Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 421/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2013
Platnost od 20.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

421

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem „hrazené“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se zrušují.

2. V příloze v Kapitole 1 se položka 19 zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 11 se slovo „dárce“ nahrazuje slovem „příjemce“.

4. V příloze v Kapitole 2 se bod 10.5 zrušuje.

5. V příloze v kapitole 3 bodu 1 se položka 3 zrušuje.

Dosavadní položka 4 se označuje jako položka 3.

6. V příloze v Kapitole 3 bodu 3 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

7. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.1 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

8. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 5 doplňuje text:

Výkon
číslonázev
11024Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.
Výkon
číslonázev
11025Superkonziliární vyšetření internistou

lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a řunkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací metody.

Výkon zahrnuje podrobné zhodnocení provedených vyšetření a stanovení dalšího diagnostického postupu a plánu dispenzarizace a poskytnutí informace nemocnému. Výstupem výkonu je záznam ve zdravotnické dokumentaci s výčtem provedených vyšetření a jejich výsledků, diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu.

“.

9. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 9.1 doplňuje věta „Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.“.

10. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 10 doplňuje text:

Výkon
číslonázev
18550Hemodiaiiltrace
se vykazuje v případě, že se jedná o pacienta:
1. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) - s výjimkou pacientů s krátkou očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy),
2. s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25 mg/l),
3. s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/1, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance pacienta,
4. plánovaného k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),

5. diabetika s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během hemodialýzy,

6. s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie), nebo

7. se selháním ledvin a se srdečním selháním, který je unavený a dušný již při menší fyzické aktivitě nebo který pro dusnost nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu.

Výkon
číslonázev
18530Hermofiltrace
je indikován v případě, že se jedná o pacienta:
1. s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
2. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace, nebo
3. se septickými komplikacemi.

“.

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 24.1 se text:

Výkony
číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61123Excize kožní leze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61125Excize kožní leze nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129Excize kožní leze, sutura od 2 do 10 cm
61131Excize kožní leze, sutura více než 10 cm
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

“.

zrušuje.

12. V příloze v Kapitole 4 se bod 33.1 zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 se za bod 35 vkládá nový bod 35a, který zní:

35a. 780 - HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

IndikaceDiagnóza
Otrava COT 58
Kouřovými plynyT 59.9
Dekompresní chorobaT 70.3
T 70.9
Plynová embolieT 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalováT 79.5-6
Drtivé poranění končetinT 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněťA 41.0-9
A 48.0
N 49.9
L 03.9
Reperfuzní syndrom po invazívním cévním výkonuT 81.9
T 82.9
Replantace končetinyT 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace je možné vykázat:

IndikaceDiagnózaMax. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubuY 84.260x
Z 92.3
Diabetické defektyE 10.480x
E 10.5
E 11.4
E 11.5
Ischémické vředy a defektyI 70.280x
persistující navzdory poskytované optimální léčběI 70.8
Neuroblastom IV. st.C 47.0-930x
Náhlá hluchotaH 90.3-540x
H 91.0-9
H 83.3
TinitusH 93.130x
Problematické kožní štěpy a volné svalové lalokyT 86.0-840x
Refrakterní chronická osteomyelitidaM 86.0-860x
AlgoneurodystrofieM 89.040x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčběI 83.280x
L 88
T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepnyH 34.0-930x
Popáleniny nad 20% st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)T 20.0-32.940x
Postanoxická encephalopatieG 93.160x
Cystoidní pneumatóza střevaK 63.840x

“.

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 40 se slova „vyšetření 2“ nahrazují slovem „vyšetření“.

15. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 46 doplňuje text:

Výkony
číslonázev
06021Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
06023Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
lze vykazovat pouze u fyziologického těhotenství.
Fyziologickým těhotenstvím se rozumí těhotenství bez rizikových faktorů v anamnéze, s normálními výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity.

“.

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se v posledním odstavci slovo „všeobecnému“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se položka 40 zrušuje.

Dosavadní položky 41 a 42 se označují jako položky 40 a 41.

18. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se položka 
 „00085 4 059“
zrušuje.

19. V příloze v Kapitole 5 se bod 7.1.7. zrušuje.

20. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 17, která zní:

17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.“.

21. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,96 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,45 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,55 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,33 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,12 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,67 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,16 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,71 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 29,73 - 96,59. Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče, tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 178,30 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 %.“.

22. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

„VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,30
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,51
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,71
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,35
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,71
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,08
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,48
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km9,98
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,10
60Přeprava transřuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,57
70Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP41,52
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,52
74Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému31,57
80Přeprava infekčního pacienta28,30

“.

23. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkony č. 01201, 15120 a 15121 znějí:

„01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Použitím imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ

Použitím imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

24. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02021, 02022, 02023 a 02024 znějí:

„02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 70

body: 551

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 50

body: 396

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 25

body: 202

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 159

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne“.

25. V příloze v Kapitole 101 - vnitřní lékařství - interna se za výkon č. 11023 vkládají výkony č. 11024 a 11025, které znějí:

„11024 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele. Všechna doplňková vyšetření indikuje a zhodnotí internista.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

11025 SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Celkové zhodnocení vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele odeslaného k vyšetření bez jednoznačné diagnózy.

Odpovídá obsahu konziliárního vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

26. V příloze v Kapitole 102 - angiologie se za výkon č. 12023 vkládá výkon č. 12024, který zní:

„12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

Indikace k výkonu: 1. angiolog nebo praktický lékař u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař u jím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 55

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

27. V příloze v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 se na začátku vkládají výkony č. 15032 a 15034, které znějí:

„15032 POLYPEKTOMIE U SCREENINGOVÉ ČI PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPIE

Snesení až tří polypů endoskopickou kličkou. Přičti k výkonu screeningové nebo primární screeningové kolonoskopie. V případě vícečetné polypektomie možno vykázat v jednom dni dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 1937

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ano

15034 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PŘI SCREENINGOVÉ A PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti ke screeningové či primární screeningové kolonoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 340

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

28. V příloze v Kapitole 107 - kardiologie výkon č. 17129 zní:

„17129 NEINVAZIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu krevního tlaku. (Měřič obsazen 24,5 hod). Pro odbornost 001 je stanoveno OF 2/1 rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 50

body: 186

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

29. V příloze v Kapitole 201 - rehabilitační a fyzikální medicína výkony č. 21510 a 21520 znějí:

„21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

30. V příloze Kapitole 403 - radiační onkologie se na konci doplňuje výkon č. 43635, který zní:

„43635 PLÁNOVÁNÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE A RADIOCHIRURGIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 7425

NositelINDXČas
L33120
L33120
J22200

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

31. V příloze v Kapitole 413 radiační onkologie - skupina 1 se na konci doplňují výkony č. 43441, 43443, 43637, 43639 a 43641, které znějí:

„43441 PERMANENTNÍ BRACHYTERAPIE KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován u pacientů s karcinomem prostaty T1b-T2a, bez postižení lymfatických uzlin (NO), bez vzdálené diseminace (MO), s PSA < 10 ng/ml a s gleason skóre < 7.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 3603

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ano

43443 INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE S VYSOKÝM DÁVKOVÝM PŘÍKONEM (HDR) KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován pro pacienty s nádory prostaty T1b-3b, bez postižení lymfatických uzlin /NO/, bez vzdálené diseminace /MO/ a s PSA <100 ng/ml: 1) v kombinaci se zevní radioterapií v počtu dvou frakcí; 2) samostatně v počtu čtyřech frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 7678

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ano

43637 STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radioterapie je vysoce specializované a cílené ozařování malých lézí frakcionovaně vyššími jednotlivými dávkami fotonového záření. Vyšší dávky záření jsou aplikovány opakovaně (někdy i 2x denně) lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radioterapii). Radiobiologický účinek je odlišný, zvláště při šetření zdravých tkání než jednorázový radiochirurgický výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 14163

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

43639 STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radiochirurgie je vysoce specializované a cílené jednorázové ozáření malých objemů vysokou dávkou fotonového záření. Vysoké dávky záření do malého objemu jsou aplikovány lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii). Pro fixaci pacienta při stereotaktické radiochirurgii v oblasti hlavy se zpravidla používá invazivní fixace stereotaktickým rámem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 19829

NositelINDXČas
L33150
L3390
J2260

ZUM: ne

ZULP: ne

43641 RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM (IGRT) S TROJROZMĚRNÝM ZOBRAZENÍM

Radioterapie řízená obrazem (IGRT) s trojrozměrným zobrazením je radioterapeutickou technikou, která umožňuje přesné zaměření svazku záření na ložisko v pacientovi v průběhu frakcí ozáření. Jedná se o metodu, která bere v úvahu pohyby orgánů mezi frakcemi ozařování a snižuje riziko nepřesného ozáření nádorového ložiska nebo zdravých tkání. Vyšší přesnost radioterapie znamená vyšší šanci na vyléčení a nižší pravděpodobnost toxicity. Metoda zvyšuje kvalitu péče o pacienty s maligními nádory.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 415

NositelINDXČas
L3315
J225

ZUM: ano

ZULP: ne

“.

32. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se výkon č. 51909 zrušuje.

33. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:

„51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu resposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 122

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTY, RUKA, PŘEDLOKTÍ

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 147

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.

Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 239

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA - PROVEDENÝ LÉKAŘEM

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 299

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 229

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 294

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

51863 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 368

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 450

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

34. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se na konci doplňují výkony č. 51901, 51902, 51903, 51905 a 51907, které znějí:

„51901 KOMPLEXNÍ TRANSPLANTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POTENCIONÁLNÍHO DÁRCE

Zhodnocení celkového stavu i stavu jednotlivých orgánů. Příslušné výkony stanovující smrt mozku se vykazují vlastními výkony.

Vykazuje se na rodné číslo příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

51902 VYŠETŘENÍ PŘED ZAŘAZENÍM NA ČEKACÍ LISTINU (WAITING LIST)

Komplexní vyšetření potencionálního příjemce před zařazením jako kandidáta na transplantaci orgánu. Nelze kombinovat týž den s jiným komplexním vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život a orgán

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 698

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

51903 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Komplexní vyšetření příjemce bezprostředně před transplantací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

51905 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Cílené ambulantní vyšetření transplantovaného pacienta. Tímto výkonem se vykazuje i konziliární vyšetření u pacienta hospitalisovaného na jiném oddělení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

51907 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Kontrolní vyšetření transplantovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

35. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se na konci doplňují výkony č. 51917 a 51945, které znějí:

„51917 PŘÍPRAVA ODBĚRU ORGÁNŮ U DÁRCE BEZ SRDEČNÍ AKTIVITY (NBHD)

Vykazuje se na rodné číslo příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1610

NositelINDXČas
L3320
L3320

ZUM: ano

ZULP: ano

51945 ADJUSTACE LEDVINY KE STROJOVÉ PERFUSI

Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu. Výkon zahrnuje napojení ledviny na perfusní systém, nastavení parametrů perfuse, její ukončení a odpojení orgánu z perfusniho systému před zahájením transplantace. Vlastní sledováni průběhu perfuse se vykazuje výkonem 51946.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 31019

NositelINDXČas
L3340
L3340

ZUM: ano

ZULP: ano

“.

36. V příloze v Kapitole 537 - hrudní chirurgie - skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 57265, který zní:

„57265 TRANSPLANTACE JEDNÉ PLÍCE

Výkon zahrnuje torakotomii, explantaci a implantaci jedné plíce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 22526

NositelINDXČas
L33240
L33240
L33240

ZUM: ano

ZULP: ano

“.

37. V příloze v Kapitole 601 - plastická chirurgie - skupina 1 výkon č. 61391 zní:

„61391 VYTVOŘENÍ NOVÉ PRSNÍ BRADAVKY A PRSNÍHO DVORCE

Odběr autologního kožního štěpu a současné vytvoření prsní bradavky a prsního dvorce na jedné straně

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 1759

NositelINDXČas
L3370
L2270

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

38. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví - se výkony č. 63051 a 63061 zrušují.

39. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví - se za výkon č. 63023 vkládá výkon č. 63050, který zní:

„63050 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ

Výkon provádí registrující gynekolog jedenkrát za kalendářní rok dle vyhlášky o preventivních prohlídkách. Výkon zahrnuje klinické vyšetření, kolposkopické vyšetření a odběr cervikovaginální cytologie. Tento výkon v sobě zahrnuje i všechna základní kolposkopická vyšetření a odběry cervikovaginální cytologie v průběhu roku, v němž byl vykázán. Výkonem č. 63532 - odběr materiálu z pochvy a hrdla děložního - nelze nadále vykazovat odběry za účelem cervikovaginální cytologie. Nelze kombinovat s výkonem č. 63022.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 412

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

40. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkony č. 63415 a 63419 znějí:

„63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 540

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

63419 ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ - kontrastního media. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 332

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ano

“.

41. V příloze v Kapitole 623 - gynekologie a porodnictví - skupina 2 se za výkon č. 63119 vkládá výkon č. 63120, který zní:

„63120 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ - HLAVIČKOU PORODNÍ ASISTENTKOU PŘI SUPERVIZI LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 porod

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 851

NositelINDXČas
L2210
S33147,50

ZUM: ne

ZULP: ano

“.

42. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:

„75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 4280

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

75348 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE) (1 OKO)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 5281

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

43. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 51946, který zní:

„51946 PULZNÍ PERFÚZE ORGÁNŮ K TRANSPLANTACI - LEDVINY

Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 33371

NositelINDXČas
J22360

ZUM: ano

ZULP: ano

“.

44. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzívní medicína výkony č. 78121 a 78140 znějí:

„78121 KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MINUT

Kapnometrie při anestezii při zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou nebo laryngeální maskou. Lze vykázat pouze s výkony číslo: 78114, 78115, 78116, 78117, 78988, 78989, 78990 a 78991.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 13

ZUM: ne

ZULP: ne

78140 ANESTEZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 20 MINUT, PŘIČTI K VÝKONU CELKOVÉ ANESTEZIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 455

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

45. V příloze v Kapitole 708 - anesteziologie a intenzívní medicína se výkony č. 78841, 78843 a 78845 zrušují.

46. V příloze za Kapitolu 720 - paliativní medicína se vkládá kapitola 780 - hyperbarická a letecká medicína, která zní:

„Kapitola 780 - hyperbarická a letecká medicína

78841 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - IZOKOMPRESE - AKUTNÍ INDIKACE

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa). Péče o akutního pacienta modifikovaná zásadami pobytu v přetlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den, dle indikace/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 617

NositelINDXČas
L3330
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

78843 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - IZOKOMPRESE - CHRONICKÁ INDIKACE

Vlastní léčebná fáze hyperbarické oxygenoterapie, kdy je pacient umístěn v barokomoře se zvýšeným tlakem a dýchá čistý kyslík. Tlak se během této fáze nemění, minimální přetlak v komoře je 0,13 MPa (absolutní tlak 0,23 MPa).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, dle indikace/rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 891

NositelINDXČas
L3315
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

78845 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE - KOMPRESE A DEKOMPRESE

Přípravná a konečná fáze hyperbarické oxygenoterapie. Zvyšování tlaku v komoře na léčebnou hodnotu fáze izokomprese, po ukončení izokomprese snižování tlaku na hodnotu atmosférického tlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 345

NositelINDXČas
L335
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

47. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie výkon č. 82041 zní:

„82041 PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ

Výkon se provádí v případech, kdy jiný průkaz je nemožný, málo citlivý, zdlouhavý nebo málo specifický (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1 rok na jedno species se vztahuje pouze na vyhledávací screening, nikoliv na monitoring léčby prokázaného onemocnění. Je navržen jako agregovaný výkon zahrnující všechny potřebné kroky. Za použití jedné DNA sondy se výkon vykazuje jednou. Jako příklad slouží metoda PCR. Není určeno pro vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV ve steru z cervikovaginální oblasti. Pro tento účel je nutné užít výkon číslo 95201.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1079

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

48. V příloze v Kapitole 817 - laboratoř klinické cytologie výkon č. 95201 zní:

„95201 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STERU

Výkon je indikován v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci. Výkon se provádí metodou Hybrid Capture 2, za účelem vyšetření lze využít také alternativní metody - automatickou izolaci DNA a následnou amplifikaci a detekci HR HPV DNA nebo cílené zachycení a amplifikaci 14 HR HPV mRNA na automatickém izolačním a detekčním systému, např. Panther Aptima.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok, max. 5/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 1009

NositelINDXČas
J2215

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

49. V příloze za Kapitolu 917 - ergoterapeut se vkládá kapitola 919 - adiktologie, která zní:

„Kapitola 919 - adiktologie

38021 VYŠETŘENÍ ADIKTOLOGEM PŘI ZAHÁJENÍ ADIKTOLOGICKÉ PÉČE

V rámci výkonu je mapováno rizikové chování pacienta ve vztahu k užívání návykových látek. Součástí výkonu je zhodnocení celkového stavu pacienta a následné stanovení terapeutického plánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 357

NositelINDXČas
S4460

ZUM: ne

ZULP: ne

38022 VYŠETŘENÍ ADIKTOLOGEM KONTROLNÍ

Výkon se děje v rámci běžného sledování pacienta. Součástí práce je edukace pacienta, zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn, zhodnocení aktuálního celkového stavu pacienta a případná změna terapeutického plánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 191

NositelINDXČas
S4430

ZUM: ne

ZULP: ne

38023 MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM

Výkon má intervenční, kontrolní a edukativní charakter. Popisuje odbornou práci s pacienty zahrnující krátkou intervenci, předávání informací o účincích a rizicích zneužívané návykové látky včetně doporučení a postupů minimalizace rizik spojených se zneužíváním těchto látek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 59

NositelINDXČas
S4410

ZUM: ne

ZULP: ne

38024 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE INDIVIDUÁLNÍ

Výkon je indikován pro diagnostické skupiny F10 - F19 a patologické hráčství F63 na základě předchozí diagnostiky lékařem a matchingu adiktologem. Součástí výkonu jsou především motivační trénink a čase management.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 249

NositelINDXČas
S4445

ZUM: ne

ZULP: ne

38025 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE RODINNÁ

Jedná se o soubor speciálních postupů a technik, které využívá adiktolog při rodinné terapii rodinných příslušníků a dalších blízkých adiktologických pacientů na specializovaném pracovišti. Výkon je indikován pro diagnostické skupiny F10 - F19 a patologické hráčství F63 na základě předchozí diagnostiky lékařem a matchingu adiktologem. Součástí výkonu je případové vedení rodiny, tj. čase management, edukace rodinných příslušníků, získání spolupráce při léčbě pacienta, redukce udržovacího a umožňovacího chování ze strany rodiny a blízkých, stabilizace pacienta v rodinném prostředí a prevence relapsu. Jde o způsob práce v adiktologii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 249

NositelINDXČas
S4445

ZUM: ne

ZULP: ne

38026 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAXIMÁLNĚ 9 OSOB Á 120 MINUT

Výkon je indikován pro diagnostické skupiny F10 - F19 a patologické hráčstvř F63 na základě předchozí diagnostiky lékařem a matchingu adiktologem. Výkon je určen pro pravidelnou terapii dle schváleného terapeutického plánu. Velikost skupiny je max. 9 osob. Jde o způsob práce v adiktologii nezbytný a pro ni specifický. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí se nevztahuje na denní stacionární zařízení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 13

body: 144

NositelINDXČas
S4413
S4413

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

50. V příloze v Kapitole 921 - porodní asistentka se před výkon 06211 vkládají výkony č. 06021 a 06023, které znějí:

„06021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU

Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství. Lze vykázat na základě indikace lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1RČ/těhotenství

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 104

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

06023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU

Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy. Lze vykázat na základě indikace lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 7/1 RČ/těhotenství

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 76

NositelINDXČas
S2220

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

51. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09141 vkládají výkony č. 09142 a 09144, které znějí:

„09142 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI MOŽNÉHO ZEMŘELÉHO DÁRCE K ODBĚRU ORGÁNŮ - INDIKACE ODBĚRU

Převzetí první informace o možném dárci od indikujícího lékaře dárcovské nemocnice. Zjištění anamnestických dat, průběhu hospitalizace, příčiny vedoucí ke smrti, posouzení oběhové stability, laboratorních parametrů a jejich dynamiky. Kontakt registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů, onkologického registru, případně dalších registrů. Doplnění anamnézy od praktického lékaře eventuelně lékaře specialisty. Indikace doplňujících vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

09144 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI MOŽNÉHO ZEMŘELÉHO DÁRCE - KONTRAINDIKACE K ODBĚRU ORGÁNŮ

Převzetí první informace o možném dárci od indikujícího lékaře dárcovské nemocnice. Zjištění anamnestických dat, průběhu hospitalizace, příčiny vedoucí ke smrti, posouzení oběhové stability, laboratorních parametrů a jejich dynamiky. Kontakt registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů, onkologického registru, případně dalších registrů. Doplnění anamnézy od praktického lékaře eventuelně lékaře specialisty. Indikace doplňujících vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

52. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09553 zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09211, 09213, 09220, 09223 a 09555 znějí:

„09211 NEODKLADNÁ PÉČE POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MINUT

Řešení akutních příhod v terénu (v ambulanci či při výjezdu). Jedná se o akutní stavy nejrůznější etiologie (mimo výkony kardiopulmonální resuscitace), které vyžadují urgentní řešení, např. astmatický záchvat, infarkt myokardu, epileptický záchvat, hypoglykemické koma, iktus, koliky, úrazy spojené s velkým krvácením, rozsáhlé popáleniny apod. Vykáže se za každých dokončených 10 minut

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ano

09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 10 MINUT

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 24

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

Napojení infúzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 54

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09223 INTRAVENÓZNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET

Venepunkce a zavedení infúze, nikoliv pouhá výměna.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 39

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ano

09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET

Při ambulantním specializovaném vyšetření a ošetření dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Výkon nejsou oprávněni vykazovat nositelé výkonů odborností 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) a 306 (dětská a dorostová psychiatrie), které disponují specifickým výkonem klinického vyšetření již zohledňujícím zvýšenou časovou náročnost ošetření dítěte do 6 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den/odbornost

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

“.

54. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládají výkony č. 51909 a 51911, které znějí:

„51909 ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TÝMU Á 1 HODINA

Mzdové náklady členů odběrového týmu při cestě do místa odběru orgánů a zpět, respektive do místa transplantace, á 1 hodina.

Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu. Vykazuje se opakovaně podle skutečného času trvání. Vlastní náklady na dopravu si účtuje dopravce. Vlastní odběr se do času výkonu nepočítá, vykazuje se jiným způsobem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 931

NositelINDXČas
L3360
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

51911 ORGANIZACE A KOORDINACE ODBĚRU ORGÁNŮ ZEMŘELÉHO DÁRCE A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Á 120 MINUT

Činnost koordinátora při organizaci odběru orgánů, průběhu odběru a dalších činností po odběru orgánů zemřelého dárce.

Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/24 hodin

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 931

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Přesunout nahoru