Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 436/2013 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka 171/2013
Platnost od 23.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 01.01.2016 (194/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

436

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2013

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 17 odst. 11, 12 a § 19a energetického zákona a § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:


ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB REGULACE CEN A POSTUPY REGULACE CEN V ELEKTROENERGETICE A TEPLÁRENSTVÍ

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b) regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků.

Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice

§ 2

(1) Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 3 odst. 5.

(4) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají z ceny za rezervovanou kapacitu přenosové nebo distribuční soustavy a ceny za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy. Cena za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí se skládá z ceny za rezervovanou kapacitu distribuční soustavy určenou velikostí proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za použití distribuční soustavy. Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.

(5) Cena za distribuci elektřiny zahrnuje dále složku související s krytím nákladů za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na úrovni velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy.

(6) Úřad reguluje cenu elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

(7) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(8) Úřad stanoví hodinový zelený bonus pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje způsobem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(9) Úřad stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem uvedeným v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Postup tvorby cen za přenos elektřiny, systémové služby a distribuci elektřiny je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. roční hodnotu faktoru efektivity,

3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

4. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

5. zisk pro činnost poskytování systémových služeb,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. roční hodnotu faktoru efektivity,

3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

4. povolenou míru celkových ztrát na jednotlivých napěťových úrovních distribuční soustavy,

5. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

6. podíl výnosů z titulu nároku na náhradu škody v případě neoprávněných odběrů.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. vyrovnávací faktor odpisů,

9. vyrovnávací faktor zisku,

10. plánovanou hodnotu investičního rozvojového faktoru,

11. korekční faktor investičního rozvojového faktoru,

12. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

13. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

14. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností,

15. povolené množství celkových ztrát v přenosové soustavě,

16. výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, které jsou využity pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,

17. motivační složku zisku za organizování obchodu s podpůrnými službami,

18. eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb,

19. rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, na regulační energii, na regulační energii z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, redispečink a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení,

20. korekční faktor regulační báze aktiv,

21. korekční faktor zisku,

22. korekční faktor za použití přenosové sítě,

23. korekční faktor za systémové služby,

24. investiční faktor,

25. faktor zohledňující změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu celkových plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, v členění podle napěťových úrovní,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. plánovanou hodnotu investičního rozvojového faktoru,

9. korekční faktor investičního rozvojového faktoru,

10. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

11. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě,

12. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností v členění podle napěťových úrovní,

13. poměrné číslo vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,

14. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,

15. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,

16. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,

17. koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně,

18. koeficienty korekce povolených výnosů mezi napěťovými úrovněmi,

19. salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi provozovatelů distribučních soustav v členění podle napěťových úrovní,

20. procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměrnosti,

21. korekční faktor regulační báze aktiv,

22. korekční faktor zisku,

23. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

24. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,

c) držiteli licence na obchod s elektřinou, který vykonává činnost povinně vykupujícího podle jiného právního předpisu1)

1. plánované náklady na odchylky v souvislosti s výkupem elektřiny,

2. plánované administrativní náklady spojené s výkupem elektřiny,

3. plánované náklady spojené s výkupem elektřiny formou výkupních cen,

4. korekční faktor za činnost povinně vykupujícího,

5. plánované množství vykoupené elektřiny v režimu výkupních cen.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci elektřiny až do výše cen za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

§ 4

(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a) provozovateli přenosové soustavy nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 6 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametru podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 13, který Úřad oznámí nejpozději do 10. října roku předcházejícího regulovanému roku,

b) provozovateli distribuční soustavy nejpozději5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 11 a 18, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října roku předcházejícího regulovanému roku,

c) povinně vykupujícímu nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4 písm. c), s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. c) bodů 1 a 3, které Úřad oznámí nejpozději do 5. listopadu roku předcházejícího regulovanému roku.

(2) Úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy do 10. října a provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, cenu za použití sítí přenosové soustavy a cenu za systémové služby včetně ostatních cen potřebných pro výpočet.

(3) Úřad oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu regionální distribuční soustavy, cenu za použití sítí regionální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí. Úřad dále oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(4) Úřad oznámí povinně vykupujícímu do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu za činnost povinně vykupujícího.

(5) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému stanovuje odlišné ceny za distribuci elektřiny, do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu lokální distribuční soustavy a cenu za použití sítí lokální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí a ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(6) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností.

§ 5

Způsob stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce pro činnosti v elektroenergetice a teplárenství, a to v následujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice,

f) korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství podle jiného právního předpisu1),

g) plánované administrativní náklady spojené s podporou elektřiny, decentrální výrobou elektřiny a provozní podporou tepla podle jiného právního předpisu1),

h) plánované náklady spojené s podporou elektřiny a decentrální výrobou elektřiny podle jiného právního předpisu1),

i) plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet ceny na regulovaný rok v elektroenergetice,

j) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice,

k) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice,

l) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elektroenergetice.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

§ 7

Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou elektřiny a podporou decentrální výroby elektřiny

(1) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle jiného právního předpisu1) způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny podle jiného právního předpisu1) způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu podle odstavce 2 stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny a decentrální výroby elektřiny samostatně pro podporu formou výkupních cen, zelených bonusů a bonusů,

b) plánovanou hodnotu celkové spotřeby elektřiny pro stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a pro stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny,

c) plánované prostředky státního rozpočtu na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů,

d) korekční faktor operátora trhu související s úhradou podpory elektřiny,

e) korekční faktor prostředků státního rozpočtu na podporu tepla z obnovitelných zdrojů.

(4) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději do 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. d) a e), a nejpozději do 5. listopadu před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. a) až c).

(5) Úřad oznámí operátorovi trhu do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny.

(6) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

§ 8

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v elektroenergetice

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen v elektroenergetice přiměřeně ustanovení § 3 a 4.

(2) Je-li v průběhu kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí2) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke sloučení2) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku.

(3) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře3), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence se založením nových společností nebo sloučením4), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením4), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku.

(4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu či nájmu energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce do konce kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno.

(5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, převodu jmění na společníka nebo akcionáře, rozdělení držitele licence nebo odštěpení podle odstavce 3, nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části nebo převodu či nájmu energetického zařízení sloužícího k licencované činnosti podle odstavce 4 dojde po 30. listopadu kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, převodci nebo pronajímateli energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, společníka nebo akcionáře, nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části, nebo pro nabyvatele nebo nájemce energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti na celý regulovaný rok, pokud není v odůvodněných případech stanoveno jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře, převodu nebo nájmu podniku či jeho části nebo převodu energetického zařízení sloužícího k licencované činnosti podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.

§ 9

Způsob regulace cen v teplárenství

Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen. Cenové rozhodnutí zveřejní Úřad nejpozději 30 dnů před dnem nabytí jeho účinnosti.

§ 10

Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Dodavatel tepelné energie postupuje při dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla způsobem stanoveným v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 postupuje Úřad podle této vyhlášky poprvé pro regulovaný rok 2014.

(2) Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před nabytím účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., je stanoven podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2012 Sb.

(3) Korekční faktory stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce budou za poslední dva roky regulačního období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 vyrovnány v průběhu regulačního období, které bude začínat dnem 1. ledna 2016.

(4) Skutečná hodnota investičního rozvojového faktoru stanovená v souvislosti s korekčními faktory za regulované roky 2014 a 2015 nebude zahrnuta do parametru regulační báze aktiv a souvisejících hodnot odpisů pro příslušné regulované roky.

(5) Míra výnosnosti regulační báze aktiv stanovená podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním bude pro regulovaný rok 2015 stanovena na základě průměru tohoto parametru z let 2013 a 2014, tzn. pro činnost přenos elektřiny ve výši 5,765 % a pro činnost distribuce elektřiny ve výši 6,146 %. Hodnota povolených nákladů pro rok 2015 bude stanovena bez vlivu eskalačního faktoru nákladů příslušného roku a faktoru efektivity, tzn. ve výši povolených nákladů pro regulovaný rok 2014.


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 12zrušeno


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení cen za přenos elektřiny

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy cperci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVpei
cperci = ———————————
n RRK(PS-VVN)ki
k=1

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVpei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

CPIi-2CPIi-1
UPVpei = PVpei + IRFpei + IFpei - VpeAi - Vpeosti - VpeVYRi-2 × ———— × ————
100100

kde

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVpei = PNpei + Opei + Zpei

kde

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění přenosu elektřiny pro regulovaný rok, stanovené vztahem

l+i-1It
PNpei = PNpe0 × (1 - Xpe)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNpe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění přenosu elektřiny, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

Xpe [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (1 - pIPS) × (CPIt + 1)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přenos elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Opei = Opepli + KVpeoi + KFpeoi

kde

Opepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok i,

KVpeoi [Kč] je vyrovnávací faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl odpisů způsobený změnou metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVpei
Zpei = ———— × RABpei + KVpezi + KFpezi
100

kde

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro regulovaný rok, stanovená vztahem

RABpei = RABpe0 + l+i ∆RABpet + l+iKFpeRABt
t=l+1t=l+3

pro i=1 a 2 je KFpeRABt = 0

kde

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABpet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny v roce t, stanovená vztahem

∆RABpet = IApeplt - VMpeplt - Opeplt × kpeplt

kde

IApeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t,

VMpeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t5),

Opeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro regulovaný rok t,

kpeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t, stanovený vztahem

RABpet-1
kpeplt = —————— pro t=l+i, i>1, kpeplt ≤ 1
ZHApeplt-1
RABpe0
kpeplt = —————— pro t=l+i, i=1, kpeplt ≤ 1
ZHApepl1

kde

RABpet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1,

ZHApepl1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce 1,

KFpeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

KVpezi [Kč] je vyrovnávací faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, vyrovnávající rozdíl regulační báze aktiv způsobený přechodem metodiky mezi II. a III. regulačním obdobím, aplikovaný v roce i,

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

IRFpei [Kč] je hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená vztahem

IRFpei = IRFpepli + KFpeirfi

kde

IRFpepli [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě analýzy potřeby prostředků na investice související s rozvojem decentrálních zdrojů (vč. přetoků elektřiny ze sousedních soustav),

KFpeirfi [Kč] je korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

IFpei [Kč] je investiční faktor provozovatele přenosové soustavy stanovující výši finančních prostředků nezbytných k investicím do obnovy a rozvoje přenosové soustavy podle plánu rozvoje přenosové soustavy, které nejsou pokryty vlastními a cizími zdroji; při stanovení hodnoty investičního faktoru bude Úřad korigovat míru zadlužení provozovatele přenosové soustavy tak, aby celkový úročený dluh odpovídal trojnásobku ukazatele EBITDA; investiční faktor může nabývat kladných i záporných hodnot

a) kladný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce a ve všech dalších letech, kdy plánovaná míra zadlužení překročí trojnásobek ukazatele EBITDA,

b) záporný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce, kdy plánovaná míra zadlužení klesne pod trojnásobek ukazatele EBITDA, a poté v každém následujícím roce až do úplného splacení sumy kladných investičních faktorů, tj. investiční faktor bude aplikován i v následujících regulačních obdobích,

VpeAi [Kč] jsou výnosy z aukcí na přeshraničních profilech přenosové sítě České republiky pro regulovaný rok snížené o související náklady a dále výnosy z mechanismu kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav snížené o související náklady; tento parametr je stanoven Úřadem na základě výsledků z účetnictví za poslední účetně ukončený kalendářní rok a s přihlédnutím k očekávaným výsledkům z těchto činností v regulovaném roce,

Vpeosti [Kč] jsou výnosy z připojení, stanovené jako 80 % z účetní hodnoty účtu časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy k 31.12. v roce i-2,

VpeVYRi-2 [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců za rezervaci kapacity přenosové soustavy v režimu spotřeby elektřiny při odstaveném výrobním zdroji, stanovené jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové ceny za rezervaci kapacity přenosové soustavy roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1; pro i = l,2 je VpeVYRi-2 = 0,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy odběratele k pro regulovaný rok; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro přímého odběratele z přenosové soustavy (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a pro provozovatele regionální distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě; rezervovaná kapacita je pro provozovatele distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě, určena průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců (listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před regulovaným rokem na rozhraní přenosové a distribuční soustavy.

Jednotková cena za použití přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem

PRNpei - KFpepsi
cpepsi = —————————
PRME2peoi

kde

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy bez započtení korekčního faktoru pro regulovaný rok, stanovené vztahem

PRNpei = (CEpei + Codchztrpei) × PZTpei

kde

CEpei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená Úřadem, která zohledňuje vývoj cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrpei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v přenosové soustavě, vzniklé v souvislosti s odchylkou plánovaného přeneseného množství elektřiny,

PZTpei [MWh] je povolené množství ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok,

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost přenos elektřiny, plynoucí z použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

RPME2peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy pro regulovaný rok, na který se vztahuje cena za použití přenosové soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

Roční platba za rezervaci kapacity přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč je vypočtena regulačním vzorcem

RPRK(PS_VVN)ki = cperci x RRK(PS_VVN)ki

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem

UPVpei
cpei = ——————— + cpepsi
RPME1peoi

kde

RPME1peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny z přenosové soustavy) pro regulovaný rok, které se skládá z přímého odběru z přenosové soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení ceny za systémové služby

Cena za systémové služby cssi v Kč/MWh, hrazená za množství elektřiny dodané zákazníkům v České republice včetně spotřeby v ostrovních provozech, ostatní spotřeby provozovatelů distribučních soustav a exportů do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeby výrobců, je stanovená regulačním vzorcem

UPVssi
cssi = —————
RMESSli

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVssi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

UPVssi = PVssi + PNCpsi - PNCsslsi - PVzucti + KFssi + Fssi

PVssi [Kč] je hodnota povolených výnosů pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PVssi = PNssi + Ossi + Zssi

kde

PNssi [Kč] je hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami pro regulovaný rok, stanovená vztahem

l+i-1It
PNssi = PNss0 × (1 - Xss)i × ———
t=1100

kde

PNss0 [Kč] je výchozí hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami, stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (l - pIPS) × (CPIt + l)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost poskytování systémových služeb vyjadřující míru vlivu tohoto indexu, který je stanoven Úřadem na základě analýzy struktury nákladů pro danou činnost,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a těch. si., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-S1. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen, stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t na základě klouzavého průměru,

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

I [-] je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

Xss [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost poskytování systémových služeb,

Ossi [Kč] je povolená hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ossi = Osspli + KFssoi

kde

Osspli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i,

KFssoi [Kč] je korekční faktor odpisů, stanovený jako rozdíl mezi skutečně dosaženou a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Zssi [Kč] je povolený zisk provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb pro regulovaný rok daný vztahem

Zssi = Zssro + ZssBi-2

kde

Zssro [Kč] je povolený zisk za činnost poskytování systémových služeb konstantní pro celé regulační období, stanovený Úřadem na základě mezinárodního srovnání přiměřené ziskovosti této činnosti,

ZssBi-2 [Kč] je motivační složka zisku, stanovená jako 50 % z rozdílu mezi povolenými a skutečně dosaženými náklady na nákup podpůrných služeb v roce i-2, a ve výši 30 - 50 % z celkového rozdílu výnosů a nákladů z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

PNCpsi [Kč] je celková hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb pro regulovaný rok, stanovená vztahem

PNCpsi = PNCps0 × Ci

kde

PNCps0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných služeb, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených nákladů na nákup podpůrných služeb v minulém regulačním období, vykázaných provozovatelem přenosové soustavy, s přihlédnutím k nezbytné změně rozsahu nakupovaných podpůrných služeb pro zajištění spolehlivého provozu soustavy v daném regulačním období,

Ci [-] je eskalační faktor nákladů na podpůrné služby, stanovený vztahem

mcik × vk
k=1
Ci = ————————
mc0k × vk
k=1

kde

k je pořadové číslo nakupované podpůrné služby,

cik [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby pro regulovaný rok nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

c0k [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MW.h] podpůrné služby v roce 2008 nakoupené provozovatelem přenosové soustavy,

vk [-] je váha podílu k-té podpůrné služby na objemu [MW.h] „m“ podpůrných služeb nakoupených provozovatelem přenosové soustavy pro rok 2008,

PNCsslsi [Kč] je plánovaný objem nákladů na podpůrné služby pro regulovaný rok hrazený za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu, stanovený vztahem

PNCsslsi = ssslsi × PMElsi

kde

ssslsi [Kč/MWh] je pevná cena za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců pro regulovaný rok i, stanovená Úřadem,

PMElsi [MWh] je předpokládaná velikost lokální spotřeby výrobců pro regulovaný rok i,

PVzucti je plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky podle jiného právního předpisu6) a souvisejících nákladů a rozdílu výnosů a nákladů na regulační energii, na operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, na redispečink a plánované náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného právního předpisu7),

KFssi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost poskytování systémových služeb v roce i-2 vypočtený podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Fssi [Kč] je faktor zohledňující zásadní legislativní změny a změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,

RMESS1i [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok dodané zákazníkům v České republice a exportované do ostrova v zahraničí a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav, bez lokální spotřeby výrobců a bez spotřeby v ostrovních provozech na území České republiky prokazatelně oddělených od elektrizační soustavy.

Cena za sníženou potřebu systémových služeb csvsi [Kč/MWh] je pevná cena, kterou účtuje výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu7); tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo energie větru, která je stanovena jako rozdíl ceny za systémové služby cssi a ceny za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců ssslsi,

csvsi = cssi - ssslsi .

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení cen za distribuci elektřiny

Pro účely regulace cen za distribuci elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na tyto části:

a) napěťová úroveň VVN,

b) napěťová úroveň VN spolu s transformací VVN / VN,

c) napěťová úroveň NN spolu s transformací VN / NN.

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových úrovních VVN a VN sdxerci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem

UPVdxei
sdxerci = ——————————
RKKZxei-2 + KTRxi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

x je pořadové číslo napěťové úrovně (VVN, VN, NN),

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

UPVdxei = PVdxei × kpvxi + PVd(x+1)ei × (l - kpv(x+1)i) + IRFdxei - Vdxeosti - VdxeVYRi - VdxePRETi + KFdxei + KFdxePpSi + Qdxei

kde

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

PVdxei = PNdxei + Odxei + Zdxei

kde

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních nezbytné k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNdxei = PNdxe0 × (l - Xde)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNdxe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních,

Xde [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, stanovená vztahem

It = pIPS × IPSt + (l - pIPS) × (CPIt + l)

kde

pIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb,

IPSt [%] je index cen podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Odxei = Odxepli + KFdxeoi

kde

Odxepli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok i,

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVdei
Zdxei = ————— × RABdxei + KFdxezi
100

kde

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i,

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

RABdxei = RABdei × kdxei-2

RABdei = RABde0 + ∑l+i ∆RABdet + ∑l+i KFdeRABt pro i=l a 2 je KFdeRABt = 0
t=l+1t=l+3

kde

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny stanovená Úřadem na základě vývoje hodnoty regulační báze aktiv v předchozím regulačním období,

∆RABdet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem

∆RABdet = IAdeplt - VMdeplt - Odeplt × kdeplt

kde

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t,

VMdeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t5),

Odeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro regulovaný rok t,

kdeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t stanovený vztahem

RABdet-1
kdeplt = ————— pro t=l+i, i>1, kdeplt ≤ 1
ZHAdplt-1
RABdet0
kdeplt = ————— pro t=l+i, i=1, kdeplt ≤ 1
ZHAdpl1

kde

RABdet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1,

ZHAdeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-l,

ZHAdepll [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce l,

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2,

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i^3 stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové úrovně pro regulovaný rok stanovený Úřadem za účelem stabilizace cen v regulačním období, přičemž pro napěťovou úroveň NN je roven jedné,

PVd(x+1)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny pro napěťovou úroveň o jednu vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN,

kPv(x+1)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou úroveň vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN, pro regulovaný rok,

Vdxeosti [Kč] je hodnota ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok stanovená vztahem

CPIi-2CPIi-1
Vdxeosti = Vdxepripi-2 + (VdxeNOi-2 × kNO + Vdxepeni-2) × ———— ×————
100100

kde

Vdxepripi-2 [Kč] je hodnota výnosů z připojení na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele distribuční soustavy k 31. 12. v roce i-2,

VdxeNOi-2 [Kč] jsou výnosy z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů na jednotlivých napěťových úrovních stanovené na základě účetní hodnoty vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

kNO [-] je podíl výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů zohledněných v regulačním vzorci provozovatele distribuční soustavy, stanovený Úřadem,

IRFdxei [Kč] je hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok, stanovená vztahem

IRFdxei = IRFdxepli + KFdxeirfi

kde

IRFdxepli [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě analýzy potřeby prostředků na investice související s rozvojem decentrálních zdrojů (vč. přetoků elektřiny ze sousedních soustav),

KFdxeirfi [Kč] je korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro regulovaný rok, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Vdxepeni-2 [Kč] je hodnota výnosů z ostatních činností provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty výnosů z ostatních činností vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2; hodnota zahrnuje výnosy z penalizace překročení rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, nedodržení účiníku, nevyžádané kapacitní dodávky do distribuční sítě,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1,

VdxeVYRi [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji za rezervovanou kapacitu distribuční sítě na jednotlivých napěťových úrovních; na napěťových úrovních VVN a VN se stanoví jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MW v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové měsíční ceny za měsíční rezervaci kapacity distribuční sítě napěťové úrovně roku i-2; na napěťové úrovni NN se stanoví jako součin odebrané elektřiny výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MWh v roce i-2 a výpočtové hodnoty jednosložkové ceny za službu distribuční sítě napěťové úrovně stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, snížené o jednotkovou cenu za použití distribuční sítě této napěťové úrovně roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy spotřebitelských cen stanovenými pro rok i-2 a i-1,

VdxePRETi [Kč] je hodnota salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi jednotlivých provozovatelů distribučních soustav na napěťových úrovních VN a NN, vykázaných provozovateli distribučních soustav v roce i-2,

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni vypočtený podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné napěťové úrovni, vypočtený podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům v roce i-2, stanovený vztahem

Qdxei = Qdei × qdxe

kde

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny ve vztahu k definovaným standardům za celou distribuční soustavu v roce i-2, stanovený vztahem

Chyba! Záložka není definována. Qdei = Qdeli + Qde2i

kde

Qdeli [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny v odběrných místech zákazníků z jednotlivých částí distribuční soustavy,

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy

Zdei-2 MAXi-2
Qdel,2i = ——— ×————————— × (DQi-2 - HHNPi-2) pro HHNPi-2 > DQi-2 > DQmaxi-2
2DQmaxi-2 - HHNPi-2
Zdei-2 MAXi-2
Qdel,2i = ——— ×————————— × (DQi-2 - HHNPi-2) pro HHNPi-2 < DQi-2 < DQmini-2
2DHNPi-2 - DQmini-2

Qdei-2min < Qdel2i < Qdei-2max

Zdei-2
Qdei-2max = ——— × MAXi-2 pro DQi-2 ≤ DQmaxi-2
2
-Zdei-2
Qdei-2min = ——— × MAXi-2 pro DQi-2 ≥ DQmini-2
2

Qdel,2i = 0 pro DHNPi-2 ≥ DQi-2 ≥ HHNPi-2

kde

Zdei-2 [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2,

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále ze zisku regulovaného roku,

DQmaxi-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, od níž je uplatňována maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb,

DQmini-2 je stanovená limitní hodnota dílčího ukazatele kvality roce i-2, do níž je uplatňována maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb,

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma úrovně kvality, stanovené pro rok i-2, v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro dílčí ukazatel kvality neuplatňují,

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně dílčího ukazatele kvality v roce i-2,

Qdei-2max [Kč] je maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

Qdei-2min [Kč] je maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb pro daný dílčí ukazatel kvality,

qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně stanovený Úřadem,

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) pro napěťovou úroveň VVN nebo VN vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok, které se stanoví podle vztahů

RKKZVNei × TETRVVNei
KTRVVNi = ——————————
RMEKZVNei
RKKZVNei × TETRVNei
KTRVNi = ——————————
RMEKZVNei

kde

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň plánovaná provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok,

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky na napěťové úrovni VN plánované provozovatelem distribuční soustavy pro regulovaný rok.

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci v Kč/MW na napěťových úrovních VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena podle regulačního vzorce

sdxerci × kzni
smdxerci = ——————
12

kde

kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových úrovních VVN a VN pro regulovaný rok stanovený vztahem

kpri
kzni = knri + ——
100

kde

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových úrovních VVN a VN v roce i-2,

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro regulovaný rok stanovená Úřadem na základě ověřených zkušeností a dosahovaných hodnot v průběhu II. regulačního období.

Jednotková cena za použití sítě na napěťových úrovních sdxepzi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

PRNdxei
sdxepzi = —————
RDME2xi

kde

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele distribuční soustavy pro napěťovou úroveň x pro regulovaný rok i stanovené vztahem

PRNdxei = (CEdei + Codchztrdei) × PZTdxei

kde

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro regulovaný rok, stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Úřadem na základě vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu,

Codchztrdei [Kč/MWh] je průměrná roční cena odchylky ztrát v distribuční soustavě, vzniklé v souvislosti s celkovou odchylkou plánovaného distribuovaného množství elektřiny,

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové úrovni pro regulovaný rok stanovené vztahem

kzdxei × RDMEpzdxi
PZTdxei = —————————
100

kde

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové úrovni distribuční soustavy pro regulovaný rok, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených hodnot příslušného provozovatele distribuční soustavy v minulém regulačním období s přihlédnutím k plánovanému vývoji ztrát v daném regulačním období, vztažená ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové úrovně distribuční soustavy,

RDMEpzdxi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok na vstupu do x-té napěťové úrovně distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy (dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za decentrální výrobu vzhledem k vlivu umístění měření),

RDME2xi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované x-tou napěťovou úrovní; jedná se o množství elektřiny odebrané všemi zákazníky včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, za ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, za množství elektřiny spotřebované ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby, s výjimkou odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu umístění měření.

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena distribuce elektřiny pro samostatné napěťové úrovně sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, podle vztahu

sdxeeci × RKKZxei
sdxei = ———————— + sdxepzi
RMEKZxei

kde

RMEKZxei [MWh] je plánované množství elektřiny odebírané zákazníky na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny

Dvousložková cena za distribuci elektřiny se rozděluje na část za rezervaci kapacity v Kč/MW a na část za použití sítě na dané napěťové úrovni v Kč/MWh.

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití sítě na napěťové úrovni VVN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci

n
RRK(PS-VVN)ei + RRK(VVNk-VVN)ei-2
k=1
cdVVNerci = sdVVNerci + cperci × —————————————————
RKKZVVNei-2 + KTRVVNi
n
TE(PS-VVN)ei + TE(VVNk-VVN)ei
k=1
cdVVNepzi = sdVVNepzi + cpepsi × —————————————————
RMDE2VVNi

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití sítě na napěťové úrovni VN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci

KTRVVNi
cdVNerci = sdVNerci + cdVVNerci × ————————————
RKKZVVNei-2 + KTRVVNi
TETRVVNei
cdVNepzi = sdVNepzi + cdVVNepzi × ————————
RDME2VNi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

sdVNerci, sdVNerci [Kč/MW] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za roční rezervovanou kapacitu napěťové úrovně VVN a VN pro regulovaný rok, stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

cperci [Kč/MW] je složka ceny za přenos elektřiny za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

RRK(PS-VVN)ei [MW] je rezervovaná kapacita přenosové soustavy pro příslušnou distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě pro regulovaný rok stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

n je počet sousedních distribučních soustav,

RRK(VVNk-VVN)ei-2 [MW] je bilanční saldo rezervované kapacity mezi napěťovou úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným držitelem licence na distribuci elektřiny, kteří jsou připojeni k přenosové soustavě, stanovené jako průměr skutečně naměřených měsíčních hodinových maxim výkonů 4 zimních měsíců na přelomu roků i-2 a i-1,

RKKZVVNei-2, RKKZVNei-2 [MW] je celková rezervovaná kapacita zákazníků včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) napěťové úrovně VVN a VN, vykázaná provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2,

KTRVVNi, KTRVNi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace z úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro regulovaný rok stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

sdVVNepzi, sdVNepzi, sdNNepzi [Kč/MWh] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za použití napěťových úrovní pro regulovaný rok stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

cpepsi [Kč/MWh] je složka ceny za přenos elektřiny za použití přenosové soustavy stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

TE(PS-VVN)ei, TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok mezi přenosovou soustavou a napěťovou úrovní VVN distribuční soustavy, popřípadě předpokládané toky elektřiny transformací z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň; je uvažován tok v transformaci mezi úrovněmi (na vstupu do transformace, tedy se započtením ztrát v transformaci mezi napěťovými úrovněmi); ztráty v transformaci z přenosové soustavy na napěťovou úroveň VVN distribuční soustavy jsou započteny do ztrát přenosové soustavy,

TE(VVNk-VVN)ei [MWh] je předpokládané bilanční saldo elektřiny pro regulovaný rok mezi napěťovou úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jejichž distribuční soustavy jsou připojeny k přenosové soustavě,

RDME2VVNi, RDME2VNi, RDME2NNi [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro regulovaný rok na výstupu z napěťové úrovně distribuční soustavy; jedná se o odběry zákazníků na dané napěťové úrovni, toky do transformace elektřiny do nižších napěťových úrovní (kromě NN), bilanční saldo odběru provozovatelů lokálních distribučních soustav, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě, export a odběry přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a odběr výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla na dané napěťové úrovni.

Průměrná cena jednotkového množství elektřiny za použití sítě na napěťové úrovni NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

TETRVNei
cdNNepzi = sdNNepzi + cdVNepzi × ————————
RDME2NNi

Na napěťové úrovni NN jsou stanoveny dvousložkové ceny za distribuci elektřiny pro zákazníky přímo z povolených výnosů a proměnných nákladů připadajících na napěťovou úroveň NN včetně části nákladů vyšších napěťových úrovní. Fixní složka ceny v Kč je vztažena k plánované roční rezervované kapacitě v A vyjádřené jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem (technické maximum) zákazníků pro regulovaný rok, proměnná složka ceny v Kč/MWh je vztažena k odebranému množství elektřiny v MWh pro regulovaný rok, přičemž může být rozdělena na cenu vysokého a nízkého tarifu. Cena vysokého tarifu platí v době blokování stanoveného elektrického zařízení odběratele.

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni VVN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

cdVVNerci × RKKZVVNei-2
cdVVNei = ——————————— + cdVVNepzi
RMEKZVVNei

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni VN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

cdVNerci × RKKZVNei-2
cdVNei = ——————————— + cdVNepzi
RMEKZVNei

kde

RMEKZVVNei, RMEKZVNei [MWh] jsou předpokládaná roční množství elektřiny odebíraná zákazníky na napěťové úrovni VVN a VN pro regulovaný rok.

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové úrovni NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

TETRVNeiTETRVNei
cdNNei = sdNNei + (cdVNei -cdVNepzi) × —————— + cdVNepzi × ———————————
RDME1NNiRDME2NNi

kde

sdNNei [Kč/MWh] je cena za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN stanovená podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

RDME1NNi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro regulovaný rok distribuované napěťovou úrovní NN zákazníkům bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie pro krytí spotřeby v areálu výrobny.

Přetoky mezi sítěmi VVN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenou za přenos elektřiny. Přetoky mezi sítěmi VN a NN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenami za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy. Při stanovení ceny za distribuci elektřiny jsou tyto náklady a výnosy započítávány do povolených nákladů nebo výnosů provozovatele distribuční soustavy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na tři desetinná místa,

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství

Cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství soti v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

UPVoti
soti = ————— + sosrei
PMEi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

UPVoti [Kč] jsou upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

UPVoti = PVoti + Foti - Votosti +KFoti

kde

PVoti [Kč] jsou povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

PVoti = PNoti + NAoti + NFoti + Ooti + Zoti

kde

PNoti [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok stanovené vztahem

l+i-1It
PNoti = PNot0 × (l - Xot)i × ———
t=1100

kde

t je letopočet roku v rámci regulačního období,

l je letopočet roku předcházejícího prvnímu regulovanému roku regulačního období,

PNot0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství stanovená na základě hodnot nákladů v minulém regulačním období, očištěná o daňově neuznatelné náklady stanovená na základě plánovaných hodnot nákladů pro rok 2010,

Xot [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství,

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100; hodnota eskalačního faktoru je stanovená vztahem

It = pIIT × IITt + pIPS × IPSt + (1 - pIIT - pIPS) × (CPIt +1)

kde

PIIT [-] je koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

PIPS [-] je koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

IITt [%] je index růstu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství (položka 62 Programování a poradenství) stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů cen tržních služeb za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t,

IPSt [%] je index podnikatelských služeb stanovený jako vážený průměr indexů cen 62-Programování a poradenství, 63-Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a těch. si., 77-Služby v oblasti pronájmu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-Bezpečnostní a pátrací služby, 81-SI. souv. se stavbami, úpr. krajiny, 82-Administrat. a jiné podpůrné služby zveřejněných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 7008) za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za služby poskytované v roce 2005,

CPIt [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku t,

NAoti [Kč] jsou plánované administrativní náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny a provozní podporou tepla v regulovaném roce i, stanovené Úřadem,

NFoti [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny a provozní podporou tepla na regulovaný rok i, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu plánovaných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny, a provozní podporou tepla. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBID se splatností 1 rok za rok i-2 - 1 %. V případě, že hodnota takto vypočtené sazby bude nižší než 0 %, bude použita hodnota 0 %,

Ooti [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok, stanovená vztahem

Ooti = Ootpli + KFotoi

kde

Ootpli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok,

KFotoi [Kč] je korekční faktor odpisů operátora trhu zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

Zoti [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok, stanovený vztahem

MVoti
Zoti = ————— × PNoti
100

kde

MVoti [%] je míra výnosnosti povolených nákladů pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok stanovená Úřadem,

Foti [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v elektroenergetice stanovený Úřadem pro regulovaný rok i,

Votosti [Kč] jsou plánované výnosy z ostatních činností operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s elektřinou, výnosy vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s elektřinou podle jiného právního předpisu8) pro regulovaný rok,

KFoti [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství stanovený podle přílohy č. 6 ktéto vyhlášce; Úřad na základě žádosti operátora trhu může uplatnění korekčního faktoru rozložit do více než jednoho regulovaného roku s uplatněním principu časové hodnoty peněz,

PMEi [MWh] je plánované množství elektřiny dodané do odběrných míst všem zákazníkům v České republice v regulovaném roce, včetně exportu do vymezeného ostrova v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, lokální spotřeby výrobců a ostatní spotřeby provozovatele přenosové a distribuční soustavy v regulovaném roce,

sosrei, sosrpi [Kč/MWh] je zvláštní poplatek dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MWh na 3 desetinná místa,

c) procenta na 3 desetinná místa,

d) poměrná míra na 5 desetinných míst,

e) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství

(1) Korekční faktor odpisů operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství KFotoi v Kč je stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFotoi = (Ootski-2 - Ootpli-2) × ———— × ———— pro i ≥ 3
100100

kde

Ootski-2 [Kč] je hodnota skutečných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství v roce i-2,

Ootpli-2 [Kč] je hodnota plánovaných odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství KF0ti v Kč je stanoven vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFoti = [NSoti-2 + Foti-2 + KFoti-4 - OSROTi-2 - CToti-2] × ———— × ————
100100

kde

NSoti-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství v roce i-2, stanovené vztahem

NSoti-2 = PNoti-2 + Ooti-2 + Zoti-2 + NAotsi-2 + NFotsi-2

kde

PNoti-2 [Kč] jsou povolené náklady operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Ooti-2 [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok i-2, stanovené postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

Zoti-2 [Kč] je povolený zisk operátora trhu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství pro regulovaný rok i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

NAotsi-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny a provozní podporou tepla v regulovaném roce i-2, posouzené a stanovené Úřadem,

NFotsi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny a provozní podporou tepla v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená operátorem trhu přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %, posoudí je Úřad. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou operátorem trhu,

Foti-2 [Kč] je faktor trhu, zohledňující změny na trhu s elektřinou, které mají vliv na činnosti a hospodaření operátora trhu v elektroenergetice, respektive v plynárenství stanovený Úřadem pro regulovaný rok i-2,

KFoti-4 [Kč] je korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství v roce i-4,

OSROTi-2 [Kč] je skutečná výše odvodu do státního rozpočtu podle § 17d odst. 5 energetického zákona, za rok i-2,

CToti-2 [Kč] jsou celkové skutečně dosažené výnosy za regulované činnosti operátora trhu v elektroenergetice za rok i-2.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) procenta na 3 desetinná místa.

Konečná hodnota korekčního faktoru je zaokrouhlena na celé Kč.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny cvozki v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem:

n5
NCpvij +NCotcbei + KFvcnia - (Pfiski - Pfiskti - KFPfiskti) - Ptminú
j=1a=1
cvozki = ——————————————————————————————

RMESi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet povinně vykupujících,

j je pořadové číslo povinně vykupujícího,

a je index provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy, který vyplácel podporu elektřiny před účinností zákona č. 165/2012 Sb.,

NCpvij [Kč] jsou celkové plánované náklady j-tého povinně vykupujícího v roce i, stanovené vztahem

NCpvij = Npvij + Npvozij

kde

Npvij [Kč] jsou plánované náklady za činnost j-tého povinně vykupujícího stanovené postupem podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

Npvozij [Kč] jsou plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, vyrobené elektřiny v regulovaném roce, které mají být tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem

mp
Npvozij = (cvcozis - chi) × PMEpvozijhs
s=1h=1

kde

m je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou formou výkupních cen,

p je počet hodin v regulovaném roce,

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovená Úřadem;

chi [Kč/MWh] je předpokládaná cena elektřiny v hodině h na denním trhu v roce i, stanovená Úřadem na základě cen elektřiny dosažených na tomto trhu v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku a upravená podle plánovaného vývoje cen elektřiny na tomto trhu pro regulovaný rok i,

PMEpvozijhs [MWh] je plánované množství podporované elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje, vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen pro regulovaný rok i v hodině h, stanovené Úřadem,

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

NCotzbei [Kč] jsou celkové plánované náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny v regulovaném roce i, stanovené vztahem

NCotzbei = Notzbei + KFotzbei

kde

Notzbei [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny vyrobené v regulovaném roce i, které jsou stanoveny vztahem

Notzbei = Npzbi + Nrzbi + Nki + Ndzi

kde

Npzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

mpp
Npzbi = cppzbhis × PMEpzbhis
s=1h=1

kde

mp je počet druhů obnovitelných zdrojů s podporou v režimu hodinového zeleného bonusu,

cppzbhis [Kč/MWh] je předpokládaná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovená vztahem

cppzbhis (cvcozis - cpredhi) + cpodchis

kde

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

cpredhi [Kč/MWh] je předpokládaná hodinová cena elektřiny na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, stanovená Úřadem,

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

PMEpzbhis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

Nrzbi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

o
Nrzbi = crzbis × PMErzbis
s=1

kde

o je počet druhů obnovitelných zdrojů v režimu podpory ročního zeleného bonusu,

crzbis [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMErzbis [MWh] je plánované podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

U dvoutarifní podpory se vypočte samostatně hodnota vícenákladů pro nízký tarif a samostatně pro vysoký tarif, celkové vícenáklady jsou pak dány součtem obou vypočtených hodnot.

Nki [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

u
Nrzbi = cpKir × PMEKir
r=1

kde

u je počet kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

cpKir [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou r-tou kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEKir [MWh] je plánované podporované množství elektřiny z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem.

Ndzi [Kč] jsou plánované náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

v
Ndzi = cpDziq × PMEDiq
q=1

kde

v je počet kategorií druhotných zdrojů,

cpDziq [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou q-tou kategorií druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEDiq [MWh] je plánované podporované množství elektřiny z q-té kategorie druhotného zdroje pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

KFotzbei [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovený podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

KFvcnia [Kč] je korekční faktor a-tého provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., stanovený pro jednotlivé provozovatele soustav podle jiného právního předpisu9),

Pfiski [Kč] jsou prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla pro rok i, stanovený nařízením vlády,

Pfiskti [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla pro rok i, stanovené Úřadem,

KFPfiskti [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla, stanovený Úřadem jako součet rozdílu mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou výší provozní podpory tepla v roce i-2 a skutečných nákladů operátora trhu souvisejících s úhradou provozní podpory tepla v roce i-2,

Ptminú [Kč] jsou plánované tržby z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, stanovené Úřadem, pro regulovaný rok 2014 je Ptminú= 0.

RMESi [MWh] je plánované množství elektřiny pro regulovaný rok stanovené podle jiného právního předpisu1).

Měsíční platba pro vyrovnání korekčních faktorů spojených s podporou elektřiny a-tého provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy PLvozkia v Kč/měsíc je stanovena vztahem

KFvcnia
PLvozkia = ————
12

Platby PLvozkia jsou s ohledem na znaménko vyrovnány mezi jednotlivými provozovateli regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy na straně jedné a operátorem trhu na straně druhé.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje

(1) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis v Kč/MWh pro veškerou podporovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem

cpzbhis = (cvcozis - cskuthi) + cpodchis , je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis + cpodchis , je-li cskuthi < 0

(2) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis v Kč/MWh pro veškerou podporovanou elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v regulovaném roce i, pokud výrobce nabídl k výkupu povinně vykupujícímu alespoň část vyrobené elektřiny podle jiného právního předpisu10) a kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem

cpzbhis = (cvcozis - cskuthi) , je-li cskuthi ≥ 0

cpzbhis = cvcozis , je-li cskuthl < 0

kde

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená Úřadem,

cskuthi [Kč/MWh] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v regulovaném roce i, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu obnovitelného zdroje, stanovená na základě vyhodnocení předložených hodinových diagramů denní predikce a dosažené skutečnosti výrob z podporovaných zdrojů energie za již ukončené kalendářní období a přepočtené na základě předpokládaného vývoje cen silové elektřiny a plánované výroby z podporovaných zdrojů energie.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

Npvi
cpvi = ————
PMEpvi

kde

Npvi [Kč] jsou plánované náklady za činnost povinně vykupujícího stanovené vztahem

Npvi = NODCHpvi + NApvi + NFpvi + KFpvi

kde

NODCHpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v regulovaném roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných odchylek v posledním účetně ukončeném kalendářním roce předcházejícím regulovanému roku a přepočtené na základě plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a předpokládaného vývoje tržních cen elektřiny pro regulovaný rok,

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem,

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu plánovaných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1%. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBID se splatností 1 rok za rok i-2 - 1 %. V případě, že hodnota takto vypočtené sazby bude nižší než 0 %, bude použita hodnota 0 %,

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

PMEpvi [MWh] plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím v regulovaném roce i, stanovené Úřadem.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny

Složka ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny cvdvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem

n
cdvik × PMEdvik + KFvdvi
k=1
cvdvi = ——————————————
RMESi

kde

i je pořadové číslo regulovaného roku,

n je počet kategorií bonusu na decentrální výrobu elektřiny,

Cdvik [Kč/MWh] je k-tý bonus na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i, stanovený Úřadem,

PMEdvik [MWh] je plánované podporované množství elektřiny formou k-tého bonusu na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i, stanovené Úřadem,

KFvdvi [Kč] je korekční faktor nákladů operátora trhu spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i, stanovený postupem podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

RMESi [MWh] je plánované distribuované množství elektřiny odebrané všemi zákazníky včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, za ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, za množství elektřiny spotřebované ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

A) Korekční faktor za přenos elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy KFpeoi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFpeoi = (Opeski-2 - Opepli-2) × ——— × ——— pro i ≥ 3
100100

kde

Opeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

Opepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy KFpeRABt v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, aplikovaný od roku i≥3, stanovený vztahem

KFpeRABt = (IApeskt-2 - VMpeskt-2 - Opeskt-2 × kpeplt-2) - (IApeplt-2 - VMpeplt-2 - Opeplt-2 × kpeplt-2)

kde

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 5),

Opeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok t-2,

kpeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

IApeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2,

VMpeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 ),

Opeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy KFpezi v Kč zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3, stanovený vztahem

MVpei-2CPIi-2CPIi-1MVpei-1CPIi-1
KFpeyi = KFpeRABt × ———— × ———— × ———— + KFpeRABt × ——— × ———
100100100100100

kde

MVpei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVpei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1.

(4) Korekční faktor investičního rozvojového faktoru KFpeirfi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou investičního rozvojového faktoru v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFpeirfi = (IRFpeski-2 - IRFpepli-2 ) × ———— × ————
100100

kde

IRFpeski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro rok i-2, stanovená vztahem

IVpeski-2 - Opeski-2
IRFpeski-2 = —————————
2

kde

IVpeski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičních výdajů provozovatele přenosové soustavy v rámci licencované činnosti přenos elektřiny pro rok i-2; v případě žádosti provozovatele přenosové soustavy podané v roce i-1 bude možné skutečnou hodnotu investičních výdajů a odpisů stanovit kumulativně za roky i-2 a i-1; v tomto případě bude stanoven korekční faktor až pro rok i+1,

IRFpepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro rok i-2.

(5) Korekční faktor za použití přenosové sítě KFpepsi se stanoví tímto postupem:

a) Korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy KFpepsi je dán součinem indexů spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílem skutečných výnosů a skutečně vynaložených nákladů na nákup silové elektřiny na pokrytí ztrát v přenosové soustavě, včetně nákladů na odchylky mezi plánovaným a skutečně realizovaným průběhem ztrát v přenosové soustavě, administrativních poplatků tržním místům a odměny za činnost obstarávání elektřiny pro krytí ztrát stanovených Úřadem.

b) Korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy podle písmene a) je přičítán k proměnným povoleným nákladům na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro regulovaný rok.

B) Korekční faktory za systémové služby

(1) Korekční faktor odpisů pro činnost poskytování systémových služeb KFssoi je stanoven vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFssoi = (Ossski-2 - Osspli-2) × ——— × ——— pro i ≥ 3
100100

kde

Ossski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

Osspli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor pro činnost poskytování systémových služeb KFssi je stanoven jako součin indexů spotřebitelských cen stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu celkových skutečných nákladů a celkových skutečných výnosů za systémové služby v roce i-2.

Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet:

a) skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb,

b) skutečných nákladů na redispečink,

c) skutečných nákladů na regulační energii ze zahraničí,

d) skutečných nákladů na odchylky provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

e) skutečných nákladů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

f) skutečných nákladů na operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

c) skutečné náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného právního předpisu7),

g) úřadem povolených nákladů a odpisů souvisejících s organizováním obchodu s podpůrnými a systémovými službami v roce i-2,

h) úřadem povoleného zisku v roce i-2,

i) korekčního faktoru pro činnost poskytování systémových služeb z roku i-4.

Celkové skutečné výnosy za systémové služby se stanoví jako součet:

a) celkových výnosů za systémové služby v roce i-2,

b) výnosů z regulační energie do zahraničí,

c) výnosů z odchylek provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu,

d) výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky,

e) výnosů z operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy,

f) ostatních výnosů z pokut a penále při organizování trhu s podpůrnými službami.

Korekční faktor KFssi je přičítán do upravených povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb stanovených Úřadem pro regulovaný rok.

C) Korekční faktor za distribuci elektřiny

(1) Korekční faktor odpisů KFdxeoi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFdxeoi = (Odxeski-2 - Odxepli-2) × ——— × ——— pro i ≥ 3
100100

kde

Odxeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

Odxepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t=l+i, i≥3 vztahem

KFdeRABt = (IAdeskt-2 - VMdeskt-2 - Odeskt-2 × kdeplt-2) - (IAdeplt-2 - VMdeplt-2 - Odeplt-2 × kdeplt-2)

kde

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-25),

Odeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2,

kdeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2,

VMdepit-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele distribuční soustavy pro rok t-25),

Odeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok t-2.

(3) Korekční faktor zisku KFdxezi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 vztahem

KFdxezi = KFdezi × kdxei-2

kde

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy zohledňující rozdíl zisku způsobený rozdílem mezi skutečnou a plánovanou změnou zůstatkové hodnoty aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i≥3 stanovený vztahem

MVdei-2CPIi-2CPIi-1MVdei-1CPIi-1
KFdxyi = KFdeRABt × ———— × ———— × ———— × KFdeRABt × ———— × ————
100100100100100

kde

MVdei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2,

MVdei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na distribuci elektřiny pro regulovaný rok stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1,

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové hodnotě aktiv v roce i-2.

(4) Korekční faktor investičního rozvojového faktoru KFdxeirfi v Kč zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou hodnotou investičního rozvojového faktoru v roce i-2, stanovený vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFdxeirfi = (IRFdxeski-2 - IRFddxepli-2) × ———— × ————
100100

kde

IRFdxeski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro rok i-2, stanovená vztahem

IVdxeski-2 - Odxeski-2
IRFdxeskt-2 = —————————
2

kde

IVdxeski-2 [Kč] je skutečná hodnota investičních výdajů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách v rámci licencované činnosti distribuce elektřiny pro rok i-2; v případě žádosti provozovatele distribuční soustavy podané v roce i-1 bude možné skutečnou hodnotu investičních výdajů a odpisů stanovit kumulativně za roky i-2 a i-1; v tomto případě bude stanoven korekční faktor až pro rok i+1,

IRFdxepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových hladinách pro rok i-2.

(5) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni KFdxei je stanoven tímto postupem:

a) Pro činnost distribuce elektřiny jsou stanoveny výpočtové výnosy na jednotlivých napěťových úrovních a celkové výpočtové výnosy v součtu za všechny napěťové úrovně v roce i-2. Výpočtové výnosy jsou stanoveny pomocí uplatněných cen za roční a měsíční rezervovanou kapacitu a skutečných hodnot rezervovaných kapacit zákazníků na napěťových úrovních VVN a VN a z tržeb za činnost distribuce elektřiny na napěťové úrovni NN vypočtených pomocí skutečných hodnot příslušných technických jednotek z tarifní statistiky přepočtené na roční spotřebu vykázanou pro rok i-2 podle jiného právního předpisu5) a cen za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN stanovených Úřadem pro rok i-2, od kterých jsou odečteny tržby stanovené z ceny za použití distribuční soustavy a ceny za zprostředkování plateb na napěťové úrovni NN a ze skutečných hodnot odběrů zákazníků na napěťové úrovni NN. Při stanovení výpočtových výnosů jednotlivých napěťových úrovní pro rok i-2 jsou zohledněny toky elektřiny transformacemi mezi napěťovými úrovněmi. Do výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN se zahrnují platby od sousedních distribučních soustav za rezervaci kapacity.

b) Z výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových úrovních stanovených podle písmene

a) jsou vypočteny kontrolní výnosy tak, že jsou od výpočtových výnosů na napěťové úrovni VVN odečteny platby za rezervaci kapacity přenosové soustavy a platby sousedním distribučním soustavám za rezervaci kapacity na napěťové úrovni VVN.

c) Celkové kontrolní výnosy za všechny napěťové úrovně jsou dány součtem kontrolních výnosů na jednotlivých napěťových úrovních.

d) Korekční faktor za činnost distribuce elektřiny KFdei-2 se stanoví jako rozdíl mezi Úřadem upravenými povolenými výnosy a celkovými kontrolními výnosy v roce i-2.

e) Korekční faktor za distribuci elektřiny podle písmene d) je rozdělen v poměru velikosti rozdílu upravených povolených výnosů jednotlivých napěťových úrovní stanovených Úřadem pro rok i-2 a kontrolních výnosů jednotlivých napěťových úrovní podle písmene b) a následně je vynásoben indexy spotřebitelských cen (CPI) stanovených pro rok i-2 a i-1. Takto stanovené korekční faktory KFdxei jsou přičteny k povoleným výnosům napěťových úrovní pro regulovaný rok.

(6) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy KFdxePpSi je stanoven postupem:

a) provozovatel distribuční soustavy vykazuje Úřadu skutečné náklady na platby za podpůrné služby využívané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2 podle pravidel pro využívání, ocenění a vykazování jednotlivých kategorií podpůrných služeb stanovených Úřadem,

b) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy je roven nákladům vykázaným podle písmene a) se zohledněním časové hodnoty peněz,

c) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy se rozpočítá na jednotlivé napěťové úrovně v poměru povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro regulovaný rok, stanovených podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

D) Korekční faktory související s podporou elektřiny a podporou decentrální výroby elektřiny

(1) Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi je stanoven vztahem

CPIi-2CPIi-1
KFpvi = (Nskutpi-2 - Vskutpvi-2) × ———— × ————
100100

kde

Nskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

Nskutpvi.2 = NODCHskutpvi-2 + NAskutpvi-2 + NFskutpvi-2 + NOSTskutpvi-22 + KFpvi-2

kde

NODCHskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2,

NAskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen, posouzené a stanovené Úřadem,

NFskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená povinně vykupujícím přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %, posoudí je Úřad. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou povinně vykupujícím,

NOSTskutpvi-2 [Kč] jsou vícenáklady povinně vykupujícího vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem výrobci formou zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně vykupujícímu v souladu s jiným právním předpisem10), skutečně dosažené v roce i-2,

KFpvi_2 [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený za rok i-4 a započítaný do ceny za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

Vskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, stanovené vztahem

Vskutpvi-2 = (cpvi-2 × PMEskutpvi-2) + Vosti-2

kde

cpvi-2 [Kč/MWh] je cena za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,

PMEskutpvi-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2,

Vosti-2 [Kč] je ekonomický prospěch povinně vykupujícího spojený s uplatněním povinně vykoupené ekologicky šetrné elektřiny stanovený Úřadem,

CPIi-2 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-2,

CPIi-1 [%] je index spotřebitelských cen stanovený na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód 7101) za měsíc duben roku i-1.

(2) Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny KFotzbei je stanoven vztahem

5CPIi-2CPIi-1
KFotzbei = (CSNskutoti-2 - Vskutotzbei-2 + KFvcnai-2 × ———— × ————
a=1100100

kde

CSNskutoti-2 jsou celkové skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny v roce i-2, stanovené vztahem

nn
CSNskutoti-2 = Nskutpvozji-2 + Npvji-2 + NCskutotzbei-2 + Notzprechi-2
j=1j=1

kde

Nskutpvozji-2 [Kč] jsou celkové skutečné náklady spojené s úhradou podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen, vyrobené v roce i-2, které jsou tímto povinně vykupujícím přeúčtovány operátorovi trhu; náklady jsou stanoveny vztahem,

mp
Nskutpvozji-2 = (cvcozsi-2 - cskuthi-2) × PMEskutpvozhjsi-2
s=1h=1

kde

Cvcozsi-2 [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje pro rok i-2 stanovená Úřadem,

Cskuthi-2 [Kč] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h v roce i-2, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

PMEskutpvozhjsi-2 [MW] je skutečné podporované množství elektřiny s-tého druhu obnovitelného zdroje vykoupené j-tým povinně vykupujícím formou výkupních cen v hodině h v roce i-2,

Npvji-2 [Kč] jsou plánované náklady za činnost povinně vykupujícího stanovené Úřadem pro rok i-2 postupem podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

NCskutozbei-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s podporou elektřiny formou zelených bonusů v roce i-2, stanovené vztahem

NCskutotzbei-2 = Nskutotzbei-2 + KFotzbei-2

kde

Nskutotzbei-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory elektřiny formou zelených bonusů, vyrobené v roce i-2, stanovené vztahem

Nskutotzbei-2 + Nskutpzbi-2 + Nskutrzbi-2 + Nskutki-2 + Nskutdzi-2

kde

Nskutpzbi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu hodinových zelených bonusů, stanovené vztahem

mpt
Nskutpzbi-2 = cskutpzbhsi-2 × PMEskutpzbhsi-2
s=1h=1

kde

cskutpzbhsi-2 [Kč/MWh] je skutečná výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

PMEskutpzbhsi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny v režimu hodinových zelených bonusů z s-tého druhu obnovitelného zdroje v hodině h pro regulovaný rok i-2,

Nskutrzbi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v režimu ročních zelených bonusů, stanovené vztahem

o
Nskutrzbi-2 = crzbsi-2 × PMEskutrzbsi-2
s=1

kde

crzbsi-2 [Kč/MWh] je roční zelený bonus na elektřinu vyrobenou s-tým druhem obnovitelného zdroje stanovený Úřadem pro regulovaný rok i-2,

PMEskutrzbsi-2 [MWh] je skutečné roční podporované množství elektřiny v režimu ročních zelených bonusů z s-tého druhu zdroje pro regulovaný rok i-2,

Nskutki-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovené vztahem

u
Nskutki-2 = cpKri-2 × PMEskutKri-2
r=1

kde

cpKri-2 [Kč/MWh] je zelený bonus na elektřinu vyrobenou z r-tou kategorií vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro regulovaný rok i-2, stanovený Úřadem,

PMEskutKri-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny z r-té kategorie vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok i-2,

Nskutdzi-2 [Kč] jsou skutečné náklady operátora trhu spojené s úhradou podpory výroby elektřiny z druhotných zdrojů, stanovené vztahem

v
Nskutdzi-2 = cpDzqi-2 × PMEskutDqi-2
q=1

kde

cpDzqi-2 [Kč/MWh] je zelený bonusu na elektřinu vyrobenou q-tým druhem druhotného zdroje v roce i-2, stanovený Úřadem,

PMEskutDqi-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny z q-tého druhu druhotného zdroje pro rok i-2,

KFotzbei-2 [Kč] je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovený za rok i-4 a promítnutý do cen roku i-2,

Notzprechi-2 [Kč] jsou náklady operátora trhu, vyplývající z povinnosti převzít závazek o úhradě podpory v souladu s jiným právním předpisemu\

Vskutotzbei-2 [Kč] jsou skutečné výnosy operátora trhu na podporu elektřiny v roce i-2, stanovené vztahem

Vskutotzbei-2 = cvozki-2 × RMESskuti-2 + (Pfiski-2 - Pfiskti-2 + KFPfiskti-2) + Vnp

kde

cvozki-2 [Kč/MWh] je cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, stanovená Úřadem pro rok i-2,

RMESskuti-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny v roce i-2 podle jiného právního předpisu1),

Pfiski-2 [Kč] je limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla pro rok i-2, stanovený nařízením vlády,

Pfiskti-2 [Kč] jsou plánované prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla pro rok i-2, stanovené Úřadem,

KFPfiskti-2 [Kč] je korekční faktor prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s provozní podporou tepla za rok i-4 a započítaný do regulovaných cen pro rok i-2,

Vnp [Kč] je neoprávněně čerpaná podpora a uhrazené penále operátorovi trhu v roce i-2 podle jiného právního předpisu12),

KFvcnai-2 [Kč] je korekční faktor a-tého provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., stanovený pro jednotlivé provozovatele soustav podle jiného právního předpisu9), který je zahrnut do ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny pro rok i-2.

V případě, že je korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny rozdělen do více regulovaných roků, Úřad uplatní na část korekčního faktoru neuhrazenou za období do roku i-2 časovou hodnotu peněz odvozenou od výnosu střednědobých státních dluhopisů.

(3) Korekční faktor nákladů operátora trhu souvisejících s podporou decentrální výroby elektřiny KFvdvi je stanoven vztahem

nCPIi-2CPIi-1
KFvdvi = (cdvki-2 × SMEdvki-2 + KFvdvi-2 - cvdvi-2 × RMESsi-2) × ———— × ————
k=1100100

kde

Cdvki-2 [Kč/MWh] je k-tý bonus na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i-2, stanovený Úřadem,

SMEdvki-2 [MWh] je skutečné podporované množství elektřiny formou k-tého bonusu na decentrální výrobu elektřiny pro regulovaný rok i-2,

KFvdvi-2 [Kč] je korekční faktor nákladů operátora trhu spojených s podporou decentrální výroby elektřiny stanovený Úřadem za rok i-4 a promítnutý do složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i-2,

Cvdvi-2 [Kč/MWh] je složka ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro regulovaný rok i-2, stanovená Úřadem,

RMESsi-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny pro regulovaný rok i-2 distribuované v České republice včetně odběru výrobců druhé kategorie, ostatní spotřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, lokální spotřeby výrobců a spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny výrobců.

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování.

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení

a) Kč v celých korunách,

b) MW a MWh na 3 desetinná místa,

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

d) procenta na 3 desetinná místa,

e) poměrná míra na 5 desetinných míst.

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla se použije pro účely určení ekonomicky oprávněných nákladů v kalkulaci ceny tepelné energie. Postup se nevztahuje na technologie kombinované výroby elektřiny a tepla, které dodávají pouze tepelnou energii, a veškerá v nich vyráběná elektřina slouží pouze ke krytí vlastní spotřeby zdroje tepelné energie a není dodávána do distribuční soustavy, přímo cizím subjektům ani pro účelovou spotřebu výrobce. V těchto zdrojích vlastní výroba elektřiny snižuje nebo eliminuje náklady na odběr ze sítě pro výrobu tepelné energie, která je jediným finálním produktem.

Celkové výrobní náklady se dělí na elektřinu a tepelnou energii, popř. tlakový vzduch, po jednotlivých položkách formou tabulky podle vzoru:

PoložkaCelkové výrobní nákladyNáklady na elektřinuNáklady na teploNáklady na tlakový vzduch
NiβeiNeiβtiNtiβvziNvzi
tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč
Palivo
Elektrická energie (vlastní spotřeba elektřiny)
Voda technologická
Voda chladicí
Ekologie (emise, odpady)
Popeloviny (odstranění tuhých zbytků)
Ostatní proměnné náklady
Mzdy a zákonné pojištění
Opravy a údržba
Odpisy
Nájem
Leasing
Zákonné rezervy
Výrobní režie
Správní režie
Úroky z úvěru
Ostatní stálé náklady
∑Ni∑Nei∑Ntl∑Nvzi
Jednotkové náklady na dodávku[Kč/kWh]JNEJNTJNVZ
[Kč/GJ]JNTJNVZ

V případě potřeby je možno doplnit další nákladové položky.

Podíl připadající na elektřinu Nei a na tepelnou energii Nti, popř. na tlakový vzduch Nvzi, se stanoví v každé položce podle vztahů:

na elektřinu Nei = Ni × βei [tis.Kč]

na tepelnou energii Nti = Ni × βti [tis.Kč]

na tlakový vzduch Nvzi = Ni × βvzi [tis.Kč]

přitom vždy βei + βti + βvzi = 1 [-]

kde

Ni nákladová položka před dělením [tis.Kč]

βei rozdělovači koeficient pro dělení položky na elektřinu [-]

βti rozdělovači koeficient pro dělení položky na tepelnou energii [-]

βvzi rozdělovači koeficient pro dělení položky na tlakový vzduch [-]

Výroba tlakového vzduchu se týká jen dmychadel nebo kompresorů poháněných parní turbínou, obvykle v hutních teplárnách. V ostatních případech se náklady dělí jen mezi elektřinu a tepelnou energii a pro rozdělovači koeficienty platí vztah:

βei + βti = 1

Koeficienty βei , βti , βvzi mají hodnotu menší nebo rovnou 1. Určí se podle vztahů uvedených v částech A až D.

Jednotkové výrobní náklady JNE, JNT, JNVZ (Kč/kWh, Kč/GJ) se stanoví v závislosti na skladbě výrobního zařízení a provozního režimu podle vztahů uvedených v částech A až D.

Část A

Postup při dělení nákladů ve zdrojích tepla s kogeneračními jednotkami

Postup platí pro soubor sestávající se z kogeneračních jednotek s pístovým motorem (KJ) a teplovodních nebo výtopenských parních či horkovodních kotlů. Provozní režim zahrnuje špičkový provoz (obvykle s akumulací tepla) nebo celodenní provoz KJ, a to samostatně, střídavě nebo současně s kotli, popř. též výrobu elektřiny s omezeným využitím nebo bez využití tepla.

1. Podrobný výpočet

Výpočet se použije tam, kde lze rozlišit podíl KJ a kotlů na spotřebě paliva, popř. též na údržbě a servisu a na odpisech nebo na úroku z úvěru.

1.1. Rozdělovači koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

vz. 021

na tepelnou energii

vz. 022

kde

Ekj svorková výroba elektřiny v KJ [MWh]

obr. 001 užitečná dodávka tepelné energie z KJ [GJ]

Koeficienty obr. 002 se použijí k dělení položky palivo z KJ. Dále se použijí k dělení položek údržba a opravy, odpisy, pokud lze v nich spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle (viz 1.2.).

na elektřinu

vz. 023

na tepelnou energii

vz. 026

kde

Qvyt užitečná dodávka tepelné energie na prahu zdroje (kotelny) [GJ]

Koeficienty obr. 003 se použijí k dělení ostatních položek, kde nelze spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle (viz 1.2. - ostatní položky). V položce energie se rozdělí spotřeba elektřiny z výroby v KJ s použitím koeficientů obr. 003 a elektřina odebraná ze sítě se započítá jen na teplo s koeficientem 1. Elektřina z vlastní výroby se oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), odběr ze sítě nákupní cenou, vždy bez DPH.

na elektřinu

vz. 029

na tepelnou energii

vz. 027

Koeficienty obr. 004, se použijí k alternativnímu dělení položek údržba a opravy, odpisy, pokud nelze spolehlivě oddělit náklady na KJ a na kotle (viz 1.2. - alternativní dělení).

1.2. Vzor podrobného dělení položek

PoložkyRozdělovači koeficienty
na elektřinuna teplo
Palivospálené v KJobr. 005obr. 009
spálené v kotlích1
Elektrická energieelektřina z vlastní výrobyobr. 007obr. 008
elektřina ze sítě1
Opravy a údržbapodíl údržby a oprav KJobr. 005obr. 009
podíl údržby a oprav kotlů1
Servisservis KJobr. 005obr. 009
Odpisyodpisy KJobr. 005obr. 009
odpisy kotlů1
Ostatní položkyKJ+ kotleobr. 007obr. 008

Alternativní dělení

Opravy a údržbaKJ+ kotleβ°eβ°t
OdpisyKJ+ kotleβ°eβ°t

2. Zjednodušený výpočet pro jednotky středního výkonu - varianta a

Tento výpočet se použije pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem do 300 kW včetně, nebo při elektrickém výkonu jedné KJ do 142 kW v případě, že na straně tepelné energie je měřena jen celková dodávka z kotelny, tzn. není znám podíl KJ a kotlů a odpadní teplo je plně využíváno.

Pro dělení dílčí položky palivo spálené v KJ se použijí koeficienty obr. 04 v závislosti na jednotkovém elektrickém výkonu:

Jednotkový elektrický výkonRozdělovači koeficienty
na elektřinuna teplo
βkjeβkjt
menší než 45 kW0,350,65
45 až 142 kW0,40,6

Pro dělení položek odpisy, údržba a opravy se použije alternativní způsob (viz 1.2.) s koeficienty ostatní položky mimo palivo a elektřinu ze sítě se dělí pomocí koeficientů βre , βrt.

3. Zjednodušený výpočet pro jednotky středního výkonu - varianta b

Použije se pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem do 300 kW včetně, při elektrickém výkonu jedné KJ do 142 kW v případě, že je měřena jen celková výroba elektřiny, dodávka tepla z kotelny a součtová spotřeba paliva pro KJ a kotle.

Pro položky odpisy, údržba a opravy se použije alternativní způsob dělení (viz 1.2.) s koeficienty β°e , β°t, ostatní položky včetně paliva se dělí pomocí koeficientů βre , βrt.

4. Zjednodušený výpočet pro jednotky malého výkonu

Lze ho použít pro výrobny se součtovým elektrickým výkonem KJ do 100 kW včetně, při elektrickém výkonu jedné KJ 22 až 63 kW. Všechny položky včetně paliva se dělí pomocí koeficientů βze , βzt stanovených podle vztahů:

na elektřinu

vz.030

na tepelnou energii

vz.031

teplárenský modul

3,6 × Ekj
e = ————— [-]
Qvyt

kde

ket koeficient vyjadřující poměr jednotkových nákladů na tepelnou energii JNT a na elektřinu JNE vztažených na stejnou jednotku (Kč/kWh); nestanoví-li Energetický regulační úřad jinak, dosadí se ket = 0,97

5. Výpočet jednotkových nákladů

Jednotkové náklady na dodávku elektřiny JNE a na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

∑Nei
JNE = ———— [Kč/kWh]
Ekj

na tepelnou energii

∑Nti × 1000
JNT = —————— [Kč/GJ]
Qvyt

kde

∑Nei součet nákladových položek na elektřinu [tis.Kč]

∑Nti součet nákladových položek na tepelnou energii [tis.Kč]

Část B

Postup při dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách a elektrárnách s parními turbínami

Postup platí pro soubor sestávající se z teplárenských parních kotlů a parních protitlakých či kondenzačních odběrových, popř. též čistě kondenzačních turbín. Může být doplněn výtopenskými parními nebo horkovodními kotli, v hutních teplárnách parními turbínami pro pohon turbodmychadel či turbokompresorů (TD).

Provozní režim zahrnuje provoz teplárenské části celoročně samostatně nebo po část roku souběžně s výtopnou, střídavý provoz teplárenské a výtopenské části nebo provoz teplárny střídavě s turbínou a bez turbíny, s dodávkou tepla přes redukční stanice.

1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů

1.1. Základní rozdělovači koeficienty slouží k dělení nákladů tepláren a elektráren s dodávkou tepla, bez výtopenských kotlů. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu

Qel
βe = ————— [-]
Qel + Qtep

na tepelnou energii

Qtep
βt = ————— [-]
Qel + Qtep

kde

Qel teplo spotřebované v parní turbíně k výrobě elektřiny [GJ]

Qtep užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny [GJ] (jen z teplárenských kotlů)

1.2. Spotřeba tepla v páře k výrobě elektřiny Qel v parních turbínách teplárny se stanoví podle vztahu:

Qel = ∑Mad × iad - ∑Mo × io - ∑Mpt × ipt - ∑Mk × ik - ∑Mu × iu [GJ]

kde

Mad průtok admisní páry (na vstupu do turbín) [t]

Mk průtok turbínového kondenzátu [t]

Mo průtok páry do odběrů turbín [t]

Mpt průtok páry do protitlaku turbín M

Mu množství ucpávkové páry (je-li využíváno její teplo) [t]

iad entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní, ostré páry) [GJ/t]

ik entalpie turbínového kondenzátu [GJ/t]

io entalpie páry do jednotlivých odběrů [GJ/t]

ipt entalpie páry do protitlaku turbín [GJ/t]

iu entalpie ucpávkové páry [GJ/t]

Pokud není teplo ucpávkové páry využíváno, neodečítá se. Není-li známa některá hodnota průtoku (např. Mo nebo Mu), dopočítá se z rovnice:

∑Mad = ∑Mo + ∑Mpt + ∑Mk + ∑Mu [GJ]

1.3. Užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny se stanoví podle vztahu:

Qtep = ∑Mhv × (ivy - ivs) + ∑(Mp × ip - Mvk × ivk) [GJ]

kde

Mhv průtok horké vody na prahu kotelny [t]

Mvk průtok vratného kondezátu na prahu kotelny [t]

Mp průtok páry určitých parametrů na prahu kotelny [t]

ip entalpie páry určitých parametrů v místě měření průtoku [GJ/t]

ivk entalpie vratného kondenzátu v místě měření průtoku [GJ/t]

ivs entalpie vratné horké vody v místě měření průtoku [GJ/t]

ivy entalpie výstupní horké vody v místě měření průtoku [GJ/t]

Stejným způsobem se stanoví užitečné teplo na prahu výtopny Qvyt (jen z výtopenských kotlů).

2. Dělení nákladových položek v teplárnách a elektrárnách vybavených jen teplárenskými kotli, s celoročním provozem turbín

Pokud lze u položek energie, voda, opravy a údržba spolehlivě určit společné náklady a specifické náklady strojovny a kotelny, provede se to podle vzoru:

Položkyna elektřinuna teplo
Elektrická energie, voda, opravy a údržbaspolečné nákladyβeβt
specifické náklady strojovny1
specifické náklady kotelny1
Palivo a ostatníteplárnaβeβt

Do specifických nákladů strojovny se zahrnují náklady na zařízení, které by nebylo instalováno, kdyby se nevyráběla elektřina. Jedná se zejména o soustrojí turbogenerátorů (TG) včetně kondenzátorů, čerpadla turbínového kondenzátu, chladicí čerpadla, vývěvy, chladicí věže a potrubí.

Do specifických nákladů kotelny se zahrnují náklady na zařízení, které by nebylo instalováno, kdyby se vyráběla jen elektřina (zejména čerpadla kondenzátu z topné páry, čerpadla topné vody, ohříváky a redukční stanice). Náklady na kotle, jejich příslušenství a pomocná zařízení patří do společných nákladů.

Nelze-li spolehlivě stanovit společné a specifické náklady uvedených položek, použijí se rozdělovači koeficienty βe , βt pro všechny položky včetně paliva.

Nestačí-li vlastní výroba elektřiny pro krytí vlastní spotřeby teplárny a část se dokupuje ze sítě, použijí se rozdělovači koeficientyβe , βt pro všechny položky včetně elektřiny z vlastní výroby. Pouze náklady na elektřinu odebranou ze sítě se přičtou k teplu s koeficientem 1. Přitom se elektřina z vlastní výroby oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), odběr ze sítě nákupní cenou, obojí bez DPH.

3. Výpočet rozdělovacích koeficientů při kombinaci teplárenské a výtopenské výroby

Postup platí pro teplárnu doplněnou výtopenskými kotli nebo elektrárnu doplněnou např. horkovodními kotli, které jsou provozovány v souběžném nebo střídavém režimu a pro teplárnu provozovanou po část roku výtopenským způsobem, např. při letním provozu s odstavenou turbínou.

Rozdělovači koeficienty pro položky, u nichž nelze spolehlivě oddělit podíl teplárenského a výtopenského souboru nebo podíl teplárenského a výtopenského provozního režimu, se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

vz.032

na tepelnou energii

vz.033

kde

Mkpal spotřeba paliva v teplárenských kotlích, resp. při teplárenském režimu [GJ]

Mvpal spotřeba paliva ve výtopenských kotlích, resp. při výtopenském režimu [GJ]

4. Dělení nákladových položek v teplárnách doplněných výtopenskými kotli

Pokud lze u položek palivo, spotřeba elektřiny z vlastní výroby, ekologie, popeloviny, odpisy, opravy a údržba spolehlivě stanovit podíl teplárenského a výtopenského souboru, použijí se pro dělení teplárenského podílu rozdělovači koeficienty βe , βt . Výtopenský podíl se přičte k tepelné energii s koeficientem 1. Ostatní položky se dělí pomocí koeficientů βre , βrt podle vzoru:

Položkyna elektřinuna teplo
Palivoteplárenské βeβt
výtopenské1
Elektrická energie (vlastní spotřeba elektřiny)z vlastní výroby βeβt
odběr ze sítě1
Ekologie, popeloviny, opravy a údržba, odpisyteplárenské βeβt
výtopenské1
Ostatní položkyteplárenské a výtopenskéβreβrt

Nelze-li spolehlivě stanovit podíl teplárenského a výtopenského souboru nebo provozního režimu, použijí se koeficienty βe , βt jen pro dělení položek palivo a energie, ostatní položky se rozdělí pomocí koeficientů  , βrt.

5. Výpočet rozdělovacích koeficientů u tepláren s výrobou elektřiny, tepelné energie a tlakového vzduchu

Rozdělovači koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

Qel
βe = ———————— [-]
Qel + Qtep + Qvz

na tepelnou energii

Qtep
βt = ———————— [-]
Qel + Qtep + Qvz

na tlakový vzduch

Qvz
βvz = ———————— [-]
Qel + Qtep + Qvz

kde

Qel teplo spotřebované v parní turbíně k výrobě elektřiny [GJ]

Qtep užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny [GJ]

Qvz teplo spotřebované k výrobě tlakového vzduchu v TD [GJ]

6. Dělení nákladových položek v teplárnách s výrobou elektřiny, tepelné energie a tlakového vzduchu

Pokud lze u položek energie, voda, opravy a údržba spolehlivě určit společné náklady a specifické náklady strojovny a kotelny, provede se to podle vzoru:

Položkyna elektřinuna teplona tlakový vzduch
Palivoteplárnaβe βtβvz
Elektrická energie, voda, opravy, údržba, odpisyspolečné nákladyβe βtβvz
specifické náklady kotelny1
specifické náklady strojovny1
specifické náklady na tlakový vzduchl
Ostatní položkyteplárnaβe βt βvz

Specifické náklady strojovny a kotelny jsou popsány v bodě 2. Ke specifickým nákladům na tlakový vzduch patří náklady na zařízení, které by nebylo instalováno, kdyby se nevyráběl tlakový vzduch (zejména soustrojí TD včetně kondenzátorů a čerpadel kondenzátu z TD, příslušenství a potrubí).

Nelze-li u položek energie, voda, opravy a údržba, odpisy oddělit spolehlivě společné a specifické náklady, použijí se rozdělovači koeficienty βe , βt , βvz pro všechny položky.

7. Výpočet jednotkových nákladů

Jednotkové náklady na dodávku elektřiny, tepelné energie a tlakového vzduchu se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

vz.034

na tepelnou energii

teplárna nebo elektrárna s výtopnou podle bodu 4

∑Nti × 3,6
JNT = —————— [Kč/GJ]
Qtep
∑Nti × 3,6
JNT = —————— [Kč/kWh]
Qtep + Qvyt

teplárna a elektrárna podle bodu 2, bez výtopenských kotlů

∑Nti × 1000
JNT = —————— [Kč/GJ]
Qtep + Qvyt
∑Nti × 3,6
JNT = —————— [Kč/kWh]
Qtep + Qvyt

na tlakový vzduch

∑Nvzi × 3,6∑Nvzi × 3,6
JNVZ = —————— = ——————— [Kč/kWh]
WVvz × (ivy - ivs)
∑Nvzi × 1000
JNTVZ = ——————— [Kč/GJ]
Vvz × (ivy - ivs)
∑Nvzi
JNVZ = —————— [Kč/m3]
Vvz × 1000

kde

∑Esv celková výroba elektřiny v teplárně měřená na svorkách TG [MWh]

Eevs část vlastní spotřeby elektřiny připadající na výrobu elektř. [MWh]

∑Nei součet nákladových položek připadajících na elektřinu [tis.Kč]

∑Nvzi součet nákladových položek připadajících na tlakový vzduch [tis.Kč]

Vvz celkové množství tlakového vzduchu dodaného z TD [mil.m3]

W energie dodaná tlakovému vzduchu (nto) [GJ]

ivs entalpie vzduchu na vstupu do TD [kJ/m3]

ivy entalpie dodávaného tlakového vzduchu z TD [kJ/m3]

Část C

Postup při dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách s plynovými turbínami

Postup platí pro soubor sestávající z plynové turbíny nebo spalovací turbíny na kapalné palivo (dále jen „plynová turbína“) a spalinového kotle, obvykle s přitápěním, popř. doplněný o další palivové parní nebo horkovodní kotle.

Provozní režim zahrnuje jak teplárenský provoz turbíny se spalinovým kotlem, tak výrobu elektřiny bez využití tepla, popř. střídavý provoz teplárenský a výtopenský (bez plynové turbíny).

1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů

Základní rozdělovači koeficienty platí pro všechny varianty provozních souborů a provozního režimu. Slouží k dělení dílčí nákladové položky palivo spálené v plynové turbíně při plném využití tepla. Dále se používají k výpočtu souhrnných rozdělovacích koeficientů pro dělení ostatních položek. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu

vz.035

na tepelnou energii

vz.036

kde

Essv svorková výroba elektřiny při provozu se spalinovým kotlem [MWh]

Qsv teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbínou [GJ]

Teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbínou Qsv se stanoví jako součin měřeného průtoku teplonosné látky a rozdílu její výstupní a vstupní entalpie. U kotle s přitápěním se z měřených údajů stanoví celkové teplo vyrobené ve spalinovém kotli null, pro které platí vztahy:

vz.024

vz.015

kde

Mdpal spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle [GJ]

Qdv teplo vyrobené ve spalinovém kotli z přitápěcího paliva [GJ]

ηd porovnávací účinnost přitápění ve spalinovém kotli [%]

Při teplotě spalin za kotlem (do komína) nad 180 °C lze dosadit ηd = 88 %, při nižší teplotě ηd = 90 %, u kotle s nízkoteplotním ohřívákem ηd = 92 %.

Alternativně lze s využitím dokumentace dodavatele zařízení nebo provozních záznamů stanovit hodnotu Qsv ze závislosti tepelného výkonu kotle bez přitápění na elektrickém výkonu turbíny a z výroby elektřiny podle vztahu:

vz. 037

kde

Pe elektrický výkon soustrojí s plynovou turbínou [MW]

Pt tepelný výkon spalinového kotle bez přitápění [MW]

2. Dělení nákladových položek palivo, energie, technologická voda

Vzor dělení položek palivo, energie a technologická voda:

Položkyna elektřinuna teplo
Palivospálené v turbíně - provoz s kotlemβseβst
spálené v turbíně - provoz do obchozu1
přitápěcí a spálené ve spalinovém kotli1
spálené v palivových kotlích (ve výtopně)1
Elektrická energie (vlastní spotřeba elektřiny)z vlastní výroby1
odběr ze sítě1
Voda technologickáteplárna, výtopna1

V nákladové položce palivo se vyskytuje vždy dílčí položka odpovídající provozu s kotlem, ostatní dílčí položky podle skladby provozního souboru a podle provozního režimu.

Náklady na přitápěcí palivo se přičtou celé k tepelné energii s koeficientem 1.

Náklady na palivo spálené v turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla spalin) se přičtou celé k elektřině s koeficientem 1.

Náklady na palivo spálené ve výtopenských kotlích se přičtou celé k tepelné energii s koeficientem 1.

Nákladová položka energie se přičte celá k tepelné energii s koeficietem 1, přitom se elektřina z vlastní výroby oceňuje výkupní cenou (jako dodávka do sítě), elektřina odebraná ze sítě nákupní cenou, obojí bez DPH. Ve výjimečném případě může být chladicí ventilátor turbíny poháněn elektromotorem. V tom případě by se náklady na spotřebu energie k jeho pohonu rozdělily pomocí koeficientů βse , βst.

Nákladová položka technologická voda se přičte celá k tepelné energii s koeficientem 1 za teplárenský i výtopenský soubor či provozní režim.

3. Výpočet rozdělovacích koeficientů u souboru plynová turbína - spalinový kotel s přitápěním, střídavý provoz turbíny s využitím tepla a do obchozu

K dělení položek mimo palivo, energii a vodu se použijí souhrnné rozdělovači koeficienty podle vztahů:

na elektřinu

vz.038

na tepelnou energii

vz.039

na elektřinu

vz.040

na tepelnou energii

vz.041

kde

Mdpal spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle [GJ]

Mopal spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu do obchozu [GJ]

Mspal spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu s kotlem [GJ]

Mvpal spotřeba paliva ve výtopenských palivových kotlích [GJ]

U souboru bez přitápění odpadá veličina Mdpal, u provozního režimu s trvalým využitím tepla veličina Mopal, u souboru bez výtopenských kotlů veličina Mvpal.

Souhrnné rozdělovači koeficienty βxe , βxt slouží k dělení teplárenských položek mimo palivo, energii, vodu.

Souhrnné rozdělovači koeficienty βre , βrt slouží k dělení položek mimo palivo, energii a vodu, u nichž nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských kotlů.

4. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru bez výtopenských palivových kotlů

U souboru s plným využitím tepla, bez přitápění a bez výtopenských palivových kotlů se pro dělení všech ostatních nákladových položek mimo energii a vodu použijí základní rozdělovači koeficienty βse , βst.

U souborů s přitápěním nebo střídavým provozem turbíny s kotlem a do obchozu, popř. s jejich kombinací se pro dělení všech ostatních nákladových položek mimo energii a vodu použijí souhrnné rozdělovači koeficienty βxe , βxt.

5. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru s výtopenskými palivovými kotli

Pokud lze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru (plynová turbína - spalinový kotel) a výtopenského souboru (palivové kotle), dělí se nákladové položky ekologie, opravy a údržba, odpisy podle vzoru:

Položkyna elektřinuna teplo
Ekologie, odpisy, opravy, údržbateplárnaβxeβxt
výtopna1
Ostatní položkyteplárna, výtopnaβreβrt

Pokud nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenského souboru, použijí se k dělení všech nákladových položek mimo palivo, energii a vodu souhrnné rozdělovací koeficienty  βre , βrt.

6. Výpočet jednotkových nákladů

Jednotkové náklady na dodávku elektřiny JNE a na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahů:

při trvalém provozu turbíny s kotlem

vz.042

při střídavém provozu turbíny s kotlem do obchozu

vz.043

teplárna bez palivových výtopenských kotlů

∑Nti × 3,6
JNT = —————— [Kč/kWh]
Qtep
∑Nti × 1000
JNT = —————— [Kč/GJ]
Qtep

teplárna s palivovými výtopenskými kotli

∑Nti × 3,6
JNT = —————— [Kč/kWh]
Qtep + Qvyt
∑Nti × 1000
JNT = —————— [Kč/GJ]
Qtep + Qvyt

kde

Eosv svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz do obchozu [MWh]

Essv svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz s kotlem [MWh]

null část vlastní spotřeby elektřiny připadající na výrobu elektřiny [MWh]

Qtep užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny [GJ]

Qvyt užitečné dodávkové teplo na prahu výtopny [GJ]

∑Nei součet nákladových položek připadajících na elektřinu [tis.Kč]

∑Nti součet nákladových položek připadajících na tepelnou energii [tis.Kč]

Část D

Postup při dělení nákladů sdružené výroby v teplárnách s paroplynovým cyklem

Postup platí pro paroplynový cyklus (PPC), tj. soubor sestávající z plynové turbíny, spalinového kotle a parní protitlaké nebo kondenzační odběrové turbíny, popř. doplněný o další palivové parní nebo horkovodní kotle. Spalinový kotel bývá vybaven přitápěním a intenzivním vychlazením spalin pomocí koncového nízkoteplotního ohříváku vody pro otopné nebo jiné účely.

Provozní režim zahrnuje jak provoz úplného PPC, tak i občasný provoz jeho částí (plynové turbíny se spalinovým kotlem nebo palivových kotlů s parní turbínou), popř. střídavý provoz PPC a výtopenských kotlů.

1. Výpočet základních rozdělovacích koeficientů pro plynovou část cyklu

Základní rozdělovači koeficienty platí pro všechny varianty provozních souborů a provozního režimu. Slouží k dělení dílčí nákladové položky palivo spálené v plynové turbíně při plném využití tepla. Dále se používají k výpočtu souhrnných rozdělovacích koeficientů pro dělení ostatních položek. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu

vz.044

na tepelnou energii

vz.045

kde

Essv svorková výroba elektřiny při provozu se spalinovým kotlem [MWh]

Qsv teplo vyrobené ve spalinovém kotli ze spalin za turbínou [GJ]

Qovv teplo vyrobené v nízkoteplotním ohříváku vody spalinového kotle [GJ]

Teplo Qovv se stanoví jako součin měřeného průtoku teplonosné látky a rozdílu její výstupní a vstupní entalpie. Není-li kotel vybaven nízkoteplotním ohřívákem vody, člen Qovv ve vzorcích odpadá. Teplo Qsv se stanoví podle části C, bodu 1.

2. Výpočet rozdělovacích koeficientů pro parní část cyklu

Základní rozdělovači koeficienty βe, βt sloužící k dalšímu výpočtu se stanoví podle části B, bodu 1., spotřeba tepla k výrobě elektřiny v parní turbíně Qel podle části B, bodu 1.1.

3. Výpočet kombinovaných rozdělovacích koeficientů

Kombinované rozdělovači koeficienty βce, βct se použijí k dělení dílčích položek palivo spálené v plynové turbíně, opravy a údržba plynové turbíny. Stanoví se podle vztahů:

na elektřinu

vz.046

na tepelnou energii

vz.047

4. Dělení nákladových položek palivo, energie, technologická voda

Vzor dělení nákladových položek:

Položkyna elektřinuna teplo
Palivospálené v turbíně - provoz s kotlemβceβct
spálené v turbíně - provoz do obchozu1
přitápěcí spálené ve spalinovém kotliβeβt
spálené v teplárenských paliv. kotlíchβeβt
spálené ve výtopenských kotlích1
Elektrická energie (vlastní spotřeba elektřiny)z vlastní výrobyβeβt
odběr ze sítě1
Voda technologickáteplárnaβeβt
výtopna1
Ekologieteplárnaβxeβxt
výtopna1

Palivové kotle se instalují buď v teplárenském nebo výtopenském provedení. Provoz plynové turbíny do obchozu je výjimečným případem.

Pro dělení nákladů na palivo spálené v turbíně se použijí rozdělovači koeficienty βce, βct.

Náklady na palivo spálené v turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla) se přičtou celé k elektřině s koeficientem 1.

Náklady na přitápěcí palivo a na palivo spálené v teplárenských palivových kotlích se dělí pomocí koeficientů βe, βt.

Náklady na palivo spálené ve výtopenských palivových kotlích se přičtou celé k tepelné energii s koeficientem 1.

Dílčí nákladová položka vlastní spotřeba elektřiny z vlastní výroby se dělí pomocí koeficientů βe, βt, oceňuje se výkupní cenou (jako dodávka do sítě), bez DPH. Dílčí nákladová položka elektřina odebraná ze sítě se přičte celá k tepelné energii s koeficientem 1, oceňuje se nákupní cenou, bez DPH.

Alternativní dělení položky ekologie:

Ekologieteplárna, výtopnaβreβrt

Náklady na technologickou vodu a na ekologii se u teplárenského souboru dělí pomocí koeficientů βe, βt, u výtopenských kotlů se přičtou celé k teplu s koeficientem 1.

5. Výpočet souhrnných rozdělovacích koeficientů souboru bez výtopenských kotlů

Souhrnné rozdělovači koeficienty se stanoví podle vztahů:

na elektřinu

na tepelnou energii

vz.049

na elektřinu

vz.050

na tepelnou energii

vz.052

kde

Mdpal spotřeba paliva k přitápění spalinového kotle [GJ]

Mkpal spotřeba paliva v palivových teplárenských kotlích [GJ]

Mopal spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu do obchozu [GJ]

Mspal spotřeba paliva v plynové turbíně při provozu s kotlem [GJ]

Mvpal spotřeba paliva ve výtopenských palivových kotlích [GJ]

U souboru bez přitápění odpadá veličina Mdpal, u souboru bez palivových teplárenských kotlů veličina Mkpal, u provozního režimu s trvalým využitím tepla veličina Mopal, u souboru bez výtopenských kotlů veličina Mvpal.

Souhrnné rozdělovači koeficienty βxe, βxt slouží k dělení teplárenských položek mimo palivo, energii, vodu.

Souhrnné rozdělovači koeficienty βre, βrt slouží k dělení položek mimo palivo, energii a vodu, u nichž nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských kotlů.

6. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru bez výtopenských palivových kotlů

U souboru s plným využitím tepla, bez přitápění a palivových teplárenských kotlů se pro dělení všech ostatních položek použijí kombinované rozdělovači koeficienty βce, βct. U souborů s přitápěním, s palivovými teplárenskými kotli nebo střídavým provozem turbíny s kotlem a do obchozu, popř. s jejich kombinací se pro dělení všech ostatních položek použijí souhrnné rozdělovači koeficienty βxe, βxt.

7. Dělení nákladových položek mimo palivo, energii a vodu u souboru s výtopenskými palivovými kotli

Pokud lze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských palivových kotlů, dělí se nákladové položky opravy a údržba, odpisy a ostatní položky podle vzoru:

Položkyna elektřinuna teplo
Opravy a údržba, odpisyteplárnaβxeβxt
výtopna1
Ostatní položkyteplárna, výtopnaβreβrt

Pokud nelze spolehlivě určit podíl teplárenského souboru a výtopenských palivových kotlů, dělí se všechny nákladové položky kromě paliva, energie, ekologie a vody pomocí souhrnných rozdělovacích koeficientů βre, βrt.

8. Výpočet jednotkových nákladů

Jednotkové náklady na dodávku elektřiny JNE a na dodávku tepelné energie JNT se stanoví podle vztahů:

při trvalém provozu PPC

vz.053

při střídavém provozu plynové turbíny s využitím tepla do obchozu

vz.054

teplárna s PPC bez výtopenských kotlů

vz.055

vz.056

teplárna s PPC a s výtopenskými kotli

vz.057

vz.058

kde

Esv svorková výroba elektřiny z parní turbíny [MWh]

Eosv svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz do obchozu [MWh]

Essv svorková výroba elektřiny z plynové turbíny - provoz s kotlem [MWh]

Eevs část vlastní spotřeby elektřiny připadající na výrobu elektřiny [MWh]

Qtep užitečné dodávkové teplo na prahu teplárny [GJ]

Qovv teplo vyrobené v nízkoteplotním ohříváku vody spalinového kotle [GJ]

Qvyt užitečné dodávkové teplo na prahu výtopny [GJ]

∑Nei součet nákladových položek připadajících na elektřinu [tis.Kč]

∑Nti součet nákladových položek připadajících na tepelnou energii [tis.Kč]

Poznámky pod čarou

1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.

2) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

3) Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb.

4) Část třetí zákona č. 125/2008 Sb.

5) Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví.

6) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 26 odst. 6 energetického zákona.

8) § 28 odst. 1 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Příloha č. 7 část D vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb.

10) § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 54 odst. 12 a 13 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru