Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 419/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka 163/2013
Platnost od 18.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 26.09.2020 (386/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2013

k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u

a) pozemku,

b) stavby a

c) jednotky.

ČÁST DRUHÁ

SMĚRNÁ HODNOTA

HLAVA I

POZEMKY

Díl 1

Obecné ustanovení pro pozemky

§ 2

Dělení pozemků

(1) Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na

a) stavební pozemky, kterými jsou

1. nezastavěné stavební pozemky a

2. zastavěné stavební pozemky,

b) vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

c) vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

d) jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).

(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí

a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění

1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,

2. územním rozhodnutím,

3. územním souhlasem,

4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,

5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,

6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

7. dodatečným povolením stavby,

c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty stavebního pozemku

§ 3

Směrná hodnota stavebního pozemku

Směrná hodnota stavebního pozemku se určí podle vzorce

n
SHP = DSHP + DSHSi ,
i=1

kde

SHP ......... směrná hodnota stavebního pozemku v Kč,

DSHP ...... dílčí směrná hodnota stavebního pozemku v Kč,

DSHSi ..... dílčí směrná hodnota stavby, je-li součástí pozemku, v Kč,

i ................ pořadové číslo stavby, která je součástí pozemku,

n ............... počet staveb, které jsou součástí pozemku.

§ 4

Dílčí směrná hodnota stavebního pozemku

Dílčí směrná hodnota stavebního pozemku se určí podle vzorce

DSHP = p × JSHP,

kde

DSHP ...... dílčí směrná hodnota stavebního pozemku v Kč,

p ............. výměra stavebního pozemku v m2,

JSHP....... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m2.

§ 5

Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

(1) Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce

JSHP = CP,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m2,

CP ........... cena stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v cenové mapě stavebních pozemků obce určené obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku.

(2) Na stavební pozemek uvedený v cenové mapě stavebních pozemků obce se pro účely určování směrné hodnoty hledí, jako by nebyl uveden v cenové mapě stavebních pozemků obce, jde-li o stavební pozemek,

a) který je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) jehož části jsou v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami nebo

c) který tvoří jednotný funkční celek s pozemky, které nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1:5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou jako tento pozemek.

(3) Je-li v cenové mapě stavebních pozemků obce zařazen do skupiny parcel s vyznačenou cenou pozemek, který není stavební, určí se jeho směrná hodnota podle skutečného stavu.

§ 6

Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

(1) Jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce

JSHP = UZC,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m2,

UZC ....... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena stavebního pozemku se určí podle vzorce

UZC = ZC × IP,

kde

UZC ........... upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC ............. základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

IP ................ index cenového porovnání pro pozemek.

(3) Základní cena stavebního pozemku v Kč za m2 se určí pro

a) vyjmenované obce nebo její oblasti v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle této tabulky,

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6,

kde

ZC ........... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZCv ......... základní cena stavebního pozemku v Kč za m2 v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Luhačovic a Poděbrad; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen stavebního pozemku oblastí vyjmenované obce,

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O2 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O3 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O4 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O5 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O6 ............ hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Index cenového porovnání pro pozemek se určí podle vzorce

7
IP =P1 × (1 +Pi ) × P8 ,
i=2

kde

P1 ................ hodnota kvalitativního pásma znaku druhu a účelu užití hlavní stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P8 ................ hodnota kvalitativního pásma znaku povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

Pi ................ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

i ................... pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.

(5) Je-li součet výměr všech nabývaných stavebních pozemků ve funkčním celku se stavbou větší než 1000 m2, určí se jednotková směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce podle vzorce

JSHP = UZC × R,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota stavebního pozemku v Kč za m2,

UZC ........ upravená základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

R ............. redukční koeficient.

(6) Redukční koeficient se určí podle vzorce

n
200 + 0,8 × ∑vpi
i=1
R = ———————— ,
n
vpi
i=1

kde

R .............. redukční koeficient,

vpi ............ výměra stavebního pozemku ve funkčním celku se stavbou v m2,

i ................ pořadové číslo pozemku,

n ............... počet pozemků.

(7) Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 3 se zaokrouhlí na celé koruny.

§ 6a

Zatřídění stavebního pozemku pro účely určení indexu cenového porovnání

(1) Pro určení indexu cenového porovnání se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupců 3 až 7 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce určené pro pozemek

a) podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je ve funkčním celku,

b) ve funkčním celku s jednotkou nebo pozemek, který je součástí jednotky nebo který je s ní spojený, podle druhu a účelu užití stavby, ve které se tato jednotka nachází,

c) s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby nebo stavby, ve které je oceňovaná jednotka, v pořadí sloupců 3, 4, 6, 5, 7.

(2) Pro určení indexu cenového porovnání se obdobně použije odstavec 1 podle určeného účelu užití v případě nezastavěného stavebního pozemku, který není ve funkčním celku se stavbou a který byl určen k zastavění

a) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,

b) územním rozhodnutím,

c) územním souhlasem,

d) společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,

e) veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,

f) ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

g) dodatečným povolením stavby.

(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2 se pro určení indexu cenového porovnání vychází z předpokládaného účelu užití v územním plánu, nebo v regulačním plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí. Nelze-li jednoznačně určit předpokládaný účel užití, použijí se pro určení indexu cenového porovnání hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce 9 tabulky č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Hlavní stavbou se pro účely určování směrné hodnoty rozumí stavba, která určuje účel využití pozemku a není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu.

Díl 3

Postup určení směrné hodnoty vybraného zemědělského pozemku

§ 7

Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku

Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

n
SHPZ = DSHPZi ,
i=1

kde

SHPZ ...... směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku v Kč,

DSHPZi ... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,

i ............... pořadové číslo části pozemku,

n .............. počet částí pozemku.

§ 8

Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku

(1) Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

DSHPZi = pi × UZCi ,

kde

DSHPZi ... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,

pi ............. výměra i-té části vybraného zemědělského pozemku v m2,

i ............... pořadové číslo části pozemku,

UZCi ...... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

q
UZCi = ZCi × (1 + ———) ,
100

kde

UZCi ....... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2,

ZCi .......... základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2, kterou je

a) cena v Kč za m2 podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce, nebo

b) průměrná cena v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území uvedená ve vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující průměrné základní ceny zemědělských pozemků, není-li zemědělský pozemek bonitován,

q ............. přirážka za polohu katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v procentech,

i .............. pořadové číslo části pozemku.

Díl 4

Postup určení směrné hodnoty vybraného lesního pozemku

§ 9

Směrná hodnota vybraného lesního pozemku

(1) Směrná hodnota vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce

n
SHPL = DSHPLi ,
i=1

kde

SHPL ....... směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč,

DSHPLi ... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč,

i ............. pořadové číslo části pozemku,

n ............. počet částí pozemku.

(2) Pozemek se dělí na části se stejným souborem lesních typů podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 10

Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku

Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce

DSHPLi = pi × ZCi ,

kde

DSHPLi ... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku,

pi ............ výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m2,

ZCi ........ základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m2, kterou je cena podle souboru lesních typů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Díl 5

Postup určení směrné hodnoty jiného pozemku

§ 11

Směrná hodnota jiného pozemku

Směrná hodnota jiného pozemku se určí jako směrná hodnota stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce s tím, že

a) je-li pozemek zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, jako pozemek určený k zastavění nebo na němž je přípustná stavba, vynásobí se základní cena stavebního pozemku koeficientem 0,75; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 20 Kč za m2,

b) v ostatních případech se základní cena stavebního pozemku vynásobí koeficientem 0,15; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 2 Kč za m2.

HLAVA II

STAVBY

Díl 1

Obecné ustanovení pro stavby

§ 12

Dělení staveb

Pro účely této vyhlášky se stavby, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na

a) stavby rodinných domů,

b) stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou

1. rekreační chalupy a rekreační domky,

2. rekreační chaty a zahrádkářské chaty,

c) stavby garáží,

d) doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písmenech a) až c) a stavby, které by jimi byly, pokud by nebyly součástí pozemku.

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty stavby

§ 13

Směrná hodnota stavby

(1) Směrná hodnota stavby se určí podle vzorce

SHS = DSHS×IU,

kde

SHS ......... směrná hodnota stavby v Kč,

DSHS ...... dílčí směrná hodnota stavby v Kč,

IU.............index cenové úpravy.

(2) Index cenové úpravy

a) se u staveb, které jsou samostatnou nemovitou věcí a současně se nacházejí v obci, která není vyjmenovaná v tabulce přílohy určující základní ceny pro příslušný druh stavby, u které se určuje směrná hodnota, určí podle vzorce

IU = S1 × S2 × S3 ,

kde

S1.................hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S2.................hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

S3.................hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce podle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) má v ostatních případech hodnotu 1.

(3) Určuje-li se směrná hodnota stavby rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku, rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se kterými jsou společně užívány doplňkové stavby, jejichž výměra nebo součet výměr zastavěných ploch všech doplňkových staveb nepřesahuje 25 m2, jejich směrná hodnota se zohlední ve směrné hodnotě těchto staveb. V těchto případech se směrná hodnota těchto doplňkových staveb samostatně neurčuje.

§ 14

Dílčí směrná hodnota stavby

(1) Dílčí směrná hodnota stavby se určí podle vzorce

n
DSHS= zpi × UZC ,
i=1

kde

DSHS ...... dílčí směrná hodnota stavby v Kč,

zpi ............ zastavěná plocha i-tého podlaží stavby v m2,

i ............... pořadové číslo podlaží s tím, že nadzemní i podzemní podlaží se číslují jednou řadou,

n ............... celkový počet nadzemních i podzemních podlaží stavby,

UZC ........ upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena zastavěné plochy podlaží se určí podle vzorce

UZC = ZC × IS × s,

kde

UZC ........ upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2,

ZC ........... základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2 pro stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle tabulky č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle tabulky č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

IS.........index cenového porovnání pro stavbu,

s ............. koeficient stáří stavby.

(3) Index cenového porovnání se určí pro stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce

11
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V12 × V13,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V12, V13 .... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b) rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty podle vzorce

10
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V11 × V12,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V11, V12 .... hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce

8
IS =Vl × V2 × V3 × V4 × (1 +Vi ) × V9 × V10,
i=5

kde

IS ................................index cenového porovnání pro stavbu,

V1 až V4, V9, V10.....hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.

(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením stavby podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného druhu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y ,

kde

s ............... koeficient stáří stavby,

y .............. stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.

HLAVA III

JEDNOTKY

Díl 1

Postup určení směrné hodnoty jednotky

§ 15

Směrná hodnota jednotky

Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce

SHJ = (∑DSHB + ∑DSHG + ∑DSHS + ∑DSHK + ∑PSHPkJ ) × IU ,

kde

SHJ .............směrná hodnota jednotky v Kč,

DSHB ..........dílčí směrná hodnota bytu v Kč,

DSHG .........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč,

DSHS ..........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč,

DSHK ..........dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč,

PSHPkJ .......podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč,

IU ................index cenové úpravy, který se určí obdobně jako u staveb.

§ 16

Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory

(1) Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce

DSH = v × UZC ,

kde

DSH ........ dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč,

v ............... výměra podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v m2,

UZC ........ upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce

UZC = ZC × IJ × s,

kde

UZC ........ upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2,

ZC ........... základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2

a) u bytu a u nebytového prostoru sklepa nebo komory podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

b) u nebytového prostoru garáže podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

IJ..........index cenového porovnání pro jednotku,

s ............... koeficient stáří stavby.

(3) Index cenového porovnání pro jednotku se určí pro

a) byt podle vzorce

7
IJB =Vl × (1 +Vi ) × V8 × V9 × V10,
i=2

kde

IJB ...............................index cenového porovnání pro byt,

V1, V8 až V10 ............hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

Vi ................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

i ..................................pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání,

b) nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce

6
IJN =Vl × (1 +Vi ) × V7 × V8 × V9,
i=2

kde

IJN ..............................index cenového porovnání pro nebytový prostor,

V1, V7 až V9 ..............hodnota kvalitativního pásma znaku indexu cenového porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 10 k této vyhlášce,

Vi................................hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu cenového porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

i .................................. pořadové číslo znaku indexu cenového porovnání.

(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením součásti jednotky podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného typu součásti jednotky. Pokud součást jednotky nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y ,

kde

s ............... koeficient stáří stavby,

y ............... stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Podlaží

(1) Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jimiž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití.

§ 18

Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se pro účely určování směrné hodnoty rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se i plocha prostor podloubí, průjezdů a obdobných prostor.

§ 19

Podlahová plocha jednotky

(1) Podlahová plocha jednotky pro účely určování směrné hodnoty nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se započte výměra podlahové plochy prostorů společných částí domu, které jsou s nimi výlučně užívány, vynásobená koeficientem

a) 0,17 u terasy a balkónu, pouze pokud jsou z nich přímo přístupny,

b) 0,30 u lodžie, pouze pokud je z nich přímo přístupná, a

c) 0,10 u sklepní kóje a u vymezeného půdního prostoru.

§ 20

Určování počtu obyvatel a údajů o nezaměstnanosti v obci

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází z Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem, a to podle stavu uvedeného v tomto lexikonu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena v Malém lexikonu obcí, se počet obyvatel určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

§ 20a

Zaokrouhlování hodnot

(1) Při výpočtu směrné hodnoty se zaokrouhluje hodnota

a) indexu, redukčního koeficientu a koeficientu stáří stavby na 3 desetinná místa,

b) výměry podlahové plochy na 2 desetinná místa.

(2) Směrná hodnota se zaokrouhluje na desetikoruny.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 165075Plzeň - oblast 15497Česká Lípa590Blansko1044
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2117280Plzeň - oblast 22772Jablonec nad Nisou1042Břeclav1 137
1 Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 187824Plzeň - oblast 31629Liberec - oblast 12 801Hodonín1011
Praha - oblast 7, 11, a 206126Plzeň-jih857Liberec - oblast 2, 3, 4 a 51726Vyškov1210
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 195134Plzeň - sever745Semily492Znojmo1229
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1426KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov2178Klatovy1060Hradec Králové -oblast 12875Jeseník708
Beroun2732Rokycany931Hradec Králové -oblast 2, 3, 4 a 51685Olomouc - oblast 15433
Kladno - oblast 12315Tachov667Jičín1311Olomouc -oblast 2, 3 a 41852
Kladno - oblast 2 a 31650KARLOVARSKÝ KRAJNáchod522Prostějov1301
Kolín2386Karlovy Vary - oblast 16 853Rychnov nad Kněžnou698Přerov - oblast 1 a 21486
Kutná Hora2128Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 41943Trutnov550Přerov -oblast 3, 4a5550
Mělník1154Cheb818PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1280
Mladá Boleslav1736Františkovy Lázně - oblast 11856Chrudim1015ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk2285Františkovy Lázně - oblast 21103Pardubice - oblast 12 314Kroměříž1064
Poděbrady - oblast 13172Mariánské Lázně - oblast 15125Pardubice -oblast 2, 3,4, 5 a 61245Luhačovice1337
Poděbrady - oblast 22245Mariánské Lázně - oblast 2 a 31641Svitavy609Uherské Hradiště1223
Praha - východ1279Sokolov699Ústí nad Orlicí582Vsetín979
Praha - západ1896ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín - oblast 11726
Příbram1018Děčín697Havlíčkův Brod598Zlín - oblast 2 a 31266
Rakovník1347Chomutov871Jihlava - oblast 12340MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1212Jihlava - oblast 2 a 31106Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9979
České Budějovice - oblast 18460Louny829Pelhřimov542Ostrava - oblast 1, 3 a 101263
České Budějovice - oblast 2, 3 a 42332Most792Třebíč990Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12830
Český Krumlov1809Teplice905Žďár nad Sázavou769Bruntál511
Jindřichův Hradec915Ústí nad Labem -oblast 1 a 21343JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek799
Písek1193Ústí nad Labem -oblast 3, 4, 5 a 6940Brno - oblast 1 a 214060Karviná463
Prachatice758Brno -oblast 3, 4 a 54916Nový Jičín722
Strakonice848Brno - oblast 6, 7, 8 a 93224Opava - oblast 11813
Tábor1165Brno - venkov1252Opava - oblast 2, 3 a 41076

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.

Členění obcí do oblastí podle katastrálních území

Tabulka č. 2

P r a h a
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Benice60258212
2Běchovice60152714
3Bohnice7305568
4Braník7278734
5Břevnov7295826
6Březiněves61413115
7Bubeneč7301066
8Čakovice73156115
9Černý Most73167619
10Čimice7303948
11Ďáblice7306297
12Dejvice7292726
13Dolní Chabry7305998
14Dolní Měcholupy73254111
15Dolní Počernice62995214
16Dubeč63333014
17Háje72823311
18Hájek u Uhříněvsi77339514
19Hloubětín7312349
20Hlubočepy7288375
21Hodkovičky7278574
22Holešovice7301223
23Holyně75057318
24Horní Měcholupy73258311
25Horní Počernice64377719
26Hostavice73172219
27Hostivař73205211
28Hradčany7271211
29Hrdlořezy73176510
30Chodov72822511
31Cholupice65239313
32Jinonice7287305
33Josefov7270081
34Kamýk72843812
35Karlín7309553
36Kbely7316417
37Klánovice66544419
38Kobylisy7304759
39Koloděje66850814
40Kolovraty66859114
41Komořany72851912
42Košíře7287645
43Královice67262913
44Krč7275984
45Křeslíce67607112
46Kunratice72831412
47Kyje73122619
48Lahovice72924817
49Letňany7314397
50Lhotka7280714
51Libeň7308919
52Liboc72979520
53Libuš72839012
54Lipany66860513
55Lipence68397317
56Lochkov68642517
57Lysolaje7299318 1
58Malá Chuchle72918318
59Malá Strana7270911
60Malešice73245110
61Michle7277504
62Miškovice73155215
63Modřany72861612
64Motol7289515
65Nebušice72987620
66Nedvězí70232313
67Nové Město7271811
68Nusle72816121
69Petrovice73261311
70Písnice72098413
71Pitkovice77341712
72Podolí72815221
73Prosek7313829
74Přední Kopanina73437317
75Radlice7286415
76Radotín73862016
77Ruzyně72971020
78Řeporyje74525116
79Řepy72970118
80Satalice74613415
81Sedlec7300418
82Slivenec75059018
83Smíchov72905121
84Sobin79325617
85Staré Město7270241
86Stodůlky75554118
87Strašnice73194310
88Střešovice7293026
89Střížkov7308669
90Suchdol7299818
91Šeberov76213012
92Štěrboholy73251611
93Točná65240713
94Trója7301906
95Třebonice77035318
96Třeboradice73152815
97Uhříněves77342514
98Újezd nad Lesy77377819
99Újezd u Průhonic77399912
100Veleslavín7293536
101Velká Chuchle72921318
102Vinohrady7271642
103Vinoř78237815
104Vokovice72941820
105Vršovice73225721
106Vyšehrad7273002
107Vysočany7312859
108Záběhlice73211710
109Zadní Kopanina74527817
110Zbraslav79173316
111Zličín79326418
112Žižkov7274153 I
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohunice6120067
2Bosonohy6085057
3Brněnské Ivanovice6122279
4Bystrc6117784
5Černá Pole6107713
6Černovice6112636
7Dolní Heršpice6121119
8Dvorská6338959
9Holásky6122439
10Horní Heršpice6120659
11Husovice6108446
12Chrlice6541329
13Ivanovice6558564
14Jehnice6582018
15Jundrov6105424
16Kníničky6119054
17Kohoutovice6103134
18Komárov6110266
19Komín6105854
20Královo Pole6114843
21Lesná6108874
22Líšeň6124057
23Maloměřice6124996
24Medlánky6117434
25Město Brno6100031
26Mokrá Hora6117018
27Nový Lískovec6102837
28Obřany6125536
29Ořešín7126808
30Pisárky6102083
31Ponava6113795
32Přízřenice6121469
33Řečkovice6116464
34Sadová6115654
35Slatina6122867
36Soběšice7519104
37Staré Brno6100892
38Starý Lískovec6120147
39Stránice6103302
40Štýřice6101865
41Trnitá6109505
42Tuřany6121719
43Utěchov u Brna7755508
44Veveří6103722
45Zábrdovice6107045
46Žabovřesky6104703
47Žebětín7956747
48Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1České Budějovice 16219191
2České Budějovice 26219432
3České Budějovice 36220522
4České Budějovice 46222223
5České Budějovice 56222813
6České Budějovice 66223463
7České Budějovice 76224863
8České Vrbné6227293
9Haklovy Dvory6367974
10Kaliště u Českých Budějovic6622083
11Třebotovice6622164
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dlouhé Mosty7688802
2Františkovy Lázně6346461
3Horní Lomany6346542
4Jedličná6346382 I
5Krapice6346622
6Slatina u Františkových Lázní6346892
7Žírovice6346972
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Březhrad6138784
2Hradec Králové6468731
3Kluky6472253
4Kukleny6472093
5Malšova Lhota6913054
6Malšovice u Hradce Králové6469972
7Nový Hradec Králové6471872
8Piletice7265415
9Plácky7212044
10Plačice7212124
11Plotiště nad Labem7219305
12Pouchov7265593
13Pražské Předměstí6471012
14Roudnická7418253
15Rusek7436745
16Slezské Předměstí6469712
17Slatina u Hradce Králové7496564
18Svinary7607655
19Svobodné Dvory7611253
20Třebeš6470472
21Věkoše7265833
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antonínův Důl7579002
2Bedřichov u Jihlavy6598783
3Helenín6598272
4Henčov6486802
5Heroltice u Jihlavy6384212
6Horní Kosov6430843
7Hosov6430923
8Hruškové Dvory6486983
9Jihlava6596731
10Kosov u Jihlavy6913722
11Pančava6598352
12Pávov6599162
13Pístov u Jihlavy7210002
14Popice u Jihlavy7257652
15Sasov6598432
16Staré Hory6598603
17Vysoká u Jihlavy7210183
18Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohatíce6635813
2Cihelny6310434
3Čankov7467464
4Doubí u Karlových Var6310514
5Drahovice6637012
6Dvory6635493
7Karlovy Vary6634331
8Olšová Vrata6636544
9Počerny7538314
10Rosnice u Staré Role7538404
11Rybáře6635572
12Sedlec u Karlových Var7467544
13Stará Role7538583
14Tašovice6310604
15Tuhnice6634922
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dubí u Kladna6651693
2Hnidousy7645583
3Kladno6650611
4Kročehlavy6651262
5Motyčín7645403
6Rozdělov6649612
7Vrapice6651773
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dolní Hanychov6822682
2Doubí u Liberce6310864
3Františkov u Liberce6822332
4Hluboká u Liberce6310945
5Horní Hanychov6824624
6Horní Růžodol6822502
7Horní Suchá u Liberce6824895
8Janův Důl u Liberce6822412
9Karlinky6824975
10Kateřinky u Liberce6824385
11Krásná Studánka6736415
12Kunratice u Liberce7856285
13Liberec6820391
14Machnín6898235
15Nové Pavlovice6821612
16Ostašov u Liberce6824715
17Pilínkov6311085
18Radčice u Krásné Studánky6736505
19Rochlice u Liberce6823142
20Rudolfov6824465
21Ruprechtice6821442
22Růžodol I6822092
23Staré Pavlovice6821792
24Starý Harcov6823902
25Vesec u Liberce7804724
26Vratislavice nad Nisou7856443
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Chotěnov u Mariánských Lázní9019033
2Mariánské Lázně6915851
3Stanoviště u Mariánských Lázní6916743
4Úšovice6916072
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bělidla7108813
2Černovír7105714
3Droždín6326352
4Hejčín7106443
5Hodolany7108733
6Holice u Olomouce6412273
7Chomoutov6524154
8Chválkovice7109113
9Klášterní Hradisko7105553
10Lazce7105983
11Lošov6868752
12Nedvězí u Olomouce7023584
13Nemilany7031094
14Neředín7106873
15Nová Ulice7107173
16Nové Sady u Olomouce7108143
17Nový Svět u Olomouce7109204
18Olomouc-město7105041
19Pavlovičky7109383
20Povel7107843
21Radíkov u Olomouce7377472
22Řepčín7109463
23Slavonín7503874
24Svatý Kopeček6692882
25Topolany u Olomouce7677604
26Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Držkovice7771704
2Jaktař7117303
3Jarkovice7835954
4Kateřinky u Opavy7117562
5Komárov u Opavy7118454
6Kylešovice7118113
7Malé Hoštice7118704
8Milostovice6951494
9Opava-Město7115601
10Opava-Předměstí7115782
11Palhanec7771884
12Podvihov7246374
13Suché Lazce7591804
14Vávrovice7771964
15Vlaštovičky7836094
16Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antošovice6003932
2Bartovice7150853
3Dubina u Ostravy7988946
4Heřmanice7146913
5Hošťálkovice6460752
6Hrabová71453410
7Hrabůvka7145856
8Hrušov7149174
9Koblov6673662
10Krásné Pole6737227
11Kunčice nad Ostravicí7142244
12Kunčičky7142414
13Lhotka u Ostravy6814582
14Mariánské Hory7138305
15Martinov ve Slezsku7153798
16Michálkovice7147473
17Moravská Ostrava7135201
18Muglinov7149413
19Nová Bělá7049467
20Nová Plesná72167112
21Nová Ves u Ostravy7139374
22Petřkovice u Ostravy7204702
23Polanka nad Odrou7250817
24Poruba7151749
25Poruba-sever7152219
26Proskovice7334747
27Přívoz7137675
28Pustkovec7153019
29Radvanice7150183
30Slezská Ostrava7148285
31Stará Bělá7536617
32Stará Plesná72168912
33Svinov7155068
34Třebovice ve Slezsku7154338
35Vítkovice71407111
36Výškovice u Ostravy7156206
37Zábřeh-Hulváky71397011
38Zábřeh nad Odrou7143056
39Zábřeh-VŽ71408911
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Černá za Bory6199655
2Dražkovice6322524
3Drozdice6199736
4Hostovice6459916
5Lány na Důlku6790716
6Mnětice6199815
7Nemošice7032493
8Nové Jesenčany7180842
9Ohrazenice7093283
10Opočínek6790896
11Pardubice7176571
12Pardubičky7178352
13Popkovice7180684
14Rosice nad Labem7412053
15Semtín7473865
16Staré Čívice7541705
17Staročernsko6199906
18Studánka7178432
19Svítkov7180334
20Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bolevec7221202
2Božkov7222942
3Bručná7223672
4Bukovec7227073
5Černice6201063
6Červený Hrádek u Plzně6210812
7Dolní Vlkýš6908133
8Doubravka7226772
9Doudlevce7224642
10Hradiště u Plzně7223412
11Koterov6710532
12Křimice6761953
13Lhota u Dobřan6809403
14Litice u Plzně7227403
15Lobzy7226182
16Malešice6908213
17Plzeň7219811
18Plzeň 47227312
19Radčice u Plzně7374113
20Radobyčice6201223
21Skvrňany7225962
22Újezd7226853
23Valcha7224722
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Kluk6666702
2Poděbrady7234951
3Polabec7235412
4Přední Lhota u Poděbrad7343812
5Velké Zboží7235502
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Čekyně6191083
2Dluhonice6267085
3Henčlov6382774
4Kozlovice u Přerova7349853
5Lověšice u Přerova7350014
6Lýsky7823354
7Penčice7190564
8Penčičky7190644
9Popovice u Přerova7823433
10Předmostí7349772
11Přerov7347131
12Újezdec u Přerova7740733
13Vinary u Přerova7823513
14Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Božtěšice6089554
2Brná nad Labem6099014
3Budov u Svádova7598055
4Bukov7750962
5Církvice7464105
6Dělouš7758946
7Dobětice7577722
8Habrovice6364364
9Hostovice u Ústí nad Labem6459825
10Klíše7750532
11Kojetice u Malečova6906865
12Krásné Březno7752663
13Mojžíř6981643
14Neštěmice7038693
15Nová Ves7056165
16Olešnice u Svádova7598135
17Předlice7750023
18Sebuzín7464285
19Skorotice u Ústí nad Labem7484804
20Strážky u Habrovic6364444
21Střekov7752582
22Svádov7598305
23Tuchomyšl7713686
24Ústí nad Labem7748711
25Vaňov7768074
26Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Jaroslavice u Zlína6358633
2Klečůvka6660413
3Kostelec u Zlína6701383
4Kudlov6358983
5Lhotka u Zlína6360533
6Louky nad Dřevnicí6361182
7Lužkovice7958873
8Malenovice u Zlína6359872
9Mladcová6361773
10Prštné6361422
11Příluky u Zlína6358123
12Salaš u Zlína7459523
13Štípa6701463
14Velíková7780283
15Zlín6355611

Úpravy pro určení základních cen stavebních pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1

Tabulka č. 3

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 - 5000 obyvatel0,85
III.1001 - 2000 obyvatel0,70
IV.501 - 1000 obyvatel0,65
V.Do 500 obyvatel0,60
O2Hospodářsko-správní význam obce*
I.Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5000 a všechny obce v okresu Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D**0,85
IV.Ostatní obce0,70
O3Poloha obce*
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)*
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo elektřina, kanalizace a plyn, nebo elektřina, vodovod a plyn0,85
III.Elektřina a vodovod, nebo elektřina a kanalizace, nebo elektřina a plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a základní škola)0,90
III.Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu je uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 4

Pořad. čísloNázev lázeňského místaTyp lázeň. místaKatastrální území
názevkód
1BechyněCBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BludovDBludov605816
4DarkovCDarkov664014
5Dubí u TeplicCDubí u Teplic633381
6Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
7JáchymovBJáchymov656437
8Janské LázněBJanské Lázně657239
9JeseníkBJeseník658723
10Karlova StudánkaCKarlova Studánka663301
11Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
12KlimkoviceCKlimkovice666319
13Konstantinovy LázněDKonstantinovy Lázně669199
14Kostelec u ZlínaDKostelec u Zlína670138
15Lázně BělohradDLázně Bělohrad679330
16Lázně BohdanečDLázně Bohdaneč606171
17Lázně KundraticeDLázně Kundratice712779
18Lázně KynžvartCLázně Kynžvart679372
19Lázně LibverdaCLázně Libverda679381
20Lázně ToušeňDLázně Toušeň767859
21Lipová-lázněCDolní Lipová684660
22LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576, 726885
23Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585, 691607
24Mšené-lázněDMšené-lázně700258
25Ostrožská Nová VesDOstrožská Nová Ves716201
26PoděbradyBPoděbrady723495
27SlatiniceDSlatinice na Hané749818
28Teplice nad BečvouCTeplice nad Bečvou766283
29TepliceBTeplice766003
30TřeboňBTřeboň770230
31VelichovkyCVelichovky777951
32Velké LosinyCVelké Losiny779083
33Vráž u PískuDVráž u Písku785733

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

A - Lázeňské místo nadnárodního významu

B - Lázeňské místo celostátního významu

C - Lázeňské místo regionálního významu

D - Lázeňské místo malého významu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků - index cenového porovnání

Tabulka č. 1

Číslo znakuDruh a účel užití hlavní stavby (není-li pozemek zastavěn druh a účel užití stavby vychází ze stavebního řízení)Rodinné domy a jednotky v RD a jejich příslušenstvíBytové domy a jednotky v BD a jejich příslušenstvíGaráže netvořící příslušenství jiné stavbyStavby pro rodinnou rekreaci v jejich příslušenstvíJednotky a jejich příslušenství ve stavbách, které nejsou bytovéPozemek určený k zastavění stavbou druhu a účelu užití, kterou nelze zařadit do sloupce 3 až 7Pozemek bez stavby, který není určen k zastavění
Znak
123456789
P1Druh a účel užití stavby1,01*1,00*0,80*0,85*0,80*0,600,50
P2Zástavba v okolí pozemku (převažující)
I.Rodinné domy a bytové domy (rezidenční zástavba)0,040,030,040,030,10,080,1
II.Obchodní centra0,020,020,060,010,080,10,08
III.Chaty - chatové osady, rekreační oblasti, popřípadě okolní-0,01-0,0100,070,0200
IV.bez zástavby-0,03-0,03-0,030,04-0,0300
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,07-0,070,02-0,05-0,05-0,02-0,03
VI.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,1-0,10,02-0,15-0,07-0,04-0,07
VII.Stavby pro zemědělství pro živočišnou výrobu-0,08-0,080,02-0,05-0,06-0,03-0,04
VIIIOstatní neuvedené-0,06-0,060,01-0,040,050-0,01
P3Poloha pozemku v obci
I.Střed obce- centrum obce0,040,040,03-0,030,040,020,02
II.Navazující na střed (centrum) obce0,020,020,02-0,010,020,010,01
III.Okrajové části obce-0,0100,01000-0,01
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,0300,05-0,03-0,03-0,02
V.Samoty-0,04-0,04-0,010,06-0,05-0,05-0,04
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,0300,03-0,03-0,03-0,03
P4Napojení nebo možnost napojení pozemku nebo stavby na inženýrské sítě obce
I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0000000
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,02-0,02-0,01-0,02-0,02-0,02-0,02
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,05-0,05-0,02-0,03-0,04-0,04-0,04
P5Dostupnost občanské vybavenosti obce v okolí pozemku nebo stavby
I.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci je dostupná veškerá občanská vybavenost obce0,020,0200,010,020,010
II.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci je dostupná částečně občanská vybavenost obce000000-0,02
III.V docházkové vzdálenosti (zhruba do 500 m) od nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost obce-0,03-0,03-0,01-0,01-0,03-0,01-0,03
P6Dopravní dostupnost a parkovací možnosti
I.Výborná, příjezd k pozemku, možnost parkování na pozemku (ve funkčním celku)0,030,020,040,010,020,020,02
II.Dobrá, příjezd k pozemku, parkování na veřejné komunikaci0000000
III.Spatná, není příjezd pro dvoustopá vozidla-0,04-0,04-0,15-0,03-0,03-0,03-0,03
P7Nezaměstnanost v obci a okolí nebo vliv trhu
I.Nezaměstnanost nižší než průměr v kraji0,040,04000,040,020,02
II.Nezaměstnanost odpovídá průměru v kraji0000000
III.Nezaměstnanost vyšší než průměr v kraji nebo negativní vliv trhu**-0,10-0,1000-0,10-0,02-0,02
P8Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón
I.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0/70

V případě, že lze pozemek začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* V případě nezastavěného pozemku se hodnota znaku uvedeného účelu hlavní stavby vynásobí:

a) koeficientem 0,90, je-li určen k zastavění k tomuto účelu regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, jímž se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo dodatečným povolením stavby,

b) koeficientem 0,80, je-li určen k zastavění k tomuto účelu územním plánem,

nebo regulačním plánem, který nenahrazuje územní rozhodnutí.

** Negativním vlivem trhu se pro účely určování směrné hodnoty rozumí oblast, kde jsou obvykle sjednávané ceny nemovitých věcí výrazně nižší, než je průměrná cena srovnatelných nemovitých věcí v obci.

Index cenové úpravy u stavby, která je samostatnou nemovitou věcí

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota koeficientu
S1Hospodářsko-správní význam obce*
I.Katastrální území lázeňských míst typu A** a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli1,20
II.Katastrální území lázeňských míst typu B** a C** a obce s turistickými středisky nadregionálního významu nebo obce ve významných turistických lokalitách1,10
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 000 a všechny obce v okresu Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D**1,00
IV.Ostatní obce0,90
S2Poloha obce*
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,10
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,06
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,02
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí o velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
S3Občanská vybavenost obce
- V obci je:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola***, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,05
II.Základní vybavenost (alespoň obchod, ambulantní zdravotní péče a základní škola)1,00
III.Minimální vybavenost (obchod - základní sortiment) nebo žádná0,90

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

* Pro určení směrné hodnoty se provede začlenění do kvalitativního pásma znaku dle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

** Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typuje uveden v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

*** Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny vybraných zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2
0010016,77
0011014,94
0011212,88
0030018,10
004017,32
004116,44
005019,18
005117,50
0060012,79
0060211,38
0061011,73
006129,68
006408,90
006509,83
0070014,10
0071012,55
007409,46
0075010,37
0080013,59
0081011,80
008408,42
0085010,08
018118,61
0190110,92
019047,40
019119,95
019146,50
019416,96
019443,99
019518,47
019545,06
020018,17
020045,76
020117,34
020144,74
020415,47
020442,86
020516,26
020543,65
021105,41
021124,73
021134,26
021423,25
021432,68
021523,95
021533,48
022106,53
022125,82
022135,14
022424,10
022433,71
022524,73
022534,34
023106,16
023125,30
023134,98
024117,65
024144,10
024414,69
024442,28
024515,91
024542,83
029018,18
029045,06
029117,11
029144,00
029414,39
029442,19
029515,25
029542,62
032016,46
032043,10
032214,55
032242,28
032315,33
032342,44
032412,82
032441,66
032513,75
032541,96
037151,89
037161,56
037451,41
037461,20
037551,65
037561,32
038152,02
038161,67
038451,51
038461,25
038551,76
038561,40
039091,18
039191,18
039291,17
039391,18
039491,17
--
039691,16
040671,17
040681,17
040771,18
040781,17
040891,16
040991,17
041671,17
041681,17
041771,18
041781,17
041891,16
041991,17
055008,40
0560014,95
0570013,82
0580012,29
059009,73
0600017,37
0610015,06
0620013,73
063004,75
064015,66
064115,07
065012,78
065112,68
066011,48
067011,48
06811 1,47
068411,40
069011,76
070014,99
071014,13
072011,79
073111,30
073131,28
073411,26
073431,25
074111,30
074131,28
074411,26
074431,25
075411,40
075431,39
076411,40
076431,39
077691,16
077891,15
078691,16
078891,15
1010014,57
1011013,46
1011211,03
1030015,07
104016,03
104115,17
10501 7,82
105116,11
1060011,60
106029,73
106109,93
106128,29
106407,93
106508,47
1070010,21
107108,99
107406,85
107507,30
1080011,26
108109,68
108407,30
108507,85
1100014,73
1101013,42
1110012,69
1111011,09
111129,43
1130010,94
113109,76
113136,88
1140012,87
1141011,99
114409,75
1145010,31
118118,13
118145,49
118416,57
118443,91
118517,11
118544,22
119019,85
119046,39
119118,79
119145,22
119416,29
119443,30
119516,94
119543,83
120017,12
120044,49
120116,14
120143,43
120414,57
120442,40
120515,13
120542,63
121104,03
121123,20
121132,76
121422,39
121432,21
121522,64
121532,36
122104,97
122123,88
122133,44
122422,78
122432,55
122523,14
122532,72
123105,05
123124,07
123133,68
125019,56
125046,09
125117,89
125145,02
125416,24
125443,38
125516,74
125543,68
126017,55
126044,49
126116,42
126143,44
126414,66
126442,31
126515,20
126542,52
128019,00
128045,56
128117,38
128144,54
128415,52
128442,74
128516,09
128543,13
129017,55
129044,57
129116,56
129143,58
129414,71
129442,35
129515,23
129542,56
130018,43
130045,35
130117,24
130144,52
130415,46
130442,71
130516,10
130542,89
131015,43
131043,81
131114,82
131143,14
131214,65
131242,88
--
131343,14
131413,69
131442,29
131513,87
131542,54
132014,61
132042,87
132213,66
132242,48
132313,93
132342,55
132412,82
132441,96
132513,03
132542,09
133018,53
133045,41
133117,13
133144,27
133415,40
133443,05
133515,78
133543,25
137151,76
137161,35
137451,38
137461,20
137551,51
137561,25
138151,85
138161,50
138451,53
138461,23
138551,58
138561,31
139091,18
139191,17
139291,17
139391,17
139491,17
139591,17
139691,16
140671,18
140681,17
140771,18
140781,17
140891,16
140991,17
141671,18
141681,17
141771,18
141781,17
141891,16
141991,17
150017,23
150044,52
150116,24
150143,46
150414,59
150442,64
150515,13
150542,82
151114,86
151133,40
154114,13
154412,71
154512,94
155007,51
1560013,11
1570011,00
1580010,05
159007,81
1600015,05
1610013,87
1620010,39
163004,74
164014,89
164114,47
165012,66
165112,57
166012,95
167011,45
168111,43
168411,39
169011,70
170014,16
171013,29
172011,74
173111,28
173131,26
173411,25
173431,25
174111,28
174131,26
174411,25
174431,25
175411,39
175431,38
176411,39
176431,38
177691,16
177891,15
178691,16
178891,15
2010017,22
2011015,43
2011213,67
2020017,15
2021015,51
2021213,85
2030017,91
204017,91
--
2050110,09
205118,73
2060013,77
2060212,07
2061012,35
2061210,43
2064010,17
2065011,05
2070012,98
2071012,00
207409,65
2075010,21
2080013,26
2081011,78
208409,44
2085010,09
2090017,26
2091015,59
2100015,82
2101014,64
2110014,87
2111013,65
2120014,48
2121013,01
2121211,14
2121310,35
2130012,17
2131010,90
213137,82
2140014,37
2141012,88
2144010,68
2145011,16
2150013,95
2151012,34
2151210,54
215139,49
2154010,11
215428,56
215437,28
2155010,56
215529,23
215538,21
216028,02
217006,86
--
217206,00
217306,17
218118,34
218145,61
218416,74
218443,85
218517,12
218544,54
2190111,32
219047,40
219119,82
219146,46
219418,10
219444,69
219518,44
219545,06
220018,01
220045,68
220117,26
220144,89
220415,77
220443,35
220516,10
220543,65
221104,81
221123,93
221133,41
221422,82
221432,56
221522,98
221532,73
222105,53
222124,47
222134,18
222423,51
222433,03
222523,79
222533,41
223105,76
223124,99
223134,51
2250110,89
225047,28
225119,75
225146,29
225417,34
225444,20
225518,34
225544,92
226019,07
226045,91
226117,69
226144,90
226416,03
226443,14
226516,47
226543,51
2280111,33
228047,94
228119,85
228146,40
228418,03
228444,78
228518,30
228545,30
229019,58
229046,40
229118,18
229145,40
229416,52
229443,71
229516,97
229544,12
230019,98
230046,95
230118,72
230145,77
230417,05
230444,12
230517,34
230544,78
231016,78
231045,04
231116,05
231144,21
--
--
--
--
231414,97
231443,27
231515,31
231543,58
232015,94
232044,30
232215,12
232243,61
232315,40
232343,71
232414,22
232442,72
232514,43
232542,99
2330110,45
233046,45
233119,03
233145,36
233417,09
233443,54
233517,50
233543,87
237152,08
237161,59
237451,74
237461,35
237551,79
237561,49
238152,21
238161,82
238451,86
238461,53
238552,03
238561,58
239091,22
239191,20
239291,20
239391,20
239491,18
239591,20
--
240671,26
240681,25
240771,28
240781,26
240891,22
240991,24
241671,26
241681,25
241771,28
241781,26
241891,22
241991,24
2420012,89
2421011,25
2460010,83
246029,12
246109,38
246127,81
246136,42
247007,65
247026,30
247106,78
247125,47
247134,24
247423,81
247433,14
247524,39
247533,61
248117,78
248144,94
248416,11
248443,25
248516,61
248543,60
250017,70
250044,75
250116,61
250143,75
250414,83
250442,47
250515,38
250542,71
251115,78
251134,21
251414,24
251514,53
252016,86
252116,00
252414,43
252514,70
253016,57
253035,05
253115,76
253134,13
253414,12
253514,77
254114,91
254413,50
254513,90
255009,15
2560014,02
2570011,53
2580010,39
259008,51
2600017,03
2610014,63
2620010,21
263004,98
264015,67
264115,08
265013,33
265113,12
266011,45
267011,45
268111,43
268411,39
269011,69
270014,11
271013,27
272011,74
273111,43
273131,41
273411,39
273431,35
274111,43
274131,41
274411,39
274431,35
275411,39
275431,35
276411,39
276431,35
277691,15
277891,15
278691,15
278891,15
3010019,13
3011017,63
3011215,69
3020019,02
3021017,41
3021215,55
3030019,79
304019,64
304118,01
3050111,85
3051110,64
3060015,65
3060213,57
3061014,34
3061212,11
306409,75
306509,75
3070014,79
3071013,52
307408,99
307508,99
3080014,61
3081012,88
308409,67
308509,67
3090018,08
3091016,74
3100017,92
3101016,52
3110014,74
3111013,31
3120015,90
3121014,61
3121212,85
3121311,99
3130014,56
3131013,08
3131310,37
3140015,60
3141014,34
3144012,56
3145012,56
3150015,39
3151014,18
3151212,24
3151311,32
3154012,16
3154210,61
315439,67
3155012,16
3155210,61
315539,67
3160210,15
317008,96
317108,05
318118,66
318146,03
318417,48
318444,86
318517,48
318544,86
3190111,96
319048,73
3191110,73
319147,39
319419,31
319446,00
319519,31
319546,00
320019,34
320046,72
320118,35
320145,90
320417,28
320445,00
320517,28
320545,00
321105,70
321125,07
321134,45
321424,13
321433,66
321524,13
321533,66
322106,64
322125,77
322135,40
322425,13
322434,46
322525,13
322534,46
323107,40
323126,30
323135,85
324118,79
324146,19
324417,66
324445,30
324517,66
324545,30
3250111,06
325047,82
3251110,09
325146,70
325418,08
325445,56
325518,08
325545,56
3260110,11
326047,11
326118,68
326146,09
326417,51
326445,12
326517,51
326545,12
327017,48
327045,63
327116,62
327145,06
327415,72
327444,15
327515,72
327544,15
3280111,84
328048,63
3281110,52
328147,16
328419,17
328445,78
328519,17
328545,78
3290110,24
329046,96
329118,74
329145,92
329417,43
329444,98
329517,43
329544,98
3300111,13
330047,87
3301110,28
330147,05
330418,48
330445,67
330518,48
330545,67
331017,42
331045,92
331116,81
331145,22
--
--
--
--
331416,00
331444,55
331516,00
331544,55
332016,61
332045,06
332216,03
332244,51
332316,03
332344,51
332415,41
332443,91
332515,41
332543,91
3330111,73
333048,12
3331110,52
333146,35
333418,71
333445,08
333518,71
333545,08
337152,40
337161,94
337452,05
337461,69
337552,05
337561,69
338152,66
338162,05
338452,27
338461,77
338552,27
338561,77
339091,26
339191,25
339291,25
339391,25
339491,24
--
--
340671,25
340681,24
340771,25
340781,24
340891,22
340991,22
341671,25
341681,24
341771,25
341781,24
341891,22
341991,22
3420014,04
3421012,80
3430013,52
3431012,43
3440012,47
3441011,09
3450111,59
3451110,07
3460011,99
346029,85
3461010,71
346128,66
346137,64
347009,42
347027,91
347108,22
347127,17
347136,39
347425,96
347435,16
347525,96
347535,16
348117,89
348145,17
348416,69
348444,20
348516,69
348544,20
349117,73
349416,44
349516,44
350019,29
350045,95
350117,91
350144,98
350416,55
350443,98
350516,55
350543,98
351116,48
351134,86
351415,40
351515,40
352018,02
352116,92
352415,87
352515,87
353018,00
353036,02
353116,68
353135,06
353415,75
353515,75
354115,52
354414,54
354514,54
355009,91
3560015,77
3570012,95
3580013,29
3590010,08
3600018,77
3610015,51
3620012,10
363006,03
364016,35
364115,75
365015,15
365114,89
366011,43
367011,43
368111,42
368411,39
369011,67
370014,34
371013,56
372011,72
373111,42
373131,40
373411,39
373431,38
374111,42
374131,40
374411,39
374431,38
375411,39
375431,38
376411,39
376431,38
377691,16
377891,15
378691,16
378891,15
4010013,01
4011011,61
401129,20
4020013,32
4021012,16
402129,50
4030014,18
4080010,51
408109,38
408127,72
408407,47
408426,27
408507,96
408526,60
4090013,52
4091011,91
4100013,01
4101011,78
4110012,62
4111010,81
4120011,39
412109,96
412128,37
412137,35
413009,99
413108,64
413136,50
4140011,65
4141010,46
414408,29
414508,89
4150011,38
4151010,05
415128,22
415137,24
415407,94
415425,91
415435,22
415508,36
415526,89
415535,60
416025,83
418116,22
418143,42
418414,49
418442,25
418514,98
418542,56
419018,64
419045,12
419117,51
419144,19
419415,24
419442,62
419515,80
419542,79
420016,64
420044,29
420115,76
420143,32
420414,27
420442,27
420514,70
420542,44
421103,98
421122,90
421132,66
421422,39
421432,16
421522,51
421532,31
422104,85
422123,99
422133,61
422422,78
422432,57
422523,05
422532,68
423105,53
423124,74
423134,28
425018,36
425044,82
425117,23
425143,96
425414,88
425442,54
425515,46
425542,72
426017,46
426044,68
426116,25
426143,64
426414,34
426442,21
426514,70
426542,63
427015,56
427043,74
427114,85
427142,98
427413,74
427442,34
427513,96
427542,51
428018,57
428045,33
428117,50
428144,03
428415,24
428442,57
428515,61
428542,99
429016,46
429043,87
429115,67
429142,99
429414,11
429442,21
429514,38
429542,34
430016,94
430044,29
430115,94
430143,44
430414,34
430442,26
430514,90
430542,40
431015,90
431044,31
431115,22
431143,52
431414,26
431442,60
431514,45
431542,82
432015,36
432043,81
432114,74
432142,94
432413,71
432442,31
432513,93
432542,45
433018,74
433046,81
433117,82
433145,99
433416,29
433444,53
433516,81
433544,85
437151,62
437161,35
437451,38
437461,22
437551,41
437561,23
438151,87
438161,53
438451,55
438461,25
438551,58
438561,33
439091,20
439191,20
439291,18
439391,20
439491,18
439591,18
--
440671,20
440681,18
440771,20
440781,18
440891,17
440991,17
441671,20
441681,18
441771,20
441781,20
441891,17
441991,18
4420010,03
442108,44
4430010,16
443108,55
445017,65
445116,69
446007,32
446025,41
446106,24
446124,38
446133,46
447006,57
447025,41
447105,63
447124,54
447133,83
447422,99
447432,48
447523,33
447532,63
448114,53
448142,83
448413,69
448442,01
448514,35
448542,21
449114,22
449412,72
449513,27
450015,59
450043,82
450114,94
450143,05
450413,67
450442,44
450514,24
450542,60
451113,87
451132,98
451413,10
451513,32
452014,85
452113,95
452412,65
452512,81
453015,47
453033,92
453114,65
453133,05
453413,05
453513,61
454114,01
454412,59
454512,94
455006,07
4560010,51
457008,18
458007,65
459007,20
4600013,11
4610010,36
462009,07
463005,00
464015,51
464114,94
465014,22
465113,96
466011,41
467011,41
468111,40
468411,35
469011,62
470013,30
471012,72
472011,66
473111,40
473131,38
473411,35
473431,33
474111,40
474131,38
474411,35
474431,33
475411,35
475431,33
476411,35
476431,33
477691,15
477891,15
478691,15
478891,15
5080010,77
508109,37
508128,25
508408,35
508426,53
508508,35
508526,53
5090013,99
5091013,03
5100014,20
5101012,97
5110013,41
5111012,37
5120012,97
5121011,34
512129,83
512138,81
5130011,44
5131010,56
513137,75
5140012,77
5141010,90
514409,74
514509,74
5150011,76
5150210,19
5151010,24
515128,66
515137,70
515408,76
515427,32
515436,46
515508,76
515527,32
515536,46
516027,81
517006,89
517106,21
518117,70
518144,63
518416,11
518443,40
518516,11
518543,40
519018,68
519045,32
519117,67
519144,31
519416,40
519443,30
519516,40
519543,30
520017,31
520044,86
520116,26
520144,08
520415,40
520443,15
520515,40
520543,15
521104,21
521123,06
521132,50
521422,21
521431,87
521522,21
521531,87
522106,13
522125,08
522134,37
522423,60
522432,97
522523,60
522532,97
523106,46
523125,24
523134,91
525019,42
525046,21
525118,11
525144,79
525416,62
525443,51
525516,62
525543,51
526018,28
526045,09
526117,26
526144,39
526415,70
526443,21
526515,70
526543,21
527016,60
527044,57
527115,84
527143,96
527414,91
527443,26
527514,91
527543,26
528019,22
528045,95
528117,90
528144,70
528416,55
528443,37
528516,55
528543,37
529019,00
529046,09
529117,79
529145,00
529416,47
529443,69
529516,47
529543,69
530018,45
530045,07
530117,38
530144,28
530415,69
530443,22
530515,69
530543,22
531016,10
531044,68
531115,52
531143,99
531414,82
531443,41
531514,82
531543,41
532016,61
532044,47
532115,75
532143,90
532414,62
532443,23
532514,62
532543,23
533018,80
533045,33
533117,28
533143,92
533415,95
533442,72
533515,95
533542,72
537152,04
537161,64
537451,72
537461,43
537551,72
537561,43
538152,26
538161,76
538451,98
538461,51
538551,98
538561,51
539091,22
539191,20
539291,20
539391,20
539491,20
539591,20
539691,18
540671,22
540681,20
540771,22
540781,20
540891,18
540991,18
541671,24
541681,23
541771,24
541781,23
541891,20
541991,20
5420010,86
542109,00
5430010,20
543108,37
5440010,00
544108,55
545019,05
545117,81
546008,94
546026,96
546107,25
546125,75
546134,51
547007,04
547025,78
547105,95
547124,94
547134,29
547423,83
547433,35
547523,83
547533,35
548115,44
548143,14
548414,24
548442,40
548514,24
548542,40
549114,54
549413,56
549513,56
550017,12
550045,36
550116,34
550144,49
550415,35
550443,61
550515,35
550543,61
551114,85
551134,07
551414,16
551514,16
552016,65
552116,00
552415,16
552515,16
553016,29
553035,46
553115,68
553134,90
553415,04
553515,04
554114,30
554413,32
554513,32
555007,20
5560010,70
557008,71
558007,87
559007,07
5600012,74
5610010,24
562009,50
563005,39
564015,87
564115,22
565015,39
565115,13
566011,39
567011,39
568111,38
568411,34
569011,58
570012,74
571012,43
572011,62
573111,32
573131,31
573411,31
573431,30
574111,32
574131,31
574411,31
574431,30
575411,31
575431,30
576411,31
576431,30
577691,15
577891,15
578691,15
578891,15
6120012,73
6121011,29
612129,88
612138,86
6130011,00
613109,91
613137,26
6140012,01
6141011,02
614409,58
614509,58
616027,33
617006,85
617106,00
620017,00
620044,78
620216,19
620244,05
620316,19
620344,05
620415,31
620442,97
620515,31
620542,97
621104,54
621123,59
621133,12
621422,57
621432,35
621522,57
621532,35
622106,01
622125,25
622134,44
622423,93
622433,17
622523,93
622533,17
623105,52
623124,75
623134,28
624117,16
624144,86
624416,27
624444,04
624516,27
624544,04
626017,91
626044,94
626116,38
626143,73
626415,31
626442,86
626515,31
626542,86
627017,08
627045,13
627116,38
627144,57
627415,24
627443,67
627515,24
627543,67
628019,06
628046,22
628117,59
628145,15
628416,56
628444,30
628516,56
628544,30
629017,87
629044,86
629116,37
629144,01
629415,38
629442,94
629515,38
629542,94
631017,07
631045,22
631116,14
631144,68
631415,44
631443,96
631515,44
631543,96
632016,65
632044,82
632115,82
632144,30
632414,96
632443,65
632514,96
632543,65
637151,53
637161,22
637451,28
637461,15
637551,28
637561,15
638151,76
638161,26
638451,43
638461,17
638551,43
638561,17
639091,24
639191,23
639291,23
639391,23
--
--
--
640671,26
640681,25
640771,26
640781,25
640891,23
640991,23
641671,32
641681,30
641771,32
641781,30
641891,26
641991,26
6420010,55
642109,70
6430010,03
643108,80
643407,17
644008,96
644108,04
645018,59
645117,13
646008,20
646026,47
646107,08
646125,16
646134,08
647007,09
647025,87
647106,17
647125,12
647134,45
647423,93
647433,17
647523,93
647533,17
648114,97
648142,88
648413,76
648442,44
648513,76
648542,44
649114,55
649413,67
649513,67
650016,31
650043,69
650115,43
650142,90
650414,24
650442,27
650514,24
650542,27
651114,24
651133,25
651413,50
651513,50
652015,68
652114,88
652413,84
652513,84
655008,13
6560010,34
657008,00
658007,83
659006,64
6600011,30
6610010,54
662008,74
663005,36
664016,02
664115,41
665011,87
665111,82
666011,47
667011,40
668111,39
668411,35
669011,61
670013,54
671012,82
672011,65
673111,31
673131,30
673411,30
673431,28
674111,31
674131,30
674411,30
674431,28
675411,30
675431,28
676411,30
676431,28
677691,15
677891,15
678691,15
678891,15
711009,86
711109,03
712009,12
712107,77
712126,60
712135,77
713009,49
713108,30
713136,14
714008,86
714107,57
714406,24
714505,72
715008,86
715026,23
715107,28
715126,38
715135,59
715406,11
715424,98
715434,18
715505,61
715524,53
715533,88
--
716025,93
716105,86
717005,36
717104,11
718114,89
718142,76
718414,00
718442,25
718513,51
718542,13
720015,13
720042,82
720214,28
720242,47
720314,11
720342,45
720413,32
720442,09
720512,83
720541,84
721103,71
721122,76
721132,35
721422,08
721431,74
721521,82
721531,61
722105,47
722124,28
722133,64
722422,99
722432,60
722522,71
722532,40
723104,37
723123,90
723133,59
724115,91
724144,63
724415,08
724443,79
724514,81
724543,52
--
--
--
--
725017,86
725045,21
725116,77
725144,15
725415,22
725442,72
725514,85
725542,55
726017,00
726044,42
726115,93
726143,27
726414,61
726442,51
726514,03
726542,31
727016,11
727043,56
727114,82
727142,65
727413,48
727441,98
727513,12
727541,85
728017,72
728044,66
728116,18
728143,38
728414,90
728442,50
728514,24
728542,34
729018,08
729045,30
729117,04
729144,22
729415,60
729442,80
729515,07
729542,55
730017,52
730044,83
730116,26
730143,85
730414,83
730442,81
730514,61
730542,56
731015,70
731044,11
731114,85
731143,18
731413,92
731442,37
731513,56
731542,09
732016,34
732043,77
732115,14
732142,86
732414,07
732442,29
732513,41
732542,13
733017,32
733044,26
733115,82
733143,13
733414,34
733442,35
733513,90
733542,17
737151,40
737161,35
737451,38
737461,34
737551,35
737561,33
738151,55
738161,48
738451,50
738461,45
738551,48
738561,42
739091,24
739191,24
739291,24
739391,24
739491,23
739591,22
739691,22
740671,25
740681,24
740771,24
740781,23
740891,22
740991,22
741671,28
741681,25
741771,26
741781,24
741891,23
741991,22
743007,77
743106,57
744006,68
744105,57
746006,81
746025,68
746105,74
746124,44
746133,87
747006,03
747024,73
747104,75
747123,44
747132,87
747422,42
747432,12
747522,26
747532,01
748114,30
748142,26
748413,09
748441,84
748512,63
748541,72
749113,44
749412,81
749512,63
--
750015,35
750042,52
750114,04
750142,09
750412,79
750441,66
750512,42
750541,55
751113,69
751132,34
751412,37
751512,25
752015,12
752114,43
752413,58
752513,34
753014,34
753033,52
753113,79
753133,06
753413,27
753512,95
754113,01
754412,44
754512,29
755005,87
756007,79
757006,02
758005,29
759004,11
764014,60
764113,99
765012,76
765112,64
766011,34
767011,34
768111,33
768411,31
769011,34
770012,35
771012,11
772011,55
773111,33
773131,32
773411,31
773431,30
774111,43
774131,41
774411,40
774431,39
775411,40
775431,39
776411,31
776431,30
777691,15
777891,15
778691,15
778891,15
818113,01
818142,04
818412,43
818441,70
818512,16
818541,53
820013,25
820042,08
820212,73
820241,74
820312,44
820341,61
820412,19
820441,50
820511,82
820541,42
821102,33
821121,86
821131,51
821421,38
821431,20
821521,18
821531,16
822103,33
822122,55
822132,23
822421,98
822431,62
822521,58
822531,33
834015,08
834042,97
834214,08
834242,42
834313,38
834342,20
834412,98
834441,81
834512,52
834541,51
835015,33
835042,94
835214,36
835242,45
835313,51
835342,17
835412,86
835441,95
835512,48
835541,61
837151,33
837161,31
837451,31
837461,28
837551,30
837561,26
838151,43
838161,40
838451,41
838461,38
838551,39
838561,34
839091,17
839191,17
839291,17
839391,17
839491,17
839591,16
839691,16
840671,22
840681,20
840771,22
840781,20
840891,18
840991,17
841671,24
841681,22
841771,22
841781,22
841891,20
841991,18
848112,40
848141,74
848412,01
848441,57
848511,84
848541,41
849112,35
849412,10
849511,85
850013,23
850041,93
850112,44
850141,51
850411,95
850441,23
850511,66
850541,16
852013,15
852112,80
852412,54
852512,27
853013,06
853032,72
853112,83
853132,42
853412,45
853512,27
854112,59
854412,44
854512,33
855004,30
856005,24
858004,71
864014,59
864114,07
865013,26
865113,04
866011,31
867011,31
868111,31
868411,28
869011,31
870012,04
871011,82
872011,48
873111,23
873131,23
873411,22
873431,22
874111,23
874131,23
874411,22
874431,22
875411,22
875431,22
876411,22
876431,22
877691,15
877891,15
878691,15
878891,15
918112,26
918141,48
918411,81
918441,32
918511,49
918541,26
936013,93
936042,25
936212,90
936241,90
936312,28
936341,59
936412,21
936441,56
936511,79
936541,28
937151,28
937161,25
937451,26
937461,24
937551,24
937561,23
939091,16
939191,16
939291,16
939391,16
939491,16
939591,15
939691,15
940671,16
940681,16
940771,16
940781,16
940891,15
940991,15
941671,17
941681,16
941771,16
941781,16
941891,16
941991,15
950012,97
950041,82
950112,34
950141,53
950411,90
950441,30
950511,49
950541,18
955003,21
956003,88
958003,77
96401 3,50
964113,04
96501 2,44
965112,35
966011,28
967011,28
96811 1,26
968411,25
969011,28
970011,74
971011,59
972011,41
97311 1,20
97313 1,20
97341 1,18
973431,18
97411 1,20
97413 1,20
974411,18
974431,18
97541 1,18
975431,18
97641 1,18
976431,18
97769 1,15
977891,15
97869 1,15
978891,15

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Úprava základních cen vybraných zemědělských pozemků

Číslo položky

Úprava základní ceny vybraného zemědělského pozemku v návaznosti na to, jedná-li se o pozemek na vlastním území obce (v členění dle počtu obyvatel), nebo nacházející se na území obce sousední, nebo je-li nejbližší bod hranice katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, v určené vzdálenosti od

hranice území obce

Přirážka
v%

1.1

Hlavní město Praha

1.1.1

- území hlavního města

560

1.1.2

- území sousedních obcí

280

1.1.3

- katastrální území v okolí do 7 km

140

1.2

Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel

1.2.1

- území obce

320

1.2.2

- území sousedních obcí

160

1.2.3

- katastrální území v okolí do 5 km

80

1.3

Obce s počtem nad 100 do 250 tis. obyvatel včetně

1.3.1

- území obce

240

1.3.2

- území sousedních obcí

120

1.3.3

- katastrální území v okolí do 4 km

60

1.4

Obce s počtem nad 50 do 100 tis. obyvatel včetně

1.4.1

- území obce

200

1.4.2

- území sousedních obcí

100

1.4.3

- katastrální území v okolí do 3 km

50

1.5

Obce s počtem nad 25 do 50 tis. obyvatel včetně

1.5.1

- území obce

160

1.5.2

- území sousedních obcí

80

1.6

Obce s počtem nad 10 do 25 tis. obyvatel včetně

1.6.1

- území obce

120

1.6.2

- území sousedních obcí

60

1.7

Obce s počtem nad 5 do 10 tis. obyvatel včetně

1.7.1

- území obce

80

1.7.2

- sousední katastrální území

40

1.8

Obce s počtem nad 2 do 5 tis. obyvatel včetně

1.8.1

- území obce

40

1.8.2

- sousední katastrální území

20

V případě, kdy katastrální území, ve kterém se vybraný zemědělský pozemek nachází, jev okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny vybraných lesních pozemků podle souborů lesních typů
(Kč za m2)

Edafická kategorie

Vegetační lesní stupeň

borový

dubový

buko-dubový

dubo-bukový

bukový

jedlo-bukový

smrko-bukový

buko-smrkový

smrkový

klečový

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

xerotermní

1,24

1,33

1,93

3,85

3,20

-

-

-

-

-

Z

zakrslá

1,77

1,15

1,35

2,13

2,29

4,13

2,90

2,33

2,23

1,25

Y

skeletová

2,79

0,00

1,76

4,45

3,03

3,03

3,46

2,91

2,23

1,74

M

chudá

1,80

2,74

1,81

2,40

3,03

2,78

2,27

2,81

2,23

0,00

K

normální

2,44

1,58

2,58

2,66

4,66

4,86

5,04

3,44

2,23

1,92

N

kamenitá

3,22

1,72

2,36

2,42

4,96

4,49

5,04

2,95

2,23

-

I

uléhavá

-

3,12

3,19

4,24

5,47

6,53

6,64

0,00

0,00

-

S

středně bohatá

-

3,33

3,42

6,00

6,37

6,71

6,71

5,09

2,81

-

F

svahová

-

-

-

7,18

6,53

6,69

6,69

5,20

3,38

-

C

vysýchavá

2,27

2,29

2,47

3,21

3,96

5,07

-

-

-

-

W

bazická

-

2,02

6,30

5,74

5,87

5,91

-

-

-

-

B

bohatá

-

3,98

4,65

7,01

7,56

8,80

7,90

7,81

-

-

H

hlinitá

-

3,64

4,81

6,73

6,44

8,61

6,86

-

-

-

D

hlinitá

-

4,77

7,33

7,13

8,75

10,16

8,44

-

-

-

A

kamenitá

-

3,12

3,05

5,66

7,33

6,46

6,45

-

3,36

-

J

suťová

-

3,44

0,00

5,40

-

6,73

0,00

-

-

-

L

luzní

-

7,16

6,35

1,95

-

1,61

3,02

-

-

-

U

údolní

-

5,49

0,00

5,59

-

6,49

0,00

-

-

-

V

vlhká

-

6,77

6,48

5,72

8,34

7,40

7,34

5,40

3,36

-

O

středně bohatá

3,19

6,73

7,04

4,47

5,43

7,08

6,64

6,56

3,42

-

P

kyselá

3,02

4,44

4,00

3,89

4,01

5,48

5,82

4,92

2,81

-

Q

chudá

1,72

2,80

2,88

2,52

3,95

3,22

4,21

3,17

2,23

-

T

chudá

1,89

1,61

2,66

2,88

0,00

3,10

2,90

2,75

2,23

-

G

středně bohatá

3,60

2,00

6,52

5,48

5,98

6,40

6,48

4,92

2,81

-

R

chudá

2,02

-

-

2,17

5,68

3,95

6,34

2,81

2,23

1,25

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých obyvatel*Základní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých obyvatel*Základní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých obyvatel*Základní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 141201Vyjmenované obce9336Vyjmenované obce10923
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2127179Obce s 2001 a více obyvatel**6301Obce s 2001 a více obyvatel**6888
Praha - oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 a 2022755Obce do 2000 obyvatel8152Obce do 2000 obyvatel6159
Praha - oblast 13, 14, 15, 17 a 1918248ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJVyjmenované obce9081Brno18061
Vyjmenované obce***19269Obce s 2001 a více obyvatel**7164Vyjmenované obce9696
Obce s 2001 a více obyvatel**12055Obce do 2000 obyvatel6631Obce s 2001 a více obyvatel**10718
Obce do 2000 obyvatel10787LIBERECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel8898
JIHOČESKÝ KRAJVyjmenované obce10435OLOMOUCKÝ KRAJ
Vyjmenované obce11994Obce s 2001 a více obyvatel**6969Vyjmenované obce9483
Obce s 2001 a více obyvatel**9084Obce do 2000 obyvatel8212Obce s 2001 a více obyvatel**7159
Obce do 2000 obyvatel8525KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel6017
PLZEŇSKÝ KRAJVyjmenované obce11012ZLÍNSKÝ KRAJ
Plzeň13479Obce s 2001 a více obyvatel**8022Vyjmenované obce11296
Vyjmenované obce9373Obce do 2000 obyvatel8375Obce s 2001 a více obyvatel**6712
Obce s 2001 a více obyvatel**9665PARDUBICKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel6587
Obce do 2000 obyvatel7812Vyjmenované obce11775MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce s 2001 a více obyvatel**8330Ostrava8846
Karlovy Vary - oblast 116928Obce do 2000 obyvatel7562Vyjmenované obce8663
Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 413579Obce s 2001 a více obyvatel**7628
Obce do 2000 obyvatel6920

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

*** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha-východ a Praha-západ.

Stavebně technické parametry stavby pro rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Samostatný rodinný dům1,00
II.Dvoj domek, dům řadový0,99
III.Rekreační chalupa a rekreační domek0,98
2.Podlaží a typ zastřešeníI.1 NP - plochá střecha1,00
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,25
IV.2 NP - plochá střecha1,00
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,20
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha1,00
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití1,05
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví1,10
4.I.Nepodsklepené1,00
II.Podsklepené0,95
5.I.Tloušťka stěny do 20 cm včetně-0,02
II.Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně0,00
III.Tloušťka stěny nad 45 cm nebo zateplené stěny0,03
6.Materiál obvodových stěnI.Zdivo - kamenné, smíšené (kámen, cihla)-0,08
II.Železobetonové (montované, monolitické) bez izolace-0,01
III.Zdivo cihelné nebo z tvárnic0
IV.Dřevostavby (nové stavby) a stavby zateplené0,03
V.Ekologické, nízkoenergetické a pasivní domy0,07
7.Způsob vytápěníI.Bez vytápění-0,10
II.Lokální na tuhá paliva-0,06
III.Lokální elektrické nebo plynové-0,02
IV.Ústřední, etážové, dálkové0,02
V.Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)0,05
VI.Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění0,10
8.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné nebo pouze elektroinstalace-0,06
II.Elektroinstalace a rozvod vody-0,04
III.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace do žumpy nebo septiku0
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a veřejná kanalizace, domovní čistírna0,04
V.Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn (i PB)0,08
9.Příslušenství (WC, koupelna)I.Žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC-0,08
II.Částečné provedení (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu-0,05
III.Standardní provedení - úplné ve stavbě0
IV.Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardních provedení0,05
V.Více nadstandardních provedení0,06
10.Další vybaveníI.Bez kuchyňské linky nebo kuchyňská linka (do 180 cm „sektor“) bez zabudovaných spotřebičů0
II.Kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči0,05
III.Např. zimní zahrada, vnitřní bazén, případně sauna a centrální vysavač a krb.0,12
11.Doplňkové stavbyI.Bez doplňkových staveb nebo zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m0
II.Zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je do 25 m2 včetně0,08
12.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,80
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
13.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-letě vody)0,70

V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha6018Obce od 10001 obyvatel3296Brno5269
STŘEDOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4313Obce od 10001 obyvatel2863
Obce od 10001 obyvatel3286LIBERECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6094
Obce do 10000 obyvatel6805Obce od 10001 obyvatel3160OLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel5979Obce od 10001 obyvatel4464
Obce od 10001 obyvatel3640KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4531
Obce do 10000 obyvatel7379Obce od 10001 obyvatel6285ZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6041Obce od 10001 obyvatel3783
Obce od 10001 obyvatel3626PARDUBICKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6032
Obce do 10000 obyvatel5529Obce od 10001 obyvatel3831MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel5701Obce od 10001 obyvatel3646
Obce od 10001 obyvatel2674KRAJ VYSOČINAObce do 10000 obyvatel6673
Obce do 10000 obyvatel4728Obce od 10001 obyvatel3193
Obce do 10000 obyvatel5356

Stavebně technické parametry pro rekreační chatu nebo zahrádkářskou chatu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Zahrádkářská chata1,01
II.Rekreační chata1,00
2.Podlaží a typ zastřešeníI.1 NP - plochá střecha1,00
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,25
IV.2 NP - plochá střecha1,00
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,20
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha1,00
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití1,05
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví1,10
4.Podzemní podlažíI.Nepodsklepena1,00
II.Podsklepené0,95
5.Obvodové stěnyI.Tloušťka stěny do 20 cm včetně-0,02
II.Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně0
III.Tloušťka stěny nad 45 cm (nebo stěny zateplené)0,03
6.Materiál obvodových stěnI.Dřevěné oboustranně obíjené-0,10
II.Zdivo - kamenné nebo smíšené (kámen a jiný materiál, jako např. cihla nebo tvárnice)-0,08
III.Zdivo cihelné nebo z tvárnic0
IV.Dřevo (srub) nebo na bázi dřevní hmoty0,03
7.Způsob vytápěníI.Bez vytápění-0,08
II.Lokální na tuhá paliva-0,06
III.Lokální elektrické nebo plynové0
IV.Ústřední, etážové, dálkové0,02
V.Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)0,05
VI.Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění0,10
8.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné nebo pouze elektroinstalace-0,04
II.Elektroinstalace a rozvod vody-0,01
III.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace do žumpy nebo septiku0
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a napojení na veřejnou kanalizaci (splaškovou) nebo domovní čistírnu0,04
V.Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn0,08
9.Příslušenství (WC, koupelna)I.Žádné nebo pouze suchý záchod nebo chemické WC-0,04
II.Částečné provedení (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou) umístěné mimo stavbu-0,02
III.Standardní provedení - úplné ve stavbě0
IV.Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardních provedení0,05
V.Více nadstandardních provedení0,06
10.Doplňkové stavbyI.Bez doplňkových staveb nebo zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je větší než 25 m20
II.Zastavěná plocha nebo součet všech zastavěných ploch doplňkových staveb je do 25 m2 včetně0,10
11.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,65
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,10
12.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100Leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 201eté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 51eté vody)0,70

V případě, že lze stavbu začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst*Základní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst*Základní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých měst*Základní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 121220Obce2541nad 50000 obyvatel4214
Praha - oblast 2, 3, 6, 219880ostatní obce4455
Praha - ostatní oblasti6267ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel2737Brno7704
nad 50000 obyvatel3519ostatní obce2736ostatní obce4275
ostatní obce4030LIBERECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel3446nad 50000 obyvatel5824
nad 50000 obyvatel3765ostatní obce3385ostatní obce3865
ostatní obce3828KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJnad 50000 obyvatel4833nad 50000 obyvatel6287
nad 50000 obyvatel3509ostatní obce3853ostatní obce5025
ostatní obce4023PARDUBICKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3524nad 50000 obyvatel3172
ostatní obce3991ostatní obce3079

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Stavebně technické parametry pro garáže nebo doplňkové stavby

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásmo
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Garáž1,00
II.Doplňková stavba0,95
2.I.1 NP - plochá střecha1,00
II.1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,10
III.1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,50
IV.2 NP - plochá střecha1,00
V.2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití1,05
VI.2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití1,25
3.Účelové využití půdního prostoruI.Bez půdního prostoru - plochá střecha1,00
II.Půdní prostor neupraven, krov umožňující účelové využití1,10
III.Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví1,20
1 4Podzemní podlažíI.Nepodsklepené1,00
II.Podsklepené0,98
5.Obvodové stěnyI.Kovové, plechové, zasklené nebo plastové s jednoduchým zasklením-0,15
II.Dřevěné jednostranně obíjené-0,12
III.Dřevěné oboustranně obíjené-0,08
IV.Zděné tloušťky do 20 cm včetně-0,03
V.Zděné tloušťky nad 20 cm0
VI.Železobetonové nebo zasklené určené pro celoroční užívání0,05
VILPřístřešek-0,20
6.Způsob vytápěníI.Bez vytápění0
II.Vytápěné0,05
7.Napojení stavby na inženýrské sítě (rozvody)I.Žádné-0,10
II.Pouze elektroinstalace0
III.Elektroinstalace a rozvod vody0,05
IV.Elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace0,10
8.Další konstrukce a vybaveníI.Žádné0
II.Okna nebo dveře nebo vrata0,02
III.Okna nebo dveře a vrata0,05
IV.Okna nebo dveře nebo vrata s elektrickým pohonem0,10
V.Okna, dveře, vrata s elektrickým pohonem nebo sociální zařízení0,15
9.Stav stavbyI.Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce0,80
II.Stavba - stav odpovídající stáří1,00
III.Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,25
10.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-lete vody)0,70

V případě, kdy stavbu lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatel*Základní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatel*Základní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatel*Základní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatel*Základní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor20678KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha - oblast 11057312 001 - 10 00015960Hradec Králové35317Jeseník13696
Praha - oblast 277148do 2 000 obyvatel14690Jičín27214Olomouc32814
Praha - oblast 369953PLZEŇSKÝ KRAJNáchod17438Prostějov21907
Praha - oblast 461341Plzeň-oblasti32716Rychnov nad Kněžnou26195Přerov18072
Praha - oblast 557824Plzeň - oblast 232883Trutnov17440Šumperk17904
Praha - oblast 669335Plzeň - oblast 33463910001 - 500001872510001 - 5000018506
Praha - oblast 756448Domažlice210892001 - 10000166062001 - 1000014579
Praha - oblast 855367Klatovy20706do 2000 obyvatel28336do 2 000 obyvatel11620
Praha - oblast 960378Rokycany23102PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha - oblast 1057946Tachov20056Chrudim25558Kroměříž21196
Praha - oblast 115446810001 - 5000018369Pardubice32367Luhačovice30053
Praha - oblast 12548012001 - 1000019889Svitavy19110Uherské Hradiště28897
Praha - oblast 1345976do 2 000 obyvatel16777Ústí nad Orlicí17121Vsetín19973
Praha - oblast 1452735KARLOVARSKÝ KRAJ10 001 - 50 00019674Zlín28901
Praha - oblast 1550086Karlovy Vary - oblast 1304952 001-10 0001986110001 - 5000023016
Praha - oblast 1654946Karlovy Vary - oblast 219486do 2 000 obyvatel146132001 - 1000018857
Praha - oblast 1742100Karlovy Vary - oblast 318537KRAJ VYSOČINAdo 2 000 obyvatel14641
Praha - oblast 1855601Karlovy Vary - oblast 417603Havlíčkův Brod23042MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha - oblast 1950732Cheb13842Jihlava27675Ostrava - oblast 117683
Praha - oblast 2064295Františkovy Lázně16084Pelhřimov25052Ostrava - oblast 215925
Praha - oblast 2162742Mariánské Lázně18243Třebíč22671Ostrava - oblast 317326
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov11088Žďár nad Sázavou24163Ostrava - oblast 411200
Benešov3239710001 - 500001131010001 - 5000021538Ostrava - oblast 516535
Beroun356212001 - 1000085532001 - 1000017144Ostrava - oblast 616880
Kladno30478do 2000 obyvatel8031do 2 000 obyvatel12777Ostrava - oblast 720260
Kolín25624ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava - oblast 818189
Kutná Hora23889Děčín13043Brno - oblast 152573Ostrava - oblast 920603
Mělník28787Chomutov7599Brno - oblast 247501Ostrava - oblast 1017785
Mladá Boleslav34152Litoměřice19606Brno - oblast 347225Ostrava - oblast 1114692
Nymburk26031Louny13738Brno-oblast 447529Ostrava-oblast 1214902
Poděbrady35210Most6516Brno - oblast 546732Bruntál9682
Praha-východ**40462Teplice14451Brno - oblast 642962Frýdek-Místek20144
Praha-západ**45387Ústí nad Labem13119Brno - oblast 746341Havířov15117
Příbram2243310001 - 500008783Brno - oblast 835665Karviná8573
Rakovník238322001 - 1000010032Brno - oblast 939351Nový Jičín18040
10001 - 5000027420do 2000 obyvatel7777Blansko30622Opava21787
2001 - 1000026120LIBERECKÝ KRAJBřeclav2178810001 - 5000016602
do 2 000 obyvatel17877Česká Lípa15642Hodonín196872001 - 1000016051
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou18311Vyškov25495do 2000 obyvatel10860
České Budějovice30656Liberec26838Znojmo22147
Český Krumlov24417Semily1113510001 - 5000027733
Jindřichův Hradec1808610001 - 50000184712001 - 1000028762
Písek215722001 - 1000015100do 2000 obyvatel20462
Prachatice16154do 2 000 obyvatel23940
Strakonice19670

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Platí pro všechny obce okresu Praha-východ a Praha-západ.

Stavebně technické parametry bytu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
VíNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Převažující účel užití stavbyI.Rodinný dům1,05
II.Bytový dům1,00
III.Budovy pro ubytování, administrativa, sport, školství a zdravotnictví0,95
IV.Ostatní stavby výše neuvedené0,90
2.Konstrukce stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová zateplená0
IV.Budova - zděná nebo skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm0,05
3.Společné části domuI.Společné prostory na ukládání věcí nebo pro sušení prádla nebo mandlování nebo dílna0,01
II.Komerční plochy - nebytové prostory0,05
III.Prostory užívané např. jako fitness nebo sauna0,03
IV.Bazén nebo garážové stání0,08
V.Žádné z výše uvedených0
4.I.1. PP nebo 5. NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenovaná0
III.2. - 4. NP s výtahem0,03
5.Základní příslušenství bytuI.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství0,10
6.Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytemI.Standardní vybavení bez dalších prostor0
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje0,02
III.Nadstandardní vybavení (např. krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,06
7.Způsob vytápěníI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností aj.0,05
8.Stavebně-technický stav bytuI.Jednotka v horším stavu0,85
II.Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Jednotka v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
9.Stavebně-technický stav stavbyI.Stavba v horším stavu0,95
II.Stavba ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,15
10.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-lete vody)0,70

V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Stavebně technické parametry pro nebytový prostor garáže, sklepa a komory

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

ZnakKvalitativní pásma
ViNázev znakuČísloPopisHodnota
1.Druh stavbyI.Nebytový prostor garáž0,50
II.Nebytový prostor sklep nebo komora0,40
2.Konstrukce stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová zateplená0
IV.Budova - zděná nebo vyzdívaný skelet0,05
3.Převažující účel užití stavbyI.Pro bydlení0,02
II.Pro garážování0
VI.Pro ostatní neuvedené-0,05
4.Technické vybaveníI.Žádné-0,02
II.Pouze elektroinstalace0
III.Elektroinstalace a voda0,02
IV.Elektroinstalace, voda, kanalizace0,04
5.Další vybaveníI.Žádné0
II.Vrata s elektrickým pohonem0,10
III.Jiné neuvedené0,05
6.I.Bez vytápění0
II.Vytápěné0,02
III.Vzduchotechnika0,10
7.Stavebně-technický stav nebytového prostoruI.Jednotka v horším stavu0,85
II.Jednotka ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Jednotka v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,10
8.Stavebně-technický stav stavbyI.Stavba v horším stavu0,95
II.Stavba ve stavu odpovídajícím stáří1,00
III.Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)1,05
9.Povodňové riziko podle specifikace povodňových zónI.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
II.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
III.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
IV.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-letě vody)0,70

V případě, kdy jednotku lze začlenit do více kvalitativních pásem jednoho znaku, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Přesunout nahoru