Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 441/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka 173/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2013

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 2

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo

c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.

(3) V případě nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se postupuje podle § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku.

§ 3

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

Základní cena stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného se určí pro

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2,

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 ,

kde

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZCv ..... základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce,

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1 ....... koeficient velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O2 ....... koeficient hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O3 ....... koeficient polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O4 .......koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O5 ....... koeficient dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O6 .......koeficient občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,

I ........... index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = IT × IO × IP ,

kde

IT ......... index trhu, který se určí podle vzorce

4
IT = P5 × (1 + Pi) ,
i=1

kde

1 ..... konstanta,

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ...... pořadové číslo znaku indexu trhu,

Io ......... index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

6
IO = (1 + Pi ,
i=1

kde

1 ..... konstanta,

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i ...... pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,

Ip ......... index polohy, který se určí podle vzorce

n
IP = P1 × (1 + Pi) ,
i=2

kde

Pi .... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,

i ...... pořadové číslo znaku indexu polohy,

n ..... počet znaků indexu polohy.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavci 3, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80.

(3) Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace, včetně jejich součástí a veřejné prostranství, kromě veřejné zeleně a parků, (dále jen „komunikace“), jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × P1 × P2 × P3 × P4 ,

kde

ZCU ... základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

Pi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné komunikace se zpevněným povrchem platí, že ZC × 0,40 < ZCU < ZC × 1,2.

Pro komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí komerčně využívanou, včetně parkovacích a obslužných ploch, se toto omezení neuplatní.

(4) Základní cena upravená stavebního pozemku veřejného prostranství, který není součástí komunikace, jako veřejná zeleň nebo park, je cena určená podle odstavce 3, vynásobená koeficientem 0,5.

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × 0,8 ,

kde

ZCU ... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

0,8 ....... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a veřejnoprávní smlouvou pozemku hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl oceňovaných podle § 17 nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, kromě rybníků a malých vodních nádrží, popřípadě části pozemků, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × k ,

kde

ZCU ... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

k .......... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku činí

0,85 ... pro pozemek již zastavěný vodním dílem,

0,60 ... pro pozemek nebo jeho část nezastavěný, ale vymezený k zastavění stavbou vodního díla podle regulačního plánu, rozhodnutí o umístění stavby nebo územním souhlasem, kromě rybníků a malé vodní nádrže, který bude skutečně zastavěný stavbou vodního díla. Pozemek nebo jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.

§ 5

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3, 4 a 6, § 8 a § 9 odst. 4 a 5 netvoří jednotný funkční celek.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se ocení podle § 4 odst. 1 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění.

(3) Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích § 4, použijí se při určení základní ceny upravené odstavce § 4 v pořadí odstavec 1, 2, 3, 5, 6 a 4.

(4) Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

(5) Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(6) Je-li součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, větší než 1 000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

200 + 0,8 × ∑vp

R = ———————— ,

∑vp

kde

R ......... redukční koeficient,

vp ........ výměra pozemků ve funkčním celku se stavbou v m2,

200 a 0,8 konstanty.

§ 6

Zemědělský pozemek

(1) Cena zemědělského pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2.

(2) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem, územním rozhodnutím, územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, předpokládáno jeho nezemědělské využití, ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se určí

a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, je-li potvrzeno Státním pozemkovým úřadem České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován.

(3) Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho dílčích částí.

(4) Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odstavců 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(5) Není-li zemědělský pozemek více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 43 v nezastavěném území starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 9 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.

(6) Cena určená podle odstavců 4 až 5 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 7

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2.

(2) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Základní cena podle odstavce 2 se upraví srážkami se zdůvodněním podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(4) Je-li na pozemku více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se části pozemku se stejnou základní cenou samostatně a cena pozemku je součtem cen jeho dílčích částí.

(5) Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 8

Pozemek vodní plochy

(1) Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 a vynásobí se koeficientem 0,2.

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a jejich dalších stavebních součástí, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem

a) 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo

b) 0,05 u pozemku v nezastavěném území.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,07.

(5) Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 10 Kč za m2.

(6) Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 9

Jiný pozemek

(1) Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, těžební a jim obdobné činnosti, nebo pozemku takto již užívaného, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × k ,

kde

ZCU ... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

k .......... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro

a) skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště a rekreační plochy činí 0,70,

b) těžební a jim obdobné činnosti nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, činí

v městech s počtem nad 250 000 obyvatel 0,40,

v městech s počtem od 5 do 250 000 obyvatel 0,50,

v ostatních městech a obcích 0,60.

Takto upravená základní cena činí nejméně 30 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební, ale je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena určená podle § 4 vynásobená koeficientem 0,30. Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku hospodářsky nevyužitelného se určí podle průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

(5) Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3 a 4, který není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky využít, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04.

(6) Základní cenu upravenou podle odstavce 5 lze snížit až o 50 % na základě věcného zdůvodnění, avšak základní cena upravená činí nejméně 10 Kč za m2.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 10

(1) Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby.

(2) Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce

CS = CSN × pp ,

kde

CS ....... cena stavby v Kč,

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

pp ........ koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle vzorce

pp = IT × IP ,

kde

IT ... index trhu podle § 4 odst. 1,

IP .... index polohy podle § 4 odst. 1.

§ 11

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce

o
CSN = ZCU × Pmj × (1 - —— ),
100

kde

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel užití stavby podle § 11 až 21,

Pmj ...... počet měrných jednotek stavby,

o .......... opotřebení stavby v %,

1 a 100 ..... konstanty.

§ 12

Budova a hala

(1) Jako budova se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m.

(2) Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 8, pro haly uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce,

K2 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

6,60

K2 = 0,92 + ——— ,

PZP

kde

0,92 a 6,60 ...... konstanty,

PZP průměrná zastavěná plocha v m2,

K3 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

pro budovy

2,10
K3 = -——— + 0,30 ,
v

pro haly

2,80
K3 = ——— + 0,30 ,
v

ne však méně než 0,60,

kde

v ..... průměrná výška podlaží v m,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 ..... konstanty,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl dle bodu č. 8 písm. a) této přílohy. Cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů; přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8 nebo 9 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a určí se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(3) Cena podzemní budovy a podzemní haly se určí podle § 23.

§ 13

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC .......základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12.

(4) Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.

(5) Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci.

(6) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavce 3.

§ 14

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Základní cena upravená rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru uvedená v příloze č. 12 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Jako rekreační chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

(3) Jako zahrádkářská chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

§ 15

Garáž

(1) Základní cena upravená samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, společně užívané s jinou stavbou, která je nemovitou věcí, nebo s jinou stavbou, která je součástí pozemku, neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 13 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 6 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 13 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 16

Vedlejší stavba

(1) Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádkářskou chatu.

(2) Základní cena upravená vedlejší stavby, kromě té, která je společně užívána se stavbou nebo pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná porovnávacím způsobem, která je zahrnuta v ceně těchto staveb, se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,

K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ..... konstanty,

n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 5 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 14 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 17

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Základní cena upravená pro inženýrské a speciální pozemní stavby uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, uvedenou v příloze č. 15 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 18

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která je zahrnuta v ceně stavby oceňované porovnávacím způsobem, se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 k této vyhlášce, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby oceňované podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby oceňované podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány.

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle nákladů na pořízení v době oceňování.

§ 19

Studna

(1) Základní cena upravená studny se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za metr hloubky studny,

ZC ...... základní cena v Kč za metr hloubky studny, uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce,

K5......... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, vynásobená koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z její ceny, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 20

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Základní cena upravená jednotlivých částí hřbitovní stavby se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC ...... základní cena v Kč za měrnou jednotku, uvedená v příloze č. 18 k této vyhlášce,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

Cena celé stavby se určí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

§ 21

Oceňování jednotek

(1) Cena jednotky se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavců 2 až 6.

(2) Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým způsobem podle vzorce

n
CJN = CBi + pCP ,
i=1

kde

CJN ..... cena jednotky určená nákladovým způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu nebo nebytového prostoru v jednotce,

n .......... počet bytů nebo nebytových prostorů v jednotce.

(3) Cena bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

CB = PP × ZCU ,

kde

CB ...... cena bytu nebo nebytového prostoru,

PP ....... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru,

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru.

(4) Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K4 × K5 × Ki ,

kde

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená

a) u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b) u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce,

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 1,000,

K4 ........koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n) ,

kde

1 a 0,54 ...... konstanty,

n .....součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(5) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

§ 22

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

(1) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro

a) rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS × KR1 × KR2 × KR3 × KR4 ×KR5 × KR6 × KR7 × KR8 × Ki ,

kde

CSChR cena stavby chovného rybníku,

CS ....... základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR3 ..... koeficient zásobení vodou uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR4 ..... koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR5 ..... koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR6 .....koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR7 .....koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR8 ..... koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce,

b) ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce

CSO = CS × KR1 × KR2 × Ki ,

kde

CSO .... cena stavby ostatního rybníku nebo malé vodní nádrže v Kč,

CS ....... základní cena stavby rybníka nebo malé vodní nádrže v Kč, určená podle odstavce 2,

KR1 .....koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce.

(2) Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce

CS = CH + CO + CS ,

kde

CH ...... cena hráze v Kč určená podle odstavce 3,

CO ...... cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4,

CS ........ cena stok v Kč určená podle odstavce 5.

(3) Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce

CH = S × c ,

kde

S .......... objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce,

c .......... jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za m3 se určí podle vzorce

c = 300 + 100 × V ,

kde

V ......... maximální výška hráze v m,

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za m3 a maximální cena 1 200 Kč za m3.

(4) Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze.

(5) Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce.

(6) Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.

§ 23

Jiné stavby

Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se určí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění. Použije-li se k určení ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki uvedenými v příloze č. 41 k této vyhlášce podle skutečného účelu užití a dále se v ocenění zohlední, zda je stavba nemovitou věcí, nebo je její součástí.

§ 24

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou, se určí podle § 11 až 23. Je-li umělecké a uměleckořemeslné dílo součástí konstrukce nebo vybavení stavby, jeho cena se zpravidla zohlední v koeficientu K4 stanovením nového objemového podílu této konstrukce, pokud není stavba národní kulturní památkou nebo památkou UNESCO. U těchto památek se cena uměleckých a uměleckořemeslných děl určí samostatně a přičte se k ceně stavby.

§ 25

Rozestavěná stavba

(1) Cena rozestavěné stavby se určí podle ustanovení části třetí hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce. Pro stavby neuvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce se výše podílů nedokončených konstrukcí určí odhadem.

(2) Jednotka byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se určí podle ustanovení části druhé hlavy I na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.

§ 26

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se určí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 27

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že určená cena u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 nebo § 23 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 28

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 29

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 30

Opotřebení stavby

(1) Opotřebení stavby se určí způsobem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. K ceně stavby po opotřebení se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, určená podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení.

(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 23 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v tabulce č. 7 v příloze č. 21 k této vyhlášce se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost doložena.

(4) Při výpočtu opotřebení stavby, která je kulturní památkou, se přihlédne ke konstrukcím a vybavení, které jsou uměleckým nebo uměleckořemeslným dílem, popřípadě jsou tato díla jejich součástí. U těchto děl se opotřebení neuvažuje. Je-li dílo poškozeno, je nutné oprávněnost uplatněného snížení ceny doložit.

(5) V případě výskytu radonu ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné v ocenění doložit měřením.

(6) V případě stavby, jejíž dispoziční a konstrukční řešení již nevyhovuje současným standardním požadavkům příslušného způsobu využití stavby nebo již nevyhovuje stavebním normám, lze cenu stavby, upravenou podle odstavců 1, 3 a 5, po zdůvodnění snížit až o 10 % v důsledku morálního opotřebení.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 31

(1) Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění

a) je celá stavba pronajatá,

b) je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje.

(2) Nájemné za nepronajaté plochy se určí ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle části třetí hlavy I.

(3) Je-li nájemné v nájemní smlouvě stanoveno pro více staveb, které netvoří příslušenství k jiným nemovitým věcem nebo jsou součástí různých nemovitých věcí bez jeho rozlišení na jednotlivé stavby, oceňují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté.

(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavce 1 písm. a) pronajato i příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným kombinací nákladového a výnosového způsobu, ale i stavbám oceňovaným jiným způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 12 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 písm. a), ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu, kromě národních kulturních památek a památek UNESCO.

(7) Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu stavby je uveden v příloze č. 23 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny v tabulce č. 1 k této vyhlášce na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 32

(1) Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 se určí podle vzorce

N
CV = —— × 100 ,
p

kde

CV ...... cena určená výnosovým způsobem v Kč,

N ......... roční nájemné v Kč za rok, upravené podle následujících odstavců,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.

(2) Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti měsíců.

(3) Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2.

(4) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(5) Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného podle odstavce 2.

§ 33

Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v případě, že je nemovitá věc propachtovaná.

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 34

Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce

CSp = OP × ZCU × IT × Ip ,

kde

CSp ..... cena stavby určená porovnávacím způsobem,

OP ...... obestavěný prostor v m3,

ZCU ... základní cena upravená stavby v Kč za m3,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

Ip ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

§ 35

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 3, 6 a 7, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně.

(2) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

12
IV = (1 + Vi) × V13 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(4) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, určí se jejich cena podle § 13.

(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.

§ 36

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena porovnávacím způsobem se určuje u dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty vymezených v § 14 odst. 3 a 4.

(2) Základní cena upravená rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 25 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle tabulky č. 2 přílohy č. 25 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 25 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce. Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, určí se jejich cena podle § 14.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb společně užívaných se stavbou rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části třetí hlavy I.

§ 37

Garáž

(1) Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36.

(2) Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v příloze č. 26 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

5
IV = (1 + Vi) × V6 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 38

Jednotky

(1) Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, v budově typu J a K z přílohy č. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, se určí podle vzorce

n
CJP = CBi) + pCP ,
i=1

kde

CJP ...... cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč,

CBi ...... cena i-tého bytu v Kč,

pCP .... cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i ........... pořadové číslo bytu v jednotce,

n .......... počet bytů v jednotce.

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce

CBP = PP × ZCU × IT × IP ,

kde

CBP ..... cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč,

PP ....... podlahová plocha v m2,

ZCU ... základní cena upravená za m2 v Kč,

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1.

Základní cena upravená se určí podle vzorce

ZCU = ZC × IV ,

kde

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu,

ZC ...... základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27 tabulky č. 1 k této vyhlášce,

IV ........ index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce

9
IV = (1 + Vi) × V10 ,

i=1

kde

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 přílohy č. 27 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(3) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.

ČÁST ČTVRTÁ

VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

§ 39

Oceňování práva stavby

(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou se určí podle vzorce

CPSN = ru × t ,

kde

CPSN ... cena práva stavby s nezřízenou stavbou,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

t ........... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, nejvýše však 5 let.

(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného z pozemku, popřípadě části pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle § 4, ve výši 5 %.

(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby podle vzorce

1(1 + i)n - 1
CPSZ = ————× ( ru × ——————— + N ) ,
(1 + i)ni

kde

CPSZ ... cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,

ru ........ roční užitek z práva stavby v Kč,

i ........... míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

n .......... počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

N ......... náhrada při zániku práva stavby v Kč.

(4) Roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující právu stavby.

(5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Úplata se zohlední ve výši ročního užitku. Pokud úplata převyšuje roční užitek stanovený podle odstavce 4, pak roční užitek je nulový.

(6) Počet let dalšího užívání práva se určí z veřejného seznamu.

(7) Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě; není-li ve smlouvě nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby.

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

§ 40

Lesní porost na lesním pozemku

(1) Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

Ha = [(Au - c) × fa + c] × Ba ,

kde

Ha ....... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m2,

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za m2,

c .......... náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m2,

fa .......... věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3) Pro účely výpočtu dále platí, že

a) údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce,

b) cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se cena mýtní výtěže Au určí jako přiměřená hodnota interpolací,

c) obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30 k této vyhlášce, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30 k této vyhlášce, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí,

d) náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31 k této vyhlášce. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky,

e) věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.

(4) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

1
Ha = [ (Au - c) × fa × ———+ c] × Ba ,
fuv

kde

Ha .......základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au .......cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c ..........náklady na zajištěnou kulturu,

Ba ........zakmenění ve věku ke dni ocenění,

fa..........se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

1/fuv .... je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(5) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha= Au × Ba ,

kde

Au ....... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(6) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 30 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa × Ba ,

kde

Aa ........ cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, to znamená skutečný věk skupiny dřevin, pro příslušný bonitní stupeň určený interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění ve věku ke dni ocenění.

§ 41

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, určí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31 k této vyhlášce upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.

(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

(5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

§ 42

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin určené podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 33 k této vyhlášce se zdůvodněním.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen „věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 - (u - a) × 0,005].

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %.

§ 43

Lesní porost na nelesním pozemku

Má-li trvalý porost na nelesním pozemku charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42.

§ 44

Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce.

(2) Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

(3) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen určených pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(4) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí do příslušných skupin podle přílohy č. 28 k této vyhlášce.

(5) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 k této vyhlášce a určí podle vzorce

CSD = VNP × PSD × CNP × SSBSD × Kvp × Ksv × Kz ,

kde

CSD ..... cena skupiny dřevin,

VNP ..... výměra nelesního porostu v m2,

PSD ...... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP ..... cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v příloze č. 34 k této vyhlášce v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3,

SSBSD .. součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v příloze č. 34 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Kvp ...... koeficient vegetační pokryvnosti uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 7 k této vyhlášce,

Ksv ...... koeficient sadovnického významu uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 8 k této vyhlášce,

Kz ........ koeficient typu zeleně uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

§ 45

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným postupem.

(2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

ZCSD = VSD × CSD × Ba ,

kde

ZCSD .. určená cena skupiny dřevin v Kč,

VSD ..... výměra zastoupené skupiny dřevin v m2,

CSD ..... cena v Kč za m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 uvedená v tabulkách č. 1 až 6 v příloze č. 35 k této vyhlášce,

Ba ........ zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění.

(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce.

§ 46

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 - intenzivní výsadba v Kč za m2 a část 2 - extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 37 k této vyhlášce, pro část 1 - komerční vinice v Kč za m2, část 2 - podnožové vinice v Kč za m2, část 3 - nekomerční vinice v Kč za m2 a část 4 -ostatní výsadba vinné révy v Kč za keř,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 38 k této vyhlášce, pro část 1 - chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 - chmelnice s ozdravenými rostlinami.

(2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č. 39 a 40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č. 39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

(3) Určená cena okrasné rostliny podle odstavců 1 a 2 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

§ 47

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 13, 14, 21, 35, 36 a 38, určí způsobem podle odstavců 3 až 5.

(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích v jednotném funkčním celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 46. Cena pokryvné plochy se určí jako součin její výměry a základní ceny upravené pozemku.

(3) Cena ovocných dřevin uvedených v příloze č. 36 části 2 k této vyhlášce a ostatní vinné révy podle přílohy č. 37 části 4 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.

(4) Cena okrasných rostlin uvedená v příloze č. 39 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.

(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy, oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin oceňovaných podle odstavce 4, je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce, a koeficientu 0,065.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 48

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena určí podle vzorce

nzj
Cv = ————————— ,
j=1(1 + p
———)j
100

kde

Cv ........ cena majetkového práva určená výnosovým způsobem,

zj ......... roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku nebo roční čistý výnos určený podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o oceňování majetku,

p .......... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce,

j ........... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n .......... počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona o oceňování majetku.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 49

Cena nemovité věci se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího, určenou podle § 16b zákona o oceňování majetku, nejvýše však o 80 % určené ceny nemovité věci.

§ 50

Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 51

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 52

Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.

§ 53

Počtem obyvatel obce ke dni ocenění je míněn počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně území obce ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce ke dni ocenění.


§ 54

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

2. Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

3. Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

4. Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.


§ 55

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 a § 18.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.

(3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.

(4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

(5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha

(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů a lodžií,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) nezasklených lodžií koeficientem 0,20,

c) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.

(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místnosti ku počtu bytů nebo nebytových prostor.

(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře

1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 138 700Plzeň - oblast 14 270Česká Lípa920Blansko1 740
Praha - oblast 2, 3,6,2122 570Plzeň - oblast 22 380Jablonec nad Nisou1 150Břeclav1 390
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12, 189 080Plzeň - oblast 31 700Liberec1 870Hodonín1 400
Praha oblast - 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 207 300Plzeň-jih960Semily750Vyškov1160
STŘEDOČESKÝ KRAJPlzeň - sever770KRAL. HRADECKÝ KRAJZnojmo1 500
Benešov1 950Domažlice1 320Hradec Králové1520OLOMOUCKÝ KRAJ
Beroun2 450Klatovy1 180Jičín950Jeseník1 040
Kladno2 160Rokycany980Náchod620Olomouc2 250
Kolín2 130Tachov850Rychnov nad Kněžnou550Prostějov1 280
Kutná Hora1 580KARLOVARSKÝ KRAJTrutnov570Přerov860
Mělník1 690Karlovy Vary - oblast 14 400PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1 450
Mladá Boleslav2 200Karlovy Vary - oblast 2, 3, 42 400Chrudim870ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1 470Cheb940Pardubice1 120Kroměříž1 200
Poděbrady1 930Františkovy Lázně1 440Svitavy680Luhačovice1 300
Praha - východ2 120Mariánské Lázně2 182Ústí nad Orlicí570Uherské Hradiště1 270
Praha - západ2 560Sokolov840KRAJ VYSOČINAVsetín1 220
Příbram1 420Havlíčkův Brod500Zlín1 980
Rakovník1 620ÚSTECKÝ KRAJJihlava1 180MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJDěčín1 040Pelhřimov520Ostrava- oblast 2, 5,6, 91 880
České Budějovice2 410Chomutov1 020Třebíč980Ostrava- oblast 1, 3,101 650
Český Krumlov1 530Litoměřice1 280Žďár nad Sázavou520Ostrava- oblast 4, 7, 8, 11, 121 350
Jindřichův Hradec1 200Louny910JIHOMORAVSKÝ KRAJBruntál510
Písek1 100Most1 090Brno - oblast 17 280Frýdek-Místek1 010
Prachatice1 030Teplice1 040Brno - oblast 2, 3, 4, 55 150Karviná540
Strakonice880Ústí nad Labem1 620Brno - oblast 6, 7, 8, 94 500Nový Jičín700
Tábor1 320Brno - venkov1 840Opava1 650

* Členění měst Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 3.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota koeficientu
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 -50000,85
III.1001 -20000,75
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Nevyjmenovaná statutární města a katastrální území lázeňských míst typu Aa)0,95
II.Města, která byla k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu Ba)0,90
III.Ostatní města a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice města Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)*
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn. nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava) **
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava či integrovaná doprava, železniční zastávka a autobusová zastávka1,00
II.Integrovaná doprava a železniční zastávka, nebo autobusová zastávka0,95
III.Železniční a autobusová zastávka0,90
IVŽelezniční, nebo autobusová zastávka0,80
V.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* V případě, že v obci jsou všechny vyjmenované inženýrské sítě, použije se pro výpočet hodnota koeficientu O4 rovná 1.

** V případě, že je zabezpečena všechna vyjmenovaná doprava, použije se pro výpočet hodnota koeficientu O5 rovná 1.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí

a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 3

PRAHA
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje7299318
2Běchovice6015271458Malá Chuchle72918318
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141311562Miškovice73155215
7Bubeneč730106663Modřany72861612
8Čakovice7315611564Motol7289515
9Černý Most7316761965Nebušice72987620
10Čimice730394866Nedvězí u Říčan70232313
11Ďáblice730629767Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle72816121
13Dolní Chabry730599869Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325411170Písnice72098413
15Dolní Počernice6299521471Pitkovice77341712
16Dubeč6333301472Podolí72815221
17Háje7282331173Prosek7313829
18Hájek u Uhříněvsi7733951474Přední Kopanina73437317
19Hloubětín731234975Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971020
22Holešovice730122378Reporyje74525116
23Holyně7505731879Repy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613415
25Horní Počernice6437771981Sedlec7300418
26Hostavice7317221982Slivenec75059018
27Hostivař7320521183Smíchov72905121
28Hradčany727121184Sobin79325617
29Hrdlořezy7317651085Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308669
34Kamýk7284381290Suchdol7299818
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely731641792Štěrboholy73251611
37Klánovice6654441993Točná65240713
38Kobylisy730475994Trója7301906
39Koloděje6685081495Třebonice77035318
40Kolovraty6685911496Třeboradice73152815
41Komořany7285191297Uhříněves77342514
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377819
43Královice6726291399Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín7293536
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921318
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122619103Vinoř78237815
48Lahovice72924817104Vokovice72941820
49Letňany7314397105Vršovice73225721
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839012109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860513110Zbraslav79173316
55Lipence68397317111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
BRNO
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice612227927Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778428Obřany6125536
5Černá Pole610771329Ořešín7126808
6Černovice611263630Pisárky6102083
7Dolní Heršpice612111931Ponava6113795
8Dvorská633895932Přízřenice6121469
9Holásky612243933Řečkovice6116464
10Horní Heršpice612065934Sadová6115654
11Husovice610844635Slatina6122867
12Chrlice654132936Soběšice7519104
13Ivanovice655856437Staré Brno6100892
14Jehnice658201838Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905440Štýřice6101865
17Kohoutovice610313441Trnitá6109505
18Komárov611026642Tuřany6121719
19Komín610585443Utěchov u Brna7755508
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887445Zábrdovice6107045
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499647Žebětín7956747
24Medlánky611743448Židenice6111156
KARLOVY VARY
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatice66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544
OSTRAVA
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085322Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691324Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153019
9Koblov667366229Radvanice7150183
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148285
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747336Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520137Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112
PLZEŇ
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblastiPoř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malešice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

PRAHA
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovice, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín
7Ďáblice, Kbely, Letňany
8Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol
9Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany
10Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice
11Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,
12Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí u Říčan, Písnice, Točná
14Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves
15Březiněves, Cakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,
16Radotín, Reporyje, Zbraslav,
17Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobin, Zadní Kopanina,
18Holyně, Malá Chuchle, Repy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,
19Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy
20Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,
21Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
BRNO
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Staré Brno, Stránice, Veveří
3Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky
4Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice
5Ponava, Stýřice, Trnitá, Zábrdovice
6Cernovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice
7Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín
8Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Utěchov u Brna
9Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
KARLOVY VARY
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice
OSTRAVA
OblastKatastrální území
1Moravská Ostrava
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy
3Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy
5Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava
6Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku
9Poruba, Poruba - sever, Pustkovec
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
PLZEŇ
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka výrazně nižší než nabídka-0,06
II.Poptávka nižší než nabídka-0,03
III.Nabídka odpovídá poptávce0,00
IV.Poptávka je vyšší než nabídka0,03
V.Poptávka je výrazně vyšší než nabídka0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví-0,01
IV.Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník)0,00
3Změny v okolíI.*Výrazně negativní změny okolí trvalého charakteru-0,04 až -0,08
II.*Negativní změny-0,01 až -0,03
III.Bez vlivu0,00
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,03
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,04 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem)I.*Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,04
5Povodňové rizikoI.*Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
Index trhu: index trhu

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

Index omezujících vlivů pozemku

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Svažitost pozemku a expoziceI.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ-0,02 až -0,04
II.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace-0,01 až -0,02
III.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ0,00 až -0,01
IV.Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace0,00
2Ztížené základové podmínkyI.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu-0,01 až -0,05
II.Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)-0,01 až -0,05
III.Neztížené základové podmínky0,00
3Ochranná pásmaI.Mimo ochranná pásma0,00
II.Ochranné pásmo1)-0,01 až -0,05
III.Chráněná krajinná oblast2)-0,01 až -0,03
IV.Národní park3)-0,01 až -0,03
4Omezení užívání pozemkuI.Bez omezení užívání0,00
II.Stavební závěra-0,01 až -0,05
Stavba pod povrchem pozemku-0,01 až -0,05
5Geometrický tvar pozemkuI.Nevhodný tvar - ztížené jeho využití-0,01 až -0,02
II.Tvar bez vlivu na využití0,00
6Ostatní neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.*Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
Index omezujících vlivů na pozemek: index omezujících vlivů na pozemek

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

1) Ochrannými pásmy, stanovenými právním předpisem nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:

a) ochranná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a nerostných zdrojů.

2) Vyhlášené chráněné krajinné oblasti: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálavá, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

3) Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaRezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,031,000,850,500,60
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředíI.Rezidenční zástavba0,000,020,010,100,05
II.Obchodní centra0,00-0,05-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti-0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,15-0,15-0,05-0,050,00
V.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí0 až -0,300 až -0,300 až -0,25-0,10-0,02
VI.Stavby pro zemědělství0 až -0,250 až -0,250 až -0,25-0,15-0,10
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce - centrum obce0,000,05-0,020,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,00-0,010,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,100,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,150,080,00-0,03
V.Samoty-0,20-0,200,08-0,08-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,05-0,050,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obecI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,20-0,20-0,15-0,12-0,10
5Občanská vybavenost v okolí pozemkuI.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,02
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,02-0,01-0,02-0,03
6Dopravní dostupnostI.Spatné - nelze přijet motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,06-0,08-0,08
II.Omezené - lze pouze přijet jednostopým vozidlem k pozemku-0,07-0,07-0,05-0,07-0,07
III.Přístup po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti-0,05-0,05-0,03-0,05-0,05
IV.Přístup po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti-0,03-0,03-0,02-0,03-0,03
V.Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné parkovací možnosti-0,02-0,02-0,01-0,02-0,02
VI.Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, parkování na pozemku0,010,010,000,010,01
7Hromadná doprava*I.Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 1000 m-0,10-0,10-0,03-0,10-0,10
II.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s maximálně čtyřmi dopravními spoji denně-0,05-0,05-0,02-0,06-0,06
III.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně-0,03-0,03-0,01-0,03-0,03
IV.Zastávka hromadné dopravy do 500 m-0,02-0,020,000,000,00
V.Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst)0,000,000,010,020,03
8Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnostiV.Bez možnosti komerčního využití0,000,000,000,000,00
VI.Výhodná - možnost komerčního využití0,010,040,010,050,05
III.Výhodná - stavba s komerční využitelností0,050,100,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,400 až -0,400 až -0,400 až -0,050 až -0,03
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10NezaměstnanostI.Vyšší než je průměr v kraji-0,04-0,020,000,00-0,01
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,040,020,000,000,01
11Vlivy ostatní neuvedenéI.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* Ve městech a obcích nad 5 000 obyvatel se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí počet denních spojů

Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaGarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,80,40,450,600,30
2Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které obec máI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,010,000,010 až 0,050,01
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci0,00-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci0,00-0,100 až -0,030 až -0,050 až -0,01
4Dopravní dostupnostI.Spatná - přístup po nezpevněné komunikaci-0,10-0,10-0,120 až -0,02-0,01
II.Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku0,000,000,000,000,00
III.Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, vlečka, železnice0,000,020 až 0,030,000,00
5Parkovací možnostiI.Omezené parkovací možnosti0,00-0,02-0,030,00-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,00-0,02
III.Výborné parkovací možnosti na pozemku0,000,020,010,000,00
6Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnostiI.Velmi výhodná0,050 až 0,080 až 0,040,020,02
II.Výhodná0,030 až 0,040 až 0,020,010,01
III.Bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
IV.Nevýhodná-0,03-0,04-0,02-0,04-0,02
7Vlivy ostatní neuvedenéI.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemní komunikaceI.Dálnice silnice0,80
II.Místní komunikace0,75
III.Účelové komunikace0,50
IV.Ostatní - pěší zóny, cyklostezky0,45
2Charakter a zastavěnost územíI.V kat. úz. sídelní části obce1,00
II.V kat úz. mimo sídelní části obce v zastavěném území obce0,90
III.V kat. úz. mimo sídelní část obce v nezastavěném území0,70
3Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití1,00
II.Možnost komerčního využití1,05
III.Stavba pro komerční využití (čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení...)1,10
4Povrch komunikaceI.Se zpevněným povrchem1,00
II.S nezpevněným povrchem0,85

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2
0010016,77
0011014,94
0011212,88
0030018,10
004017,32
004116,44
005019,18
005117,50
0060012,79
0060211,38
0061011,73
006129,68
006408,90
006509,83
0070014,10
0071012,55
007409,46
0075010,37
0080013,59
0081011,80
008408,42
0085010,08
018118,61
0190110,92
019047,40
019119,95
019146,50
019416,96
019443,99
019518,47
019545,06
020018,17
020045,76
020117,34
020144,74
020415,47
020442,86
020516,26
020543,65
021105,41
021124,73
021134,26
021423,25
021432,68
021523,95
021533,48
022106,53
022125,82
022135,14
022424,10
022433,71
022524,73
BPEJKč/m2
022534,34
023106,16
023125,30
023134,98
024117,65
024144,10
024414,69
024442,28
024515,91
024542,83
029018,18
029045,06
029117,11
029144,00
029414,39
029442,19
029515,25
029542,62
032016,46
032043,10
032214,55
032242,28
032315,33
032342,44
032412,82
032441,66
032513,75
032541,96
037151,89
037161,56
037451,41
037461,20
037551,65
037561,32
038152,02
038161,67
038451,51
038461,25
038551,76
038561,40
039091,18
039191,18
039291,17
039391,18
039491,17
039691,16
040671,17
040681,17
040771,18
040781,17
040891,16
BPEJKč/m2
040991,17
041671,17
041681,17
041771,18
041781,17
041891,16
041991,17
055008,40
0560014,95
0570013,82
0580012,29
059009,73
0600017,37
0610015,06
0620013,73
063004,75
064015,66
064115,07
065012,78
065112,68
066011,48
067011,48
068111,47
068411,40
069011,76
070014,99
071014,13
072011,79
073111,30
073131,28
073411,26
073431,25
074111,30
074131,28
074411,26
074431,25
075411,40
075431,39
076411,40
076431,39
077691,16
077891,15
078691,16
078891,15
1010014,57
1011013,46
1011211,03
1030015,07
104016,03
104115,17
105017,82
105116,11
BPEJKč/m2
1060011,60
106029,73
106109,93
106128,29
106407,93
106508,47
1070010,21
107108,99
107406,85
107507,30
1080011,26
108109,68
108407,30
108507,85
1100014,73
1101013,42
1110012,69
1111011,09
111129,43
1130010,94
113109,76
113136,88
1140012,87
1141011,99
114409,75
1145010,31
118118,13
118145,49
118416,57
118443,91
118517,11
118544,22
119019,85
119046,39
119118,79
119145,22
119416,29
119443,30
119516,94
119543,83
120017,12
120044,49
120116,14
120143,43
120414,57
120442,40
120515,13
120542,63
121104,03
121123,20
121132,76
121422,39
BPEJKč/m2
121432,21
121522,64
121532,36
122104,97
122123,88
122133,44
122422,78
122432,55
122523,14
122532,72
123105,05
123124,07
123133,68
125019,56
125046,09
125117,89
125145,02
125416,24
125443,38
125516,74
125543,68
126017,55
126044,49
126116,42
126143,44
126414,66
126442,31
126515,20
126542,52
128019,00
128045,56
128117,38
128144,54
128415,52
128442,74
128516,09
128543,13
129017,55
129044,57
129116,56
129143,58
129414,71
129442,35
129515,23
129542,56
130018,43
130045,35
130117,24
130144,52
130415,46
130442,71
130516,10
BPEJKč/m2
130542,89
131015,43
131043,81
131114,82
131143,14
131214,65
131242,88
131343,14
131413,69
131442,29
131513,87
131542,54
132014,61
132042,87
132213,66
132242,48
132313,93
132342,55
132412,82
132441,96
132513,03
132542,09
133018,53
133045,41
133117,13
133144,27
133415,40
133443,05
133515,78
133543,25
137151,76
137161,35
137451,38
137461,20
137551,51
137561,25
138151,85
138161,50
138451,53
138461,23
138551,58
138561,31
139091,18
139191,17
139291,17
139391,17
139491,17
139591,17
139691,16
140671,18
140681,17
140771,18
140781,17
BPEJKč/m2
140891,16
140991,17
141671,18
141681,17
141771,18
141781,17
141891,16
141991,17
150017,23
150044,52
150116,24
150143,46
150414,59
150442,64
150515,13
150542,82
151114,86
151133,40
154114,13
154412,71
154512,94
156007,51
1550013,11
1570011,00
1580010,05
159007,81
1600015,05
1610013,87
1620010,39
163004,74
164014,89
164114,47
165012,66
165112,57
166012,95
167011,45
168111,43
168411,39
169011,70
170014,16
171013,29
172011,74
173111,28
173131,26
173411,25
173431,25
174111,28
174131,26
174411,25
174431,25
175411,39
175431,38
176411,39
176431,38
BPEJKč/m2
177691,16
177891,15
178691,16
178891,15
2010017,22
2011015,43
2011213,67
2020017,15
2021015,51
2021213,85
2030017,91
204017,91
2050110,09
205118,73
2060013,77
2060212,07
2061012,35
2061210,43
2064010,17
2065011,05
2070012,98
2071012,00
207409,65
2075010,21
2080013,26
2081011,78
208409,44
2085010,09
2090017,26
2091015,59
2100015,82
2101014,64
2110014,87
2111013,65
2120014,48
2121013,01
2121211,14
2121310,35
2130012,17
2131010,90
213137,82
2140014,37
2141012,88
2144010,68
2145011,16
2150013,95
2151012,34
2151210,54
215139,49
2154010,11
215428,56
215437,28
2155010,56
BPEJKč/m2
215529,23
215538,21
216028,02
217006,86
217206,00
217306,17
218118,34
218145,61
218416,74
218443,85
218517,12
218544,54
2190111,32
219047,40
219119,82
219146,46
219418,10
219444,69
219518,44
219545,06
220018,01
220045,68
220117,26
220144,89
220415,77
220443,35
220516,10
220543,65
221104,81
221123,93
221133,41
221422,82
221432,56
221522,98
221532,73
222105,53
222124,47
222134,18
222423,51
222433,03
222523,79
222533,41
223105,76
223124,99
223134,51
2250110,89
225047,28
225119,75
225146,29
225417,34
225444,20
225518,34
225544,92
BPEJKč/m2
226019,07
226045,91
226117,69
226144,90
226416,03
226443,14
226516,47
226543,51
2280111,33
228047,94
228119,85
228146,40
228418,03
228444,78
228518,30
228545,30
229019,58
229046,40
229118,18
229145,40
229416,52
229443,71
229516,97
229544,12
230019,98
230046,95
230118,72
230145,77
230417,05
230444,12
230517,34
230544,78
231016,78
231045,04
231116,05
231144,21
231414,97
231443,27
231515,31
231543,58
232015,94
232044,30
232215,12
232243,61
232315,40
232343,71
232414,22
232442,72
232514,43
232542,99
BPEJKč/m2
2330110,45
233046,45
233119,03
233145,36
233417,09
233443,54
233517,50
233543,87
237152,08
237161,59
237451,74
237461,35
237551,79
237561,49
238152,21
238161,82
238451,86
238461,53
238552,03
238561,58
239091,22
239191,20
239291,20
239391,20
239491,18
239591,20
240671,26
240681,25
240771,28
240781,26
240891,22
240991,24
241671,26
241681,25
241771,28
241781,26
241891,22
241991,24
2420012,89
2421011,25
2460010,83
246029,12
246109,38
246127,81
246136,42
247007,65
247026,30
247106,78
247125,47
247134,24
247423,81
247433,14
247524,39
BPEJKč/m2
247533,61
248117,78
248144,94
248416,11
248443,25
248516,61
248543,60
250017,70
250044,75
250116,61
250143,75
250414,83
250442,47
250515,38
250542,71
251115,78
251134,21
251414,24
251514,53
252016,86
252116,00
252414,43
252514,70
253016,57
253035,05
253115,76
253134,13
253414,12
253514,77
254114,91
254413,50
254513,90
255009,15
2560014,02
2570011,53
2580010,39
259008,51
2600017,03
2610014,63
2620010,21
263004,98
264015,67
264115,08
265013,33
265113,12
266011,45
267011,45
268111,43
268411,39
269011,69
270014,11
271013,27
272011,74
273111,43
BPEJKč/m2
273131,41
273411,39
273431,35
274111,43
274131,41
274411,39
274431,35
275411,39
275431,35
276411,39
276431,35
277691,15
277891,15
278691,15
278891,15
3010019,13
3011017,63
3011215,69
3020019,02
3021017,41
3021215,55
3030019,79
304019,64
304118,01
3050111,85
3051110,64
3060015,65
3060213,57
3061014,34
3061212,11
306409,75
306509,75
3070014,79
3071013,52
307408,99
307508,99
3080014,61
3081012,88
308409,67
308509,67
3090018,08
3091016,74
3100017,92
3101016,52
3110014,74
3111013,31
3120015,90
3121014,61
3121212,85
3121311,99
3130014,56
3131013,08
3131310,37
3140015,60
BPEJKč/m2
3141014,34
3144012,56
3145012,56
3150015,39
3151014,18
3151212,24
3151311,32
3154012,16
3154210,61
315439,67
3155012,16
3155210,61
315539,67
3160210,15
317008,96
317108,05
318118,66
318146,03
318417,48
318444,86
318517,48
318544,86
3190111,96
319048,73
3191110,73
319147,39
319419,31
319446,00
319519,31
319546,00
320019,34
320046,72
320118,35
320145,90
320417,28
320445,00
320517,28
320545,00
321105,70
321125,07
321134,45
321424,13
321433,66
321524,13
321533,66
322106,64
322125,77
322135,40
322425,13
322434,46
322525,13
322534,46
323107,40
323126,30
BPEJKč/m2
323135,85
324118,79
324146,19
324417,66
324445,30
324517,66
324545,30
3250111,06
325047,82
3251110,09
325146,70
325418,08
325445,56
325518,08
325545,56
3260110,11
326047,11
326118,68
326146,09
326417,51
326445,12
326517,51
326545,12
327017,48
327045,63
327116,62
327145,06
327415,72
327444,15
327515,72
327544,15
3280111,84
328048,63
3281110,52
328147,16
328419,17
328445,78
328519,17
328545,78
3290110,24
329046,96
329118,74
329145,92
329417,43
329444,98
329517,43
329544,98
3300111,13
330047,87
3301110,28
330147,05
330418,48
330445,67
330518,48
BPEJKč/m2
330545,67
331017,42
331045,92
331116,81
331145,22
331416,00
331444,55
331516,00
331544,55
332016,61
332045,06
332216,03
332244,51
332316,03
332344,51
332415,41
332443,91
332515,41
332543,91
3330111,73
333048,12
3331110,52
333146,35
333418,71
333445,08
333518,71
333545,08
337152,40
337161,94
337452,05
337461,69
337552,05
337561,69
338152,66
338162,05
338452,27
338461,77
338552,27
338561,77
339091,26
339191,25
339291,25
339391,25
339491,24
340671,25
340681,24
340771,25
340781,24
BPEJKč/m2
340891,22
340991,22
341671,25
341681,24
341771,25
341781,24
341891,22
341991,22
3420014,04
3421012,80
3430013,52
3431012,43
3440012,47
3441011,09
3450111,59
3451110,07
3460011,99
346029,85
3461010,71
346128,66
346137,64
347009,42
347027,91
347108,22
347127,17
347136,39
347425,96
347435,16
347525,96
347535,16
348117,89
348145,17
348416,69
348444,20
348516,69
348544,20
349117,73
349416,44
349516,44
350019,29
350045,95
350117,91
350144,98
350416,55
350443,98
350516,55
350543,98
351116,48
351134,86
351415,40
351515,40
352018,02
352116,92
352415,87
BPEJKč/m2
352515,87
353018,00
353036,02
353116,68
353135,06
353415,75
353515,75
354115,52
354414,54
354514,54
355009,91
3560015,77
3570012,95
3580013,29
3590010,08
3600018,77
3610015,51
3620012,10
363006,03
364016,35
364115,75
365015,15
365114,89
366011,43
367011,43
368111,42
368411,39
369011,67
370014,34
371013,56
372011,72
373111,42
373131,40
373411,39
373431,38
374111,42
374131,40
374411,39
374431,38
375411,39
375431,38
376411,39
376431,38
377691,16
377891,15
378691,16
378891,15
4010013,01
4011011,61
401129,20
4020013,32
4021012,16
402129,50
4030014,18
BPEJKč/m2
4080010,51
408109,38
408127,72
408407,47
408426,27
408507,96
408526,60
4090013,52
4091011,91
4100013,01
4101011,78
4110012,62
4111010,81
4120011,39
412109,96
412128,37
412137,35
413009,99
413108,64
413136,50
4140011,65
4141010,46
414408,29
414508,89
4150011,38
4151010,05
415128,22
415137,24
415407,94
415425,91
415435,22
415508,36
415526,89
415535,60
416025,83
418116,22
418143,42
418414,49
418442,25
418514,98
418542,56
419018,64
419045,12
419117,51
419144,19
419415,24
419442,62
419515,80
419542,79
420016,64
420044,29
420115,76
420143,32
420414,27
BPEJKč/m2
420442,27
420514,70
420542,44
421103,98
421122,90
421132,66
421422,39
421432,16
421522,51
421532,31
422104,85
422123,99
422133,61
422422,78
422432,57
422523,05
422532,68
423105,53
423124,74
423134,28
425018,36
425044,82
425117,23
425143,96
425414,88
425442,54
425515,46
425542,72
426017,46
426044,68
426116,25
426143,64
426414,34
426442,21
426514,70
426542,63
427015,56
427043,74
427114,85
427142,98
427413,74
427442,34
427513,96
427542,51
428018,57
428045,33
428117,50
428144,03
428415,24
428442,57
428515,61
428542,99
429016,46
429043,87
BPEJKč/m2
429115,67
429142,99
429414,11
429442,21
429514,38
429542,34
430016,94
430044,29
430115,94
430143,44
430414,34
430442,26
430514,90
430542,40
431015,90
431044,31
431115,22
431143,52
431414,26
431442,60
431514,45
431542,82
432015,36
432043,81
432114,74
432142,94
432413,71
432442,31
432513,93
432542,45
433018,74
433046,81
433117,82
433145,99
433416,29
433444,53
433516,81
433544,85
437151,62
437161,35
437451,38
437461,22
437551,41
437561,23
438151,87
438161,53
438451,55
438461,25
438551,58
438561,33
439091,20
439191,20
439291,18
439391,20
BPEJKč/m2
439491,18
439591,18
440671,20
440681,18
440771,20
440781,18
440891,17
440991,17
441671,20
441681,18
441771,20
441781,20
441891,17
441991,18
4420010,03
442108,44
4430010,16
443108,55
445017,65
445116,69
446007,32
446025,41
446106,24
446124,38
446133,46
447006,57
447025,41
447105,63
447124,54
447133,83
447422,99
447432,48
447523,33
447532,63
448114,53
448142,83
448413,69
448442,01
448514,35
448542,21
449114,22
449412,72
449513,27
450015,59
450043,82
450114,94
450143,05
450413,67
450442,44
450514,24
450542,60
451113,87
451132,98
BPEJKč/m2
451413,10
451513,32
452014,85
452113,95
452412,65
452512,81
453015,47
453033,92
453114,65
453133,05
453413,05
453513,61
454114,01
454412,59
454512,94
455006,07
4560010,51
457008,18
458007,65
459007,20
4600013,11
4610010,36
462009,07
463005,00
464015,51
464114,94
465014,22
465113,96
466011,41
467011,41
468111,40
468411,35
469011,62
470013,30
471012,72
472011,66
473111,40
473131,38
473411,35
473431,33
474111,40
474131,38
474411,35
474431,33
475411,35
475431,33
476411,35
476431,33
477691,15
477891,15
478691,15
478891,15
5080010,77
508109,37
BPEJKč/m2
508128,25
508408,35
508426,53
508508,35
508526,53
5090013,99
5091013,03
5100014,20
5101012,97
5110013,41
5111012,37
5120012,97
5121011,34
512129,83
512138,81
5130011,44
5131010,56
513137,75
5140012,77
5141010,90
514409,74
514509,74
5150011,76
5150210,19
5151010,24
515128,66
515137,70
515408,76
515427,32
515436,46
515508,76
515527,32
515536,46
516027,81
517006,89
517106,21
518117,70
518144,63
518416,11
518443,40
518516,11
518543,40
519018,68
519045,32
519117,67
519144,31
519416,40
519443,30
519516,40
519543,30
520017,31
520044,86
520116,26
520144,08
BPEJKč/m2
520415,40
520443,15
520515,40
520543,15
521104,21
521123,06
521132,50
521422,21
521431,87
521522,21
521531,87
522106,13
522125,08
522134,37
522423,60
522432,97
522523,60
522532,97
523106,46
523125,24
523134,91
525019,42
525046,21
525118,11
525144,79
525416,62
525443,51
525516,62
525543,51
526018,28
526045,09
526117,26
526144,39
526415,70
526443,21
526515,70
526543,21
527016,60
527044,57
527115,84
527143,96
527414,91
527443,26
527514,91
527543,26
528019,22
528045,95
528117,90
528144,70
528416,55
528443,37
528516,55
528543,37
529019,00
BPEJKč/m2
529046,09
529117,79
529145,00
529416,47
529443,69
529516,47
529543,69
530018,45
530045,07
530117,38
530144,28
530415,69
530443,22
530515,69
530543,22
531016,10
531044,68
531115,52
531143,99
531414,82
531443,41
531514,82
531543,41
532016,61
532044,47
532115,75
532143,90
532414,62
532443,23
532514,62
532543,23
533018,80
533045,33
533117,28
533143,92
533415,95
533442,72
533515,95
533542,72
537152,04
537161,64
537451,72
537461,43
537551,72
537561,43
538152,26
538161,76
538451,98
538461,51
538551,98
538561,51
539091,22
539191,20
539291,20
BPEJKč/m2
539391,20
539491,20
539591,20
539691,18
540671,22
540681,20
540771,22
540781,20
540891,18
540991,18
541671,24
541681,23
541771,24
541781,23
541891,20
541991,20
5420010,86
542109,00
5430010,20
543108,37
5440010,00
544108,55
545019,05
545117,81
546008,94
546026,96
546107,25
546125,75
546134,51
547007,04
547025,78
547105,95
547124,94
547134,29
547423,83
547433,35
547523,83
547533,35
548115,44
548143,14
548414,24
548442,40
548514,24
548542,40
549114,54
549413,56
549513,56
550017,12
550045,36
550116,34
550144,49
550415,35
550443,61
550515,35
BPEJKč/m2
550543,61
551114,85
551134,07
551414,16
551514,16
552016,65
552116,00
552415,16
552515,16
553016,29
553035,46
553115,68
553134,90
553415,04
553515,04
554114,30
554413,32
554513,32
555007,20
5560010,70
557008,71
558007,87
559007,07
5600012,74
5610010,24
562009,50
563005,39
564015,87
564115,22
565015,39
565115,13
566011,39
567011,39
568111,38
568411,34
569011,58
570012,74
571012,43
572011,62
573111,32
573131,31
573411,31
573431,30
574111,32
574131,31
574411,31
574431,30
575411,31
575431,30
576411,31
576431,30
577691,15
577891,15
578691,15
BPEJKč/m2
578891,15
6120012,73
6121011,29
612129,88
612138,86
6130011,00
613109,91
613137,26
6140012,01
6141011,02
614409,58
614509,58
616027,33
617006,85
617106,00
620017,00
620044,78
620216,19
620244,05
620316,19
620344,05
620415,31
620442,97
620515,31
620542,97
621104,54
621123,59
621133,12
621422,57
621432,35
621522,57
621532,35
622106,01
622125,25
622134,44
622423,93
622433,17
622523,93
622533,17
623105,52
623124,75
623134,28
624117,16
624144,86
624416,27
624444,04
624516,27
624544,04
626017,91
626044,94
626116,38
626143,73
626415,31
626442,86
BPEJKč/m2
626515,31
626542,86
627017,08
627045,13
627116,38
627144,57
627415,24
627443,67
627515,24
627543,67
628019,06
628046,22
628117,59
628145,15
628416,56
628444,30
628516,56
628544,30
629017,87
629044,86
629116,37
629144,01
629415,38
629442,94
629515,38
629542,94
631017,07
631045,22
631116,14
631144,68
631415,44
631443,96
631515,44
631543,96
632016,65
632044,82
632115,82
632144,30
632414,96
632443,65
632514,96
632543,65
637151,53
637161,22
637451,28
637461,15
637551,28
637561,15
638151,76
638161,26
638451,43
638461,17
638551,43
638561,17
BPEJKč/m2
639091,24
639191,23
639291,23
639391,23
640671,26
640681,25
640771,26
640781,25
640891,23
640991,23
641671,32
641681,30
641771,32
641781,30
641891,26
641991,26
6420010,55
642109,70
6430010,03
643108,80
643407,17
644008,96
644108,04
645018,59
645117,13
646008,20
646026,47
646107,08
646125,16
646134,08
647007,09
647025,87
647106,17
647125,12
647134,45
647423,93
647433,17
647523,93
647533,17
648114,97
648142,88
648413,76
648442,44
648513,76
648542,44
649114,55
649413,67
649513,67
650016,31
650043,69
650115,43
BPEJKč/m2
650142,90
650414,24
650442,27
650514,24
650542,27
651114,24
651133,25
651413,50
651513,50
652015,68
652114,88
652413,84
652513,84
655008,13
6560010,34
657008,00
658007,83
659006,64
6600011,30
6610010,54
662008,74
663005,36
664016,02
664115,41
665011,87
665111,82
666011,47
667011,40
668111,39
668411,35
669011,61
670013,54
671012,82
672011,65
673111,31
673131,30
673411,30
673431,28
674111,31
674131,30
674411,30
674431,28
675411,30
675431,28
676411,30
676431,28
677691,15
677891,15
678691,15
678891,15
711009,86
711109,03
712009,12
712107,77
BPEJKč/m2
712126,60
712135,77
713009,49
713108,30
713136,14
714008,86
714107,57
714406,24
714505,72
715008,86
715026,23
715107,28
715126,38
715135,59
715406,11
715424,98
715434,18
715505,61
715524,53
715533,88
716025,93
716105,86
717005,36
717104,11
718114,89
718142,76
718414,00
718442,25
718513,51
718542,13
720015,13
720042,82
720214,28
720242,47
720314,11
720342,45
720413,32
720442,09
720512,83
720541,84
721103,71
721122,76
721132,35
721422,08
721431,74
721521,82
721531,61
722105,47
722124,28
722133,64
722422,99
722432,60
722522,71
BPEJKč/m2
722532,40
723104,37
723123,90
723133,59
724115,91
724144,63
724415,08
724443,79
724514,81
724543,52
725017,86
725045,21
725116,77
725144,15
725415,22
725442,72
725514,85
725542,55
726017,00
726044,42
726115,93
726143,27
726414,61
726442,51
726514,03
726542,31
727016,11
727043,56
727114,82
727142,65
727413,48
727441,98
727513,12
727541,85
728017,72
728044,66
728116,18
728143,38
728414,90
728442,50
728514,24
728542,34
729018,08
729045,30
729117,04
729144,22
729415,60
729442,80
729515,07
729542,55
BPEJKč/m2
730017,52
730044,83
730116,26
730143,85
730414,83
730442,81
730514,61
730542,56
731015,70
731044,11
731114,85
731143,18
731413,92
731442,37
731513,56
731542,09
732016,34
732043,77
732115,14
732142,86
732414,07
732442,29
732513,41
732542,13
733017,32
733044,26
733115,82
733143,13
733414,34
733442,35
733513,90
733542,17
737151,40
737161,35
737451,38
737461,34
737551,35
737561,33
738151,55
738161,48
738451,50
738461,45
738551,48
738561,42
739091,24
739191,24
739291,24
739391,24
739491,23
739591,22
739691,22
740671,25
740681,24
740771,24
BPEJKč/m2
740781,23
740891,22
740991,22
741671,28
741681,25
741771,26
741781,24
741891,23
741991,22
743007,77
743106,57
744006,68
744105,57
746006,81
746025,68
746105,74
746124,44
746133,87
747006,03
747024,73
747104,75
747123,44
747132,87
747422,42
747432,12
747522,26
747532,01
748114,30
748142,26
748413,09
748441,84
748512,63
748541,72
749113,44
749412,81
749512,63
750015,35
750042,52
750114,04
750142,09
750412,79
750441,66
750512,42
750541,55
751113,69
751132,34
751412,37
751512,25
752015,12
752114,43
752413,58
752513,34
753014,34
BPEJKč/m2
753033,52
753113,79
753133,06
753413,27
753512,95
754113,01
754412,44
754512,29
755005,87
756007,79
757006,02
758005,29
759004,11
764014,60
764113,99
765012,76
765112,64
766011,34
767011,34
768111,33
768411,31
769011,34
770012,35
771012,11
772011,55
773111,33
773131,32
773411,31
773431,30
774111,43
774131,41
774411,40
774431,39
775411,40
775431,39
776411,31
776431,30
777691,15
777891,15
778691,15
778891,15
818113,01
818142,04
818412,43
818441,70
818512,16
818541,53
820013,25
820042,08
820212,73
820241,74
820312,44
820341,61
820412,19
BPEJKč/m2
820441,50
820511,82
820541,42
821102,33
821121,86
821131,51
821421,38
821431,20
821521,18
821531,16
822103,33
822122,55
822132,23
822421,98
822431,62
822521,58
822531,33
834015,08
834042,97
834214,08
834242,42
834313,38
834342,20
834412,98
834441,81
834512,52
834541,51
835015,33
835042,94
835214,36
835242,45
835313,51
835342,17
835412,86
835441,95
835512,48
835541,61
837151,33
837161,31
837451,31
837461,28
837551,30
837561,26
838151,43
838161,40
838451,41
838461,38
838551,39
838561,34
839091,17
839191,17
839291,17
839391,17
839491,17
BPEJKč/m2
839591,16
839691,16
840671,22
840681,20
840771,22
840781,20
840891,18
840991,17
841671,24
841681,22
841771,22
841781,22
841891,20
841991,18
848112,40
848141,74
848412,01
848441,57
848511,84
848541,41
849112,35
849412,10
849511,85
850013,23
850041,93
850112,44
850141,51
850411,95
850441,23
850511,66
850541,16
852013,15
852112,80
852412,54
852512,27
853013,06
853032,72
853112,83
853132,42
853412,45
853512,27
854112,59
854412,44
854512,33
855004,30
856005,24
858004,71
864014,59
864114,07
865013,26
865113,04
866011,31
BPEJKč/m2
867011,31
868111,31
868411,28
869011,31
870012,04
871011,82
872011,48
873111,23
873131,23
873411,22
873431,22
874111,23
874131,23
874411,22
874431,22
875411,22
875431,22
876411,22
876431,22
877691,15
877891,15
878691,15
878891,15
918112,26
918141,48
918411,81
918441,32
918511,49
918541,26
936013,93
936042,25
936212,90
936241,90
936312,28
936341,59
936412,21
936441,56
936511,79
936541,28
937151,28
937161,25
937451,26
937461,24
937551,24
937561,23
939091,16
939191,16
939291,16
939391,16
939491,16
939591,15
939691,15
940671,16
940681,16
BPEJKč/m2
940771,16
940781,16
940891,15
940991,15
941671,17
941681,16
941771,16
941781,16
941891,16
941991,15
BPEJKč/m2
950012,97
950041,82
950112,34
950141,53
950411,90
950441,30
950511,49
950541,18
955003,21
956003,88
BPEJKč/m2
958003,77
964013,50
964113,04
965012,44
965112,35
966011,28
967011,28
968111,26
968411,25
969011,28
BPEJKč/m2
970011,74
971011,59
972011,41
973111,20
973131,20
973411,18
973431,18
974111,20
974131,20
974411,18
BPEJKč/m2
974431,18
975411,18
975431,18
976411,18
976431,18
977691,15
977891,15
978691,15
978891,15

Vymezení pojmů

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.1)

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).

1) § 8 odstavec 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo položkyDůvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkuSrážka v %Přirážka v %
1.Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3.Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4.Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7.Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2.Jde-li o pozemky,
jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
2.12-3 km3-
2.23-4 km6-
2.34-5 km10-
2.4nad 5 km15-
3.Jde-li o pozemky,
jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených2)až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení (4 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)až o 25-
3.3- potřebou odvodnění4)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí 5)až o 30-
3.5- vlivem imisního zatížení6)
při středním znečištění až o 15 -
při silném znečištěníaž o 20 -

1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování.

2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.

4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

6. Imisním zatížením se pro účely této vyhlášky rozumí limitní:

• celková depozice vodíkových iontů,

pro střední zatížení 100 až 250 mg /m2/rok,

pro silné zatížení nad 250 mg /m2/rok.

Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Edafická kategorieVegetační stupeň
borový dubovýbuko-dubovýdubo-bukovýbukový jedlo-bukovýsmrko-bukovýbuko-smrkovýsmrkovýklečový
0123456789
X xerotermní1,241,331,933,853,20-----
Z zakrslá1,771,151,352,132,294,132,902,332,231,25
V skeletová2,790,001,764,453,033,033,462,912,231,74
M chudá1,802,741,812,403,032,782,272,812,230,00
K normální2,441,582,582,664,664,865,043,442,231,92
N kamenitá3,221,722,362,424,964,495,042,952,23-
I uléhavá-3,123,194,245,476,536,640,000,00-
Sstředně bohatá-3,333,426,006,376,716,715,092,81-
F svahová---7,186,536,696,695,203,38-
C vysýchavá2,272,292,473,213,965,07----
W bázická-2,026,305,745,875,91----
B bohatá-3,984,657,017,568,807,907,81--
H hlinitá-3,644,816,736,448,616,86---
D hlinitá-4,777,337,138,7510,168,44---
A kamenitá-3,123,055,667,336,466,45-3,36-
J suťová-3,440,005,40-6,730,00---
L lužní-7,166,351,95-1,613,02---
U údolní-5,490,005,59-6,490,00---
V vlhká-6,776,485,728,347,407,345,403,36-
O středně bohatá3,196,737,044,475,437,086,646,563,42-
P kyselá3,024,444,003,894,015,485,824,922,81-
Q chudá1,722,802,882,523,953,224,213,172,23-
T chudá1,891,612,662,880,003,102,902,752,23-
G středně bohatá3,602,006,525,485,986,406,484,922,81-
Rchudá2,02--2,175,683,956,342,812,231,25

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položkyKategorie lesů a další vlivySrážky až do %
1Lesy imisní
1.1- pásmo ohrožení A-60
1.2- pásmo ohrožení B-40
1.3- pásmo ohrožení C-20
2Lesy zvláštního určení
2.1- v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st.-30
2.2- v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody-30
2.3- v 1. zóně národního parku-40
2.4- v 2. zóně národního parku-20
2.5- ve zvláště chráněném území-20
2.6- v systému ekologické stability krajiny-30
3Tvar lesních pozemků
(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých nebo malých pozemků)
-20
4Omezené hospodaření na lesních pozemcích
Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
-50
5Lesní pozemek na antropogenní půdě
5.1- lomy k těžbě písku, hlíny apod.-20
5.2- na haldě, výsypce apod.-50
6Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku
6.1- edafické kategorie O, P, Q ve všech vegetačních stupních-20
6.2- edafické kategorie G, R, T, V ve všech vegetačních stupních-50
7Lesní pozemky s terénními překážkami
(rokle, důlní propadliny atd.)
- edafické kategorie B, K, M, S, W
ve všech vegetačních stupních označených u lesního typu na třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)
-40

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití budovyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.18.1..11264budovy pro zdravotnictví2 740
B46.21.14.6..11272budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2 830
46.21.19.9..11274budovy nebytové ostatní
C46.21.17.1..11263budovy škol, universit a pro výzkum2 538
D46.21.16.3..11261budovy pro společenské a kulturní účely2611
E46.21.63.1..11265budovy pro sport2 579
F46.21.14.3..1122budovy pro administrativu2 807
G46.21.19.1..1121budovy hotelů2 710
113012budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H46.21.14.2..1123budovy pro obchod a služby2 669
I46.21.18.2..1113011budovy bytové ostatní (sociální péče)2 239
J46.21.12.1..1112budovy vícebytové (typové)1 950
K46.21.12.2..1112budovy vícebytové (netypové)2 150
L46.21.13.1..1125111budovy pro průmysl2 786
M46.21.51.2.1125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní)3 076
N46.21.13.3.1125113budovy vodního hospodářství3 247
O46.21.15.2.112711budovy pro zemědělství rostlinná produkce2 695
12713budovy pro zemědělství živočišná produkce
P46.21.14.4.11241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 560
R46.21.14.5.11242garáže2 460
46.21.14.2.1123budovy pro opravu, údržbu vozidel
S46.21.13.2.11252budovy pro skladování a manipulaci2 231
Z46.21.15.3.112712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)2 115
Jednotkybyt v budově vícebytové typové J8 020
byt v budově vícebytové netypové K9 630
byt v budově ostatních typů (kromě budov typu J, K)-(cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,56)
nebytový prostor - garážové stání* v budově vícebytové4210
nebytový prostor - sklep v budově vícebytové3 800
nebytový prostor - ostatní účely (kromě sklepa a garážového stáni v bytových domech) ve všech typech budov-(cena dle druhu budovy, sl. 5 × konst. 3,3)

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace Stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení budov

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp budovyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíPatky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LSvislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,RSvislé konstrukce vč. obvodového pláště- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
S,ZSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
NSvislé konstrukce vč. obvodového pláštěZděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P,R, S, ZStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střecha- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,
K,L,M,N,P,R,
Krytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,S,ZKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,LKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P,R,S,ZKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E,F,G,H,I,J, K, LÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
DÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,R,Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
S,ZÚprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,0,P,RÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
S,ZÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M,N,O,P,R,S,ZVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O,P,R,S,ZSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, KDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N,O,P, R,S,ZDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
12A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,KVrataNeuvažují se
L,M,N,O,P,R,S,ZVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LOknaZdvojená, dvojitá špaletová
M,N,O,P,R,S,ZOknaJednoduchá nebo kovová
14A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
M,N,O,P,R,S,ZPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, LVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,RVytápěníTemperování lokálními topidly
N,O,S,ZVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,RElektroinstalaceSvětelná a třífázová
S,ZElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,R,Vnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
S,ZVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,R,Vnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
S,ZVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O,P,R,S,ZVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,ROhřev vodyMalé elektrické ohřívače, popř. bojler
S,ZOhřev vodyNeuvažuje se
22A,C,G,H,I,Vybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,KVybavení kuchyníBěžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové
B,D,E,F,L,M,N,O, P,R,S,ZVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O,P,RVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
S,ZVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,LVýtahyBěžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P,R,S,ZVýtahyNeuvažují se
25A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,KOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
L,M,N,O,P,R,S,ZOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26JInstalační prefabrikovaná jádraInstalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Tabulka č. 1

TypČíslo SKPKód CZ-CCÚčel užití halyKč za m3 obestav, prostoruKč za m2 podlahové plochy
123456
A46.21.16.3..21261budovy pro společenské a kulturní účely2 055
B46.21.63.1..21265budovy pro sport2 029
C46.21.14.2..2123budovy pro obchod1 996
D46.21.19.9..21273
1274
budovy ostatní jinde neuvedené(kulturní. Nebo historické památky, ostatní občanská výstavba)2 379
E46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl bez jeřábových drah1 620
F46.21.13.1..2125111budovy pro průmysl s jeřábovými drahami1 731
G46.21.51.2..2125112budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní)2311
H46.21.14.4..21241budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2 348
I46.21.14.5..21242budovy garáží2 124
46.21.14.2.2123budovy pro opravu, údržbu vozidel
J46.21.13.2..21252budovy pro skladování a manipulaci1 599
K46.21.15.3..212711 12712budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů)1 468
L46.21.15.2..212713budovy pro zemědělství (živočišná produkce)1 930
M46.21.13.3..2125113budovy pro vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod)2 424
Jednotkabyt ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,8
nebytový prostor ve všech typech halCena dle druhu haly, sl. 5 × konstanta 3,55

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

Standardní vybavení hal

Tabulka č. 2

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,DSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 × opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H,I,LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,DStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných
E,F,G,H,I,J, K,L,MStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D,E,F,G, H,I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H,I,J, K,L,MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J,KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,DVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H,I,J,K, L,M,SchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H,I,J,K, L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H,I,J,K, L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaZdvojená, dvojitá špaletová
E,F,G,H,I,J,K, L,MOknaJednoduchá nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H,I,J,K, L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové;akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,IVytápěníTemperování lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F, G,H,I,L,MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H,I,L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H,I,L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H,I,J,K, L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,H,I,L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H,I,J,K, L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,H,I,L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H,I,J,K, L,MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální) - příkladyVestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H,I,J,K, L,MOstatní (individuální) - příkladyRozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo položkyKonstrukceKoeficient K1 pro
budovyhaly
1zděné0,9391,075
2monolitické betonové tyčové1,1581,040
3monolitické betonové plošné1,1321,132
4montované z dílců betonových tyčových0,9930,998
5montované z dílců betonových plošných1,0371,003
6montované z prostorových buněk1,2410,728
7kovové1,0320,948
8dřevěné na bázi dřevní hmoty1,0290,936

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků (CZ-CC 111 a 112; SKP 46.21.11):

a) se střechou šikmou nebo strmou:

Tabulka č. 1

Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažíPodsklepený
s jedním*) nadzemním podlažímse dvěma*) nadzemními podlažímis jedním*) nadzemním podlažímse dvěma*) nadzemními podlažími
Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 290B1 975C2 130D1 900
železobetonová - monolitickáE2 495F2 140G2 340H2 065
železobetonová - montovanáCH2 390I2 050J2 235K1 975
dřevěnáL2 080M1 780N1 925O1 705

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

- V případě účelového využití podkroví se cena stavby z tabulky č. 1 se vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

stavbaHodnota koeficientu pro úpravu ZC
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzem. podlažími
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0501,040
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,0901,075
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,1201,100

b) s plochou střechou:

Tabulka č. 3

Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepený
s jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažímis jedním nadzemním podlažímse dvěma nadzemními podlažími
Svislá konstrukce:TypCenaTypCenaTypCenaTypCena
zděnáA2 495B2 150C2 320D2 070
železobetonová - monolitickáE2 720F2 330G2 550H2 250
železobetonová - montovanáCH2 605I2 235J2 435K2 150
dřevěnáL2 280M2 000N2 125O1 905

II. Základní cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Tabulka č. 4

Rodinný důmÚčel užití jednotky:Kč za m2 podlahové plochy
byt(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,6
nebytový prostor - garáž(cena dle typu stavby v tab. 1 přip.2, nebo 3) × konst. 4,4
nebytový prostor ostatní kromě garáže(cena dle typu stavby v tab. 1 příp.2, nebo 3) × konst. 4,5

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce, počtu nadzemních podlaží a podsklepení

Tabulka č. 5

Svislé konstrukce:Podsklepení stavbyPočet nadzemních podlaží:Typ:
zděnénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímA
se dvěma podlažímiB
podsklepenýs jedním podlažímC
se dvěma podlažímiD
železobetonové monolitickénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímE
se dvěma podlažímiF
podsklepenýs jedním podlažímG
se dvěma podlažímiH
železobetonové montovanénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímCH
se dvěma podlažímiI
podsklepenýs jedním podlažímJ
se dvěma podlažímiK
dřevěnénepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažís jedním podlažímL
se dvěma podlažímiM
podsklepenýs jedním podlažímN
se dvěma podlažímiO

Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

Tabulka č. 6

Číslo položkyTyp RD, rekr. chalupy a domkuKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1všechnyzákladyběžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E,F, G,Hzdivozdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH,I,J,Kzdivomontovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L,M,N,Ozdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7všechny kromě L,M,N,Ovnitřní omítkyvápenné štukové
L,M,N,Ovnitřní omítkymalby, tapety
8všechny kromě L,M,N,Ofasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L,M,N,Ofasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12všechny kromě L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L,M,N,Odveřehladké plné nebo prosklené
13všechny kromě L,M,N,Ooknadvojitá špaletová nebo zdvojená
L,M,N,Ooknazdvojená
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15všechny kromě L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L,M,N,Opodlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rekreační a zahrádkářské chaty:

CZ-CC 111; SKP 46.21.11.4.

Tabulka č. 1

Rekreační chaty Zahrádkářské chatyNepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažíPodsklepené
Svislá konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 750A,B1 650
dřevěná srubováC,D1 360C,D1 260
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmE,F1 280E,F1 310
montovaná na bázi dřevní hmotyG,H1 400G,H1 440
dřevěná jednostranně obíjenáI850I930

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. nad 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- dřevěné srubovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD
- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF
- montované na bázi dřevní hmotyse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíG
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíH
- dřevěné - jednostranně obíjenés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíI

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Tabulka č. 4

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTyp
ABCD
1Základyizolovanéneizolované
2Podezdívka jen u typu Ijakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3Obvodové stěnyzděné v tl. nad 15 cm a do tl. 30 cmdřevěné - srubové tl. 16 cm
4Stropyjakékoli spalné, polospalné, nespalnédřevěné, spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy
7Klempířské konstrukceúplné z pozink. plechužlaby a svody z pozinkovaného plechu
8Úprava povrchůomítky vnitřní štukové vnější štukové, břizolitnátěry nebo impregnace
9Schodištějakékoli kromě žebříkového
10Dveředřevěné plné nebo náplňovéjakékoli dřevěné
11Oknazdvojenájednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektroinstalacesvětelná a motorová
15Rozvod vodystudené i tepléneuvažuje se
16Zdroj teplé vodybojlerneuvažuje se
17Rozvod propan-butanuanoneuvažuje se
18Kanalizacez kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchyneuvažuje se
19Záchodsplachovacísplachovací i suchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo, sprchaumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporákkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák
Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTyp
EFGHI
1Základyneizolovanéizolovanéneizolované
2Podezdívkajakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3Obvodové stěnyoboustranně obité, zdivo do tl. 15 cmmontované na bázi dřevní hmotyjednostranně obité
4Stropydřevěné, spalnéna bázi dřevní hmotydřevěné spalné
5Zastřešeníjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíjakékoliv umožňující podkrovíbez krovu neumož. podkrovíbez krovu neumož. podkroví
6Krytinaplechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásyplechová, asfaltové pásy
7Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechuúplné z pozink. plechužlaby a svody z poz. plechu
8Úprava povrchůnátěry, impregnace nebo jakákoli omítkanátěry, nástřiky nebo omítka na pletivonátěry, impregnace
9Schodištějakékoli kromě žebříkovéhonení
10Dveřejakékoliv dřevěné
11Oknajednoducházdvojenájednoduchá
12PodlahyPVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13Vytápěníjakékoliv lokální
14Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná
15Rozvod vodyneuvažuje sestudenéneuvažuje se
16Zdroj teplé vodyneuvažuje se
17Rozvod propan-butanuneuvažuje seanoneuvažuje se
18Kanalizaceneuvažuje sez kuchyně, WC, umyvadloz kuchyněneuvažuje se
19Záchodsplachovací i suchýsuchý
20Okeniceano
21Vnitřní vybaveníumyvadlo
22Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Garážnepodsklepená nebo podsklepená do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlažípodsklepená
Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. 15 cm a více, montovaná, železobetonováA,B1 375A,B1 235
kovová, plechováC1 045C990

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení:

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. 15 cm a více, montované, železobetonovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- kovové, plechovés plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíC

II. Standardní vybavení garáží

Tabulka č. 4

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTypy
ABC
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 20 cmzděné, montované, železobetonové tl. 15 - 30 cmkovová kostra opláštěná plechem
3Stropyjakékoliv, bez rozlišení druhu a materiáluneuvažuje se (funkci plní krov)
4Krovjakýkoliv umožňující zřízení podkrovíbez krovujakýkoliv kovový bez podkroví
5Krytinaplechová pozinkovaná, asfalt, pásyplechová
6Klempířské konstrukcežlaby a svody z pozinkovaného plechu
7Úpravy povrchůjakékoliv omítky, spárované zdivonátěry
8Dveřejakékoliv dřevěné nebo kovovékovové
9Oknajednoduchá
10Vratajakákoliv standardní, roletaplechová
11Podlahybetonové, dlažbabetonové
12Elektroinstalacesvětelná, popř. motorováneuvažuje se

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb:

CZ-CC 1274; SKP 46.21.19.9

Tabulka č. 1

Vedlejších stavebNepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 1.nadzemního podlažíPodsklepené
Svislá nosná konstrukce:Typ ICenaTyp IICena
zděná v tl. nad 15 cmA,B1 250A,B1 140
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cmC,D1 055C,D1 015
dřevěná jednostranně obíjená, kovováE,F970E,F950
přístřeškyG750G780

- V případě účelového využití půdního prostoru se cena stavby vynásobí příslušným koeficientem z tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

StavbaHodnota koeficientu pro úpravu základní ceny
s podkrovím do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,05
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,09
s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,12

Typ stavby podle druhu svislé konstrukce a zastřešení

Tabulka č. 3

Svislé konstrukce:Zastřešení:Typ:
- zděné tl. nad 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíA
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíB
- dřevěné - oboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cmse střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíC
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíD
- dřevěné jednostranně obíjené, kovovése střechou - krovem umožňujícím zřízení podkrovíE
s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíF
- přístřešky-jakákoliv svislá tyčová (pilířová) konstrukces plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkrovíG

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp
ABCD
1Základyzákladové pásy a patky
2Obvodové stěnyzděné, betonové tl. 1530 cmzděné, betonové tl. 1530 cmoboustranně obíjené, zdivo tl. do 15 cm
3Stropyjakékoliv bez rozlišení druhu materiálu
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské konstrukcežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůjakékoliv omítkynátěry, impregnace, popř. omítka
8Schodištědřevěnéneuvažuje sedřevěnéneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovové kromě svlakovýchdřevěné nebo kovové
10Oknazdvojená, popř. jednoduchá
11Podlahybetonové, dlažby
12Elektroinstalacesvětelná a motorovásvětelná, popř. motorová
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp
EFG
1Základyzákladové pásy a patkyzákladové patky
2Obvodové stěnyjednostranně obíjenépilířky z jakéhokoli materiálu
3Stropydřevěné, popř. kovovéneuvažují se
4Krovjakýkoliv umožňující podkrovíbez krovu neumožňující podkrovíjakýkoliv bez podkroví
5Krytinajakákoliv kromě měděné
6Klempířské konstrukcežlaby, svody z pozinkovaného plechu
7Úprava povrchůnátěry, impregnacenátěr, popř. omítka pilířků
8Schodištědřevěnéneuvažuje seneuvažuje se
9Dveředřevěné nebo kovovéneuvažují se
10Oknajednoducháneuvažují se
11Podlahybetonové, dlažbyneuvažují se
12Elektroinstalacesvětelnáneuvažuje se

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ - CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
1.1230..46.21.51.3Věže chladicí a odplynovače--3 4673 1506 141
1.2230..46.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.3230..46.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345678
2.122123246.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod819826403359-16197554-1640
2.2125232
222232
46.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod732821492600189524897300--
2.312522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)395520633137-11073509--
2.412522146.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství369820421894-98630451702-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bází dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

3. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
3.124205246.21.64.5Opěrné zdi293023503225-3750--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků

2 zděná z kamene

3 monolitická betonová tyčová

4 monolitická betonová plošná

5 montovaná z dílců betonových tyčových

6 montovaná z dílců betonových plošných

7 z jiných materiálů.

4. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
4.12141146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
4.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
4.346.21.21.4Mosty průmyslové, lávky pro chodce10 5271431012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

5. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
123456
5.1211112
211211
46.23.11. 2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
5.2211123
211223
46.23.11. 4Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

6. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234
6.121346.23. 14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1. TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 × cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2× cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

7. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
123456789
7.124246.39.99Úprava území a samostatné zemní práce176265626415478316391-162
7.224146.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628-408-262-
7.3124146.21.64 .3Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)--4 8763 9504 2102 8603 097--

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

8. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
8.121246.23.13. 1Spodek drah kolejových7 2867 9768 250--2 976-
8.246.23.13. 2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5 5107 7334 3896 326---
8.346.23.13. 2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9 02812 6717 192----
8.446.23.13. 5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)13 95815 12072155 2018 657--
8.546.23.13. 5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8 33911 7056 6437 79710 056--
8.646.23.13. 9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných------2 380
8.746.23.13. 9Dtto - nezadlážděných------1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutněná

7 ostatní

9. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektCena Kč za 1 kus
9.121246.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
9.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
9.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
9.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
9.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
10.1221446.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů5931 323-267-
10.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
10.3222446.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
10.4221446.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
10.546.21.35.9Vedení slaboproudá podzemní kabelová1 924----
10.621246.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

11. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
11.1214246.21.22.1Tunely4 114----
11.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
11.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
11.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
11.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4318-
11.646.21.22.6Vrty----10 362
11.7222246.25.22.1Studny vodárenské2 523----
11.8214246.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

12. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2212 - dálková vedení,
2222 - místní vedení SKP 46.21.32.1
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
1234
12.180 mm1 6401 3441 840-
12.2100 mm2 0631 3442 2382 176
12.3200 mm2 8772 1662 9392 859
12.4300 mm4 4403 0454 3304 034
12.5400 mm-4 0844 7565 316
12.6600 mm-5 4927 7768 903
12.7800 mm-9 97812 226-
12.81000 mm-13 82115 920-
12.91200 mm-18 09120 231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

13. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2223 SKP 46.21.41.4
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
1234
13.1300 mm2 1631 7852 0821 981
13.2400 mm2 6501 9552 2782 831
13.3500 mm-2 3462 8222 856
13.4600 mm-3 0433 6553 757
13.5800 mm-3 8004 3784 488
13.61000 mm--5 355-
13.71200 mm--6 273-
13.81400 mm--10 839-
13.91600 mm--14 009-
13.02200 mm--21 052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 222214 SKP 46.21.42.1
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (místní)Jmenovitá světlost potrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/125
14.1A/a:Podzemní vedení8 99610 17710 72511 40414 39415 225
Dvojitý kanál žl + žl
14.2A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový6 8338 9709 44810 03112 34613 486
14.3A/c: Společný kanál příklopový7 5648 8709 73810 20712 77813 739
14.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
14.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 221214 SKP 46.21.32.4
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (dálková)Jmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
14.6A/a:Podzemní vedení16 78719 24821 22025 96730 395
Dvojitý kanál žl+žl
14.7A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
14.8A/c:Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
14.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910 511
14.0C: Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A : Podzemní vedení

A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový

A/c : Společný kanál příklopový

B : Pozemní vedení

C : Nadzemní vedení

15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2222 SKP 46.21.42.2
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (místní)Jmenovitá světlost potrubí DN
2×1002×1502×2002×3002×4002×500
A: Podzemní vedení
15.1A/a:Příklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
15.2A/b:Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
15.3B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
15.4C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2212 SKP 46.21.32.5
Číslo položkyObjekt a způsob vedení (dálková)Jmenovitá světlost potrubí DN
2×6002×8002×10002×12002×1400
A: Podzemní vedení
15.5A/a:Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
15.6A/b:Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
15.7B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
15.8C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál

A/b: Žlabový systém

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

16. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2214 SKP 46.21.34.1
Číslo položkyObjektve volném terénuv zastavěném prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
16.13 × 50 až 90347572428713
16.23 × 120 až 150407713510816
16.33 × 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV
16.43 × 95 až 1507751 0478761 591
16.53 × 1858471 6328971 835
Kabelové vedení 35 kV
16.63 × 95 až 1507871 6928901 896
16.73 × 185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Cena v Kč

CZ-CC 2224 SKP 46.21.43.2
Číslo položkyObjektza 1 m délky vedení (včetně podílu ceny sloupů)za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
16.8parkovými do 4 m38012 000
16.9uličními do 8 m58022 000
16.0uličními přes 8 m1 03030 000

17. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2153 SKP 46.24.12.6
Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
123456
17.1Drenáže odvodňovací55---115-
17.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
17.3Odvodnění ostatní--1 356---
17.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
17.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo položkyObjektKonstrukční charakteristika
1456
17.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
17.7Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté---67 179
17.8Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

18. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektůKonstrukční charakteristika
12
18.1215246.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
18.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
18.346.24.12.3Hráze ochranné152-
18.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
18.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy*)

Cena Kč za 1 m délky**)

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
19.1215246.24.12.8Nádrže na tocích*)1 738481--5 405--
19.246.24.12.9Úpravy vodních toků**)-6 6799 1686 366-3 6513 476
19.3215146.24.12.1Kanály (mimo odvodnění a závlahy)**)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
20.150 mm585-
20.263 mm-340
20.365 mm670-
20.480 mm740-
20.590 mm-435
20.6100 mm875-
20.7110 mm-510
20.8125 mm1 020-
20.9150 mm1 410-
20.10160 mm-760
20.11200 mm1 780-
20.12225 mm-1 210
20.13250 mm2 395-
20.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
21.150 mm1 215-
21.263 mm-970
21.365 mm1 300-
21.480 mm1 370-
21.590 mm-1 275
21.6100 mm1 715-
21.7110 mm-1 350
21.8125 mm1 660-
21.9150 mm2 250-
21.10160 mm-1 605
21.11200 mm2 620-
21.12225 mm-2 050
21.13250 mm3 445-
21.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

volný terén

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
22.150 mm640-
22.263 mm--
22.365 mm735-
22.480 mm810-
22.590 mm--
22.6100 mm960-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 120-
22.9150 mm1 520-
22.10160 mm--
22.11200 mm1 900-
22.12225 mm--
22.13250 mm2 530-
22.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 221112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m
Číslo položkyProfil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
23.150 mm1 265-
23.263 mm--
23.365 mm1 368-
23.480 mm1 440-
23.590 mm--
23.6100 mm1 802-
23.7110 mm--
23.8125 mm1 960-
23.9150 mm2 358-
23.10160 mm--
23.11200 mm2 740-
23.12225 mm--
23.13250 mm3 576-
23.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

24. Regulační stanice plynu (označení RS)

CZ-CC 222129 SKP 46.21.51.9
Číslo položkyOznačeníVýkon při minimálním vstupním tlaku (m3/h)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena Kč/ks
STL - NTL
24.1RS 40040011405 000
24.2RS 1200120021735 000
24.3RS 2000200021790 000
24.4RS 30003000211 010 000
VTL - STL (bez meziodběru)
24.5RS 20020011488 000
24.6RS 20020021570 000
24.7RS 50050011510 000
24.8RS 1200120012625 000
24.9RS 1200120021790 000
24.10RS 1200120022960 000
24.11RS 2000200021933 000
24.12RS 2000200022971 000
24.13RS 3000300021977 000
24.14RS 30003000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

25. Trafostanice

CZ-CC 221441 SKP 46.21.51.9
Číslo položkyPopisVýkon
100 kVA160 kVA250 kVA400 kVA
Stožárová (v Kč/ks)
25.1Trafostanice VN/NN jedno sloupová Betonový sloup EPV150 000170 000--
25.2Trafostanice VN/NN dvousloupová Betonový sloup EPV300 000320 000--
Kobková (v Kč/ks)
25.3Transformátor olejový295 000310 000340 000370 000

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.2

Tabulka č. 1

Číslo položkyPři hloubce při průměru (vnitřním) do 150 cm včetněKč za mKč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1od 0 m do 5 m včetně1 9501 2109 480
2nad 5 m do 10 m včetně3 8102 05410 780
3nad 10m5 2002 77211 990

II. Ceny vrtaných studní

CZ-CC 2222; SKP 46.25.22.1

Tabulka č. 2

Číslo pol.Průměr (vnitřní)Hloubka studny*Kč za m**Kč za 1 kus čerpadla (podle celkové hloubky studny)
ručníelektrické
1do 150 mm včetněod 0 do 10 m včetně9752 1409 660
2nad 10 m do 25 m včetně12102 41012 720
3nad 25 m1 6402 82012 840
4nad 150 mm do 300 mm včetněod 0 do 10 m včetně14552 1409 660
5nad 10 m do 20m včetně1 7902 41012 720
6nad 20 m2 3802 77012 840
7nad 300 mm do 500 mm včetněod 0 do 10 m včetně2 3552 1409 660
8nad 10 m do 20m včetně2 8902 41012 720
9nad 20 m3 4902 77012 840

* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.

** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo položkyPopisJednotkaPředpokl. životnost
1 Vodovody CZ-CC 2222
1.1vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1Přípojka vody DN 25 mmm34040 - 60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmm36040 - 60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmm42040 - 60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovým15025 - 50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemním18540 - 60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastové
1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmm35545 - 55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmm38545 - 55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmm46545 - 55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3 OP3 50040 - 60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010 - 30
2 Kanalizace CZ - CC 2223
2.1Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 18080 - 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 45080 - 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 81080 - 100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 24080 - 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 55580 -100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 99080 - 100
2.2Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus7 50080 - 100
2.2.2dtto - hloubka 3,00 mkus9 45080 - 100
2.2.3dtto - hloubka 4,00 mkus12 50080 - 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080 - 100
2.2.5dtto - hloubka 3,00 mkus13 00080 - 100
2.2.6dtto - hloubka 4,00 mkus14 80080 - 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080 - 100
2.2.8dtto - hloubka 3,00 mkus12 00080 - 100
2.2.9dtto - hloubka 4,00 mkus16 60080 - 100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080 - 100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030 - 90
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na beton, desku s obetonovánímm3 OP3 62070 - 90
2.4Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1do 15 m3 OPm3 OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15 m3 OPm3 OP2 80080 - 100
2.4.3Septiky celoplastové osazené na betonovou desku s obetonováním do 15 m3 OPm3 OP3 38090 - 110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090 - 110
2.5Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s obetonováním včetně technologického vybavení
2.5.1Pro 3-5 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus23 50050 - 70
dtto - technologiekus15 70020 - 30
2.5.2Pro 6-10 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus29 53050 - 70
dtto - technologiekus18 87020 - 30
2.5.3Pro 11-16 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus31 19050 - 70
dtto - technologiekus19 11020 - 30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus66 94050 - 70
dtto - technologiekus28 69020 - 30
2.5.5Pro 21-35 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus106 74050 - 70
dtto - technologiekus43 60020 - 30
2.5.6Pro 36- 50 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus127 22050 - 70
dtto - technologiekus49 48020 - 30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus192 77050 - 70
dtto - technologiekus54 38020 - 30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus246 24050 - 70
dtto - technologiekus65 46020 - 30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus388 54050 - 70
dtto - technologiekus97 10020 - 30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus392 20050 - 70
dtto - technologiekus98 10020 - 30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus483 96050 - 70
dtto - technologiekus120 99020 - 30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus547 23050 - 70
dtto - technologiekus136 80020 - 30
2.5.13Pro 310 -350 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus648 57050 - 70
dtto - technologiekus162 15020 - 30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus751 28050 - 70
dtto - technologiekus187 82020 - 30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus824 44050 - 70
dtto - technologiekus206 11020 - 30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební částkus843 98050 - 70
dtto - technologiekus212 25020 - 30
2.6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060 - 80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060 - 80
2.7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m OPm3 OP15 029 60 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP9 390 60 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP4 425 60 - 80
3 Elektrická síť CZ -CC 2224
3.1Přípojky elektro
3.1.13 fázová, příp. NN pro rodinné domy
kabel AL 16 mm2 v zemim14040 - 60
3.1.2kabel AL 4×16 mm závěs, kabelemm12540 - 60
3.1.3kabel AL 16 mm2 vzdušné vedením24020 - 40
3.1.4kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovám28020 - 40
3.1.5kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovám45020 - 40
3.1.6kabel AL 25 mm2 zemní kabelm19540 - 60
3.1.7kabel A1L50 mm2 zemní kabelm21540 - 60
3.2Pilíře pro elektroměry
3.2.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihelm32 81060 - 80
3.2.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděnýz vápenopískových nebo šamotových cihelm35 47060 - 80
3.2.3Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V) pro osazení přípojkové skříně SP 3kus5 12030 - 50
3.2.4dtto SP 4kus5 42030 - 50
3.2.5dtto SP 5kus5 83030 - 50
3.3Skříně pro rozvody
3.3.1Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V) pro osazení rozpojovací a jistící skříně, včetně skříně výšky cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 × 300 mmkus6 90030 - 50
3.3.2dtto 950 × 300 mmkus9 33030 - 50
3.3.3dtto 1150 × 300 mmkus10 92030 - 50
3.3.4dtto 1440 × 300 mmkus12 70030 - 50
3.3.5dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 × 300 mmkus12 90030 - 50
3.3.6dtto 1150 × 300 mmkus15 94030 - 50
3.3.7dtto 1440 × 3000 mmkus18 38030 - 50
4Plynovody CZ-CC 2221
4.1Plynová přípojka do DN 40m30530 - 50
4.2Domácí regulátorkus3 00020 - 40
4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060 - 80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060 - 80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 m2m33 78060 - 80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060 - 80
5Drenáže CZ-CC 215342 SKP 46.24.12.6
5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mmm5530 - 50
5.1.2dtto 80 mmm14230 - 50
5.1.3dtto 100 mmm16030 - 50
5.1.4dtto 130 mmm17530 - 50
5.2.1Drenáže z trubek PVC 65 mmm4040 - 60
5.2.2dtto 90 mmm6540 - 60
5.2.3dtto 110 mmm7540 - 60
6Topné kanály CZ-CC 2222
6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmm2 01540 - 60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cmm2 50040 - 60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cmm3 30040 - 60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmm2 01040 - 60
6.2.2dtto 95/55 cmm2 20040 - 60
6.2.3dtto 100/70 cmm2 70040 - 60
7Potrubí tepelné izolované CZ - CC 2222
7.1DN40m12020 - 40
7.2DN50m14020 - 40
7.3DN70m16520 - 40
7.4DN80m19020 - 40
7.5DN100m23520 - 40
7.6DN 150m37020 - 40
8Zpevněné plochy mimo silnice a letiště CZ -CC 211 SKP 46.23.11.5
8.1Plochy s povrchem prašným
8.1.1Škvárové tl. do 150 mmm24510 - 20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mmm29510 - 20
8.2.Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1tl. 10 cmm223540 - 60
8.2.2tl. 15 cmm229040 - 60
8.3Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040 - 60
8.3.2dtto do lože z MCm226040 - 60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040 - 60
8.3.4dtto, lože z MCm227040 - 60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540 - 60
8.3.6dtto, lože z MCm225540 - 60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040 - 60
8.3.8dtto do lože z MCm218040 - 60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonu m228540 - 60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540 - 60
8.3.11dtto, lože z MC m237040 - 60
8.3.12z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového lože m222040 - 60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040 - 60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm21 27040 - 60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísekm26520 - 40
8.3.16dtto, bez mezer na MCm237040 - 60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MC m229520 - 30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetační m234020 - 30
8.3.19panely silniční tl. 150 mmm21 18040 - 60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové lože m217540 - 60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MCm226040 - 60
8.3.22dtto, nastojato, pískové ložem233040 - 60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MC m238540 - 60
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového ložem251040 - 60
8.3.25dtto, špalíky dubovém247040 - 60
8.3.26pražce impregnované do štěrkopískového ložem251040 - 60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mmm251540 - 60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm m256040 - 60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mmm248040 - 60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mm m252540 - 60
8.4Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm27040 - 60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040 - 60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040 - 60
8.4.4z betonu asfaltového tl. 40 mmm36040 - 60
8.4.5dtto tl. 50 mm m247540 - 60
9Obrubníky a krajníky CZ-CC 211 SKP 46.23.11.5
9.1Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložem18540 - 60
9.2dtto z drobných 120 mm do betonového ložem7040 - 60
9.3z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kamenivam15040 - 60
9.4kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložem50040 - 60
9.5monolitický do průřezu 0,01 mm16040 - 60
9.6dtto do 0,015 m2m24040 - 60
9.7dtto do 0,05 m2m35040 - 60
9.8betonový ABO 4-5, 8, š. 4-5 cm, do betonového ložem8040 - 60
9.9krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivom10040 - 60
9.10obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonum57040 - 60
9.11dtto, ležatý 30 × 20m67040 - 60
9.12Obrubníky betonové - montované
do průřezu 0,015 m2, lože z betonu
m26540 - 60
9.13Obrubníky betonové - montované
do průřezu 0,05 m2, lože z betonu
m37040 - 60
10Rigoly CZ-CC 211 SKP 46.23.11.
10.1Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivam16540 - 60
10.2dtto do MC nebo betonového ložem23040 - 60
10.3z betonových desek, lože z kamenivam15040 - 60
10.4dtto, lože z betonum22540 - 60
10.5ze žlabovek TMB, lože z kamenivam12040 - 60
10.6z monolitického betonum24040 - 60
11Opěrné zdi CZ-CC 242052 SKP 46.21.64.5
11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cmm24010 - 30
11.2z kamenné rovnaninym3 OP1 15030 - 50
11.3z lomového kamenem3 OP1 85030 - 50
11.4monolitické z prostého betonum3 OP2 10040 - 60
11.5monolitické ze železového betonum3 OP2 40040 - 60
11.6montované z prefa dílcům3 OP2 85040 - 60
11.7cihelném3 OP2 33040 - 60
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedém281040 - 60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevné m292040 - 60
11.10z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedém289040 - 60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevném21 03540 - 60
12Schody venkovní a předložené CZ-CC 242089 SKP 46.21.64.5
12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.m18510 - 30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkum20010 - 30
12.3cihelné na terénm21530 - 50
12.4betonovém22540 - 60
12.5betonové s teracem na terénm29540 - 60
12.6žulové stupně, lože z pískum1 00040 - 60
12.7z lomového kamene do pískum19040 - 60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovaném71040 - 60
13Ploty CZ-CC 242091*) SKP 46.21.64.4
13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.24010 - 30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky do betonových patek, sloupky s nátěremm2 pohl. pl.29020 - 40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.45020 - 30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítkam2 pohl. pl.72020 - 30
13.3.1Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.84030 - 40
13.3.2Plot z kovových profilů - kovářské provedení, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.1 65040 - 50
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl.60040 - 60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl.78040 - 60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.43520 - 30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.33720 - 30
13.6.2dtto s lištovánímm2 pohl. pl.38020 - 30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm2 pohl. pl.45220 - 30
13.6.4dtto s lištovánímm2 pohl. pl.54020 - 30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním2 pohl. pl.79040 - 60
13.8dtto, tl. 20 - 30 cmm2 pohl. pl.1 13540 - 60
13.9dtto, tl. nad 30 cmm3 OP nadzem. části3 75040 - 60
13.9.1Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, tl. do 20 cm, beton, základm21 25040 - 60
13.10Plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťkum3 OP nadzem. části3 50040 - 60
13.11Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěrm2 pohl. pl.64520 - 30
13.12Plot z vlnitých osinkocementových desek na ocelové sloupky do patekm2 pohl. pl.55520 - 30
13.13Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část výška do 20 cmm15020 - 30
13.14Podezdívka z lomového kamene, spárovaná, římsa betonová, výška do 60 cmm1 20040 - 60
13.15Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cmm95040 - 60
13.16Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárováním1 30040 - 60
13.17Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedám78040 - 60
13.18Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevnám84540 - 60
14Plotová vrátka CZ - CC 242091*) SKP 46.21.64.4
14.1Vrátka dřevěná včetně sloupkůkus1 27020 - 30
14.2Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus1 45010 - 30
14.3Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus1 60020 - 30
14.3.1Vrátka ocelová s dřevěnou výplníkus1 50020 - 30
14.3.2Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedeníkus3 20030 - 40
14.4Vrata dřevěná včetně sloupkůkus3 30020 - 30
14.5Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus3 42010 - 30
14.6Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus3 70020 - 30
14.6.1Vrata ocelová s dřevěnou výplníkus3 60020 - 30
14.6.2Vrata z ocelových profilů - kovářské provedeníkus6 90030 - 40
14.7Elektrický pohon u vrátek a vratkus5 80010 - 30
15Zemní sklep CZ-CC 242 SKP 46.39.99
15.1Zemní sklep zděný nebo betonovým3 OP1 80040 - 60
16Hnojiště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
16.1Hnojiště cihelné, bez omítkym3 OP1 30040 - 60
16.2Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP1 42040 - 60
16.3Hnojiště betonovém3 OP1 10040 - 60
16.4Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040 - 60
17Pískoviště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
17.1Pískoviště s dřevěným rámemm2 ZP70010 - 30
17.2Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2 ZP1 10040 - 60
18Pařeniště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
18.1Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2 ZP82510 - 30
18.2Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2 ZP1 37540 - 60
19Skleníky a fóliovníky CZ-CC 127113 SKP 46.39.99
19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010 - 30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010 - 30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010 - 30
19.4Fóliovníky skružovém2 ZP9105 -10
20Zahradní květinové jezírko CZ-CC 242 SKP 46.39.99
20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2 ZP2 10040 - 60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP1 20040 - 60
21Bazén venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
21.1Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené nebo nátěr, izolacem3 OP1 82540 - 60
22Venkovní záchod CZ-CC 242 SKP 46.39.99
22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030 - 50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040 - 60
23Altán zahradní CZ - CC 242051 SKP 46.39.99
23.1Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká výplň stěn, popř. pouze částečná, podlaha, střecham2 ZP3 25040 - 60
24Udírna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka nebo spárování, dvířkam3 OP2 01040 - 60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP4 10040 - 60
25Komíny samostatné CZ-CC 242 SKP 46.39.99
25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel, popř. s vložkou, omítka nebo spárováním3 OP1 94040 - 60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP3 83040 - 60
26Lávka CZ-CC 242 SKP 46.39.99
26.1Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP1 30020 - 50
26.2Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP2 10040 - 60
27Věšák na prádlo CZ-CC 242 SKP 46.39.99
27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrůkus59010 - 30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U včetně betonových patek a nátěrůkus87010 - 30
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem včetně betonové patky a nátěru, průměru 1500 až 2500 mmkus1 05010 - 30
27.4dtto, ale průměruod 2500 mm do 4000 mmkus1 35010 - 30
28Klepadlo na koberce CZ-CC 242 SKP 46.39.99
28.1Klepadlo na koberce ocelové včetně betonových patek a nátěrukus90010 - 30
29Lavice zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010 - 30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010 - 30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen, nátěr, osazení do betonových patekkus1 05010 - 30
30Stůl zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
30.1Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stoluz hoblovaných latí, nátěr, osazen do betonových patekkus2 30010 - 30
31Kuželna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
31.1Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěrkus1 95010 - 30
32Pergola CZ-CC 242 SKP 46.39.99
32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek, podlaha jakákoliv zpevněnám2 ZP1 45010 - 30
32.2.dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP1 25010 - 30
33Rampy CZ-CC 242; 1241 SKP 46.21.64.3
33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m, na jedné zdi se zásypemm3 25030 - 50
33.2dtto na dvou zdechm4 48030 - 50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypemm4 04040 - 60
33.4dtto na dvou zdechm5 41040 - 60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypum4 59040 - 60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum5 97040 - 60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m na jedné řadě pilířů bez zásypum2 89030 - 50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum3 76030 - 50
34Terasy venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 mnad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297010 - 30
34.2dtto výška do 1 mnad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům21 10010 - 30
34.3Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020 - 40
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020 - 40
34.5Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020 - 40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030 - 50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030 - 50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040 - 60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040 - 60

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 18 odst. 3

m = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl.pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

*) CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

CC-CZ 242 SKP 46.21.64.6
Číslo položkyObjektyMěrná jednotkaMateriál
mramory travertinyžulysyenity andezityžuly švédské labradory gabraumělý kámen
1Rámy: 25/25 hrobovém1 0191 3201 6104 115360
15/15 urnovém5806708202318280
2Desky: krycí, předložní, nápisové - do 0,90 m2m22 0804 7455 82414 391800
- nad 0,90 m2m22 8606 1807 57118 7081 600
3Zařízení: - urnykus9551 2001 5085 820
- vázy, mísy (výška do 40 cm)kus5857328752 600
- sloupky, kostky(průměr cca 25 cm)kus140
4Hrobky bez ohledu na použitý materiálm3 OP1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Objem hráze (S)

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze boční

S = 0,75 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 × L × V × (Š + 2 × V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m,

Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m),

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena rybničních objektů (Co)

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m60 000,- Kč
za každý další metr nad 2 m do 5 m30 000,- Kč
za každý další metr nad 5 m60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m80 000,- Kč
za každý další metr šířky nad 1,6 m40 000,- Kč

Cena rybničních stok (Cs)

Stanoví se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

Cs = 5 × D.

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 × A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahuje 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka0,01
obtoková stoka0,02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:

hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce0,5
- bez zohlednění úbytku produkce0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou Z1/Ov nebo Z2/Ovrybník nucené průtočnýrybník s regulovaným průtokem
méně než 20,60,6
2- 51,01,0
5 - 151,11,3
15-500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 × h × 10 × KP × Kz,

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)

KP - katastrální plocha rybníka (ha)

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemněníKz
běžné zazemnění0,75
0,25 až 0,5 KP0,5
0,5 až 0,75 KP0,25
nad 0,75 KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Z1 = W × Oo

nadmořská výška povodí rybníkaprůměrný specifický odtok (Oo) [tis. m3/km2 /rok]
200 m50
300 m60
400 m110
500 m160
600 m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka KR40,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 × h × KZ

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)0,8
ostatní případy1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace0,8

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahnaméně než 20 cm1,0
20 až 40 cm0,9
více než 40 cm0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 21,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce s 1001 obyvatel a více0,90
6Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 výšená o 10 % a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15%.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořad. čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního územíPořad. čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaNázev katastrálního územíKód katastrálního území
1BechyněBBechyně60154318Lázně KundraticeBLázně Kundratice712779
2BělovesBBěloves70130119Lázně KynžvartBLázně Kynžvart679372
3BílinaBBílina60420820Lázně LibverdaBLázně Libverda679381
4BludovBBludov60581621Lázně ToušeňBLázně Toušeň767859
5DarkovADarkov66401422Lipová-lázněBDolní Lipová684660
6Dubí u TeplicBDubí u Teplic63338123LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576,
726885
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně63464624Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585,
691607
8JáchymovAJáchymov65643725Mšené-lázněBMšené-lázně700258
9Jánské LázněBJánské Lázně65723926Ostrožská Nová VesBOstrožská Nová Ves716201
10JeseníkAJeseník65872327PoděbradyAPoděbrady723495
11Karlova StudánkaBKarlova Studánka66330128SlatiniceBSlatinice na Hané749818
12Karlovy VaryAKarlovy Vary66343329Teplice nad BečvouBTeplice nad Bečvou766283
13KlimkoviceBKlimkovice66631930TepliceATeplice766003
14Konstantinovy LázněBKonstantinovy Lázně66919931TřeboňATřeboň770230
15Kostelec u ZlínaAKostelec u Zlína67013832VelichovkyBVelichovky777951
16Lázně BělohradBLázně Bělohrad67933033Velké LosinyBVelké Losiny779083
17Lázně BohdanečBLázně Bohdaneč60617134Vráž u PískuBVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.

3. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85 %.

4. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně,

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30-401et,

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let,

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 17

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

5. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba,

f) je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).

6. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

nBi
( ——— × 100 Ai)
i=1Ci

kde

n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,

Ai... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,

Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,

Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr

Bi
——— .
Ci

Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její cenový podíl ze vzorce

a) pro budovy a haly (§ 12, přílohy č. 8 a 9):

CK
———————————————,
OP × ZC × K1 × K2 × K3 × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3),

ZC..... základní cena uvedená v příloze č. 8 nebo 9 (Kč/m3),

K1, K2, K3, K5, Ki ... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 12 této vyhlášky,

b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 13 , příloha č. 11), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 14, příloha č. 12), vedlejší stavby (§ 16, příloha č. 14) a garáže (§ 15, příloha č. 13):

CK
——————————,
OP × ZCK × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3),

ZCK... základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:

- oceňované podle § 13 podle přílohy č. 11 nebo

- oceňované podle § 14 podle přílohy č. 12 nebo

- oceňované podle § 16 podle přílohy č. 14 nebo

- oceňované podle § 15 podle přílohy č. 13,

Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 41,

K5 ... koeficient polohový pole přílohy č. 20, tabulky č. 1

c) pro jednotku (byt nebo nebytový prostor) (§ 21, přílohy č. 8, 9, a 11):

CK
——————————— ,
PPK × ZC × K1 × K5 × Ki

kde

CK ..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

PPK .... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,

ZC.....základní cena (Kč/m2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě

- oceňované podle § 12 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 8 nebo

- oceňované podle § 12 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 9 nebo

- oceňované podle § 13 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 11,

K1, K5, Ki..... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 21.

Tabulka č. 1

Budovy typ A až I

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
ABCDEFGHI
1Základy včetně zemních prací0,0590,0720,0730,0630,0740,0820,0630,0610,062
2Svislé konstrukce0,1630,2180,1920,1720,1840,1740,1500,1530,154
3Stropy0,0820,1190,1110,0820,0970,0930,0820,0810,082
4Zastřešení mimo krytinu0,0640,0540,0620,0590,0900,0730,0610,0620,062
5Krytiny střech0,0220,0200,0210,0280,0290,0210,0270,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0680,0580,0690,0700,0610,0690,0710,0730,071
8Úpravy vnějších povrchů0,0320,0310,0310,0360,0340,0330,0320,0330,034
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0280,0180,0210,0190,0180,0310,0320,030
10Schody0,0300,0230,0310,0330,0270,0290,0280,0270,028
11Dveře0,0410,0330,0320,0390,0310,0310,0380,0370,036
12Vrata---------
13Okna0,0620,0530,0520,0570,0540,0520,0590,0580,051
14Povrch podlah0,0310,0230,0220,0320,0310,0320,0330,0330,031
15Vytápění0,0520,0430,0410,0520,0430,0420,0490,0480,049
16Elektroinstalace0,0590,0520,0500,0590,0520,0570,0580,0590,056
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,003
18Vnitřní vodovod0,0320,0310,0220,0320,0220,0320,0330,0320,031
19Vnitřní kanalizace0,0310,0290,0210,0310,0200,0310,0320,0310,030
20Vnitřní plynovod0,0040,0030,0030,0040,0030,0020,0030,0040,003
21Ohřev teplé vody0,0180,0160,0160,0190,0190,0170,0220,0200,021
22Vybavení kuchyní0,017-0,018---0,0180,0190,017
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0340,0340,0330,0300,0430,0420,043
24Výtahy0,0140,0130,0100,0140,0050,0140,0140,0130,014
25Ostatní0,0430,0340,0620,0540,0630,0590,0440,0440,055
26Instalačníprefabrikovaná jádra---------

Tabulka č. 1

Budovy typ J až Z

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP BUDOVY
JKLMNOPRSZ
1Základy včetně zemních prací0,0540,0600,0830,1040,1030,1080,1040,1090,1320,131
2Svislé konstrukce0,1820,1880,2140,2330,2390,2560,2530,2580,3040,304
3Stropy0,0840,0820,1130,1230,1310,1170,1180,1200,1380,138
4Zastřešení mimo krytinu0,0490,0530,0620,0630,0610,0690,0620,0630,0700,070
5Krytiny střech0,0230,0240,0220,0230,0220,0280,0230,0230,0290,029
6Klempířské konstrukce0,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0070,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0570,0690,0580,0540,0530,0440,0470,0430,0420,039
8Úpravy vnějších povrchů0,0290,0310,0320,0320,0320,0310,0300,0300,0290,027
9Vnitřní obklady keramické0,0130,0210,008-------
10Schody0,0290,0300,0310,0300,0230,0230,0270,0220,0180,018
11Dveře0,0330,0320,0320,0310,0320,0240,0290,0230,0240,024
12Vrata--0,0030,0030,0030,0180,0180,0270,0300,030
13Okna0,0530,0540,0520,0430,0420,0430,0420,0330,0340,034
14Povrch podlah0,0300,0310,0290,0300,0310,0320,0320,0310,0290,030
15Vytápění0,0480,0470,0380,017--0,0110,012--
16Elektroinstalace0,0510,0520,0640,0730,0710,0700,0710,0720,0580,061
17Bleskosvod0,0040,0040,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0320,0330,0220,0190,0330,0240,0230,022--
19Vnitřní kanalizace0,0310,0320,0200,0170,0310,0230,0210,019--
20Vnitřní plynovod0,0040,004--------
21Ohřev teplé vody0,0220,0210,0170,0040,0040,0040,0050,005--
22Vybavení kuchyní0,0190,018--------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0290,0280,0270,0230,0210,020--
24Výtahy0,0130,0130,010-------
25Ostatní0,0570,0560,0520,0640,0530,0530,0530,0580,0520,054
26Instalační prefabrikovaná jádra0,037---------

Tabulka č. 2

HALY typ A až F

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP HALY
ABCDEF
1Základy a vybavení0,0730,0810,0720,0820,0940,103
2Svislé konstrukce0,1740,2270,1710,1920,2030,213
3Stropy0,0730,0720,0640,0630,0820,084
4Zastřeš, mimo krytinu0,0820,0830,0800,0830,1020,101
5Krytiny střech0,0230,0270,0280,0240,0290,028
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0070,007
7Úpravy vnitř, povrchů0,0710,0640,0720,0710,0690,068
8Úpravy vněj. povrchů0,0330,0320,0330,0320,0390,038
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0230,0310,024--
10Schody0,0100,0080,0100,0090,0080,008
11Dveře0,0380,0320,0390,0380,0320,032
12Vrata----0,0230,023
13Okna0,0570,0540,0590,0580,0520,051
14Povrchy podlah0,0400,0410,0420,0410,0480,047
15Vytápění0,0480,0420,0500,0480,0130,013
16Elektroinstalace0,0630,0600,0540,0590,0830,083
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0330,0230,0320,0240,0090,009
19Vnitřní kanalizace0,0310,0210,0300,0220,0080,008
20Vnitřní plynovod0,0030,0020,0030,003--
21Ohřev teplé vody0,0180,0170,0180,0190,0040,004
22Vybavení kuchyní--0,0160,005--
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0420,0340,0430,0340,0220,022
24Výtahy0,0100,0090,0100,009--
25Ostatní0,0410,0390,0340,0510,0690,054

Tabulka č. 2

HALY typ G až M

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís. pol.Konstrukce a vybaveníTYP HALY
GHIJKLM
1Základy a vybavení0,1120,1110,1130,1220,1230,1130,122
2Svislé konstrukce0,2230,2290,2390,2930,2980,2620,241
3Stropy0,0920,0900,0920,0890,0910,0890,091
4Zastřeš, mimo krytinu0,0930,0990,1010,1100,1120,1030,104
5Krytiny střech0,0290,0280,0290,0290,0280,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0070,0070,0070,006
7Úpravy vnitř, povrchů0,0630,0630,0630,0610,0600,0590,053
8Úpravy vněj. povrchů0,0340,0330,0320,0330,0320,0310,032
9Vnitřní obklady keramické-------
10Schody0,0080,0080,0080,0070,0070,0070,008
11Dveře0,0310,0320,0310,0220,0210,0200,031
12Vrata0,0220,0230,0240,0230,0240,0240,021
13Okna0,0520,0530,0510,0430,0440,0430,042
14Povrchy podlah0,0480,0500,0490,0480,0490,0470,050
15Vytápění0,0110,0120,011----
16Elektroinstalace0,0840,0730,0630,0470,0480,0590,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0040,0040,0040,003
18Vnitřní vodovod0,0070,0110,010--0,0140,012
19Vnitřní kanalizace0,0060,0100,009--0,0130,011
20Vnitřní plynovod-------
21Ohřev teplé vody0,0030,0040,004--0,0050,004
22Vybavení kuchyní-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0210,0230,022--0,0200,022
24Výtahy-------
25Ostatní0,0520,0390,0400,0620,0520,0510,056

Tabulka č. 3

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp domu, chalupy nebo domku
A,E,CH,LB,F,I,MC,G,J,ND,H,K,O
1Základy včetně zemních prací0,0820,0710,0540,043
2Svislé konstrukce0,2120,2230,2340,243
3Stropy0,0790,0840,0910,093
4Zastřešení mimo krytinu0,0730,0520,0540,042
5Krytiny střech0,0340,0320,0330,030
6Klempířské konstrukce0,0090,0080,0080,007
7Vnitřní omítky0,0580,0620,0610,064
8Fasádní omítky0,0280,0310,0280,033
9Vnější obklady0,0050,0040,0050,004
10Vnitřní obklady0,0230,0230,0220,024
11Schody0,0100,0240,0230,039
12Dveře0,0320,0330,0320,034
13Okna0,0520,0520,0510,053
14Podlahy obytných místností0,0220,0220,0210,023
15Podlahy ostatních místností0,0100,0110,0130,014
16Vytápění0,0520,0440,0530,042
17Elektroinstalace0,0430,0410,0420,040
18Bleskosvod0,0060,0060,0060,005
19Rozvod vody0,0320,0300,0290,028
20Zdroj teplé vody0,0190,0180,0170,016
21Instalace plynu0,0050,0050,0050,005
22Kanalizace0,0310,0280,0270,029
23Vybavení kuchyní0,0050,0050,0050,005
24Vnitřní hygienické vybavení0,0410,0510,0430,050
25Záchod0,0030,0040,0030,004
26Ostatní0,0340,0360,0400,030

Tabulka č. 4

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP CHAT
ABCDE
IIIIIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0560,0630,0730,0820,0670,0740,0760,0830,0660,074
2Podezdívka0,036-0,038-0,037-0,039-0,038-
3Svislé konstrukce0,2530,2740,2730,2940,2530,2710,2720,2930,2540,273
4Stropy0,0940,1020,1010,1130,1020,1130,1020,1210,1030,112
5Zastřešení mimo krytinu0,0920,0910,0620,0610,0920,0910,0710,0700,0920,091
6Krytiny střech0,0410,0400,0410,0400,0510,0500,0510,0490,0510,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,008
8Úprava povrchů0,0920,0810,0920,0800,1010,0920,1020,0930,1030,093
9Schodiště0,0210,0410,0120,0200,0220,0420,0110,0220,0210,041
10Dveře0,0310,0300,0310,0310,0310,0300,0310,0300,0310,030
11Okna0,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,051
12Podlahy0,0410,0400,0410,0400,0420,0410,0420,0410,0400,039
13Vytápění0,0320,0310,0310,0300,0330,0320,0330,0320,0320,031
14Elektroinstalace0,0310,0300,0300,0310,0320,0310,0320,0310,0300,029
15Rozvod vody0,0220,0210,0210,021------
16Zdroj teplé vody0,0090,0100,0090,010------
17Rozvod propan -butanu0,0020,0020,0020,002------
18Kanalizace0,0210,0200,0200,020------
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0050,0050,0050,005
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,018
21Vnitřní hygienické vybavení0,0230,0220,0220,0220,0280,0260,0280,0260,0280,026
22Ostatní0,0200,0220,0180,0230,0260,0270,0260,0280,0270,030
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP CHAT
FGHI
IIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0770,0840,0580,0640,0840,0930,0820,092
2Podezdívka0,040-0,037-0,039-0,040-
3Svislé konstrukce0,2740,2920,2540,2730,2840,3040,2800,303
4Stropy0,1020,1200,0930,1040,1020,1140,1010,123
5Zastřešení mimo krytinu0,0700,0690,0920,0900,0630,0620,0720,070
6Krytiny střech0,0500,0490,0420,0410,0410,0420,0500,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,008
8Úprava povrchů0,1010,0940,0930,0840,0920,0840,1010,093
9Schodiště0,0120,0230,0210,043----
10Dveře0,0320,0310,0320,0310,0310,0300,0320,031
11Okna0,0510,0500,0520,0510,0510,0500,0510,050
12Podlahy0,0400,0390,0400,0390,0400,0390,0410,040
13Vytápění0,0330,0320,0330,0320,0320,0310,0320,031
14Elektroinstalace0,0320,0310,0310,0300,0310,0300,0300,029
15Rozvod vody--0,0180,0170,0180,017--
16Zdroj teplé vody--------
17Rozvod propan - butanu--0,0030,0030,0030,003--
18Kanalizace--0,0170,0160,0170,016--
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0030,003
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0200,019
21Vnitřní hygienické vybavení0,0280,0260,0230,0220,0230,0220,0290,027
22Ostatní0,0270,0300,0300,0300,0180,0330,0280,032

I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Chaty podsklepené

Tabulka č. 5

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
ABCD
IIIIIIIIIIII
1Základy0,0620,0710,0710,0830,0640,0740,080,092
2Obvodové stěny0,3040,3220,3180,3360,3030,3210,3130,332
3Stropy0,1930,2060,1980,220,1940,2110,2180,239
4Krov (podhled x)0,1080,0930,073x)0,062x)0,0980,085--
5Krytina0,0690,0570,0810,0710,0680,0560,1120,09
6Klempířské konstrukce0,0190,0160,0170,0150,0180,0160,0160,015
7Úpravy povrchů0,0490,0570,0610,070,0490,0580,0630,072
8Schodiště0,0380,046--0,0370,043--
9Dveře0,0310,0230,030,0210,0290,020,0380,026
10Okna0,010,0120,0110,0130,0120,0140,0130,014
11Podlahy0,0680,0630,0820,070,080,0680,0970,085
12Elektroinstalace0,0490,0340,0580,0390,0480,0340,050,035
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
EFG
IIIIIIIII
1Základy0,0770,0880,0830,0940,1220,137
2Obvodové stěny0,2740,2900,3190,3390,310,329
3Stropy0,2020,220,2120,234--
4Krov (podhled x)0,1090,090--0,3350,33
5Krytina0,0680,0550,1110,0860,1280,105
6Klempířské konstrukce0,0180,0160,0160,0150,0420,032
7Úpravy povrchů0,0520,0640,060,070,0630,067
8Schodiště0,0360,042----
9Dveře0,030,0220,0370,025--
10Okna0,0130,0140,0140,014--
11Podlahy0,0820,0710,1080,092--
12Elektroinstalace0,0390,0280,040,031--

I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Vedlejší stavby podsklepené

Tabulka č. 6

CENOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položkyKonstrukce a
vybavení
Typ garáže
ABC
nepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepené
1Základy0,0600,0710,0620,0780,0820,093
2Obvodové stěny0,2890,2970,3010,3270,3380,342
3Stropy0,1910,2150,2620,276--
4Krov0,1000,092--0,1620,169
5Krytina0,0680,0530,0570,0430,0820,092
6Klempířské konstrukce0,0190,0170,0290,0260,0190,017
7Úpravy povrchů0,0510,0580,0480,0540,0630,068
8Dveře0,0230,0180,0270,0140,0360,029
9Okna0,0130,0110,0140,0120,0160,013
10Vrata0,0600,0520,0680,0440,0620,049
11Podlahy0,0680,0730,0720,0800,1400,128
12Elektroinstalace0,0580,0430,0600,046--

Tabulka č. 7

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ

Číslo položkyNázevPředpokládaná životnost v letech
1Základy včetně zemních prací150 - 200
2Svislé konstrukce80 - 200
3Stropy80 - 200
4Zastřešení mimo krytinu70 - 150
5Krytiny, střecha40 - 80
6Klempířské konstrukce30 - 80
7Úpravy vnitřních povrchů50 - 80
8Úpravy vnějších povrchů30 - 60
9Vnitřní obklady keramické30 - 50
10Schody80 - 200
11Dveře50 - 80
12Vrata30 - 50
13Okna50 - 80
14Povrchy podlah15 - 80
15Vytápění20 - 50
16Elektroinstalace25 - 50
17Bleskosvod30 - 50
18Vnitřní vodovod20 - 50
19Vnitřní kanalizace30 - 60
20Vnitřní plynovod20 - 50
21Ohřev teplé vody20 - 40
22Vybavení kuchyní15 - 30
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC30 - 60
24Výtahy30 - 50
25Ostatní-
26Instalační prefabrikáty (jádra)15 - 25

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo polož.Typ stavbyNázev položkyMíra kapitalizace v % pro
BudovyHalyBudovyHaly
1LE,F,GNemovité věci pro výrobu7,59,5
2RINemovité věci pro garážování1110
3HCNemovité věci pro obchod78
4FDNemovité věci pro administrativu6,5
5I, GDNemovité věci pro hromadné ubytování a stravování (např. hotely), ostatní ubytování7,5
6PHNemovité věci pro dopravu, spoje7
7CANemovité věci pro školství8
8DANemovité věci pro kulturu7
9ADNemovité věci pro zdravotnictví8
10Z, OK, LNemovité věci pro zemědělství67,5
11SJNemovité věci pro skladování66,5
12EBNemovité věci pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15-Ostatní nemovité věci neuvedené8
16-Majetková práva12

U staveb oceňovaných podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části, zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5 %.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5 %.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.

Tabulka č. 1

Označení skupinyCHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITÉ VĚCI
Změny okolí a podmínek s dopadem na výnosnost nebo na poptávkuRozvojové možnosti nemovité věci
As pozitivním dopademano
Bne
Cbez zásadních změn - stabilizovaná oblastano
Dne
Es negativním dopademano
Fne

Určení ceny nemovité věci kombinací nákladového a výnosového způsobu

Tabulka č. 2

Označení skupinyVÝPOČET CENY NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
CV ≤ CNCV > CN
Pro budovy a halyPro budovy typu J a KPro budovy ostatních typů a haly
ACV + 0,40 RCV × 1,15CV × 1,15
B, CCV + 0,20 RCV × 1,05CV × 1,10
D, ECV + 0,10RCVCV × 1,05
FCVCV × 0,85CV

kde

R = |CV - CN|,

CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,

CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem.

V analýze rozvoje nemovité věci se posuzuje schopnost nemovité věci přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovité věci.

Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovité věci s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace, a jiné.

Rozvojovými možnostmi nemovité věci se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovité věci, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.

Nemovitá věc, u které je růst pachtovného či nájemného zaručen polohou nemovité věci (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.

Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor2 376KRÁL. HRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*14 7152 001 - 10 0002 589Hradec Králové 3 413Jeseník1 723
Praha 2*6 723do 2 000 obyvatel2 564Jičín 2 643Olomouc3 065
Praha 3*8 862 PLZEŇSKÝ KRAJNáchod 2 090Prostějov2 557
Praha 4*6 928Plzeň 1*3 352Rychnov nad Kn. 1 862Přerov2 361
Praha 5*7 922Plzeň 2*3 459Trutnov 2 281Šumperk2 872
Praha 6*11 692Plzeň 3*4 09810 001 - 50 000 2 39910 001 - 50 0002 320
Praha 7*4 796Domažlice2 3412 001 - 10 000 2 3372 001 - 10 0002 181
Praha 8*5 701Klatovy2 261do 2 000 obyvatel 2 680do 2 000 obyvatel2 013
Praha 9*4 635Rokycany2 402PARDUBICKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*6 435Tachov1 980Chrudim 2 570Kroměříž2 596
Praha 11*5 79110 001 - 50 0002 670Pardubice 2 699Luhačovice2 978
Praha 12*5 7462 001 - 10 0002 694Svitavy 2 106Uherské Hradiště2 237
Praha 13*5 206do 2 000 obyvatel2 461Ústí nad Orlicí 1 941Vsetín2 294
Praha 14*5 221KARLOVARSKÝ KRAJ10 001 -50 000 2 206Zlín3 569
Praha 15*6 625Karlovy Vary 1*6 1332 001 - 10 000 2 28110 001 - 50 0002 458
Praha 16*4 297Karlovy Vary 2*3 886do 2 000 obyvatel 2 1802 001 - 10 0002 061
Praha 17*4531Karlovy Vary 3*3 486KRAJ VYSOČINAdo 2 000 obyvatel1 958
Praha 18*5 591Karlovy Vary 4*3 658Havlíčkův Brod 2 639 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*4 198Cheb2 167Jihlava 2 577Ostrava 1*1 821
Praha 20*6 431Františkovy Lázně2 682Pelhřimov 1 688Ostrava 2*2 547
Praha 21*7 809Mariánské Lázně2 244Třebíč 2 232Ostrava 3*2 379
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2 699Žďár nad Sázavou 2 722Ostrava 4*2 101
Benešov2 70410 001 - 50 0002 12510 001 - 50 000 1 971Ostrava 5*2 819
Beroun4 5772 001 - 10 0002 2342 001 - 10 000 1 892Ostrava 6*2 528
Kladno3 045do 2 000 obyvatel2 421do 2 000 obyvatel 1 698Ostrava 7*2 423
Kolín2 429ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*2 863
Kutná Hora3 252Děčín2 201Brno 1* 6 084Ostrava 9*2 649
Mělník2 881Chomutov2 385Brno 2* 5 561Ostrava 10*2 269
Mladá Boleslav3 053Litoměřice2 708Brno 3* 5 102Ostrava 11*2 707
Nymburk2 737Louny2 443Brno 4* 4 826Ostrava 12*2 606
Poděbrady3 128Most3 487Brno 5* 5 366Bruntál1 743
Praha-východ**4 925Teplice2 601Brno 6* 4 699Frýdek-Místek2 423
Praha-západ**6 073Ústí nad Labem2 296Brno 7* 4 353Havířov2 309
Příbram2 79710 001 - 50 0002 141Brno 8* 4 381Karviná2 185
Rakovník3 0162 001 - 10 0002 358Brno 9* 4 126Nový Jičín1 935
10 001 - 50 0003 109do 2 000 obyvatel2 301Blansko 4 913Opava2 204
2 001 - 10 0003511LIBERECKÝ KRAJBřeclav 2 33910 001 - 50 0001 952
do 2 000 obyvatel3 504Česká Lípa2 257Hodonín 2 3162 001 - 10 0002 291
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2 755Vyškov 2 068do 2 000 obyvatel2 387
České Budějovice3 198Liberec3 030Znojmo 2 429
Český Krumlov3 295Semily2 32010 001 - 50 000 2 599
Jindřichův Hradec2 72410 001 -50 0002 9232 001 - 10 000 2 421
Písek2 3972 001 - 10 0002 853do 2 000 obyvatel 2 300
Prachatice2 547do 2 000 obyvatel3 134
Strakonice2 244

* Rozdělení měst Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Index konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnotaVi
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. NP - se šikmou nebo strmou střechouA;B;E;F;CH;I;L; M
II.Dtto - s plochou střechouA;B;E;F;CH;I;L; M
III.Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
IV.Dtto - s plochou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
1Druh stavbyI.Rekreační chalupa a rekreační domek-0,02
II.Dvoj domek, dům řadový-0,01
III.Samostatný rodinný dům0
2Provedení obvodových stěnb)I.Na bázi dřevní hmoty - nezateplené; zdivo smíšené nebo kamenné-0,08
II.Železobetonová konstrukce - nezateplená-0,01
III.Zdivo cihelné nebo tvárnicové0
IV.Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené0,04
V.Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.0,10
3Tloušťka obvod, stěnI.méně jak 45 cm-0,02
II.45 cm0
III.více jak 45 cm0,03
4Podlažnostc)I.Hodnota 10
II.Hodnota více jak 1 do 2 včetně0,01
III.Hodnota větší než 20,02
5Napojení na sítě (přípojky)I.Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie-0,10
II.Přípojka elektro, vl. studna na pozemku-0,05
III.Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku0
IV.Přípojka elektro voda, napoj, na veřej, kanál, nebo domovní čistírna0,04
V.Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan0,08
6Způsob vytápění stavbyI.Lokální na tuhá paliva-0,08
II.Lokální vytápění el. nebo plynem,-0,04
III.Ústřední, etážové , dálkové0
IV.V převažující části vytápění podlahové, teplo vzdušné vytápění0,05
V.Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění)0,06 až 0,10
7Zákl. příslušenství v RDd)I.Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC-0,10
II.Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD-0,05
III.Úplné - standardní provedení0
IV.Úplné nadstandard, nebo více zákl.přísl. standard, proved., popřípadě prádelna0,05
V.Více základních příslušenství nadstandardního provedení0,06 až 0,10
8Ostatní vybavení v RDI.Bez dalšího vybavení0
II.Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén0,01 až 0,25
9Venkovní úpravyI.Zanedbatelného rozsahu-0,05
II.Minimálního rozsahu-0,03
III.Standardního rozsahu a provedení0
IV.Většího rozsahu nebo nadstand. provedení0,04
V.Nadstandardní provedení a rozsah0,05
10Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RDI.Snižující hodnotu RD-0,01 až -0,03
II.Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m0
III.Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m0,05 až 0,10
11Pozemky ve funkčním celku se stavbouI.Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m-0,01
II.Od 300 m2 do 800 m2 celkem0
III.Nad 800 m2 celkem0,01
12Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,06 až -0,10
II.Mírně snižující cenu-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,01 až 0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,10
13Stavebně- technický stavI.Stavba ve výborném stavu1,05*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,40*
Index konstrukce a vybavení: index konstrukce a vybavení

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 11.

b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji pří více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.

c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem.

d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s, který se vypočte podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y,

kde

y................stáří stavby v rocích,

1 a 0,005 ......konstanty

Přitom platí, že nejnižší hodnotou koeficientu s je 0,6.

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Základní cena ( Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1*-
PRAHA 2*-
PRAHA 3*-
PRAHA 4*3 598
PRAHA 5*3 228
PRAHA 6*4 229
PRAHA 7*2 702
PRAHA 8*2 755
PRAHA 9*2 398
PRAHA 10*2 555
PRAHA 11*2 758
PRAHA 12*4 989
PRAHA 13*5 501
PRAHA 14*2 430
PRAHA 15*5 294
PRAHA 16*3 177
PRAHA 17*5 095
PRAHA 18*3 593
PRAHA 19*2 551
PRAHA 20*3 334
PRAHA 21*3 781
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 217
10 001 - 50 0002 019
2 001 - 10 0004 143
do 2 000 obyvatel4 337
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 221
10 001-50 0001 698
2 001 - 10 0002 730
do 2 000 obyvatel3 001
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 073
10 001 - 50 0001 688
2 001 - 10 0002 328
do 2 000 obyvatel2 559
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 532
10 001 - 50 0001 868
2 001 - 10 0001 609
do 2 000 obyvatel2 379
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 448
10 001 - 50 0001 559
2 001 - 10 0001 804
do 2 000 obyvatel2 388
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Základní cena (Kč/m3)
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 027
10 001 - 50 0002 598
2 001 - 10 0001 687
do 2 000 obyvatel3 552
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 071
10 001 - 50 0001 793
2 001 - 10 0002 188
do 2 000 obyvatel2 983
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 516
10 001 - 50 0001 394
2 001 - 10 0001 941
do 2 000 obyvatel2 255
KRAJ VYSOČINA
nad 50 000 obyvatel1 159
10 001 - 50 0001 388
2 001 - 10 0001 527
do 2 000 obyvatel2 315
BRNO
BRNO 1*-
BRNO 2*1 865
BRNO 3*2 647
BRNO 4*2 599
BRNO 5*1 979
BRNO 6*2 181
BRNO 7*2 108
BRNO 8*3 553
BRNO 9*2 660
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10 000 obyvatel1 409
2 001 - 10 0002 129
do 2 000 obyvatel2 483
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 048
10 001 - 50 0001 690
2 001 - 10 0001 919
do 2 000 obyvatel2 376
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 071
10 001 - 50 0001 541
2 001 - 10 0001 869
do 2 000 obyvatel2 253
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 743
10 001 - 50 0002 151
2 001 - 10 0002 615
do 2 000 obyvatel2 868

* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 2.

Index konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. NP - bez podkroví nebo do Ví zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H; I
II.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy l. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H; I
III.Podsklepený- bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H; I
IV.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H; I
1Druh stavbyI.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2Svislé konstrukceb)I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3Střešní konstrukceI.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4Napojení stavby na sítěI.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)0,06
5VybaveníI.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní zahrady, vnitřní bazén atd.),0,15
6Vytápění stavbyI.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
III.ústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a vedlejší stavby do celkové ZP 25 m2 včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08 až 0,20
8Výměra pozemků užívané se stavbouI.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10Stavebně- technický stavI.Stavba ve výborném stavu1,05*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,00*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
VI.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé