Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 424/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

Částka 165/2013
Platnost od 20.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

424

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) až f), i) a k) až n) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb. a vyhlášky č. 455/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 4.“.

2. V § 2 bodu 14 se slovo „registrovaného“ zrušuje.

3. Na konci textu § 2 se doplňují body 18 až 22, které znějí:

18. Úvodní list matriční knihy partnerství

19. List matriční knihy partnerství

20. Doklad o partnerství

21. Dotazník k partnerství

22. Protokol o vstupu do partnerství“.

4. V § 3 odst. 1 větě druhé, v § 3 odst. 3 větě druhé a v § 5 odst. 1 větě první se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vznik partnerství“.

5. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Registrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj správní obvod.“.

6. V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.

7. V § 15 odst. 2 větě třetí se za slova „uzavření manželství,“ vkládají slova „vzniku partnerství,“.

8. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Chybný nebo nesprávný údaj nebo chybně zapsané pořadové číslo v rejstříku se opraví jejich přeškrtnutím a nadepsáním správného údaje nebo správného čísla.“.

9. V § 21 odst. 2 se slova „úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „krajského úřadu“, slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovem „zmocněncem“, slova „zákona o rodině“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku“ a za slovo „sňatku“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 4.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku.“.

10. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a

Zápis partnerství

(1) Zápis partnerství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize partnerství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede údaj o předložení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí.“.

11. Skupinový nadpis nad § 24 zní:

„Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih“.

12. V § 24 odst. 1 větě první se za slova „oddací list“ vkládají slova „ , doklad o partnerství“.

13. V § 25 odst. 3 větě první se za slova „§ 25 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo § 25a odst. 1 písm. a)“.

14. Skupinový nadpis nad § 29 zní:

„Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

15. V § 29 se slova „zákona o rodině“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

16. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti osoby, která chce vstoupit do partnerství, po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek ke vstupu do partnerství5).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 33 odst. 1 větě první se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „nebo vznik partnerství“.

18. V § 34 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

19. V § 35 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce podle § 4a odst. 4 zákona jeho zaměstnavatel.“.

20. V § 35 odst. 3 se slova „úřadem s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

21. V § 35 odst. 4 větě první se slova „Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

22. V § 35 odst. 5 větách první a druhé a v § 36 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

23. V § 36 odstavec 3 zní:

(3) Zkušební komise krajského úřadu je tříčlenná, předsedou je matrikář krajského úřadu.“.

24. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

25. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22 „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2 „Kostelec nad Černými lesy“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ v bodě 2 se slovo „Lesy“ nahrazuje slovem „lesy“.

26. V příloze č. 2 vzor 15 zní:

„Vzor 15

OSVĚDČENÍ

Vzor 15 - OSVĚDČENÍ“.

27. V příloze č. 2 vzoru 16 se text „Bereme na vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.“ nahrazuje textem „Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“.

28. V příloze č. 2 vzoru 16 se za text „Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“ vkládá text, který zní: „Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte.“.

29. V příloze č. 2 vzoru 17 se text „snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství“ nahrazuje textem „snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství“.

30. V příloze č. 2 vzoru 17 se slova „nezletilému - osobě s omezenou právní způsobilostí*)“ nahrazují slovy „nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku“.

31. V příloze č. 2 se doplňují vzory 18 až 22, které znějí:

„VZOR 18

KNIHA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

VZOR 18 - KNIHA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

VZOR 19

VZOR 19

VZOR 20

DOKLAD O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VZOR 20 - DOKLAD O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

VZOR 21

DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ

VZOR 21 - DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ

VZOR 22

PROTOKOL O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

VZOR 22 - PROTOKOL O VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ“.

32. Doplňují se přílohy č. 4, 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů

Matriční úřad:Správní obvod:
1Úřad městské části Praha 1území hlavního města Prahy
2.Magistrát města Kladnoúzemí Středočeského kraje
3.Magistrát města České Budějoviceúzemí Jihočeského kraje
4.Úřad městského obvodu Plzeň 3území Plzeňského kraje
5.Magistrát města Karlovy Varyúzemí Karlovarského kraje
6.Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-městoúzemí Ústeckého kraje
7.Magistrát města Liberecúzemí Libereckého kraje
8.Magistrát města Hradec Královéúzemí Královéhradeckého kraje
9.Magistrát města Pardubiceúzemí Pardubického kraje
10.Magistrát města Jihlavaúzemí Kraje Vysočina
11.Úřad městské části Brno-středúzemí Jihomoravského kraje
12.Magistrát města Olomoucúzemí Olomouckého kraje
13.Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívozúzemí Moravskoslezského kraje
14.Magistrát města Zlínúzemí Zlínského kraje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

POTVRZENÍ O ZAHÁJENÍ LÉČBY PRO ZMĚNU POHLAVÍ

POTVRZENÍ O ZAHÁJENÍ LÉČBY PRO ZMĚNU POHLAVÍ

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

POTVRZENÍ O UKONČENÍ LÉČBY PRO ZMĚNU POHLAVÍ

POTVRZENÍ O UKONČENÍ LÉČBY PRO ZMĚNU POHLAVÍ“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 26 až 30 a v bodu 31, vzorech 21 a 22.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb.

Čl. III

Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a“ zrušují.

2. V úvodní větě se slova „podle § 40 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) a“ zrušují.

3. Část první se zrušuje.

4. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Přesunout nahoru