Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 434/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka 171/2013
Platnost od 23.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb. a vyhlášky č. 365/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) § 225 zákoníku práce.“.

3. V § 3 odst. 3 větě druhé se slovo „plného“ zrušuje a za slovo „důchodu“ se vkládají slova „pro invaliditu třetího stupně“.

4. Nadpis § 12 zní: „Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření“.

5. V § 12 větě první se za slovo „připojištění9)“ vkládají slova „nebo doplňkové penzijní spoření11)“ a ve větě druhé se za slovo „připojištění9)“ vkládají slova „nebo doplňkové penzijní spoření11)“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

11) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 14 odst. 1 písm. d) se slovo „plného“ zrušuje a na konci textu písmene d) se doplňují slova „pro invaliditu třetího stupně“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Přesunout nahoru