Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 426/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Částka 166/2013
Platnost od 23.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

426

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2013

o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance spořitelními a úvěrními družstvy (dále jen „družstevní záložna“).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,

b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,

c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.

§ 3

Výkazy družstevní záložny na individuálním základě

(1) Družstevní záložna sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá

a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“ a

b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy

1. DZ (ČNB) 41-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny“,

2. FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,

3. FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,

4. FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a

5. FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“.

(3) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá

a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz „DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“,

b) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“,

c) do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ a

d) do 37 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“.

(4) Družstevní záložna sestavuje podle stavu k 31. prosinci a předkládá do 15. února následujícího roku výkaz DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek a mincí“.

(5) Výkazy podle odstavce 2 písm. b) sestavené za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.

§ 4

Výkazy družstevní záložny na konsolidovaném základě

(1) Družstevní záložna, která je podle právního předpisu upravujícího činnost družstevních záložen nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto družstevní záložnu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(3) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 81-04 „Hlášení družstevní záložny o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.

(4) Výkaz podle odstavce 3 sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.

§ 5

Společná ustanovení k výkazům

(1) Obsah výkazů podle § 3 a 4, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu DZ (ČNB) 81-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu DZ (ČNB) 81-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Údaje obsažené ve výkazech vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky2) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie3).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak.

(4) Výkazy podle § 3 a 4 kromě části výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkazu DZ (ČNB) 60-01 sestavuje a předkládá družstevní záložna s údaji, které se vztahují k činnostem družstevní záložny na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí. Část výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkaz DZ (ČNB) 60-01 družstevní záložna sestavuje a předkládá s údaji vztahujícími se pouze k činnosti družstevní záložny na území České republiky.

§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna předkládá České národní bance výkazy podle § 3 a podle § 4 odst. 1 a 2 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní programové aplikace družstevní záložny umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace družstevní záložny používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí družstevní záložna zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládá družstevní záložna České národní bance v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.

§ 7

Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba v údajích uvedených ve výkazu, předloží družstevní záložna České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, družstevní záložna předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

(3) Opravený výkaz družstevní záložna předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna, která předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a) jména kontaktních osob,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a

c) číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen uznávaný elektronický podpis kontaktní osoby, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Družstevní záložna informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 9

Doplňkové informace k předkládaným výkazům

K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládá družstevní záložna další informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Tyto informace zašle družstevní záložna České národní bance v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.

§ 10zrušeno


§ 11

Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazů předkládaných prostřednictvím aplikací pro sběr dat

1. FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“

Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci družstevní záložny, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů a poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách.

2. FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“

Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.

3. FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“

Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze, tj. členění aktiv a závazků podle portfolií, typu aktiv nebo závazků, sektorů, účelu, ocenění, znehodnocení a splatnosti. Dále je sledován stav a pohyb opravných položek.

4. FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“

Výkaz obsahuje doplňkové informace týkající se úrokových výnosů a nákladů podle produktů a sektorů od počátku roku do konce sledovaného období.

5. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“

Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.

6. DZ (ČNB) 41-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny“

Výkaz obsahuje základní údaje o kategorizaci pohledávek podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Uvádějí se pohledávky z finančních činností podle selhání dlužníka a z pohledu znehodnocení. Veškeré informace se sledují zvlášť za úvěrové instituce (bez centrálních bank) a za jiné osoby než úvěrové instituce (včetně vládních institucí).

7. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“

Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.

8. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o osobách ve vrcholovém vedení, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně a informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně.

9. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“

Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.

10. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí“

Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.

11. FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“

Výkaz obsahuje informace o výkonných expozicích a nevýkonných expozicích se selháním a se znehodnocením týkajících se dluhových cenných papírů a úvěrů v sektorové struktuře a v členění podle pásem zbytkové doby splatnosti a informace o přijatých kolaterálech k těmto výkonným a nevýkonným expozicím. Dále obsahuje informace o úlevách podle typu, které byly realizovány vůči dluhovým cenným papírům a úvěrům v sektorové struktuře. U jednotlivých typů pohledávek je vykazována i kumulovaná hodnota znehodnocení a hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv.

12. DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“

Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u družstevní záložny v členění podle typu věřitele.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazu DZ (ČNB) 81-04

1. Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby DZ (ČNB) 81-04 obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve sledovaném období, a to obchodů, služeb a jiných ujednání mezi družstevní záložnou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „protistrana“), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací.

2. Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v českých korunách a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o protistraně, s níž družstevní záložna provedla dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda se jedná o operaci významnou nebo nikoliv.

3. Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5 % z 8 % celkového objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky vykazující osoby na individuálním základě. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a sledovaném období vyskytují. Pro účely hlášení se operace stejné povahy, sjednané se stejnou protistranou a ve stejné měně považují za jednu operaci.

4. Současně v příloze k hlášení uvede družstevní záložna podrobnější informace o vykazovaných operacích a protistranách, s nimiž vykazované operace sjednala. Družstevní záložna také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.

5. Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi družstevní záložnou a protistranou dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použije družstevní záložna následující klasifikaci stanovenou Českou národní bankou:

Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. peněžité nebo nepeněžité vklady do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky,

Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, tj. převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,

Typ 3 obchody s finančními nástroji, tj. obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,

Typ 4 podrozvahové operace, tj. úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,

Typ 5 služby, tj. služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,

Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči protistraně,

Typ 7 plnění vůči protistraně, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,

Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Doplňkové informace předkládané k výkazu DZ (ČNB) 80-01

K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládanému za konsolidační celky předloží družstevní záložna podle § 9 následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:

1. textové informace o ovládající osobě:

1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

2. přehled činností skutečně vykonávaných;

2. textové informace o ovládaných osobách:

a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

b) přehled činností skutečně vykonávaných,

c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající osobě,

d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),

e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou (netýká se smíšené holdingové osoby);

3. textové informace o přidružených osobách

a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,

b) přehled činností skutečně vykonávaných,

c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající osobě,

d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),

e) přehled služeb poskytovaných ovládající osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);

4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků;

5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 z 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

3) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Přesunout nahoru