

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 29

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 29a

Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 30. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak.

§ 30

Opotřebení stavby

(1) Opotřebení stavby se určí způsobem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. K ceně stavby po opotřebení se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, určená podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení.

(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 23 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v tabulce č. 7 v příloze č. 21 k této vyhlášce se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost doložena.

(4) Při výpočtu opotřebení stavby, která je kulturní památkou, se přihlédne ke konstrukcím a vybavení, které jsou uměleckým nebo uměleckořemeslným dílem, popřípadě jsou tato díla jejich součástí. U těchto děl se opotřebení neuvažuje. Je-li dílo poškozeno, je nutné oprávněnost uplatněného snížení ceny doložit.

(5) V případě výskytu radonu ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné v ocenění doložit měřením.

(6) V případě stavby, jejíž dispoziční a konstrukční řešení již nevyhovuje současným standardním požadavkům příslušného způsobu využití stavby nebo již nevyhovuje stavebním normám, lze cenu stavby, upravenou podle odstavců 1, 3 a 5, po zdůvodnění snížit až o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 31

(1) Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění

a) je celá stavba pronajatá,

b) je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje.

(2) Nájemné za nepronajaté plochy se určí ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle části čtvrté hlavy I.

(3) Je-li nájemné v nájemní smlouvě stanoveno pro více staveb, které netvoří příslušenství k jiným nemovitým věcem nebo jsou součástí různých nemovitých věcí bez jeho rozlišení na jednotlivé stavby, oceňují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté.

(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavce 1 písm. a) pronajato i příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným kombinací nákladového a výnosového způsobu, ale i stavbám oceňovaným jiným způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 12 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 písm. a), ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu, kromě národních kulturních památek.

(7) Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu stavby je uveden v příloze č. 23 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny v tabulce č. 1 k této vyhlášce na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 32

(1) Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 se určí podle vzorce

N
CV = —— × 100 ,
p

kde

CV ...... cena určená výnosovým způsobem v Kč,

N ......... roční nájemné v Kč za rok, upravené podle následujících odstavců,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.

(2) Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti měsíců.

(3) Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2.

(4) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(5) Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného podle odstavce 2.

§ 33

Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v případě, že je nemovitá věc propachtovaná, pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné.

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 34

Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce

CSp = OP × ZCU × IT × Ip ,

kde

CSp ..... cena stavby určená porovnávacím způsobem,

OP ...... obestavěný prostor v m3,

ZCU ... základní cena upravená stavby v Kč za m3,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

Ip ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

§ 35

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně.

(2) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

12
IV = (1 + Vi) × V13 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(4) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, určí se jejich cena podle § 13.

(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části čtvrté hlavy I.

§ 36

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena porovnávacím způsobem se určuje u dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty vymezených v § 14 odst. 2 a 3.

(2) Základní cena upravená rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 25 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle tabulky č. 2 přílohy č. 25 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 25 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce. Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, určí se jejich cena podle § 14.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb společně užívaných se stavbou rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části čtvrté hlavy I.

§ 37

Garáž

(1) Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36.

(2) Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v příloze č. 26 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

5
IV = (1 + Vi) × V6 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 38

Jednotky

(1) Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, v budově typu J a K z přílohy č. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, se určí podle vzorce

n
CJP = CBi) + pCP ,
i=1

kde

CJP ...... cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu v jednotce,

n .......... počet bytů v jednotce.

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce

CBP = PP × ZCU × IT × IP ,

kde

CBP ..... cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč,

PP ....... podlahová plocha v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU ... základní cena upravená za m2 v Kč,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1.

Základní cena upravená se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu,

ZC ...... základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27 tabulky č. 1 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 přílohy č. 27 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(3) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí třetí a šesté.

ČÁST PÁTÁ

VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

§ 39

Oceňování práva stavby

(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí podle vzorce

CPSN = ru × t ,

kde

CPSN ... cena práva stavby s nezřízenou stavbou,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

t ........... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, nejvýše však 5 let.

(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného z pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle § 4, ve výši 5 %.

(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby podle vzorce

1×(ru ×(1 + p)n - 1+ N)
CPSZ = ———————————
(1 + p)np

kde

CPSZ ... cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

p ........... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,

n .......... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

N ......... náhrada při zániku práva stavby v Kč.

(4) Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10.

(5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno.

(6) Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu.

(7) Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje

a) při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo

b) cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.

§ 39a

Oceňování věcného břemene

(1) Cena věcného břemene se určuje v závislosti na počtu let jeho dalšího trvání a ročního užitku oprávněného, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti. Je-li věcné břemeno zřízeno na dobu

a) neurčitou, cena věcného břemene, s výjimkou zjednodušeného ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, se určí podle vzorce

ruo
CBN =————,
p

kde

CBN... cena věcného břemene zřízeného na dobu neurčitou v Kč,

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p....... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

b) určitou nebo na dobu života, cena věcného břemene se určí podle vzorce

(1 + p)n - 1
CBU = ruo x——————,
(1 + p)n x p

kde

CBU... cena věcného břemene zřízeného na dobu určitou nebo na dobu života v Kč,

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p....... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

n....... počet let dalšího trvání věcného břemene určený podle odstavce 3.

(2) Roční užitek oprávněného z věcného břemene se určí jako součet všech dílčích ročních užitků, které plynou oprávněnému z věcného břemene, podle vzorce

n,
ruo = (rui x koi)
i=1

kde

ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč,

rui.... dílčí roční užitek oprávněného z věcného břemene z nemovité věci nebo její části zatížené věcným břemenem v Kč, který se obvykle zjistí pro ocenění

a) služebnosti pozemkové s výjimkou věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, nebo užívacího práva, popřípadě obdobného práva z ročního obvyklého nájemného určeného podle § 1a plynoucího ze zatížené nemovité věci nebo její části se zohledněním případných nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný; obvyklé nájemné se určí vynásobením počtu měrných jednotek nemovité věci zatížených služebností ročním obvyklým nájemným za měrnou jednotku v Kč; u věcného břemene pro technickou infrastrukturu a pokud nelze v ostatních případech obvyklé nájemné z nemovité věci zjistit, se vychází při určení ročního užitku ze simulovaného nájemného, které se určí ve výši 5 % ze zjištěné jednotkové základní ceny upravené věcným břemenem zatížené nemovité věci, určené dle oceňovací vyhlášky; od takto zjištěného nájemného se odečte obvyklá cena nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný,

b) služebnosti požívacího práva, ze součtu dílčího ročního užitku oprávněného určeného podle písmene a) a dílčího ročního užitku ve výši obvyklé ceny plodů a užitků vzešlých ze zatížené nemovité věci za rok touto služebností, při zohlednění obvyklých dosažitelných výnosů a užitků, a odpočtu nákladů, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,

c) reálného břemene, z ročního prospěchu plynoucího ze závazku, který je vlastník nemovité věci povinen poskytovat oprávněnému; u naturálního plnění nebo poskytované služby se určí ve výši obvyklé ceny určené podle § 1a v rozsahu podle smlouvy, pokud nebyl ve smlouvě určen, pak podle běžné zvyklosti,

i…… pořadové číslo dílčího ročního užitku plynoucího z věcného břemene,

n…… počet dílčích ročních užitků plynoucí z věcného břemene,

koi.… koeficient míry užitku, který zohledňuje podíl oprávněného z věcného břemene na ročním užitku plynoucím z nemovité věci vlastníkovi a míru omezení vlastníka věci, vyjadřuje způsob a četnost využívání nemovité věci oprávněným. Koeficient míry užitku se určuje podle účelu užívání zatížené nemovité věci věcným břemenem oprávněným. Pokud

a) oprávněný nemovitou věc užívá shodně s jejím účelem užití, hodnota koeficientu se určí jako podíl na užívání nebo spoluužívání nemovité věci oprávněným,

b) oprávněný nemovitou věc využívá k jinému účelu, než ke kterému je nemovitá věc určena a skutečně užívána, hodnota koeficientu se určí ve výši omezení užívání vlastníka v souvislosti s tímto zatížením,

c) se jedná o věcné břemeno pro technickou infrastrukturu, a to na dobu neurčitou, určí se hodnota koeficientu podle tabulky č. 2 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(3) Počet let dalšího trvání věcného břemene se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku věcného břemene. Nelze-li datum zániku věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene určit, vyjma věcného břemene zřízeného na dobu života, má se za to, že bylo zřízeno na dobu neurčitou. V případě, že se jedná o

a) osobní věcné břemeno sjednané na dobu života, průměrný počet let dalšího trvání věcného břemene n se určí z tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce podle věku oprávněného k datu ocenění,

b) časově neomezenou osobní služebnost, kde oprávněnou osobou je právnická osoba, má se za to, že služebnost byla sjednána na dobu neurčitou,

c) služebnost opory cizí stavby, počet let dalšího trvání věcného břemene se určí podle další životnosti stavby nebo konstrukce, která je zatížena touto služebností.

(4) Nelze-li cenu věcného břemene zjistit podle odstavců 1 až 3, oceňuje se peněžní částkou ve výši 10000 Kč.

(5) Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 4.

§ 39b

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu

(1) Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu se použije pro umístění podzemního vedení technické infrastruktury do silničního nebo pomocného silničního pozemku, pokud je zřízeno na dobu neurčitou. Cena se určuje v závislosti na umístění vedení na těchto pozemcích, a to podle vzorce

CBZ = ruz x d x ku,

kde

CBZ…. cena věcného břemene pro technickou infrastrukturu v Kč určená zjednodušeným způsobem,

ruz……roční užitek oprávněného v Kč za m z věcného břemene pro podzemní technickou infrastrukturu, který se určí podle vzorce

ruz = ZC x 0,015,

kde

ZC....... základní cena stavebního pozemku v Kč za 1 m2 určená podle § 3,

0,015…. konstanta,

d…….. délka vedení technické infrastruktury v m,

ku…….koeficient míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu, který se určí podle tabulky č. 1 přílohy č. 22a k této vyhlášce, v závislosti na umístění vedení v silničním pozemku nebo pomocném silničním pozemku, a který zohledňuje šíři technické infrastruktury.

(2) Hodnota ročního užitku činí nejméně 10 Kč za 1 m a nejvíce 1500 Kč za 1 m.

§ 39c

Oceňování závady na nemovité věci

(1) Celková cena závad zatěžujících nemovitou věc se určuje v závislosti na počtu let jejich dalšího trvání, podle vzorce

nu
CZ = CZni + CZui ,
i=1i=1

kde

CZ….. celková cena závad zatěžujících nemovitou věc v Kč,

n…….. počet dílčích závad připadajících na dobu neurčitou,

u…….. počet dílčích závad připadajících na dobu určitou nebo dobu života oprávněného,

CZni..... cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

rjv
CZni =————,
p

kde

CZni…. cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč,

rjv........ dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady v Kč, určená podle odstavce 2,

p.......... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

CZui..... cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

(1 + p)k - 1
CZUi = rjv x———————,
(1 + p)k x p

kde

CZui..... cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč,

rjv........ dílčí roční újma vlastníka nemovité věci v Kč, určená podle odstavce 2,

p.......... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

k......... počet let dalšího trvání dílčí závady zatěžující nemovitou věc, určený podle odstavce 3, nebo počet let trvání určený v závislosti na době života oprávněného k datu ocenění, určeném podle tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(2) Dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady rjv se určí jako rozdíl mezi výší dílčího ročního užitku plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší dílčího ročního užitku z nemovité věci se zatížením závadou. V případě, že dílčí roční újma vlastníka nemovité věci odpovídá dílčímu ročnímu užitku oprávněného z věcného břemene, postupuje se obdobně podle § 39a odst. 2.

(3) Počet let dalšího trvání závady se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku závady. Je-li závadou věcné břemeno, pak se počet let dalšího trvání určí podle § 39a odst. 3. V ostatních případech dalšího trvání závady se postupuje obdobně.

(4) Celková cena souhrnu závad zatěžujících nemovitou věc nesmí činit více jak 80 % určené ceny nemovité věci.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

§ 40

Lesní porost na lesním pozemku

(1) Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

Ha = [(Au - c) × fa + c] × Ba ,

kde

Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m2,

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za m2,

c .......... náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m2,

fa .......... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3) Pro účely výpočtu dále platí, že

a) údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce,

b) cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se cena mýtní výtěže Au určí jako přiměřená hodnota interpolací,

c) obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30 k této vyhlášce, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30 k této vyhlášce, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí,

d) náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31 k této vyhlášce. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky,

e) věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.

(4) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

1
Ha = [ (Au - c) × fa × ———+ c] × Ba ,
fuv

kde

Ha .......základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au .......cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c ..........náklady na zajištěnou kulturu,

Ba ........zakmenění ve věku ke dni ocenění,

fa..........se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

1/fuv .... je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(5) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha= Au × Ba ,

kde

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(6) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 30 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa × Ba ,

kde

Aa ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, to znamená skutečný věk skupiny dřevin, pro příslušný bonitní stupeň určený interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

§ 41

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, určí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31 k této vyhlášce upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.

(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

(5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

§ 42

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin určené podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 33 k této vyhlášce se zdůvodněním.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen „věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 - (u - a) × 0,005].

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %, nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %.

§ 43

Lesní porost na nelesním pozemku

Má-li trvalý porost na nelesním pozemku charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42.

§ 44

Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce.

(2) Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

(3) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen určených pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(4) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí do příslušných skupin podle přílohy č. 28 k této vyhlášce.

(5) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 k této vyhlášce a určí podle vzorce

CSD = VNP × PSD × CNP × SSBSD × Kvp × Ksv × Kz ,

kde

CSD ..... cena skupiny dřevin,

VNP ..... výměra nelesního porostu v m2,

PSD ...... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP ..... cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v příloze č. 34 k této vyhlášce v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3,

SSBSD .. součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v příloze č. 34 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Kvp ...... koeficient vegetační pokryvnosti uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 7 k této vyhlášce,

Ksv ...... koeficient sadovnického významu uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 8 k této vyhlášce,

Kz ........ koeficient typu zeleně uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

§ 45

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným postupem. Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42.

(2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

ZCSD = VSD × CSD × Ba ,

kde

ZCSD .. určená cena skupiny dřevin v Kč,

VSD ..... výměra zastoupené skupiny dřevin v m2,

CSD ..... cena v Kč za m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 uvedená v tabulkách č. 1 až 6 v příloze č. 35 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění.

(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce.

§ 46

Ovocné dřeviny, rychle rostoucí dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 - intenzivní výsadba v Kč za m2 a část 2 - extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 37 k této vyhlášce, pro část 1 - komerční vinice v Kč za m2, část 2 - podnožové vinice v Kč za m2, část 3 - nekomerční vinice v Kč za m2 a část 4 -ostatní výsadba vinné révy v Kč za keř,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 38 k této vyhlášce, pro část 1 - chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 - chmelnice s ozdravenými rostlinami.

(2) Základní cena a druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě jsou uvedeny v přílohách č. 43 a 42 k této vyhlášce v Kč za m2. Základní cena se vynásobí korekčními faktory porostů a pozemků podle přílohy č. 44 k této vyhlášce a výměrou výmladkové plantáže v m2.

(3) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č. 39 a 40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č. 39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

(4) Určená cena okrasné rostliny podle odstavce 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

§ 47

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 13, 14, 21, 35, 36 a 38, určí způsobem podle odstavců 3 až 5.

(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích v jednotném funkčním celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 46. Cena pokryvné plochy se určí jako součin její výměry a základní ceny upravené pozemku.

(3) Cena ovocných dřevin uvedených v příloze č. 36 části 2 k této vyhlášce a ostatní vinné révy podle přílohy č. 37 části 4 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.

(4) Cena okrasných rostlin uvedená v příloze č. 39 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.

(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy, oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin oceňovaných podle odstavce 4, je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce, a koeficientu 0,065.

ČÁST SEDMÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 48

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena určí podle vzorce

nzj
Cv = ————————— ,
j=1(1 + p
———)j
100

kde

Cv ........ cena majetkového práva určená výnosovým způsobem,

zj ......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku nebo roční čistý výnos určený podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o oceňování majetku,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce,

j ........... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona o oceňování majetku.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 48a

Zatřídění pro určení indexu polohy

(1) Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby,

b) příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí,

d) nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c).

(2) Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku.

(3) U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby.

(4) U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3.

(5) Pro stavbu, která je

a) součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí,

b) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití,

c) samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje.

(6) Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i.

§ 48b

Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit.

§ 49

(1) Cena nemovité věci se sníží o cenu závady, kterou je nemovitá věc zatížena, určenou podle § 16c zákona o oceňování majetku a § 39c.

(2) Cena nemovité věci může být z důvodu závad, jimiž je zatížena, snížena nejvýše o 80 % určené ceny nemovité věci.

§ 50

Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 51

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 52

Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.

§ 53

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.


§ 54

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

2. Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

3. Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.


§ 55

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 a § 18.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.

(3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.

(4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

(5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha

(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží,

e) prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,

c) zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70,

d) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.

(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místnosti ku počtu bytů nebo nebytových prostor.

(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře

1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - oblast 178090
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2118330
Praha - oblast 4, 5, 9,8494
Praha - oblast 7, 11 a 207351
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 195272
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov1873
Beroun2458
Kladno - oblast 12251
Kladno - oblast 2 a 31977
Kolín1954
Kutná Hora2133
Mělník1405
Mladá Boleslav1844
Nymburk2138
Poděbrady - oblast 13740
Poděbrady - oblast 22470
Praha - východ1266
Praha - západ1919
Příbram1215
Rakovník1382
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice - oblast 19492
České Budějovice - oblast 2, 3 a 42378
Český Krumlov2214
Jindřichův Hradec840
Písek1070
Prachatice768
Strakonice746
Tábor1166
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň - oblast 15400
Plzeň - oblast 22817
Plzeň - oblast 31757
Plzeň - jih728
Plzeň - sever633
Domažlice1526
Klatovy956
Rokycany1070
Tachov778
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary - oblast 17691
Karlovy Vary - oblast 2, 3, 41710
Cheb725
Františkovy Lázně - oblast 11704
Františkovy Lázně - oblast 21231
Mariánské Lázně - oblast 14920
Mariánské Lázně - oblast 2 a 31441
Sokolov751
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín627
Chomutov770
Litoměřice1142
Louny953
Most886
Teplice1071
Ústí nad Labem - oblast 1 a 21497
Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6846
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa665
Jablonec nad Nisou1187
Liberec - oblast 12525
Liberec - oblast 2, 3, 4 a 51553
Semily504
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - oblast 13306
Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 51823
Jičín1216
Náchod582
Rychnov nad Kněžnou625
Trutnov541
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim867
Pardubice - oblast 12606
Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 61378
Svitavy663
Ústí nad Orlicí617
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod700
Jihlava - oblast 12151
Jihlava - oblast 2 a 31297
Pelhřimov488
Třebíč891
Žďár nad Sázavou793
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - oblast 1 a 217575
Brno - oblast 3, 4 a 55956
Brno - oblast 6, 7, 8 a 93859
Brno - venkov1252
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Blansko1001
Břeclav1218
Hodonín1011
Vyškov1275
Znojmo1356
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník814
Olomouc - oblast 16372
Olomouc - oblast 2, 3 a 41877
Prostějov1496
Přerov - oblast 1 a 21387
Přerov - oblast 3, 4 a 5633
Šumperk1175
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž1121
Luhačovice1317
Uherské Hradiště1310
Vsetín1064
Zlín - oblast 11952
Zlín - oblast 2 a 31174
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9999
Ostrava - oblast 1, 3 a 101167
Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12973
Bruntál528
Frýdek - Místek768
Karviná416
Nový Jičín802
Opava - oblast 11813
Opava - oblast 2, 3 a 4986

* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,85
II.2001-50000,80
III.1001-20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školab), pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, školab) a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a školab))0,95
IV.Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo školab))0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí

a) Podle abecedního uspořádání katastrálních území obcí do oblastí

Tabulka č. 3

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhřiněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Řeporyje74525116
23Holyně7505731879Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobin79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308669
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475994Trója7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhřiněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín7293536
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obřany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorská633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Útěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnička7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
1Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
kódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatíce66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián. Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Černovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771884
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691324Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čivice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403 1
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malesice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brná nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
1*Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína6359872

b) Podle začlenění katastrálních území obcí do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Řeporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Brno, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy
Karlovy Vary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milostovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice nad Labem
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Strážky u Habrovic, Vaňov
5Budov u Svádova, Církvice, Hostovice u U.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova , Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková

Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi*

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
Pi Název znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci pozemku a stavby)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce)-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.**Negativní-0,01 až -0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.**Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických střediscích0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.**Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.**Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)I.**Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.**Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
7***Význam obceI.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s významnými lyžařskými středisky nebo obce s významnými turistickými cíli.1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da) nebo oblíbené turistické lokality1,00
IV.Ostatní obce0,90
8***Poloha obceI.Katastrální území obce Prahy nebo Brna1,15
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem nebo Katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)1,10
III.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)1,03
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
V.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
VI.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VII.V ostatních případech0,80
9***Občanská vybavenost obceI.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (obchod, ambulantní zařízení a základní škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná0,90
Index trhu:
VZOREC

* Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky, pokud se
- stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo
- stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky.

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.

Index omezujících vlivů pozemku

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Geometrický tvar pozemku a velikost pozemkuI.Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití-0,01 až -0,03
II.Tvar bez vlivu na využití0,00
2Svažitost pozemku a expoziceI.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ-0,02 až -0,04
II.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace-0,01 až -0,02
III.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ0,00 až -0,01
IV.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace0,00
3Ztížené základové podmínkyI.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu-0,01 až -0,05
II.Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)-0,01 až -0,05
III.Neztížené základové podmínky0,00
4Chráněná území a ochranná pásmaI.Mimo chráněné území a ochranné pásmo0,00
II.Ochranné pásmo1)-0,01 až -0,03
III.Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3),-0,01 až -0,03
IV.Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4)-0,03 až -0,05
5Omezení užívání pozemkuI.Bez omezení užívání0,00
II.Stavební uzávěra-0,01 až -0,05
III.Stavba pod povrchem pozemku-0,01 až -0,05
6Ostatní neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
Index omezujících vlivů na pozemek: index omezujících vlivů na pozemek

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozumí například:

a) ochranná pásma zvláště chráněných území,

b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.

2. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,011,000,850,550,65
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředíI.Rezidenční zástavba0,030,040,010,100,08
II.Obchodní centra0,010,02-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti-0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Bez zástavby-0,03-0,030,020,00-0,01
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,10-0,10-0,05-0,050,00
VI.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí0 až -0,150 až -0,150 až -0,20-0,10-0,02
VII.Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené0 až -0,100 až -0,100 až -0,05-0,10-0,05
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce - centrum obce0,010,03-0,010,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,020,000,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,050,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,080,070,00-0,03
V.Samoty-0,08-0,100,08-0,05-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,030,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obciI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci---0,15--
5Občanská vybavenost v okolí pozemkuI.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,01
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,020,00-0,01-0,02
6Dopravní dostupnost k pozemkuI.Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,05--0,10
II.Příjezd pouze jednostopým vozidlem-0,07-0,07-0,04--0,07
III.Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti-0,05-0,05-0,03-0,07-0,05
IV.Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti-0,03-0,02-0,02-0,03-0,03
V.Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku-0,020,00-0,01-0,02-0,02
VI.Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku0,010,010,000,050,10
7Osobní hromadná doprava,*I.Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m-0,07-0,07-0,01-0,05-0,10
II.Zastávka od 201 do 1000 MHD - špatná dostupnost centra obce-0,01 až -0,06-0,01 až -0,060-0,01 až -0,030,01 až -0,06
III.Zastávka do 200 m včetně MHD - dobrá dostupnost centra obce,0 až 0,020 až0,020,000 až 0,010 až 0,02
IV.MHD - centrum obce0,030,030,000,020,03
8Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná pro účel užití realizované stavby-0,01-0,010,000,00-0,03
II.Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku0,000,000,000,000,00
III.Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby0,010,040,010,050,05
IV.Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční využitelností0,020,080,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10NezaměstnanostI.Vyšší než je průměr v kraji-0,02-0,010,000,000,00
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,020,010,000,000,00
11Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.
Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e, f - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům,

g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle § 13, 14, 35 a 36,

h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9,

i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č.9.

2. Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle § 53.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
GarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,800,400,450,600,30
2Převažující zástavba v okolí pozemkuI.Rezidenční zástavba0,04-0,030,000,00-0,01
II.Obchodní centra0,04-0,020 až 0,080,00-0,01
III.Rekreační oblasti0,02-0,010,000,000,00
IV.Výrobní objekty0,020,000 až 0,100,000,00
V.Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené0,000,000 až 0,100,000,01
3Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce*,**I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000 až 0,050,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,01-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,02-0,100 až -0,100 až -0,100 až -0,10
4Dopravní dostupnost k hranici pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou)*I.Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci0 až -0,100 až -0,100 až -0,120 až -0,02-0,01
II.Příjezd po zpevněné komunikaci0,000,000,000,000,00
III.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu0 až 0,030 až 0,100 až 0,080 až 0,050,01
IV.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice0,010,120,100,010,02
5Parkovací možnosti*I.Omezené parkovací možnosti-0,01-0,05-0,030 až -0,02-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,000,00
III.Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)0,020,020,050 až 0,020 až 0,02
6Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná poloha0 až -0,100 až -0,100 až -0,100 až -0,100 až -0,10
II.Poloha bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
III.Výhodná poloha0 až 0,100 až 0,100 až 0,100až0,100 až 0,10
IV.Pozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)-0,11 až 0,30-0,11 až 0,30-
7Vlivy ostatní neuvedené***I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: VZOREC 02

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita.

*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,

f - budovám typu L, M, R z přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací a veřejných prostranství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
Název znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 1201 m a více-0,30
II.Místní komunikace (I. až III. třídy), dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1201 m-0,20
III.Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy (samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových oblastech, obytné a pěší zóny)-0,25
IV.Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství)-0,10
2Charakter a zastavěnost územíI.V kat. území sídelní části obce*0,05
II.V kat. území mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce-0,05
III.V kat. území mimo sídelní části obce v nezastavěném území-0,30
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,03
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň0,00
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy zvyšující cenu - (např. sídlištní zeleň, venkovní úpravy)0,01 až 0,30
II.Bez dalších vlivů0,00
III.Vlivy snižující cenu- 0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,30
II.Možnost komerčního využití a dálnice0,90 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,60
Index: VZOREC

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2
0010016,77
0011014,94
0011212,88
0030018,10
004017,32
004116,44
005019,18
005117,50
0060012,79
0060211,38
0061011,73
006129,68
006408,90
006509,83
0070014,10
0071012,55
007409,46
0075010,37
0080013,59
0081011,80
008408,42
0085010,08
018118,61
0190110,92
019047,40
019119,95
019146,50
019416,96
019443,99
019518,47
019545,06
020018,17
020045,76
020117,34
020144,74
020415,47
020442,86
020516,26
020543,65
021105,41
021124,73
021134,26
021423,25
021432,68
021523,95
021533,48
022106,53
022125,82
022135,14
022424,10
022433,71
022524,73
BPEJKč/m2
022534,34
023106,16
023125,30
023134,98
024117,65
024144,10
024414,69
024442,28
024515,91
024542,83
029018,18
029045,06
029117,11
029144,00
029414,39
029442,19
029515,25
029542,62
032016,46
032043,10
032214,55
032242,28
032315,33
032342,44
032412,82
032441,66
032513,75
032541,96
037151,89
037161,56
037451,41
037461,20
037551,65
037561,32
038152,02
038161,67
038451,51
038461,25
038551,76
038561,40
039091,18
039191,18
039291,17
039391,18
039491,17
039691,16
040671,17
040681,17
040771,18
040781,17
040891,16
BPEJKč/m2
040991,17
041671,17
041681,17
041771,18
041781,17
041891,16
041991,17
055008,40
0560014,95
0570013,82
0580012,29
059009,73
0600017,37
0610015,06
0620013,73
063004,75
064015,66
064115,07
065012,78
065112,68
066011,48
067011,48
068111,47
068411,40
069011,76
070014,99
071014,13
072011,79
073111,30
073131,28
073411,26
073431,25
074111,30
074131,28
074411,26
074431,25
075411,40
075431,39
076411,40
076431,39
077691,16
077891,15
078691,16
078891,15
1010014,57
1011013,46
1011211,03
1030015,07
104016,03
104115,17
105017,82
105116,11
BPEJKč/m2
1060011,60
106029,73
106109,93
106128,29
106407,93
106508,47
1070010,21
107108,99
107406,85
107507,30
1080011,26
108109,68
108407,30
108507,85
1100014,73
1101013,42
1110012,69
1111011,09
111129,43
1130010,94
113109,76
113136,88
1140012,87
1141011,99
114409,75
1145010,31
118118,13
118145,49
118416,57
118443,91
118517,11
118544,22
119019,85
119046,39
119118,79
119145,22
119416,29
119443,30
119516,94
119543,83
120017,12
120044,49
120116,14
120143,43
120414,57
120442,40
120515,13
120542,63
121104,03
121123,20
121132,76
121422,39
BPEJKč/m2
121432,21
121522,64
121532,36
122104,97
122123,88
122133,44
122422,78
122432,55
122523,14
122532,72
123105,05
123124,07
123133,68
125019,56
125046,09
125117,89
125145,02
125416,24
125443,38
125516,74
125543,68
126017,55
126044,49
126116,42
126143,44
126414,66
126442,31
126515,20
126542,52
128019,00
128045,56
128117,38
128144,54
128415,52
128442,74
128516,09
128543,13
129017,55
129044,57
129116,56
129143,58
129414,71
129442,35
129515,23
129542,56
130018,43
130045,35
130117,24
130144,52
130415,46
130442,71
130516,10
BPEJKč/m2
130542,89
131015,43
131043,81
131114,82
131143,14
131214,65
131242,88
131343,14
131413,69
131442,29
131513,87
131542,54
132014,61
132042,87
132213,66
132242,48
132313,93
132342,55
132412,82
132441,96
132513,03
132542,09
133018,53
133045,41
133117,13
133144,27
133415,40
133443,05
133515,78
133543,25
137151,76
137161,35
137451,38
137461,20
137551,51
137561,25
138151,85
138161,50
138451,53
138461,23
138551,58
138561,31
139091,18
139191,17
139291,17
139391,17
139491,17
139591,17
139691,16
140671,18
140681,17
140771,18
140781,17
BPEJKč/m2
140891,16
140991,17
141671,18
141681,17
141771,18
141781,17
141891,16
141991,17
150017,23
150044,52
150116,24
150143,46
150414,59
150442,64
150515,13
150542,82
151114,86
151133,40
154114,13
154412,71
154512,94
156007,51
1550013,11
1570011,00
1580010,05
159007,81
1600015,05
1610013,87
1620010,39
163004,74
164014,89
164114,47
165012,66
165112,57
166012,95
167011,45
168111,43
168411,39
169011,70
170014,16
171013,29
172011,74
173111,28
173131,26
173411,25
173431,25
174111,28
174131,26
174411,25
174431,25
175411,39
175431,38
176411,39
176431,38
BPEJKč/m2
177691,16
177891,15
178691,16
178891,15
2010017,22
2011015,43
2011213,67
2020017,15
2021015,51
2021213,85
2030017,91
204017,91
2050110,09
205118,73
2060013,77
2060212,07
2061012,35
2061210,43
2064010,17
2065011,05
2070012,98
2071012,00
207409,65
2075010,21
2080013,26
2081011,78
208409,44
2085010,09
2090017,26
2091015,59
2100015,82
2101014,64
2110014,87
2111013,65
2120014,48
2121013,01
2121211,14
2121310,35
2130012,17
2131010,90
213137,82
2140014,37
2141012,88
2144010,68
2145011,16
2150013,95
2151012,34
2151210,54
215139,49
2154010,11
215428,56
215437,28
2155010,56
BPEJKč/m2
215529,23
215538,21
216028,02
217006,86
217206,00
217306,17
218118,34
218145,61
218416,74
218443,85
218517,12
218544,54
2190111,32
219047,40
219119,82
219146,46
219418,10
219444,69
219518,44
219545,06
220018,01
220045,68
220117,26
220144,89
220415,77
220443,35
220516,10
220543,65
221104,81
221123,93
221133,41
221422,82
221432,56
221522,98
221532,73
222105,53
222124,47
222134,18
222423,51
222433,03
222523,79
222533,41
223105,76
223124,99
223134,51
2250110,89
225047,28
225119,75
225146,29
225417,34
225444,20
225518,34
225544,92
BPEJKč/m2
226019,07
226045,91
226117,69
226144,90
226416,03
226443,14
226516,47
226543,51
2280111,33
228047,94
228119,85
228146,40
228418,03
228444,78
228518,30
228545,30
229019,58
229046,40
229118,18
229145,40
229416,52
229443,71
229516,97
229544,12
230019,98
230046,95
230118,72
230145,77
230417,05
230444,12
230517,34
230544,78
231016,78
231045,04
231116,05
231144,21
231414,97
231443,27
231515,31
231543,58
232015,94
232044,30
232215,12
232243,61
232315,40
232343,71
232414,22
232442,72
232514,43
232542,99
BPEJKč/m2
2330110,45
233046,45
233119,03
233145,36
233417,09
233443,54
233517,50
233543,87
237152,08
237161,59
237451,74
237461,35
237551,79
237561,49
238152,21
238161,82
238451,86
238461,53
238552,03
238561,58
239091,22
239191,20
239291,20
239391,20
239491,18
239591,20
240671,26
240681,25
240771,28
240781,26
240891,22
240991,24
241671,26
241681,25
241771,28
241781,26
241891,22
241991,24
2420012,89
2421011,25
2460010,83
246029,12
246109,38
246127,81
246136,42
247007,65
247026,30
247106,78
247125,47
247134,24
247423,81
247433,14
247524,39
BPEJKč/m2
247533,61
248117,78
248144,94
248416,11
248443,25
248516,61
248543,60
250017,70
250044,75
250116,61
250143,75
250414,83
250442,47
250515,38
250542,71
251115,78
251134,21
251414,24
251514,53
252016,86
252116,00
252414,43
252514,70
253016,57
253035,05
253115,76
253134,13
253414,12
253514,77
254114,91
254413,50
254513,90
255009,15
2560014,02
2570011,53
2580010,39
259008,51
2600017,03
2610014,63
2620010,21
263004,98
264015,67
264115,08
265013,33
265113,12
266011,45
267011,45
268111,43
268411,39
269011,69
270014,11
271013,27
272011,74
273111,43
BPEJKč/m2
273131,41
273411,39
273431,35
274111,43
274131,41
274411,39
274431,35
275411,39
275431,35
276411,39
276431,35
277691,15
277891,15
278691,15
278891,15
3010019,13
3011017,63
3011215,69
3020019,02
3021017,41
3021215,55
3030019,79
304019,64
304118,01
3050111,85
3051110,64
3060015,65
3060213,57
3061014,34
3061212,11
306409,75
306509,75
3070014,79
3071013,52
307408,99
307508,99
3080014,61
3081012,88
308409,67
308509,67
3090018,08
3091016,74
3100017,92
3101016,52
3110014,74
3111013,31
3120015,90
3121014,61
3121212,85
3121311,99
3130014,56
3131013,08
3131310,37
3140015,60
BPEJKč/m2
3141014,34
3144012,56
3145012,56
3150015,39
3151014,18
3151212,24
3151311,32
3154012,16
3154210,61
315439,67
3155012,16
3155210,61
315539,67
3160210,15
317008,96
317108,05
318118,66
318146,03
318417,48
318444,86
318517,48
318544,86
3190111,96
319048,73
3191110,73
319147,39
319419,31
319446,00
319519,31
319546,00
320019,34
320046,72
320118,35
320145,90
320417,28
320445,00
320517,28
320545,00
321105,70
321125,07
321134,45
321424,13
321433,66
321524,13
321533,66
322106,64
322125,77
322135,40
322425,13
322434,46
322525,13
322534,46
323107,40
323126,30
BPEJKč/m2
323135,85
324118,79
324146,19
324417,66
324445,30
324517,66
324545,30
3250111,06
325047,82
3251110,09
325146,70
325418,08
325445,56
325518,08
325545,56
3260110,11
326047,11
326118,68
326146,09
326417,51
326445,12
326517,51
326545,12
327017,48
327045,63
327116,62
327145,06
327415,72
327444,15
327515,72
327544,15
3280111,84
328048,63
3281110,52
328147,16
328419,17
328445,78
328519,17
328545,78
3290110,24
329046,96
329118,74
329145,92
329417,43
329444,98
329517,43
329544,98
3300111,13
330047,87
3301110,28
330147,05
330418,48
330445,67
330518,48
BPEJKč/m2
330545,67
331017,42
331045,92
331116,81
331145,22
331416,00
331444,55
331516,00
331544,55
332016,61
332045,06
332216,03
332244,51
332316,03
332344,51
332415,41
332443,91
332515,41
332543,91
3330111,73
333048,12
3331110,52
333146,35
333418,71
333445,08
333518,71
333545,08
337152,40
337161,94
337452,05
337461,69
337552,05
337561,69
338152,66
338162,05
338452,27
338461,77
338552,27
338561,77
339091,26
339191,25
339291,25
339391,25
339491,24
340671,25
340681,24
340771,25
340781,24
BPEJKč/m2
340891,22
340991,22
341671,25
341681,24
341771,25
341781,24
341891,22
341991,22
3420014,04
3421012,80
3430013,52
3431012,43
3440012,47
3441011,09
3450111,59
3451110,07
3460011,99
346029,85
3461010,71
346128,66
346137,64
347009,42
347027,91
347108,22
347127,17
347136,39
347425,96
347435,16
347525,96
347535,16
348117,89
348145,17
348416,69
348444,20
348516,69
348544,20
349117,73
349416,44
349516,44
350019,29
350045,95
350117,91
350144,98
350416,55
350443,98
350516,55
350543,98
351116,48
351134,86
351415,40
351515,40
352018,02
352116,92
352415,87
BPEJKč/m2
352515,87
353018,00
353036,02
353116,68
353135,06
353415,75
353515,75
354115,52
354414,54
354514,54
355009,91
3560015,77
3570012,95
3580013,29
3590010,08
3600018,77
3610015,51
3620012,10
363006,03
364016,35
364115,75
365015,15
365114,89
366011,43
367011,43
368111,42
368411,39
369011,67
370014,34
371013,56
372011,72
373111,42
373131,40
373411,39
373431,38
374111,42
374131,40
374411,39
374431,38
375411,39
375431,38
376411,39
376431,38
377691,16
377891,15
378691,16
378891,15
4010013,01
4011011,61
401129,20
4020013,32
4021012,16
402129,50
4030014,18
BPEJKč/m2
4080010,51
408109,38
408127,72
408407,47
408426,27
408507,96
408526,60
4090013,52
4091011,91
4100013,01
4101011,78
4110012,62
4111010,81
4120011,39
412109,96
412128,37
412137,35
413009,99
413108,64
413136,50
4140011,65
4141010,46
414408,29
414508,89
4150011,38
4151010,05
415128,22
415137,24
415407,94
415425,91
415435,22
415508,36
415526,89
415535,60
416025,83
418116,22
418143,42
418414,49
418442,25
418514,98
418542,56
419018,64
419045,12
419117,51
419144,19
419415,24
419442,62
419515,80
419542,79
420016,64
420044,29
420115,76
420143,32
420414,27
BPEJKč/m2
420442,27
420514,70
420542,44
421103,98
421122,90
421132,66
421422,39
421432,16
421522,51
421532,31
422104,85
422123,99
422133,61
422422,78
422432,57
422523,05
422532,68
423105,53
423124,74
423134,28
425018,36
425044,82
425117,23
425143,96
425414,88
425442,54
425515,46
425542,72
426017,46
426044,68
426116,25
426143,64
426414,34
426442,21
426514,70
426542,63
427015,56
427043,74
427114,85
427142,98
427413,74
427442,34
427513,96
427542,51
428018,57
428045,33
428117,50
428144,03
428415,24
428442,57
428515,61
428542,99
429016,46
429043,87
BPEJKč/m2
429115,67
429142,99
429414,11
429442,21
429514,38
429542,34
430016,94
430044,29
430115,94
430143,44
430414,34
430442,26
430514,90
430542,40
431015,90
431044,31
431115,22
431143,52
431414,26
431442,60
431514,45
431542,82
432015,36
432043,81
432114,74
432142,94
432413,71
432442,31
432513,93
432542,45
433018,74
433046,81
433117,82
433145,99
433416,29
433444,53
433516,81
433544,85
437151,62
437161,35
437451,38
437461,22
437551,41
437561,23
438151,87
438161,53
438451,55
438461,25
438551,58
438561,33
439091,20
439191,20
439291,18
439391,20
BPEJKč/m2
439491,18
439591,18
440671,20
440681,18
440771,20
440781,18
440891,17
440991,17
441671,20
441681,18
441771,20
441781,20
441891,17
441991,18
4420010,03
442108,44
4430010,16
443108,55
445017,65
445116,69
446007,32
446025,41
446106,24
446124,38
446133,46
447006,57
447025,41
447105,63
447124,54
447133,83
447422,99
447432,48
447523,33
447532,63
448114,53
448142,83
448413,69
448442,01
448514,35
448542,21
449114,22
449412,72
449513,27
450015,59
450043,82
450114,94
450143,05
450413,67
450442,44
450514,24
450542,60
451113,87
451132,98
BPEJKč/m2
451413,10
451513,32
452014,85
452113,95
452412,65
452512,81
453015,47
453033,92
453114,65
453133,05
453413,05
453513,61
454114,01
454412,59
454512,94
455006,07
4560010,51
457008,18
458007,65
459007,20
4600013,11
4610010,36
462009,07
463005,00
464015,51
464114,94
465014,22
465113,96
466011,41
467011,41
468111,40
468411,35
469011,62
470013,30
471012,72
472011,66
473111,40
473131,38
473411,35
473431,33
474111,40
474131,38
474411,35
474431,33
475411,35
475431,33
476411,35
476431,33
477691,15
477891,15
478691,15
478891,15
5080010,77
508109,37
BPEJKč/m2
508128,25
508408,35
508426,53
508508,35
508526,53
5090013,99
5091013,03
5100014,20
5101012,97
5110013,41
5111012,37
5120012,97
5121011,34
512129,83
512138,81
5130011,44
5131010,56
513137,75
5140012,77
5141010,90
514409,74
514509,74
5150011,76
5150210,19
5151010,24
515128,66
515137,70
515408,76
515427,32
515436,46
515508,76
515527,32
515536,46
516027,81
517006,89
517106,21
518117,70
518144,63
518416,11
518443,40
518516,11
518543,40
519018,68
519045,32
519117,67
519144,31
519416,40
519443,30
519516,40
519543,30
520017,31
520044,86
520116,26
520144,08
BPEJKč/m2
520415,40
520443,15
520515,40
520543,15
521104,21
521123,06
521132,50
521422,21
521431,87
521522,21
521531,87
522106,13
522125,08
522134,37
522423,60
522432,97
522523,60
522532,97
523106,46
523125,24
523134,91
525019,42
525046,21
525118,11
525144,79
525416,62
525443,51
525516,62
525543,51
526018,28
526045,09
526117,26
526144,39
526415,70
526443,21
526515,70
526543,21
527016,60
527044,57
527115,84
527143,96
527414,91
527443,26
527514,91
527543,26
528019,22
528045,95
528117,90
528144,70
528416,55
528443,37
528516,55
528543,37
529019,00
BPEJKč/m2
529046,09
529117,79
529145,00
529416,47
529443,69
529516,47
529543,69
530018,45
530045,07
530117,38
530144,28
530415,69
530443,22
530515,69
530543,22
531016,10
531044,68
531115,52
531143,99
531414,82
531443,41
531514,82
531543,41
532016,61
532044,47
532115,75
532143,90
532414,62
532443,23
532514,62
532543,23
533018,80
533045,33
533117,28
533143,92
533415,95
533442,72
533515,95
533542,72
537152,04
537161,64
537451,72
537461,43
537551,72
537561,43
538152,26
538161,76
538451,98
538461,51
538551,98
538561,51
539091,22
539191,20
539291,20
BPEJKč/m2
539391,20
539491,20
539591,20
539691,18
540671,22
540681,20
540771,22
540781,20
540891,18
540991,18
541671,24
541681,23
541771,24
541781,23
541891,20
541991,20
5420010,86
542109,00
5430010,20
543108,37
5440010,00
544108,55
545019,05
545117,81
546008,94
546026,96
546107,25
546125,75
546134,51
547007,04
547025,78
547105,95
547124,94
547134,29
547423,83
547433,35
547523,83
547533,35
548115,44
548143,14
548414,24
548442,40
548514,24
548542,40
549114,54
549413,56
549513,56
550017,12
550045,36
550116,34
550144,49
550415,35
550443,61
550515,35
BPEJKč/m2
550543,61
551114,85
551134,07
551414,16
551514,16
552016,65
552116,00
552415,16
552515,16
553016,29
553035,46
553115,68
553134,90
553415,04
553515,04
554114,30
554413,32
554513,32
555007,20
5560010,70
557008,71
558007,87
559007,07
5600012,74
5610010,24
562009,50
563005,39
564015,87
564115,22
565015,39
565115,13
566011,39
567011,39
568111,38
568411,34
569011,58
570012,74
571012,43
572011,62
573111,32
573131,31
573411,31
573431,30
574111,32
574131,31
574411,31
574431,30
575411,31
575431,30
576411,31
576431,30
577691,15
577891,15
578691,15
BPEJKč/m2
578891,15
6120012,73
6121011,29
612129,88
612138,86
6130011,00
613109,91
613137,26
6140012,01
6141011,02
614409,58
614509,58
616027,33
617006,85
617106,00
620017,00
620044,78
620216,19
620244,05
620316,19
620344,05
620415,31
620442,97
620515,31
620542,97
621104,54
621123,59
621133,12
621422,57
621432,35
621522,57
621532,35
622106,01
622125,25
622134,44
622423,93
622433,17
622523,93
622533,17
623105,52
623124,75
623134,28
624117,16
624144,86
624416,27
624444,04
624516,27
624544,04
626017,91
626044,94
626116,38
626143,73
626415,31
626442,86
BPEJKč/m2
626515,31
626542,86
627017,08
627045,13
627116,38
627144,57
627415,24
627443,67
627515,24
627543,67
628019,06
628046,22
628117,59
628145,15
628416,56
628444,30
628516,56
628544,30
629017,87
629044,86
629116,37
629144,01
629415,38
629442,94
629515,38
629542,94
631017,07
631045,22
631116,14
631144,68
631415,44
631443,96
631515,44
631543,96
632016,65
632044,82
632115,82
632144,30
632414,96
632443,65
632514,96
632543,65
637151,53
637161,22
637451,28
637461,15
637551,28
637561,15
638151,76
638161,26
638451,43
638461,17
638551,43
638561,17
BPEJKč/m2
639091,24
639191,23
639291,23
639391,23
640671,26
640681,25
640771,26
640781,25
640891,23
640991,23
641671,32
641681,30
641771,32
641781,30
641891,26
641991,26
6420010,55
642109,70
6430010,03
643108,80
643407,17
644008,96
644108,04
645018,59
645117,13
646008,20
646026,47
646107,08
646125,16
646134,08
647007,09
647025,87
647106,17
647125,12
647134,45
647423,93
647433,17
647523,93
647533,17
648114,97
648142,88
648413,76
648442,44
648513,76
648542,44
649114,55
649413,67
649513,67
650016,31
650043,69
650115,43
BPEJKč/m2
650142,90
650414,24
650442,27
650514,24
650542,27
651114,24
651133,25
651413,50
651513,50
652015,68
652114,88
652413,84
652513,84
655008,13
6560010,34
657008,00
658007,83
659006,64
6600011,30
6610010,54
662008,74
663005,36
664016,02
664115,41
665011,87
665111,82
666011,47
667011,40
668111,39
668411,35
669011,61
670013,54
671012,82
672011,65
673111,31
673131,30
673411,30
673431,28
674111,31
674131,30
674411,30
674431,28
675411,30
675431,28
676411,30
676431,28
677691,15
677891,15
678691,15
678891,15
711009,86
711109,03
712009,12
712107,77
BPEJKč/m2
712126,60
712135,77
713009,49
713108,30
713136,14
714008,86
714107,57
714406,24
714505,72
715008,86
715026,23
715107,28
715126,38
715135,59
715406,11
715424,98
715434,18
715505,61
715524,53
715533,88
716025,93
716105,86
717005,36
717104,11
718114,89
718142,76
718414,00
718442,25
718513,51
718542,13
720015,13
720042,82
720214,28
720242,47
720314,11
720342,45
720413,32
720442,09
720512,83
720541,84
721103,71
721122,76
721132,35
721422,08
721431,74
721521,82
721531,61
722105,47
722124,28
722133,64
722422,99
722432,60
722522,71
BPEJKč/m2
722532,40
723104,37
723123,90
723133,59
724115,91
724144,63
724415,08
724443,79
724514,81
724543,52
725017,86
725045,21
725116,77
725144,15
725415,22
725442,72
725514,85
725542,55
726017,00
726044,42
726115,93
726143,27
726414,61
726442,51
726514,03
726542,31
727016,11
727043,56
727114,82
727142,65
727413,48
727441,98
727513,12
727541,85
728017,72
728044,66
728116,18
728143,38
728414,90
728442,50
728514,24
728542,34
729018,08
729045,30
729117,04
729144,22
729415,60
729442,80
729515,07
729542,55
BPEJKč/m2
730017,52
730044,83
730116,26
730143,85
730414,83
730442,81
730514,61
730542,56
731015,70
731044,11
731114,85
731143,18
731413,92
731442,37
731513,56
731542,09
732016,34
732043,77
732115,14
732142,86
732414,07
732442,29
732513,41
732542,13
733017,32
733044,26
733115,82
733143,13
733414,34
733442,35
733513,90
733542,17
737151,40
737161,35
737451,38
737461,34
737551,35
737561,33
738151,55
738161,48
738451,50
738461,45
738551,48
738561,42
739091,24
739191,24
739291,24
739391,24
739491,23
739591,22
739691,22
740671,25
740681,24
740771,24
BPEJKč/m2
740781,23
740891,22
740991,22
741671,28
741681,25
741771,26
741781,24
741891,23
741991,22
743007,77
743106,57
744006,68
744105,57
746006,81
746025,68
746105,74
746124,44
746133,87
747006,03
747024,73
747104,75
747123,44
747132,87
747422,42
747432,12
747522,26
747532,01
748114,30
748142,26
748413,09
748441,84
748512,63
748541,72
749113,44
749412,81
749512,63
750015,35
750042,52
750114,04
750142,09
750412,79
750441,66
750512,42
750541,55
751113,69
751132,34
751412,37
751512,25
752015,12
752114,43
752413,58
752513,34
753014,34
BPEJKč/m2
753033,52
753113,79
753133,06
753413,27
753512,95
754113,01
754412,44
754512,29
755005,87
756007,79
757006,02
758005,29
759004,11
764014,60
764113,99
765012,76
765112,64
766011,34
767011,34
768111,33
768411,31
769011,34
770012,35
771012,11
772011,55
773111,33
773131,32
773411,31
773431,30
774111,43
774131,41
774411,40
774431,39
775411,40
775431,39
776411,31
776431,30
777691,15
777891,15
778691,15
778891,15
818113,01
818142,04
818412,43
818441,70
818512,16
818541,53
820013,25
820042,08
820212,73
820241,74
820312,44
820341,61
820412,19
BPEJKč/m2
820441,50
820511,82
820541,42
821102,33
821121,86
821131,51
821421,38
821431,20
821521,18
821531,16
822103,33
822122,55
822132,23
822421,98
822431,62
822521,58
822531,33
834015,08
834042,97
834214,08
834242,42
834313,38
834342,20
834412,98
834441,81
834512,52
834541,51
835015,33
835042,94
835214,36
835242,45
835313,51
835342,17
835412,86
835441,95
835512,48
835541,61
837151,33
837161,31
837451,31
837461,28
837551,30
837561,26
838151,43
838161,40
838451,41
838461,38
838551,39
838561,34
839091,17
839191,17
839291,17
839391,17
839491,17
BPEJKč/m2
839591,16
839691,16
840671,22
840681,20
840771,22
840781,20
840891,18
840991,17
841671,24
841681,22
841771,22
841781,22
841891,20
841991,18
848112,40
848141,74
848412,01
848441,57
848511,84
848541,41
849112,35
849412,10
849511,85
850013,23
850041,93
850112,44
850141,51
850411,95
850441,23
850511,66
850541,16
852013,15
852112,80
852412,54
852512,27
853013,06
853032,72
853112,83
853132,42
853412,45
853512,27
854112,59
854412,44
854512,33
855004,30
856005,24
858004,71
864014,59
864114,07
865013,26
865113,04
866011,31
BPEJKč/m2
867011,31
868111,31
868411,28
869011,31
870012,04
871011,82
872011,48
873111,23
873131,23
873411,22
873431,22
874111,23
874131,23
874411,22
874431,22
875411,22
875431,22
876411,22
876431,22
877691,15
877891,15
878691,15
878891,15
918112,26
918141,48
918411,81
918441,32
918511,49
918541,26
936013,93
936042,25
936212,90
936241,90
936312,28
936341,59
936412,21
936441,56
936511,79
936541,28
937151,28
937161,25
937451,26
937461,24
937551,24
937561,23
939091,16
939191,16
939291,16
939391,16
939491,16
939591,15
939691,15
940671,16
940681,16
BPEJKč/m2
940771,16
940781,16
940891,15
940991,15
941671,17
941681,16
941771,16
941781,16
941891,16
941991,15
BPEJKč/m2
950012,97
950041,82
950112,34
950141,53
950411,90
950441,30
950511,49
950541,18
955003,21
956003,88
BPEJKč/m2
958003,77
964013,50
964113,04
965012,44
965112,35
966011,28
967011,28
968111,26
968411,25
969011,28
BPEJKč/m2
970011,74
971011,59
972011,41
973111,20
973131,20
973411,18
973431,18
974111,20
974131,20
974411,18
BPEJKč/m2
974431,18
975411,18
975431,18
976411,18
976431,18
977691,15
977891,15
978691,15
978891,15

Vymezení pojmů

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.1)

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).

1) § 8 odstavec 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo položkyDůvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkuSrážka v %Přirážka v %
1.Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3.Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4.Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7.Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2.Jde-li o pozemky,
jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
2.12-3 km3-
2.23-4 km6-
2.34-5 km10-
2.4nad 5 km15-
3.Jde-li o pozemky,
jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených2)až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení (4 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)až o 25-
3.3- potřebou odvodnění4)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí 5)až o 30-
3.5- vlivem imisního zatížení6)
při středním znečištění až o 15 -
při silném znečištěníaž o 20 -

1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování.

2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.

4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

6. Imisním zatížením se pro účely této vyhlášky rozumí limitní:

• celková depozice vodíkových iontů,

pro střední zatížení 100 až 250 mg /m2/rok,

pro silné zatížení nad 250 mg /m2/rok.

Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Edafická kategorieVegetační stupeň
borový dubovýbuko-dubovýdubo-bukovýbukový jedlo-bukovýsmrko-bukovýbuko-smrkovýsmrkovýklečový
0123456789
X xerotermní1,241,331,933,853,20-----
Z zakrslá1,771,151,352,132,294,132,902,332,231,25
V skeletová2,790,001,764,453,033,033,462,912,231,74
M chudá1,802,741,812,403,032,782,272,812,230,00
K normální2,441,582,582,664,664,865,043,442,231,92
N kamenitá3,221,722,362,424,964,495,042,952,23-
I uléhavá-3,123,194,245,476,536,640,000,00-
Sstředně bohatá-3,333,426,006,376,716,715,092,81-
F svahová---7,186,536,696,695,203,38-
C vysýchavá2,272,292,473,213,965,07----
W bázická-2,026,305,745,875,91----
B bohatá-3,984,657,017,568,807,907,81--
H hlinitá-3,644,816,736,448,616,86---
D hlinitá-4,777,337,138,7510,168,44---
A kamenitá-3,123,055,667,336,466,45-3,36-
J suťová-3,440,005,40-6,730,00---
L lužní-7,166,351,95-1,613,02---
U údolní-5,490,005,59-6,490,00---
V vlhká-6,776,485,728,347,407,345,403,36-
O středně bohatá3,196,737,044,475,437,086,646,563,42-
P kyselá3,024,444,003,894,015,485,824,922,81-
Q chudá1,722,802,882,523,953,224,213,172,23-
T chudá1,891,612,662,880,003,102,902,752,23-
G středně bohatá3,602,006,525,485,986,406,484,922,81-
Rchudá2,02--2,175,683,956,342,812,231,25

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položkyKategorie lesů a další vlivySrážky až do %
1Lesy imisní
1.1- pásmo ohrožení A-60
1.2- pásmo ohrožení B-40
1.3- pásmo ohrožení C-20
2Lesy zvláštního určení
2.1- v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st.-30
2.2- v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody-30
2.3- v 1. zóně národního parku-40
2.4- v 2. zóně národního parku-20
2.5- ve zvláště chráněném území-20
2.6- v systému ekologické stability krajiny-30
3Tvar lesních pozemků
(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých nebo malých pozemků)
-20
4Omezené hospodaření na lesních pozemcích
Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
-50
5Lesní pozemek na antropogenní půdě
5.1- lomy k těžbě písku, hlíny apod.-20
5.2- na haldě, výsypce apod.-50
6Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku
6.1- edafické kategorie O, P, Q ve všech vegetačních stupních-20
6.2- edafické kategorie G, R, T, V ve všech vegetačních stupních-50
7Lesní pozemky s terénními překážkami
(rokle, důlní propadliny atd.)
- edafické kategorie B, K, M, S, W
ve všech vegetačních stupních označených u lesního typu na třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)
-40

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití budovyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.18.1..11264budovy pro zdravotnictví2 740
B46.21.14.6..11272budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2 830
46.21.19.9..11274budovy nebytové ostatní
C46.21.17.1..11263budovy škol, universit a pro výzkum2 538
D46.21.16.3..11261budovy pro společenské a kulturní účely2611
E46.21.63.1..11265budovy pro sport2 579
F46.21.14.3..1122budovy pro administrativu2 807
G46.21.19.1..1121budovy hotelů2 710
113012budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H46.21.14.2..1123budovy pro obchod a služby2 669
I46.21.18.2..1113011budovy bytové ostatní (sociální péče)2 239
J46.21.12.1..1112budovy vícebytové (typové)1 950
K46.21.12.2..1112budovy vícebytové (netypové)2 150
L46.21.13.1..1125111budovy pro průmysl2 786
M46.21.51.2.1125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní)3 076
N46.21.13.3.1125113budovy vodního hospodářství3 247
O46.21.15.2.112711budovy pro zemědělství rostlinná produkce2 695
12713budovy pro zemědělství živočišná produkce
P46.21.14.4.11241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 560
R46.21.14.5.11242garáže2 460
46.21.14.2.1123budovy pro opravu, údržbu vozidel
S46.21.13.2.11252budovy pro skladování a manipulaci2 231
Z46.21.15.3.112712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)2 115
Jednotkybyt v budově vícebytové typové J8 020
byt v budově vícebytové netypové K9 630
byt v budově ostatních typů (kromě budov typu J, K)-(cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,56)
nebytový prostor - garážové stání* v budově vícebytové4210
nebytový prostor - sklep v budově vícebytové3 800
nebytový prostor - ostatní účely (kromě sklepa a garážového stáni v bytových domech) ve všech typech budov-(cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,3)

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace Stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení budov

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LSvislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,RSvislé konstrukce vč. obvodového pláště- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
S,ZSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
NSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P,R, S, ZStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,
K,L,M,N,P,R,
Krytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,S,ZKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P,R,S,ZKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E,F,G,H,I,J, K, LÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,R,Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
S,ZÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,0,P,RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
S,ZÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M,N,O,P,R,S,ZVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O,P,R,S,ZSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N,O,P, R,S,ZDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KVrataNeuvažují se
L,M,N,O,P,R,S,ZVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LOknaZdvojená, dvojitá špaletová
M,N,O,P,R,S,ZOknaJednoduchá nebo kovová
14A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M,N,O,P,R,S,ZPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,RVytápěníTemperování lokálními topidly
N,O,S,ZVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
S,ZElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,R,Vnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
S,ZVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,R,Vnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
S,ZVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O,P,R,S,ZVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,ROhřev vodyMalé elektrické ohřívače, popř. bojler
S,ZOhřev vodyNeuvažuje se
22A,C,G,H,I,Vybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B,D,E,F,L,M,N,O, P,R,S,ZVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O,P,RVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
S,ZVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P,R,S,ZVýtahyNeuvažují se
25A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L,M,N,O,P,R,S,ZOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití halyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.16.3..21261budovy pro společenské a kulturní účely2 055
B46.21.63.1..21265budovy pro sport2 029
C46.21.14.2..2123budovy pro obchod1 996
D46.21.19.9..21273
1274
budovy ostatní jinde neuvedené(kulturní. Nebo historické památky, ostatní občanská výstavba)2 379
E46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl bez jeřábových drah1 620
F46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl s jeřábovými drahami1 731
G46.21.51.2..2125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní)2311
H46.21.14.4..21241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 348
I46.21.14.5..21242budovy garáží2 124
46.21.14.2.2123budovy pro opravu, údržbu vozidel
J46.21.13.2..21252budovy pro skladování a manipulaci1 599
K46.21.15.3..212711 12712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)1 468
L46.21.15.2..212713budovy pro zemědělství (živočišná produkce)1 930
M46.21.13.3..2125113budovy pro vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)2 424
Jednotkabyt ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,8
nebytový prostor ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,55

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení hal

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,DSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 × opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H,I,LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,DStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných
E,F,G,H,I,J, K,L,MStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D,E,F,G, H,I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H,I,J, K,L,MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J,KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,DVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H,I,J,K, L,M,SchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H,I,J,K, L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H,I,J,K, L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaZdvojená, dvojitá špaletová
E,F,G,H,I,J,K, L,MOknaJednoduchá nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H,I,J,K, L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové;akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,IVytápěníTemperování lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F, G,H,I,L,MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H,I,L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H,I,L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,H,I,L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H,I,J,K, L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,H,I,L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H,I,J,K, L,MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H,I,J,K, L,MOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo položkyKonstrukceKoeficient K1 pro
budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,040
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků (CZ-CC 111 a 112; SKP 46.21.11):

a) se střechou šikmou nebo strmou:

Tabulka č. 1

Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažíPodsklepený
s jedním*) nadzemním podlažímse dvěma*) nadzemními podlažímis jedním*) nadzemním podlažímse dvěma*) nadzemními podlažími
Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 290B1 975C2 130D1 900
železobetonová - monolitickáE2 495F2 140G2 340H2 065
železobetonová - montovanáCH2 390I2 050J2 235K1 975
dřevěnáL2 080M1 780N1 925O1 705

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

- V případě účelového využití podkroví se cena stavby z tabulky č. 1 se vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

stavbaHodnota koeficientu pro úpravu ZC
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzem. podlažími
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0501,040
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0901,075
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,1201,100

b) s plochou střechou:

Tabulka č. 3

Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažímis jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažími
Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 495B2 150C2 320D2 070
železobetonová - monolitickáE2 720F2 330G2 550H2 250
železobetonová - montovanáCH2 605I2 235J2 435K2 150
dřevěnáL2 280M2 000N2 125O1 905

II. Základní cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Tabulka č. 4

Rodinný důmÚčel užití jednotky:Kč za m2 podlahové plochy
byt(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,6
nebytový prostor - garáž(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,4
nebytový prostor ostatní kromě garáže(cena dle typu stavby v tab. 1 příp.2, nebo 3) × konst. 4,5

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce, počtu nadzemních podlaží a podsklepení

Tabulka č. 5

Svislé konstrukce:Podsklepení stavbyPočet nadzemních podlaží:Typ:
zděnénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímA
se dvěma podlažímiB
podsklepenýs jedním podlažímC
se dvěma podlažímiD
železobetonové monolitickénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímE
se dvěma podlažímiF
podsklepenýs jedním podlažímG
se dvěma podlažímiH
železobetonové montovanénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímCH
se dvěma podlažímiI
podsklepenýs jedním podlažímJ
se dvěma podlažímiK
dřevěnénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímL
se dvěma podlažímiM
podsklepenýs jedním podlažímN
se dvěma podlažímiO

Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

Tabulka č. 6

Číslo položkyTyp RD, rekr. chalupy a domkuKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1všechnyzákladyběžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E,F, G,Hzdivozdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH,I,J,Kzdivomontovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L,M,N,Ozdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7všechny kromě L,M,N,Ovnitřní omítkyvápenné štukové
L,M,N,Ovnitřní omítkymalby, tapety
8všechny kromě L,M,N,Ofasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L,M,N,Ofasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12všechny kromě L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené
13všechny kromě L,M,N,Ooknadvojitá špaletová nebo zdvojená
L,M,N,Ooknazdvojená
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15všechny kromě L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rekreační a zahrádkářské chaty:

CZ-CC 111; SKP 46.21.11.4.

Tabulka č. 1

Rekreační chaty Zahrádkářské chatyNepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažíPodsklepené
Svislá konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 750A,B1 650
dřevěná srubováC,D1 360C,D1 260
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmE,F1 280E,F1 310
montovaná na bázi dřevní hmotyG,H1 400G,H1 440
dřevěná jednostranně obíjenáI850I930

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. nad 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- dřevěné srubovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD
- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF
- montované na bázi dřevní hmotyse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíG
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíH
- dřevěné - jednostranně obíjenés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíI

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Tabulka č. 4

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTyp
ABCD
1Základyizolovanéneizolované
2Podezdívka jen u typu Ijakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3Obvodové stěnyzděné v tl. nad 15 cm a do tl. 30 cmdřevěné - srubové tl. 16 cm
4Stropyjakékoli spalné, polospalné, nespalnédřevěné, spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy
7Klempířské konstrukceúplné z pozink. plechužlaby a svody z pozinkovaného plechu
8Úprava povrchůomítky vnitřní štukové vnější štukové, břizolitnátěry nebo impregnace
9Schodištějakékoli kromě žebříkového
10Dveředřevěné plné nebo náplňovéjakékoli dřevěné
11Oknazdvojenájednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektroinstalacesvětelná a motorová
15Rozvod vodystudené i tepléneuvažuje se
16Zdroj teplé vodybojlerneuvažuje se
17Rozvod propan-butanuanoneuvažuje se
18Kanalizacez kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchyneuvažuje se
19Záchodsplachovacísplachovací i suchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo, sprchaumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporákkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák
Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTyp
EFGHI
1Základyneizolovanéizolovanéneizolované
2Podezdívkajakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3Obvodové stěnyoboustranně obité, zdivo do tl. 15 cmmontované na bázi dřevní hmotyjednostranně obité
4Stropydřevěné, spalnéna bázi dřevní hmotydřevěné spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásyplechová, asfaltové pásy
7Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechuúplné z pozink. plechužlaby a svody z poz. plechu
8Úprava povrchůnátěry, impregnace nebo jakákoli omítkanátěry, nástřiky nebo omítka na pletivonátěry, impregnace
9Schodištějakékoli kromě žebříkovéhonení
10Dveřejakékoliv dřevěné
11Oknajednoducházdvojenájednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná
15Rozvod vodyneuvažuje sestudenéneuvažuje se
16Zdroj teplé vodyneuvažuje se
17Rozvod propan-butanuneuvažuje seanoneuvažuje se
18Kanalizaceneuvažuje sez kuchyně, WC, umyvadloz kuchyněneuvažuje se
19Záchodsplachovací i suchýsuchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Garážnepodsklepená nebo podsklepená do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepená
Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. 15 cm a více, montovaná, železobetonováA,B1 375A,B1 235
kovová, plechováC1 045C990

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení:

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. 15 cm a více, montované, železobetonovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- kovové, plechovés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíC

II. Standardní vybavení garáží

Tabulka č. 4

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTypy
ABC
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 20 cmzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 30 cmkovová kostra opláštěná plechem
3Stropyjakékoliv, bez rozlišení druhu a materiáluneuvažuje se (funkci plní krov)
4Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
5Krytinaplechová pozinkovaná, asfalt, pásyplechová
6Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7Úpravy povrchůjakékoliv omítky, spárované zdivonátěry
8Dveřejakékoliv dřevěné nebo kovovékovové
9Oknajednoduchá
10Vratajakákoliv standardní, roletaplechová
11Podlahybetonové, dlažbabetonové
12Elektroinstalacesvětelná, popř. motorováneuvažuje se

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Vedlejších stavebNepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlažíPodsklepené
Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 250A,B1 140
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmC,D1 055C,D1 015
dřevěná jednostranně obíjená, kovováE,F970E,F950
přístřeškyG750G780

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. nad 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD
- dřevěné jednostranně obíjené, kovovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF
- přístřešky-jakákoliv svislá tyčová (pilířová) konstrukces plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíG

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp
ABCD
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 1530 cmzděné, betonové tl. 1530 cmoboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm
3Stropyjakékoliv bez rozlišení druhu materiálu
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské konstrukcežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůjakékoliv omítkynátěry, impregnace, popř. omítka
8Schodištědřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovové kromě svlakovýchdřevěné nebo kovové
10Oknazdvojená, popř. jednoduchá
11Podlahybetonové, dlažby
12Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná, popř. motorová
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp
EFG
1Základyzákladové pásy a patkyzákladové patky
2Obvodové stěnyjednostranně obíjenépilířky z jakéhokoli materiálu
3Stropydřevěné, popř. kovovéneuvažují se
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv bez podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské konstrukcežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůnátěry, impregnacenátěr, popř. omítka pilířků
8Schodištědřevěnéneuvažuje seneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovovéneuvažují se
10Oknajednoducháneuvažují se
11Podlahybetonové, dlažbyneuvažují se
12Elektroinstalacesvětelnáneuvažuje se

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ - CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
1.1230..46.21.51.3Věže chladicí a odplynovače--3 4673 1506 141
1.2230..46.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.3230..46.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345678
2.122123246.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod819826403359-16197554-1640
2.2125232
222232
46.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod732821492600189524897300--
2.312522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)395520633137-11073509--
2.412522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství369820421894-98630451702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bází dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

3. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
3.124205246.21.64.5Opěrné zdi293023503225-3750--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků

2 zděná z kamene

3 monolitická betonová tyčová

4 monolitická betonová plošná

5 montovaná z dílců betonových tyčových

6 montovaná z dílců betonových plošných

7 z jiných materiálů.

4. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
4.12141146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
4.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
4.346.21.21.4Mosty průmyslové, lávky pro chodce10 5271431012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

5. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
123456
5.1211112
211211
46.23.11. 2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
5.2211123
211223
46.23.11. 4Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

6. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234
6.121346.23. 14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1. TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 × cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

7. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
123456789
7.124246.39.99Úprava území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
7.224146.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628-408-262-
7.3124146.21.64 .3Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)--4 8763 9504 2102 8603 097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

8. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
8.121246.23.13. 1Spodek drah kolejových7 2867 9768 250--2 976-
8.246.23.13. 2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5 5107 7334 3896 326---
8.346.23.13. 2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9 02812 6717 192----
8.446.23.13. 5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)13 95815 12072155 2018 657--
8.546.23.13. 5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8 33911 7056 6437 79710 056--
8.646.23.13. 9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2 380
8.746.23.13. 9Dtto - nezadlážděných------1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutněná

7 ostatní

9. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektCena Kč za 1 kus
9.121246.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
9.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
9.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
9.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
9.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
10.1221446.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů5931 323-267-
10.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
10.3222446.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
10.4221446.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
10.546.21.35.9Vedení slaboproudá podzemní kabelová1 924----
10.621246.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

11. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
11.1214246.21.22.1Tunely4 114----
11.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
11.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
11.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
11.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4318-
11.646.21.22.6Vrty----10 362
11.7222246.25.22.1Studny vodárenské2 523----
11.8214246.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

12. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2212 - dálková vedení,
2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
1234
12.180 mm1 6401 3441 840-
12.2100 mm2 0631 3442 2382 176
12.3200 mm2 8772 1662 9392 859
12.4300 mm4 4403 0454 3304 034
12.5400 mm-4 0844 7565 316
12.6600 mm-5 4927 7768 903
12.7800 mm-9 97812 226-
12.81000 mm-13 82115 920-
12.91200 mm-18 09120 231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

13. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2223 SKP 46.21.41.4
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
1234
13.1300 mm2 1631 7852 0821 981
13.2400 mm2 6501 9552 2782 831
13.3500 mm-2 3462 8222 856
13.4600 mm-3 0433 6553 757
13.5800 mm-3 8004 3784 488
13.61000 mm--5 355-
13.71200 mm--6 273-
13.81400 mm--10 839-
13.91600 mm--14 009-
13.02200 mm--21 052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 222214 SKP 46.21.42.1
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (místní)Jmenovitá světlost potrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/125
14.1A/a:Podzemní vedení8 99610 17710 72511 40414 39415 225
Dvojitý kanál žl + žl
14.2A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový6 8338 9709 44810 03112 34613 486
14.3A/c: Společný kanál příklopový7 5648 8709 73810 20712 77813 739
14.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
14.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 221214 SKP 46.21.32.4
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (dálková)Jmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
14.6A/a:Podzemní vedení16 78719 24821 22025 96730 395
Dvojitý kanál žl+žl
14.7A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
14.8A/c:Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
14.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910 511
14.0C: Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A : Podzemní vedení

A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový

A/c : Společný kanál příklopový

B : Pozemní vedení

C : Nadzemní vedení

15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2222 SKP 46.21.42.2
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (místní)Jmenovitá světlost potrubí DN
2×1002×1502×2002×3002×4002×500
A: Podzemní vedení
15.1A/a:Příklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
15.2A/b:Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
15.3B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
15.4C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2212 SKP 46.21.32.5
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (dálková)Jmenovitá světlost potrubí DN
2×6002×8002×10002×12002×1400
A: Podzemní vedení
15.5A/a:Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
15.6A/b:Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
15.7B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
15.8C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál

A/b: Žlabový systém

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

16. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2214 SKP 46.21.34.1
Číslo položkyObjektve volném terénuv zastavěném prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
16.13 × 50 až 90347572428713
16.23 × 120 až 150407713510816
16.33 × 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV
16.43 × 95 až 1507751 0478761 591
16.53 × 1858471 6328971 835
Kabelové vedení 35 kV
16.63 × 95 až 1507871 6928901 896
16.73 × 185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Cena v Kč

CZ-CC 2224 SKP 46.21.43.2
Číslo položkyObjektza 1 m délky vedení (včetně podílu ceny sloupů)za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
16.8parkovými do 4 m38012 000
16.9uličními do 8 m58022 000
16.0uličními přes 8 m1 03030 000

17. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2153 SKP 46.24.12.6
Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
123456
17.1Drenáže odvodňovací55---115-
17.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
17.3Odvodnění ostatní--1 356---
17.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
17.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
1456
17.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
17.7Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté---67 179
17.8Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

18. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektůKonstrukční charakteristika
12
18.1215246.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
18.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
18.346.24.12.3Hráze ochranné152-
18.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
18.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy*)

Cena Kč za 1 m délky**)

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
19.1215246.24.12.8Nádrže na tocích*)1 738481--5 405--
19.246.24.12.9Úpravy vodních toků**)-6 6799 1686 366-3 6513 476
19.3215146.24.12.1Kanály (mimo odvodnění a závlahy)**)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
20.150 mm585-
20.263 mm-340
20.365 mm670-
20.480 mm740-
20.590 mm-435
20.6100 mm875-
20.7110 mm-510
20.8125 mm1 020-
20.9150 mm1 410-
20.10160 mm-760
20.11200 mm1 780-
20.12225 mm-1 210
20.13250 mm2 395-
20.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
21.150 mm1 215-
21.263 mm-970
21.365 mm1 300-
21.480 mm1 370-
21.590 mm-1 275
21.6100 mm1 715-
21.7110 mm-1 350
21.8125 mm1 660-
21.9150 mm2 250-
21.10160 mm-1 605
21.11200 mm2 620-
21.12225 mm-2 050
21.13250 mm3 445-
21.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

volný terén

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
22.150 mm640-
22.263 mm--
22.365 mm735-
22.480 mm810-
22.590 mm--
22.6100 mm960-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 120-
22.9150 mm1 520-
22.10160 mm--
22.11200 mm1 900-
22.12225 mm--
22.13250 mm2 530-
22.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
23.150 mm1 265-
23.263 mm--
23.365 mm1 368-
23.480 mm1 440-
23.590 mm--
23.6100 mm1 802-
23.7110 mm--
23.8125 mm1 960-
23.9150 mm2 358-
23.10160 mm--
23.11200 mm2 740-
23.12225 mm--
23.13250 mm3 576-
23.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

24. Regulační stanice plynu (označení RS)

CZ-CC 222129 SKP 46.21.51.9
Číslo položkyOznačeníVýkon při minimálním vstupním tlaku (m3/h)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena Kč/ks
STL - NTL
24.1RS 40040011405 000
24.2RS 1200120021735 000
24.3RS 2000200021790 000
24.4RS 30003000211 010 000
VTL - STL (bez meziodběru)
24.5RS 20020011488 000
24.6RS 20020021570 000
24.7RS 50050011510 000
24.8RS 1200120012625 000
24.9RS 1200120021790 000
24.10RS 1200120022960 000
24.11RS 2000200021933 000
24.12RS 2000200022971 000
24.13RS 3000300021977 000
24.14RS 30003000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

25. Trafostanice

CZ-CC 221441 SKP 46.21.51.9
Číslo položkyPopisVýkon
100 kVA160 kVA250 kVA400 kVA
Stožárová (v Kč/ks)
25.1Trafostanice VN/NN jedno sloupová Betonový sloup EPV150 000170 000--
25.2Trafostanice VN/NN dvousloupová Betonový sloup EPV300 000320 000--
Kobková (v Kč/ks)
25.3Transformátor olejový295 000310 000340 000370 000

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.2

Tabulka č. 1

Číslo položkyPři hloubce při průměru (vnitřním) do 150 cm včetněKč za mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1od 0 m do 5 m včetně1 9501 2109 480
2nad 5 m do 10 m včetně3 8102 05410 780
3nad 10m5 2002 77211 990

II. Ceny vrtaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.1

Tabulka č. 2

Číslo pol.Průměr (vnitřní)Hloubka studny*Kč za m**Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1do 150 mm včetněod 0 do 10 m včetně9752 1409 660
2nad 10 m do 25 m včetně12102 41012 720
3nad 25 m1 6402 82012 840
4nad 150 mm do 300 mm včetněod 0 do 10 m včetně14552 1409 660
5nad 10 m do 20m včetně1 7902 41012 720
6nad 20 m2 3802 77012 840
7nad 300 mm do 500 mm včetněod 0 do 10 m včetně2 3552 1409 660
8nad 10 m do 20m včetně2 8902 41012 720
9nad 20 m3 4902 77012 840

* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.

** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost
1 Vodovody CZ-CC 2222
1.1vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1Přípojka vody DN 25 mmm34040 - 60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmm36040 - 60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmm42040 - 60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovým15025 - 50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemním18540 - 60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastové
1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmm35545 - 55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmm38545 - 55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmm46545 - 55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3 OP3 50040 - 60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010 - 30
2 Kanalizace CZ - CC 2223
2.1Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 18080 - 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 45080 - 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 81080 - 100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 24080 - 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 55580 -100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 99080 - 100
2.2Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus7 50080 - 100
2.2.2dtto - hloubka 3,00 mkus9 45080 - 100
2.2.3dtto - hloubka 4,00 mkus12 50080 - 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080 - 100
2.2.5dtto - hloubka 3,00 mkus13 00080 - 100
2.2.6dtto - hloubka 4,00 mkus14 80080 - 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080 - 100
2.2.8dtto - hloubka 3,00 mkus12 00080 - 100
2.2.9dtto - hloubka 4,00 mkus16 60080 - 100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080 - 100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030 - 90
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na beton, desku s obetonovánímm3 OP3 62070 - 90
2.4Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1do 15 m3 OPm3 OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15 m3 OPm3 OP2 80080 - 100
2.4.3Septiky celoplastové osazené na betonovou desku s obetonováním do 15 m3 OPm3 OP3 38090 - 110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090 - 110
2.5Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s obetonováním včetně technologického vybavení
2.5.1Pro 3-5 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus23 50050 - 70
dtto - technologiekus15 70020 - 30
2.5.2Pro 6-10 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus29 53050 - 70
dtto - technologiekus18 87020 - 30
2.5.3Pro 11-16 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus31 19050 - 70
dtto - technologiekus19 11020 - 30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus66 94050 - 70
dtto - technologiekus28 69020 - 30
2.5.5Pro 21-35 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus106 74050 - 70
dtto - technologiekus43 60020 - 30
2.5.6Pro 36- 50 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus127 22050 - 70
dtto - technologiekus49 48020 - 30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus192 77050 - 70
dtto - technologiekus54 38020 - 30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus246 24050 - 70
dtto - technologiekus65 46020 - 30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus388 54050 - 70
dtto - technologiekus97 10020 - 30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus392 20050 - 70
dtto - technologiekus98 10020 - 30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus483 96050 - 70
dtto - technologiekus120 99020 - 30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus547 23050 - 70
dtto - technologiekus136 80020 - 30
2.5.13Pro 310 -350 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus648 57050 - 70
dtto - technologiekus162 15020 - 30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus751 28050 - 70
dtto - technologiekus187 82020 - 30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus824 44050 - 70
dtto - technologiekus206 11020 - 30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus843 98050 - 70
dtto - technologiekus212 25020 - 30
2.6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060 - 80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060 - 80
2.7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m OPm3 OP15 029 60 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP9 390 60 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP4 425 60 - 80
3 Elektrická síť CZ -CC 2224
3.1Přípojky elektro
3.1.13 fázová, příp. NN pro rodinné domy
kabel AL 16 mm2 v zemim14040 - 60
3.1.2kabel AL 4×16 mm závěs, kabelemm12540 - 60
3.1.3kabel AL 16 mm2 vzdušné vedením24020 - 40
3.1.4kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovám28020 - 40
3.1.5kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovám45020 - 40
3.1.6kabel AL 25 mm2 zemní kabelm19540 - 60
3.1.7kabel A1L50 mm2 zemní kabelm21540 - 60
3.2Pilíře pro elektroměry
3.2.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihelm32 81060 - 80
3.2.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděnýz vápenopískových nebo šamotových cihelm35 47060 - 80
3.2.3Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 12030 - 50
3.2.4dtto SP 4kus5 42030 - 50
3.2.5dtto SP 5kus5 83030 - 50
3.3Skříně pro rozvody
3.3.1Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, včetně skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 × 300 mmkus6 90030 - 50
3.3.2dtto 950 × 300 mmkus9 33030 - 50
3.3.3dtto 1150 × 300 mmkus10 92030 - 50
3.3.4dtto 1440 × 300 mmkus12 70030 - 50
3.3.5dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 × 300 mmkus12 90030 - 50
3.3.6dtto 1150 × 300 mmkus15 94030 - 50
3.3.7dtto 1440 × 3000 mmkus18 38030 - 50
4Plynovody CZ-CC 2221
4.1Plynová přípojka do DN 40m30530 - 50
4.2Domácí regulátorkus3 00020 - 40
4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060 - 80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060 - 80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2m33 78060 - 80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060 - 80
5Drenáže CZ-CC 215342 SKP 46.24.12.6
5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mmm5530 - 50
5.1.2dtto 80 mmm14230 - 50
5.1.3dtto 100 mmm16030 - 50
5.1.4dtto 130 mmm17530 - 50
5.2.1Drenáže z trubek PVC 65 mmm4040 - 60
5.2.2dtto 90 mmm6540 - 60
5.2.3dtto 110 mmm7540 - 60
6Topné kanály CZ-CC 2222
6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmm2 01540 - 60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cmm2 50040 - 60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cmm3 30040 - 60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmm2 01040 - 60
6.2.2dtto 95/55 cmm2 20040 - 60
6.2.3dtto 100/70 cmm2 70040 - 60
7Potrubí tepelné izolované CZ - CC 2222
7.1DN40m12020 - 40
7.2DN50m14020 - 40
7.3DN70m16520 - 40
7.4DN80m19020 - 40
7.5DN100m23520 - 40
7.6DN 150m37020 - 40
8Zpevněné plochy mimo silnice a letiště CZ -CC 211 SKP 46.23.11.5
8.1Plochy s povrchem prašným
8.1.1Škvárové tl. do 150 mmm24510 - 20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mmm29510 - 20
8.2.Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1tl. 10 cmm223540 - 60
8.2.2tl. 15 cmm229040 - 60
8.3Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040 - 60
8.3.2dtto do lože z MCm226040 - 60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040 - 60
8.3.4dtto, lože z MCm227040 - 60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540 - 60
8.3.6dtto, lože z MCm225540 - 60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040 - 60
8.3.8dtto do lože z MCm218040 - 60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonu m228540 - 60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540 - 60
8.3.11dtto, lože z MC m237040 - 60
8.3.12z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože m222040 - 60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040 - 60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm21 27040 - 60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísekm26520 - 40
8.3.16dtto, bez mezer na MCm237040 - 60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MC m229520 - 30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetační m234020 - 30
8.3.19panely silniční tl. 150 mmm21 18040 - 60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové lože m217540 - 60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MCm226040 - 60
8.3.22dtto, nastojato, pískové ložem233040 - 60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MC m238540 - 60
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového ložem251040 - 60
8.3.25dtto, špalíky dubovém247040 - 60
8.3.26pražce impregnované do štěrkopískového ložem251040 - 60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mmm251540 - 60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm m256040 - 60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mmm248040 - 60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm m252540 - 60
8.4Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm27040 - 60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040 - 60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040 - 60
8.4.4z betonu asfaltového tl. 40 mmm36040 - 60
8.4.5dtto tl. 50 mm m247540 - 60
9Obrubníky a krajníky CZ-CC 211 SKP 46.23.11.5
9.1Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložem18540 - 60
9.2dtto z drobných 120 mm do betonového ložem7040 - 60
9.3z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kamenivam15040 - 60
9.4kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložem50040 - 60
9.5monolitický do průřezu 0,01 mm16040 - 60
9.6dtto do 0,015 m2m24040 - 60
9.7dtto do 0,05 m2m35040 - 60
9.8betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového ložem8040 - 60
9.9krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivom10040 - 60
9.10obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonum57040 - 60
9.11dtto, ležatý 30 × 20m67040 - 60
9.12Obrubníky betonové - montované
do průřezu 0,015 m2, lože z betonu
m26540 - 60
9.13Obrubníky betonové - montované
do průřezu 0,05 m2, lože z betonu
m37040 - 60
10Rigoly CZ-CC 211 SKP 46.23.11.
10.1Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivam16540 - 60
10.2dtto do MC nebo betonového ložem23040 - 60
10.3z betonových desek, lože z kamenivam15040 - 60
10.4dtto, lože z betonum22540 - 60
10.5ze žlabovek TMB, lože z kamenivam12040 - 60
10.6z monolitického betonum24040 - 60
11Opěrné zdi CZ-CC 242052 SKP 46.21.64.5
11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cmm24010 - 30
11.2z kamenné rovnaninym3 OP1 15030 - 50
11.3z lomového kamenem3 OP1 85030 - 50
11.4monolitické z prostého betonum3 OP2 10040 - 60
11.5monolitické ze železového betonum3 OP2 40040 - 60
11.6montované z prefa dílcům3 OP2 85040 - 60
11.7cihelném3 OP2 33040 - 60
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedém281040 - 60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné m292040 - 60
11.10z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedém289040 - 60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevném21 03540 - 60
12Schody venkovní a předložené CZ-CC 242089 SKP 46.21.64.5
12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.m18510 - 30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkum20010 - 30
12.3cihelné na terénm21530 - 50
12.4betonovém22540 - 60
12.5betonové s teracem na terénm29540 - 60
12.6žulové stupně, lože z pískum1 00040 - 60
12.7z lomového kamene do pískum19040 - 60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovaném71040 - 60
13Ploty CZ-CC 242091*) SKP 46.21.64.4
13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.24010 - 30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěremm2 pohl. pl.29020 - 40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.45020 - 30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítkam2 pohl. pl.72020 - 30
13.3.1Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.84030 - 40
13.3.2Plot z kovových profilů - kovářské provedení, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.1 65040 - 50
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl.60040 - 60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl.78040 - 60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.43520 - 30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.33720 - 30
13.6.2dtto s lištovánímm2 pohl. pl.38020 - 30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm2 pohl. pl.45220 - 30
13.6.4dtto s lištovánímm2 pohl. pl.54020 - 30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním2 pohl. pl.79040 - 60
13.8dtto, tl. 20 - 30 cmm2 pohl. pl.1 13540 - 60
13.9dtto, tl. nad 30 cmm3 OP nadzem. části3 75040 - 60
13.9.1Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, tl. do 20 cm, beton, základm21 25040 - 60
13.10Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťkum3 OP nadzem. části3 50040 - 60
13.11Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěrm2 pohl. pl.64520 - 30
13.12Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patekm2 pohl. pl.55520 - 30
13.13Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výška do 20 cmm15020 - 30
13.14Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cmm1 20040 - 60
13.15Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cmm95040 - 60
13.16Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárováním1 30040 - 60
13.17Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedám78040 - 60
13.18Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevnám84540 - 60
14Plotová vrátka CZ - CC 242091*) SKP 46.21.64.4
14.1Vrátka dřevěná včetně sloupkůkus1 27020 - 30
14.2Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus1 45010 - 30
14.3Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus1 60020 - 30
14.3.1Vrátka ocelová s dřevěnou výplníkus1 50020 - 30
14.3.2Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedeníkus3 20030 - 40
14.4Vrata dřevěná včetně sloupkůkus3 30020 - 30
14.5Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus3 42010 - 30
14.6Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus3 70020 - 30
14.6.1Vrata ocelová s dřevěnou výplníkus3 60020 - 30
14.6.2Vrata z ocelových profilů - kovářské provedeníkus6 90030 - 40
14.7Elektrický pohon u vrátek a vratkus5 80010 - 30
15Zemní sklep CZ-CC 242 SKP 46.39.99
15.1Zemní sklep zděný nebo betonovým3 OP1 80040 - 60
16Hnojiště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
16.1Hnojiště cihelné, bez omítkym3 OP1 30040 - 60
16.2Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP1 42040 - 60
16.3Hnojiště betonovém3 OP1 10040 - 60
16.4Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040 - 60
17Pískoviště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
17.1Pískoviště s dřevěným rámemm2 ZP70010 - 30
17.2Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2 ZP1 10040 - 60
18Pařeniště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
18.1Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2 ZP82510 - 30
18.2Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2 ZP1 37540 - 60
19Skleníky a fóliovníky CZ-CC 127113 SKP 46.39.99
19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010 - 30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010 - 30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010 - 30
19.4Fóliovníky skružovém2 ZP9105 -10
20Zahradní květinové jezírko CZ-CC 242 SKP 46.39.99
20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2 ZP2 10040 - 60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP1 20040 - 60
21Bazén venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
21.1Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolacem3 OP1 82540 - 60
22Venkovní záchod CZ-CC 242 SKP 46.39.99
22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030 - 50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040 - 60
23Altán zahradní CZ - CC 242051 SKP 46.39.99
23.1Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecham2 ZP3 25040 - 60
24Udírna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3 OP2 01040 - 60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP4 10040 - 60
25Komíny samostatné CZ-CC 242 SKP 46.39.99
25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP1 94040 - 60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP3 83040 - 60
26Lávka CZ-CC 242 SKP 46.39.99
26.1Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP1 30020 - 50
26.2Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP2 10040 - 60
27Věšák na prádlo CZ-CC 242 SKP 46.39.99
27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrůkus59010 - 30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U včetně betonových patek a nátěrůkus87010 - 30
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem včetně betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mmkus1 05010 - 30
27.4dtto, ale průměruod 2500 mm do 4000 mmkus1 35010 - 30
28Klepadlo na koberce CZ-CC 242 SKP 46.39.99
28.1Klepadlo na koberce ocelové včetně betonových patek a nátěrukus90010 - 30
29Lavice zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010 - 30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010 - 30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patekkus1 05010 - 30
30Stůl zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
30.1Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stoluz hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patekkus2 30010 - 30
31Kuželna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
31.1Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěrkus1 95010 - 30
32Pergola CZ-CC 242 SKP 46.39.99
32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2 ZP1 45010 - 30
32.2.dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP1 25010 - 30
33Rampy CZ-CC 242; 1241 SKP 46.21.64.3
33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypemm3 25030 - 50
33.2dtto na dvou zdechm4 48030 - 50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypemm4 04040 - 60
33.4dtto na dvou zdechm5 41040 - 60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypum4 59040 - 60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum5 97040 - 60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypum2 89030 - 50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum3 76030 - 50
34Terasy venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 mnad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297010 - 30
34.2dtto výška do 1 mnad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům21 10010 - 30
34.3Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020 - 40
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020 - 40
34.5Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020 - 40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030 - 50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030 - 50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040 - 60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040 - 60

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 18 odst. 3

m = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl.pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

*) CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

CC-CZ 242 SKP 46.21.64.6
Číslo položkyObjektyMěrná jednotkaMateriál
mramory travertinyžulysyenity andezityžuly švédské labradory gabraumělý kámen
1Rámy: 25/25 hrobovém1 0191 3201 6104 115360
15/15 urnovém5806708202318280
2Desky: krycí, předložní, nápisové - do 0,90 m2m22 0804 7455 82414 391800
- nad 0,90 m2m22 8606 1807 57118 7081 600
3Zařízení: - urnykus9551 2001 5085 820
- vázy, mísy (výška do 40 cm)kus5857328752 600
- sloupky, kostky(průměr cca 25 cm)kus140
4Hrobky bez ohledu na použitý materiálm3 OP1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Objem hráze (S)

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze boční

S = 0,75 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 × L × V × (Š + 2 × V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m,

Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m),

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena rybničních objektů (Co)

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40 000,- Kč

Cena rybničních stok (Cs)

Stanoví se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

Cs = 5 × D.

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 × A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahuje 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka0,01
obtoková stoka0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:

hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce0,5
- bez zohlednění úbytku produkce0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou Z1/Ov nebo Z2/Ovrybník nucené průtočnýrybník s regulovaným průtokem
méně než 20,60,6
2- 51,01,0
5 - 151,11,3
15-500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 × h × 10 × KP × Kz,

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP - katastrální plocha rybníka (ha)

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemněníKz
běžné zazemnění0,75
0,25 až 0,5 KP0,5
0,5 až 0,75 KP0,25
nad 0,75 KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Z1 = W × Oo

nadmořská výška povodí rybníkaprůměrný specifický odtok (Oo) [tis. m3/km2 /rok]
200 m50
300 m60
400 m110
500 m160
600 m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka KR40,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 × h × KZ

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)0,8
ostatní případy1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0,8

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahnaméně než 20 cm1,0
20 až 40 cm0,9
více než 40 cm0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B, C, D uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více0,90
6Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 zvýšená o 10 %, a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15 %.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořadové čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území
1BechyněCBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BílinaCBílina604208
4BludovDBludov605816
5DarkovCDarkov664014
6Dubí u TeplicCDubí u Teplic633381
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
8JáchymovBJáchymov656437
9Janské LázněBJanské Lázně657239
10JeseníkBJeseník658723
11Karlova StudánkaCKarlova Studánka663301
12Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
13Klášterec nad OhříDKlášterec nad Ohří665622
14KlimkoviceCKlimkovice666319
15Konstantinovy LázněDKonstantinovy Lázně669199
16Kostelec u ZlínaDKostelec u Zlína670138
17Lázně BělohradDLázně Bělohrad679330
18Lázně BohdanečDLázně Bohdaneč606171
19Lázně KundraticeDLázně Kundratice712779
20Lázně KynžvartCLázně Kynžvart679372
21Lázně LibverdaCLázně Libverda679381
22LedniceCLednice na Moravě679828
23Lázně ToušeňDLázně Toušeň767859
24Lipová - lázněCDolní Lipová684660
25LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576,
726885
26Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585,
691607
27Mšené - lázněDMšené - lázně700258
28Ostrožská Nová VesDOstrožská Nová Ves716201
29PoděbradyBPoděbrady723495
30SlatiniceDSlatinice na Hané749818
31Teplice nad BečvouCTeplice nad Bečvou766283
32TepliceBTeplice766003
33TřeboňBTřeboň770230
34VelichovkyCVelichovky777951
35Velké LosinyCVelké Losiny779083
36Vráž u PískuDVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

A - Lázeňské místo nadnárodního významu

B - Lázeňské místo celostátního významu

C - Lázeňské místo regionálního významu

D - Lázeňské místo malého významu.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.

3. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85 %.

4. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně,

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30-401et,

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let,

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 17

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

5. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba,

f) je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).

6. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

nBi
( ——— × 100 Ai)
i=1Ci

kde

n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,

Ai... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,

Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,

Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr

Bi
——— .
Ci

Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její cenový podíl ze vzorce

a) pro budovy a haly (§ 12, přílohy č. 8 a 9):

CK
———————————————,
OP × ZC × K1 × K2 × K3 × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3),

ZC..... základní cena uvedená v příloze č. 8 nebo 9 (Kč/m3),

K1, K2, K3, K5, Ki ... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 12 této vyhlášky,

b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 13 , příloha č. 11), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 14, příloha č. 12), vedlejší stavby (§ 16, příloha č. 14) a garáže (§ 15, příloha č. 13):

CK
——————————,
OP × ZCK × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3),

ZCK... základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:

- oceňované podle § 13 podle přílohy č. 11 nebo

- oceňované podle § 14 podle přílohy č. 12 nebo

- oceňované podle § 16 podle přílohy č. 14 nebo

- oceňované podle § 15 podle přílohy č. 13,

Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 41,

K5 ... koeficient polohový pole přílohy č. 20, tabulky č. 1

c) pro jednotku (byt nebo nebytový prostor) (§ 21, přílohy č. 8, 9, a 11):

CK
——————————— ,
PPK × ZC × K1 × K5 × Ki

kde

CK ..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

PPK .... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,

ZC.....základní cena (Kč/m2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě

- oceňované podle § 12 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 8 nebo

- oceňované podle § 12 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 9 nebo

- oceňované podle § 13 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 11,

K1, K5, Ki..... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 21.

9. Cena stavby pro určení výše náhrady v rámci ocenění práva stavby se přiměřeně sníží o opotřebení stavby při zániku práva stavby za předpokladu její pravidelné údržby. Zohlední se její stáří, předpokládaný stav a další životnost stavby. Výpočet se provede metodou lineární, analytickou nebo v odůvodněných případech lze opotřebení stavby určit odhadem; opotřebení však může činit nejvýše 85 %.

Tabulka č. 1

Budovy typ A až I

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
ABCDEFGHI
1Základy včetně zemních prací0,0590,0720,0730,0630,0740,0820,0630,0610,062
2Svislé konstrukce0,1630,2180,1920,1720,1840,1740,1500,1530,154
3Stropy0,0820,1190,1110,0820,0970,0930,0820,0810,082
4Zastřešení mimo krytinu0,0640,0540,0620,0590,0900,0730,0610,0620,062
5Krytiny střech0,0220,0200,0210,0280,0290,0210,0270,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0680,0580,0690,0700,0610,0690,0710,0730,071
8Úpravy vnějších povrchů0,0320,0310,0310,0360,0340,0330,0320,0330,034
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0280,0180,0210,0190,0180,0310,0320,030
10Schody0,0300,0230,0310,0330,0270,0290,0280,0270,028
11Dveře0,0410,0330,0320,0390,0310,0310,0380,0370,036
12Vrata---------
13Okna0,0620,0530,0520,0570,0540,0520,0590,0580,051
14Povrch podlah0,0310,0230,0220,0320,0310,0320,0330,0330,031
15Vytápění0,0520,0430,0410,0520,0430,0420,0490,0480,049
16Elektroinstalace0,0590,0520,0500,0590,0520,0570,0580,0590,056
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,003
18Vnitřní vodovod0,0320,0310,0220,0320,0220,0320,0330,0320,031
19Vnitřní kanalizace0,0310,0290,0210,0310,0200,0310,0320,0310,030
20Vnitřní plynovod0,0040,0030,0030,0040,0030,0020,0030,0040,003
21Ohřev teplé vody0,0180,0160,0160,0190,0190,0170,0220,0200,021
22Vybavení kuchyní0,017-0,018---0,0180,0190,017
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0340,0340,0330,0300,0430,0420,043
24Výtahy0,0140,0130,0100,0140,0050,0140,0140,0130,014
25Ostatní0,0430,0340,0620,0540,0630,0590,0440,0440,055
26Instalačníprefabrikovaná jádra---------

Tabulka č. 1

Budovy typ J až Z

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
JKLMNOPRSZ
1Základy včetně zemních prací0,0540,0600,0830,1040,1030,1080,1040,1090,1320,131
2Svislé konstrukce0,1820,1880,2140,2330,2390,2560,2530,2580,3040,304
3Stropy0,0840,0820,1130,1230,1310,1170,1180,1200,1380,138
4Zastřešení mimo krytinu0,0490,0530,0620,0630,0610,0690,0620,0630,0700,070
5Krytiny střech0,0230,0240,0220,0230,0220,0280,0230,0230,0290,029
6Klempířské konstrukce0,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0070,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0570,0690,0580,0540,0530,0440,0470,0430,0420,039
8Úpravy vnějších povrchů0,0290,0310,0320,0320,0320,0310,0300,0300,0290,027
9Vnitřní obklady keramické0,0130,0210,008-------
10Schody0,0290,0300,0310,0300,0230,0230,0270,0220,0180,018
11Dveře0,0330,0320,0320,0310,0320,0240,0290,0230,0240,024
12Vrata--0,0030,0030,0030,0180,0180,0270,0300,030
13Okna0,0530,0540,0520,0430,0420,0430,0420,0330,0340,034
14Povrch podlah0,0300,0310,0290,0300,0310,0320,0320,0310,0290,030
15Vytápění0,0480,0470,0380,017--0,0110,012--
16Elektroinstalace0,0510,0520,0640,0730,0710,0700,0710,0720,0580,061
17Bleskosvod0,0040,0040,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0320,0330,0220,0190,0330,0240,0230,022--
19Vnitřní kanalizace0,0310,0320,0200,0170,0310,0230,0210,019--
20Vnitřní plynovod0,0040,004--------
21Ohřev teplé vody0,0220,0210,0170,0040,0040,0040,0050,005--
22Vybavení kuchyní0,0190,018--------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0290,0280,0270,0230,0210,020--
24Výtahy0,0130,0130,010-------
25Ostatní0,0570,0560,0520,0640,0530,0530,0530,0580,0520,054
26Instalační prefabrikovaná jádra0,037---------

Tabulka č. 2

HALY typ A až F

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP HALY
ABCDEF
1Základy a vybavení0,0730,0810,0720,0820,0940,103
2Svislé konstrukce0,1740,2270,1710,1920,2030,213
3Stropy0,0730,0720,0640,0630,0820,084
4Zastřeš, mimo krytinu0,0820,0830,0800,0830,1020,101
5Krytiny střech0,0230,0270,0280,0240,0290,028
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0070,007
7Úpravy vnitř, povrchů0,0710,0640,0720,0710,0690,068
8Úpravy vněj. povrchů0,0330,0320,0330,0320,0390,038
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0230,0310,024--
10Schody0,0100,0080,0100,0090,0080,008
11Dveře0,0380,0320,0390,0380,0320,032
12Vrata----0,0230,023
13Okna0,0570,0540,0590,0580,0520,051
14Povrchy podlah0,0400,0410,0420,0410,0480,047
15Vytápění0,0480,0420,0500,0480,0130,013
16Elektroinstalace0,0630,0600,0540,0590,0830,083
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0330,0230,0320,0240,0090,009
19Vnitřní kanalizace0,0310,0210,0300,0220,0080,008
20Vnitřní plynovod0,0030,0020,0030,003--
21Ohřev teplé vody0,0180,0170,0180,0190,0040,004
22Vybavení kuchyní--0,0160,005--
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0420,0340,0430,0340,0220,022
24Výtahy0,0100,0090,0100,009--
25Ostatní0,0410,0390,0340,0510,0690,054

Tabulka č. 2

HALY typ G až M

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP HALY
GHIJKLM
1Základy a vybavení0,1120,1110,1130,1220,1230,1130,122
2Svislé konstrukce0,2230,2290,2390,2930,2980,2620,241
3Stropy0,0920,0900,0920,0890,0910,0890,091
4Zastřeš, mimo krytinu0,0930,0990,1010,1100,1120,1030,104
5Krytiny střech0,0290,0280,0290,0290,0280,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0070,0070,0070,006
7Úpravy vnitř, povrchů0,0630,0630,0630,0610,0600,0590,053
8Úpravy vněj. povrchů0,0340,0330,0320,0330,0320,0310,032
9Vnitřní obklady keramické-------
10Schody0,0080,0080,0080,0070,0070,0070,008
11Dveře0,0310,0320,0310,0220,0210,0200,031
12Vrata0,0220,0230,0240,0230,0240,0240,021
13Okna0,0520,0530,0510,0430,0440,0430,042
14Povrchy podlah0,0480,0500,0490,0480,0490,0470,050
15Vytápění0,0110,0120,011----
16Elektroinstalace0,0840,0730,0630,0470,0480,0590,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0040,0040,0040,003
18Vnitřní vodovod0,0070,0110,010--0,0140,012
19Vnitřní kanalizace0,0060,0100,009--0,0130,011
20Vnitřní plynovod-------
21Ohřev teplé vody0,0030,0040,004--0,0050,004
22Vybavení kuchyní-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0210,0230,022--0,0200,022
24Výtahy-------
25Ostatní0,0520,0390,0400,0620,0520,0510,056

Tabulka č. 3

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp domu, chalupy nebo domku
A,E,CH,LB,F,I,MC,G,J,ND,H,K,O
1Základy včetně zemních prací0,0820,0710,0540,043
2Svislé konstrukce0,2120,2230,2340,243
3Stropy0,0790,0840,0910,093
4Zastřešení mimo krytinu0,0730,0520,0540,042
5Krytiny střech0,0340,0320,0330,030
6Klempířské konstrukce0,0090,0080,0080,007
7Vnitřní omítky0,0580,0620,0610,064
8Fasádní omítky0,0280,0310,0280,033
9Vnější obklady0,0050,0040,0050,004
10Vnitřní obklady0,0230,0230,0220,024
11Schody0,0100,0240,0230,039
12Dveře0,0320,0330,0320,034
13Okna0,0520,0520,0510,053
14Podlahy obytných místností0,0220,0220,0210,023
15Podlahy ostatních místností0,0100,0110,0130,014
16Vytápění0,0520,0440,0530,042
17Elektroinstalace0,0430,0410,0420,040
18Bleskosvod0,0060,0060,0060,005
19Rozvod vody0,0320,0300,0290,028
20Zdroj teplé vody0,0190,0180,0170,016
21Instalace plynu0,0050,0050,0050,005
22Kanalizace0,0310,0280,0270,029
23Vybavení kuchyní0,0050,0050,0050,005
24Vnitřní hygienické vybavení0,0410,0510,0430,050
25Záchod0,0030,0040,0030,004
26Ostatní0,0340,0360,0400,030

Tabulka č. 4

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP CHAT
ABCDE
IIIIIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0560,0630,0730,0820,0670,0740,0760,0830,0660,074
2Podezdívka0,036-0,038-0,037-0,039-0,038-
3Svislé konstrukce0,2530,2740,2730,2940,2530,2710,2720,2930,2540,273
4Stropy0,0940,1020,1010,1130,1020,1130,1020,1210,1030,112
5Zastřešení mimo krytinu0,0920,0910,0620,0610,0920,0910,0710,0700,0920,091
6Krytiny střech0,0410,0400,0410,0400,0510,0500,0510,0490,0510,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,008
8Úprava povrchů0,0920,0810,0920,0800,1010,0920,1020,0930,1030,093
9Schodiště0,0210,0410,0120,0200,0220,0420,0110,0220,0210,041
10Dveře0,0310,0300,0310,0310,0310,0300,0310,0300,0310,030
11Okna0,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,051
12Podlahy0,0410,0400,0410,0400,0420,0410,0420,0410,0400,039
13Vytápění0,0320,0310,0310,0300,0330,0320,0330,0320,0320,031
14Elektroinstalace0,0310,0300,0300,0310,0320,0310,0320,0310,0300,029
15Rozvod vody0,0220,0210,0210,021------
16Zdroj teplé vody0,0090,0100,0090,010------
17Rozvod propan -butanu0,0020,0020,0020,002------
18Kanalizace0,0210,0200,0200,020------
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0050,0050,0050,005
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,018
21Vnitřní hygienické vybavení0,0230,0220,0220,0220,0280,0260,0280,0260,0280,026
22Ostatní0,0200,0220,0180,0230,0260,0270,0260,0280,0270,030
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP CHAT
FGHI
IIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0770,0840,0580,0640,0840,0930,0820,092
2Podezdívka0,040-0,037-0,039-0,040-
3Svislé konstrukce0,2740,2920,2540,2730,2840,3040,2800,303
4Stropy0,1020,1200,0930,1040,1020,1140,1010,123
5Zastřešení mimo krytinu0,0700,0690,0920,0900,0630,0620,0720,070
6Krytiny střech0,0500,0490,0420,0410,0410,0420,0500,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,008
8Úprava povrchů0,1010,0940,0930,0840,0920,0840,1010,093
9Schodiště0,0120,0230,0210,043----
10Dveře0,0320,0310,0320,0310,0310,0300,0320,031
11Okna0,0510,0500,0520,0510,051