Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 419/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka 163/2013
Platnost od 18.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

419

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2013

k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u

a) pozemku,

b) stavby a

c) jednotky.

ČÁST DRUHÁ

SMĚRNÁ HODNOTA

HLAVA I

POZEMKY

Díl 1

Obecné ustanovení pro pozemky

§ 2

Dělení pozemků

Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na

a) urbanizované pozemky, kterými jsou

1. pozemky v zastavěném území obce vymezeném podle stavebního zákona,

2. pozemky nebo soubory pozemků vymezené a určené k umístění stavby územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem,

3. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a to bez ohledu na skutečný rozsah jejich zastavění, pozemky zastavěné stavbou a další pozemky zpravidla pod společným oplocením, tvořící funkční celek se stavbou nebo jednotkou,

b) vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

c) vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

d) jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty urbanizovaného pozemku

§ 3

Směrná hodnota urbanizovaného pozemku

Směrná hodnota urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce

n
SHP = DSHP + DSHSi ,
i=1

kde

SHP ......... směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,

DSHP ...... dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,

DSHSi ..... dílčí směrná hodnota stavby, je-li součástí pozemku, v Kč,

i ................ pořadové číslo stavby na pozemku,

n ............... počet staveb na pozemku.

§ 4

Dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku

Dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce

DSHP = p × JSHP,

kde

DSHP ...... dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč,

p ............. výměra urbanizovaného pozemku v m2,

JSHP....... jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2.

§ 5

Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

(1) Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce

JSHP = CP,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

CP ........... cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 uvedená v cenové mapě stavebních pozemků obce určené obecně závaznou vyhláškou obce podle zákona upravujícího oceňování majetku.

(2) Na urbanizovaný pozemek uvedený v cenové mapě stavebních pozemků obce se pro účely určování směrné hodnoty hledí, jako by nebyl uveden v cenové mapě stavebních pozemků obce, jde-li o urbanizovaný pozemek,

a) který je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b) jehož části jsou v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami nebo

c) který tvoří jednotný funkční celek s pozemky, které nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1:5000 stejnou cenou jako tento pozemek, s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobnějším, která umožňuje samostatné uvedení cen pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.

(3) Je-li v cenové mapě stavebních pozemků obce zařazen do skupiny parcel s vyznačenou cenou pozemek, který není urbanizovaný, určí se jeho směrná hodnota podle skutečného stavu.

§ 6

Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce

(1) Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce se určí podle vzorce

JSHP = UZC,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

UZC ....... upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena urbanizovaného pozemku se určí podle vzorce

UZC = ZC × P1 × P2 × P3 × P4 × P5 × P6 × P7 × P8 × P9,

kde

UZC ........ upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

ZC ........... základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

P1 ............. koeficient druhu a účelu užití hlavní stavby podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P2 ............. koeficient charakteru zástavby v okolí pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P3 ............. koeficient polohy pozemku v obci podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P4 ............. koeficient dostupnosti inženýrských sítí v obci pro pozemek podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P5 ............. koeficient dostupnosti občanské vybavenosti v okolí pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P6 ............. koeficient hromadné dopravy podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P7 ............. koeficient dopravní dostupnosti a parkovacích možností podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P8 ............. koeficient vlivu trhu a nezaměstnanosti v obci a okolí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

P9 ............ koeficient povodňového rizika podle specifikace povodňových zón podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 se určí pro

a) vyjmenované obce nebo její oblasti v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle této tabulky,

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6,

kde

ZC ........... základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

ZCv ......... základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2 v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Luhačovic a Poděbrad; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu urbanizovaného pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen urbanizovaného pozemku oblastí vyjmenované obce,

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1 ............ koeficient velikosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O2 ............ koeficient hospodářsko-správního významu obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O3 ............ koeficient polohy obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O4 ............ koeficient technické infrastruktury v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O5 ............ koeficient dopravní obslužnosti obce podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce,

O6 ............ koeficient občanské vybavenosti v obci podle tabulky č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Je-li součet výměr všech nabývaných urbanizovaných pozemků ve funkčním celku se stavbou větší než 1000 m2, určí se jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce podle vzorce

JSHP = UZC × R,

kde

JSHP ....... jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

UZC ........ upravená základní cena urbanizovaného pozemku v Kč za m2,

R ............. redukční koeficient.

(5) Redukční koeficient se určí podle vzorce

n
200 + 0,8 × ∑vpi
i=1
R = ———————— ,
n
vpi
i=1

kde

R .............. redukční koeficient,

vpi ............ výměra urbanizovaného pozemku ve funkčním celku se stavbou v m2,

i ................ pořadové číslo pozemku,

n ............... počet pozemků.

(6) Směrná hodnota pozemku ve funkčním celku s hlavní stavbou se určí podle druhu a účelu užití hlavní stavby.

Díl 3

Postup určení směrné hodnoty vybraného zemědělského pozemku

§ 7

Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku

Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

n
SHPZ = DSHPZi ,
i=1

kde

SHPZ ...... směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku v Kč,

DSHPZi ... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,

i ............... pořadové číslo části pozemku,

n .............. počet částí pozemku.

§ 8

Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku

(1) Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

DSHPZi = pi × UZCi ,

kde

DSHPZi ... dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku v Kč,

pi ............. výměra i-té části vybraného zemědělského pozemku v m2,

i ............... pořadové číslo části pozemku,

UZCi ...... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku se určí podle vzorce

q
UZCi = ZCi × (1 + ———) ,
100

kde

UZCi ....... upravená základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2,

ZCi .......... základní cena i-té části vybraného zemědělského pozemku v Kč za m2, kterou je

a) cena v Kč za m2 podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce, nebo

b) průměrná cena v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území uvedená ve vyhlášce Ministerstva zemědělství upravující průměrné základní ceny zemědělských pozemků, není-li zemědělský pozemek bonitován,

q ............. přirážka za polohu katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v procentech,

i .............. pořadové číslo části pozemku.

Díl 4

Postup určení směrné hodnoty vybraného lesního pozemku

§ 9

Směrná hodnota vybraného lesního pozemku

(1) Směrná hodnota vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce

n
SHPL = DSHPLi ,
i=1

kde

SHPL ....... směrná hodnota vybraného lesního pozemku v Kč,

DSHPLi ... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku v Kč,

i ............. pořadové číslo části pozemku,

n ............. počet částí pozemku.

(2) Pozemek se dělí na části se stejným souborem lesního typu podle lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 10

Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku

Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku se určí podle vzorce

DSHPLi = pi × ZCi ,

kde

DSHPLi ... dílčí směrná hodnota i-té části vybraného lesního pozemku,

pi ............ výměra i-té části vybraného lesního pozemku v m2,

ZCi ........ základní cena i-té části vybraného lesního pozemku v Kč za m2, kterou je cena podle souboru lesních typů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Díl 5

Postup určení směrné hodnoty jiného pozemku

§ 11

Směrná hodnota jiného pozemku

Směrná hodnota jiného pozemku se určí jako směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce s tím, že

a) je-li pozemek zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění nebo na němž je přípustná stavba, vynásobí se základní cena urbanizovaného pozemku koeficientem 0,75; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 20 Kč za m2,

b) v ostatních případech se základní cena urbanizovaného pozemku vynásobí koeficientem 0,25; upravená základní cena jiného pozemku činí nejméně 2 Kč za m2.

HLAVA II

STAVBY

Díl 1

Obecné ustanovení pro stavby

§ 12

Dělení staveb

Pro účely této vyhlášky se stavby, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na

a) stavby rodinných domů,

b) stavby pro rodinnou rekreaci, kterými jsou

1. rekreační chalupy a rekreační domky,

2. rekreační a zahrádkářské chaty,

c) stavby garáží,

d) doplňkové stavby, kterými jsou stavby podle § 15 odst. 3 písm. d) zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí neuvedené v písmenech a) až c) a stavby, které by jimi byly, pokud by nebyly součástí pozemku.

Díl 2

Postup určení směrné hodnoty stavby

§ 13

Směrná hodnota stavby

(1) Směrná hodnota stavby se určí podle vzorce

SHS = DSHS + pp,

kde

SHS ......... směrná hodnota stavby v Kč,

DSHS ...... dílčí směrná hodnota stavby v Kč,

pp ............. polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč.

(2) Polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, se určí podle vzorce

pp = JSHP × 0,4 × zp1 ,

kde

pp ............. polohová přirážka pro stavby, které jsou samostatnou nemovitou věcí, v Kč,

JSHP ....... jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku, na kterém je stavba zřízena, v Kč za m2,

zp1 .......... zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží stavby v m2.

§ 14

Dílčí směrná hodnota stavby

(1) Dílčí směrná hodnota stavby se určí podle vzorce

n
DSHS= zpi × UZC ,
i=1

kde

DSHS ...... dílčí směrná hodnota stavby v Kč,

zpi ............ zastavěná plocha i-tého podlaží stavby v m2,

i ............... pořadové číslo podlaží s tím, že nadzemní i podzemní podlaží se číslují jednou řadou,

n ............... celkový počet nadzemních i podzemních podlaží stavby,

UZC ........ upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena zastavěné plochy podlaží se určí podle vzorce

UZC = ZC × I × s,

kde

UZC ........ upravená základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2,

ZC ........... základní cena zastavěné plochy podlaží v Kč za m2 pro stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle tabulky č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

b) rekreační nebo zahrádkářské chaty podle tabulky č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

I ............. index cenového porovnání,

s ............. koeficient stáří stavby.

(3) Index cenového porovnání se určí pro stavbu

a) rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku podle vzorce

I = V1 × V2 × V3 × V4 × V5 × V6 × V7 × V8 × V9 × V10 × V11 × V12 ,

kde

I ............... index cenového porovnání,

Vi ............ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,

b) rekreační nebo zahrádkářské chaty podle vzorce

I = V1 × V2 × V3 × V4 × V5 × V6 × V7 × V8 × V9 × V10 × V11 ,

kde

I ............... index cenového porovnání,

Vi............. hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce,

c) garáže nebo doplňkové stavby podle vzorce

I = V1 × V2 × V3 × V4 × V5 × V6 × V7 × V8 × V9 × V10,

kde

I ............... index cenového porovnání,

Vi ............. hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením stavby podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného druhu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y ,

kde

s ............... koeficient stáří stavby,

y .............. stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.

HLAVA III

JEDNOTKY

Díl 1

Postup určení směrné hodnoty jednotky

§ 15

Směrná hodnota jednotky

Směrná hodnota jednotky se určí podle vzorce

SHJ = ∑ DSHB + ∑ DSHG + ∑ DSHS + ∑ DSHK + ∑ PSHPkJ ,

kde

SHJ .......... směrná hodnota jednotky v Kč,

DSHB ...... dílčí směrná hodnota bytu v Kč,

DSHG ..... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru garáže v Kč,

DSHS ...... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru sklepa v Kč,

DSHK ...... dílčí směrná hodnota nebytového prostoru komory v Kč,

PSHPkJ .... podíl směrné hodnoty pozemku, který je součástí jednotky, nebo který je s ní spojený, v Kč.

§ 16

Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory

(1) Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce

DSH = v × UZC ,

kde

DSH ........ dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč,

v ............... výměra podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v m2,

UZC ........ upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2.

(2) Upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory se určí podle vzorce

UZC = ZC × I × s ,

kde

UZC ........ upravená základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2,

ZC ........... základní cena podlahové plochy bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory v Kč za m2

a) u bytu a u nebytového prostoru sklepa nebo komory podle tabulky č. 1 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

b) u nebytového prostoru garáže podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce,

I ............... index cenového porovnání,

s ............... koeficient stáří stavby.

(3) Index cenového porovnání se určí

a) pro byt podle vzorce

I = V1 × V2 × V3 × V4 × V5 × V6 × V7 × V8 × V9 × V10 ,

kde

I ............... index cenového porovnání,

Vi ............. hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle tabulky č. 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce,

b) pro nebytový prostor garáže, sklepa nebo komory podle vzorce

I = V1 × V2 × V3 × V4 × V5 × V6 × V7 × V8 × V9 ,

kde

I ............... index cenového porovnání,

Vi ............. hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu porovnání podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(4) Hodnota i-tého znaku se stanoví zařazením součásti jednotky podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma podle tabulky přílohy k této vyhlášce příslušného typu součásti jednotky. Pokud součást jednotky nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma znaku.

(5) Hodnota koeficientu stáří stavby se určí podle vzorce

s = 1 - 0,005 × y ,

kde

s ............... koeficient stáří stavby,

y ............... stáří stavby v rocích; hodnota koeficientu s činí nejméně 0,6.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Podlaží

(1) Pro účely určování směrné hodnoty se podlažím rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená horním lícem podlahy podlaží a

a) horním lícem podlahy následujícího podlaží,

b) u nejvyššího podlaží v případě zastřešení

1. s půdním prostorem horním lícem podlahy půdy nebo horním lícem stropní konstrukce, je-li půdní prostor stavby bez podlahy, nebo

2. bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

c) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jimiž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití.

§ 18

Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se pro účely určování směrné hodnoty rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se i plocha prostor podloubí, průjezdů a obdobných prostor.

§ 19

Podlahová plocha jednotky

Podlahová plocha jednotky pro účely určování směrné hodnoty nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.

§ 20

Počet obyvatel obce

Počet obyvatel obce se určí podle Malého lexikonu obcí České republiky vydávaného Českým statistickým úřadem.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované okresy, obce nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 150310Plzeň - oblast 15192Česká Lípa656Blansko1111
Praha - oblast 2, 3 6 a 2118120Plzeň - oblast 22132Jablonec nad Nisou1085Břeclav1276
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 188914Plzeň-oblast 31857Liberec - oblast 12131Hodonín1083
Praha - oblast 7, 11, a 206186822Liberec -oblast 2, 3, 4 a 52131Vyškov1275
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16 17a 196186Plzeň - sever816Semily586Znojmo1359
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1097KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1805Klatovy1000Hradec Králové -oblast 1 a 31772Jeseník696
Beroun2101Rokycany973Hradec Králové -oblast 2, 4 a 51772Olomouc - oblast 12114
Kladno - oblast 11782Tachov709Jičín1140Olomouc -oblast 2, 3 a 42114
Kladno - oblast 2 a 31782KARLOVARSKÝ KRAJNáchod534Prostějov1379
Kolín2087Karlovy Vary - oblast 17418Rychnov nad Kněžnou606Přerov - oblast 1 a 2965
Kutná Hora2024Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 41979Trutnov609Přerov -oblast 3, 4 a 5965
Mělník1236Cheb899PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1316
Mladá Boleslav1521Františkovy Lázně - oblast 11268Chrudim840ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1828Františkovy Lázně - oblast 21268Pardubice - oblast 11571Kroměříž1255
Poděbrady - oblast 12049Mariánské Lázně -oblast 12348Pardubice -oblast 2, 3, 4, 5 a 61571Luhačovice1374
Poděbrady - oblast 22049Mariánské Lázně -oblast 2 a 32348Svitavy630Uherské Hradiště1318
Praha-východ1530Sokolov810Ústí nad Orlicí669Vsetín970
Praha-západ2317ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín - oblast 11579
Příbram1056Děčín803Havlíčkův Brod692Zlín - oblast 2 a 31579
Rakovník1588Chomutov873Jihlava - oblast 11504MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1182Jihlava - oblast 2 a 3Ostrava -oblast 2, 5, 6 a 91156
České Budějovice -oblast 12387Louny996Pelhřimov590Ostrava-oblast 1,3 a 101392
České Budějovice -oblast 2, 3 a 42387Most815Třebíč1051Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 121020
Český Krumlov1508Teplice1075Žďár nad Sázavou601Bruntál523
Jindřichův Hradec1060Ústí nad Labem -oblast 1 a 21316JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek908
Písek1204Ústí nad Labem -oblast 3, 4, 5 a 61316Brno - oblast 110462Karviná503
Prachatice727Brno - oblast 2, 3, 4 a 56003Nový Jičín641
Strakonice809Brno - oblast 6, 7, 8 a 93893Opava - oblast 11383
Tábor1051Brno - venkov1352Opava - oblast 2, 3 a 41383

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 této přílohy.

Členění obcí do oblastí podle katastrálních území

Tabulka č. 2

P r a h a
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Benice60258212
2Běchovice60152714
3Bohnice7305568
4Braník7278734
5Břevnov7295826
6Březiněves61413115
7Bubeneč7301066
8Čakovice73156115
9Černý Most73167619
10Čimice7303948
11Ďáblice7306297
12Dejvice7292726
13Dolní Chabry7305998
14Dolní Měcholupy73254111
15Dolní Počernice62995214
16Dubeč63333014
17Háje72823311
18Hájek u Uhříněvsi77339514
19Hloubětín7312349
20Hlubočepy7288375
21Hodkovičky7278574
22Holešovice7301223
23Holyně75057318
24Horní Měcholupy73258311
25Horní Počernice64377719
26Hostavice73172219
27Hostivař73205211
28Hradčany7271211
29Hrdlořezy73176510
30Chodov72822511
31Cholupice65239313
32Jinonice7287305
33Josefov7270081
34Kamýk72843812
35Karlín7309553
36Kbely7316417
37Klánovice66544419
38Kobylisy7304759
39Koloděje66850814
40Kolovraty66859114
41Komořany72851912
42Košíře7287645
43Královice67262913
44Krč7275984
45Křeslíce67607112
46Kunratice72831412
47Kyje73122619
48Lahovice72924817
49Letňany7314397
50Lhotka7280714
51Libeň7308919
52Liboc72979520
53Libuš72839012
54Lipany66860513
55Lipence68397317
56Lochkov68642517
57Lysolaje7299318 1
58Malá Chuchle72918318
59Malá Strana7270911
60Malešice73245110
61Michle7277504
62Miškovice73155215
63Modřany72861612
64Motol7289515
65Nebušice72987620
66Nedvězí70232313
67Nové Město7271811
68Nusle72816121
69Petrovice73261311
70Písnice72098413
71Pitkovice77341712
72Podolí72815221
73Prosek7313829
74Přední Kopanina73437317
75Radlice7286415
76Radotín73862016
77Ruzyně72971020
78Řeporyje74525116
79Řepy72970118
80Satalice74613415
81Sedlec7300418
82Slivenec75059018
83Smíchov72905121
84Sobin79325617
85Staré Město7270241
86Stodůlky75554118
87Strašnice73194310
88Střešovice7293026
89Střížkov7308669
90Suchdol7299818
91Šeberov76213012
92Štěrboholy73251611
93Točná65240713
94Trója7301906
95Třebonice77035318
96Třeboradice73152815
97Uhříněves77342514
98Újezd nad Lesy77377819
99Újezd u Průhonic77399912
100Veleslavín7293536
101Velká Chuchle72921318
102Vinohrady7271642
103Vinoř78237815
104Vokovice72941820
105Vršovice73225721
106Vyšehrad7273002
107Vysočany7312859
108Záběhlice73211710
109Zadní Kopanina74527817
110Zbraslav79173316
111Zličín79326418
112Žižkov7274153 I
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohunice6120067
2Bosonohy6085057
3Brněnské Ivanovice6122279
4Bystrc6117784
5Černá Pole6107713
6Černovice6112636
7Dolní Heršpice6121119
8Dvorská6338959
9Holásky6122439
10Horní Heršpice6120659
11Husovice6108446
12Chrlice6541329
13Ivanovice6558564
14Jehnice6582018
15Jundrov6105424
16Kníničky6119054
17Kohoutovice6103134
18Komárov6110266
19Komín6105854
20Královo Pole6114843
21Lesná6108874
22Líšeň6124057
23Maloměřice6124996
24Medlánky6117434
25Město Brno6100031
26Mokrá Hora6117018
27Nový Lískovec6102837
28Obřany6125536
29Ořešín7126808
30Pisárky6102083
31Ponava6113795
32Přízřenice6121469
33Řečkovice6116464
34Sadová6115654
35Slatina6122867
36Soběšice7519104
37Staré Brno6100892
38Starý Lískovec6120147
39Stránice6103302
40Štýřice6101865
41Trnitá6109505
42Tuřany6121719
43Utěchov u Brna7755508
44Veveří6103722
45Zábrdovice6107045
46Žabovřesky6104703
47Žebětín7956747
48Židenice6111156
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1České Budějovice 16219191
2České Budějovice 26219432
3České Budějovice 36220522
4České Budějovice 46222223
5České Budějovice 56222813
6České Budějovice 66223463
7České Budějovice 76224863
8České Vrbné6227293
9Haklovy Dvory6367974
10Kaliště u Českých Budějovic6622083
11Třebotovice6622164
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dlouhé Mosty7688802
2Františkovy Lázně6346461
3Horní Lomany6346542
4Jedličná6346382 I
5Krapice6346622
6Slatina u Františkových Lázní6346892
7Žírovice6346972
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Březhrad6138784
2Hradec Králové6468731
3Kluky6472253
4Kukleny6472093
5Malšova Lhota6913054
6Malšovice u Hradce Králové6469972
7Nový Hradec Králové6471872
8Piletice7265415
9Plácky7212044
10Plačice7212124
11Plotiště nad Labem7219305
12Pouchov7265593
13Pražské Předměstí6471012
14Roudnická7418253
15Rusek7436745
16Slezské Předměstí6469712
17Slatina u Hradce Králové7496564
18Svinary7607655
19Svobodné Dvory7611253
20Třebeš6470472
21Věkoše7265833
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antonínův Důl7579002
2Bedřichov u Jihlavy6598783
3Helenín6598272
4Henčov6486802
5Heroltice u Jihlavy6384212
6Horní Kosov6430843
7Hosov6430923
8Hruškové Dvory6486983
9Jihlava6596731
10Kosov u Jihlavy6913722
11Pančava6598352
12Pávov6599162
13Pístov u Jihlavy7210002
14Popice u Jihlavy7257652
15Sasov6598432
16Staré Hory6598603
17Vysoká u Jihlavy7210183
18Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bohatíce6635813
2Cihelny6310434
3Čankov7467464
4Doubí u Karlových Var6310514
5Drahovice6637012
6Dvory6635493
7Karlovy Vary6634331
8Olšová Vrata6636544
9Počerny7538314
10Rosnice u Staré Role7538404
11Rybáře6635572
12Sedlec u Karlových Var7467544
13Stará Role7538583
14Tašovice6310604
15Tuhnice6634922
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dubí u Kladna6651693
2Hnidousy7645583
3Kladno6650611
4Kročehlavy6651262
5Motyčín7645403
6Rozdělov6649612
7Vrapice6651773
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Dolní Hanychov6822682
2Doubí u Liberce6310864
3Františkov u Liberce6822332
4Hluboká u Liberce6310945
5Horní Hanychov6824624
6Horní Růžodol6822502
7Horní Suchá u Liberce6824895
8Janův Důl u Liberce6822412
9Karlinky6824975
10Kateřinky u Liberce6824385
11Krásná Studánka6736415
12Kunratice u Liberce7856285
13Liberec6820391
14Machnín6898235
15Nové Pavlovice6821612
16Ostašov u Liberce6824715
17Pilínkov6311085
18Radčice u Krásné Studánky6736505
19Rochlice u Liberce6823142
20Rudolfov6824465
21Ruprechtice6821442
22Růžodol I6822092
23Staré Pavlovice6821792
24Starý Harcov6823902
25Vesec u Liberce7804724
26Vratislavice nad Nisou7856443
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Chotěnov u Mariánských Lázní9019033
2Mariánské Lázně6915851
3Stanoviště u Mariánských Lázní6916743
4Úšovice6916072
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bělidla7108813
2Černovír7105714
3Droždín6326352
4Hejčín7106443
5Hodolany7108733
6Holice u Olomouce6412273
7Chomoutov6524154
8Chválkovice7109113
9Klášterní Hradisko7105553
10Lazce7105983
11Lošov6868752
12Nedvězí u Olomouce7023584
13Nemilany7031094
14Neředín7106873
15Nová Ulice7107173
16Nové Sady u Olomouce7108143
17Nový Svět u Olomouce7109204
18Olomouc-město7105041
19Pavlovičky7109383
20Povel7107843
21Radíkov u Olomouce7377472
22Řepčín7109463
23Slavonín7503874
24Svatý Kopeček6692882
25Topolany u Olomouce7677604
26Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Držkovice7771704
2Jaktař7117303
3Jarkovice7835954
4Kateřinky u Opavy7117562
5Komárov u Opavy7118454
6Kylešovice7118113
7Malé Hoštice7118704
8Milostovice6951494
9Opava-Město7115601
10Opava-Předměstí7115782
11Palhanec7771884
12Podvihov7246374
13Suché Lazce7591804
14Vávrovice7771964
15Vlaštovičky7836094
16Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Antošovice6003932
2Bartovice7150853
3Dubina u Ostravy7988946
4Heřmanice7146913
5Hošťálkovice6460752
6Hrabová71453410
7Hrabůvka7145856
8Hrušov7149174
9Koblov6673662
10Krásné Pole6737227
11Kunčice nad Ostravicí7142244
12Kunčičky7142414
13Lhotka u Ostravy6814582
14Mariánské Hory7138305
15Martinov ve Slezsku7153798
16Michálkovice7147473
17Moravská Ostrava7135201
18Muglinov7149413
19Nová Bělá7049467
20Nová Plesná72167112
21Nová Ves u Ostravy7139374
22Petřkovice u Ostravy7204702
23Polanka nad Odrou7250817
24Poruba7151749
25Poruba-sever7152219
26Proskovice7334747
27Přívoz7137675
28Pustkovec7153019
29Radvanice7150183
30Slezská Ostrava7148285
31Stará Bělá7536617
32Stará Plesná72168912
33Svinov7155068
34Třebovice ve Slezsku7154338
35Vítkovice71407111
36Výškovice u Ostravy7156206
37Zábřeh-Hulváky71397011
38Zábřeh nad Odrou7143056
39Zábřeh-VŽ71408911
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Černá za Bory6199655
2Dražkovice6322524
3Drozdice6199736
4Hostovice6459916
5Lány na Důlku6790716
6Mnětice6199815
7Nemošice7032493
8Nové Jesenčany7180842
9Ohrazenice7093283
10Opočínek6790896
11Pardubice7176571
12Pardubičky7178352
13Popkovice7180684
14Rosice nad Labem7412053
15Semtín7473865
16Staré Čívice7541705
17Staročernsko6199906
18Studánka7178432
19Svítkov7180334
20Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Bolevec7221202
2Božkov7222942
3Bručná7223672
4Bukovec7227073
5Černice6201063
6Červený Hrádek u Plzně6210812
7Dolní Vlkýš6908133
8Doubravka7226772
9Doudlevce7224642
10Hradiště u Plzně7223412
11Koterov6710532
12Křimice6761953
13Lhota u Dobřan6809403
14Litice u Plzně7227403
15Lobzy7226182
16Malešice6908213
17Plzeň7219811
18Plzeň 47227312
19Radčice u Plzně7374113
20Radobyčice6201223
21Skvrňany7225962
22Újezd7226853
23Valcha7224722
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Kluk6666702
2Poděbrady7234951
3Polabec7235412
4Přední Lhota u Poděbrad7343812
5Velké Zboží7235502
Přerov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Čekyně6191083
2Dluhonice6267085
3Henčlov6382774
4Kozlovice u Přerova7349853
5Lověšice u Přerova7350014
6Lýsky7823354
7Penčice7190564
8Penčičky7190644
9Popovice u Přerova7823433
10Předmostí7349772
11Přerov7347131
12Újezdec u Přerova7740733
13Vinary u Přerova7823513
14Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Božtěšice6089554
2Brná nad Labem6099014
3Budov u Svádova7598055
4Bukov7750962
5Církvice7464105
6Dělouš7758946
7Dobětice7577722
8Habrovice6364364
9Hostovice u Ústí nad Labem6459825
10Klíše7750532
11Kojetice u Malečova6906865
12Krásné Březno7752663
13Mojžíř6981643
14Neštěmice7038693
15Nová Ves7056165
16Olešnice u Svádova7598135
17Předlice7750023
18Sebuzín7464285
19Skorotice u Ústí nad Labem7484804
20Strážky u Habrovic6364444
21Střekov7752582
22Svádov7598305
23Tuchomyšl7713686
24Ústí nad Labem7748711
25Vaňov7768074
26Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkód
1Jaroslavice u Zlína6358633
2Klečůvka6660413
3Kostelec u Zlína6701383
4Kudlov6358983
5Lhotka u Zlína6360533
6Louky nad Dřevnicí6361182
7Lužkovice7958873
8Malenovice u Zlína6359872
9Mladcová6361773
10Prštné6361422
11Příluky u Zlína6358123
12Salaš u Zlína7459523
13Štípa6701463
14Velíková7780283
15Zlín6355611

Úpravy pro určení základních cen urbanizovaných pozemků pro obce nevyjmenované v tabulce č. 1

Tabulka č. 3

Označení znakuNázev znakuHodnota koeficientu
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,95
II.2001 - 5000 obyvatel0,85
III.1001 - 2000 obyvatel0,75
IV.501 - 1000 obyvatel0,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Nevyjmenovaná statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A podle tabulky č. 40,95
II.Města, která byla k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů, a katastrální území lázeňských míst typu B podle tabulky č. 40,90
III.Ostatní města a všechny obce v okresu Praha-východ, Praha-západ0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice města Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace, plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo elektřina, kanalizace a plyn, nebo elektřina, vodovod a plyn0,85
III.Elektřina a vodovod, nebo elektřina a kanalizace, nebo elektřina a plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava či integrovaná doprava, železniční zastávka a autobusová zastávka1,00
II.Integrovaná doprava a železniční zastávka, nebo autobusová zastávka0,95
III.Železniční a autobusová zastávka0,90
IVŽelezniční, nebo autobusová zastávka0,80
V.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotnické zařízení, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotnické zařízení a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotnické zařízení, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, se pro výpočet použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 4

Pořad. čísloNázev
lázeňského
místa
Typ
lázeň.
místa
Název
katastrálního
území
Číslo
katastrálního
území
Pořad.
číslo
Název
lázeňského
místa
Typ
lázeň.
místa
Název
katastrálního
území
Číslo
katastrálního
území
1BechyněBBechyně60154318Lázně KundraticeBLázně Kundratice712779
2BělovesBBěloves70130119Lázně KynžvartBLázně Kynžvart679372
3BílinaBBílina60420820Lázně LibverdaBLázně Libverda679381
4BludovBBludov60581621Lázně ToušeňBLázně Toušeň767859
5DarkovADarkov66401422Lipová-lázněBDolní Lipová684660
6Dubí u TeplicBDubí u Teplic63338123LuhačoviceALuhačovice, Pozlovice688576, 726885
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně63464624Mariánské LázněAMariánské Lázně, Ušovice691585, 691607
8JáchymovAJáchymov65643725Mšené-lázněBMšené-lázně700258
9Jánské LázněBJánské Lázně65723926Ostrožská Nová VesBOstrožská Nová Ves716201
10JeseníkAJeseník65872327PoděbradyAPoděbrady723495
11Karlova StudánkaBKarlova Studánka66330128SlatiniceBSlatinice749818
12Karlovy VaryAKarlovy Vary66343329Teplice nad BečvouBTeplice nad Bečvou766283
13KlimkoviceBKlimkovice66631930TepliceATeplice766003
14Konstantinovy LázněBKonstantinovy Lázně66919931TřeboňATřeboň770230
15Kostelec u ZlínaAKostelec u Zlína67013832VelichovkyBVelichovky777951
16Lázně BělohradBLázně Bělohrad67933033Velké LosinyBVelké Losiny779083
17Lázně BohdanečBLázně Bohdaneč60617134Vráž u PískuBVráž u Písku785733

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Úprava základních cen urbanizovaných pozemků

Číslo znaku

Druh a účel užití hlavní stavby (není-li pozemek zastavěn, druh a účel užití stavby vychází ze stavebního řízení).

Rodinné domy a jednotky v rodinném domě

Bytové domy a jednotky v bytovém domě

Garáže netvořící příslušenství jiné stavby

Stavby pro rodinnou rekreaci

Jednotky ve stavbách jiných než bytových a rodinných domů

Pozemky bez stavby určené k zastavění stavbou ostatních účelů

Pozemky bez stavby a neurčené k zastavění k uvedeným účelům

Znak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P1

Druh a účel užití hlavní stavby

1,03*

1,00*

0,80*

0,99*

0,98*

0,85*

0,85

P2

Charakter zástavby v okolí pozemku (převažující)

I.

Rodinné domy

1,02

1,01

1,10

1,00

1,01

1,00

1,00

II.

Bytové domy

0,99

1,00

1,10

0,95

1,00

1,00

0,99

III.

Obchodní centra

0,95

0,95

1,00

1,00

0,95

0,95

0,95

IV.

Chaty - chatové osady, rekreační oblasti

0,90

0,90

1,00

1,05

0,90

0,90

0,90

V.

Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí

0,80

0,85

1,00

0,75

0,80

0,95

0,95

VI.

Výrobní objekty - průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí

0,70

0,70

1,00

0,65

0,70

0,90

0,80

VII.

Stavby pro zemědělství

0,75

0,75

0,80

0,65

0,65

0,70

0,70

P3

Poloha pozemku v obci

I.

Střed obce - centrum obce

1,03

1,05

1,05

0,95

1,05

1,00

1,00

II.

Navazující na střed (centrum) obce

1,01

1,05

1,05

0,98

1,00

1,00

1,00

III.

Okrajové části obce

1,00

1,00

0,98

1,03

1,00

0,90

0,90

IV.

Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)

0,95

0,88

0,97

1,03

0,88

0,85

0,85

V.

Samoty

0,85

0,80

0,95

1,05

0,80

0,80

0,80

VI.

Ostatní neuvedené

0,95

0,95

1,00

0,99

0,95

0,95

0,95

P4

Dostupnost inženýrských sítí v obci pro pozemek

I.

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

II.

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

0,90

0,90

0,95

0,98

0,90

0,90

0,90

III.

Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci

0,80

0,80

0,98

0,95

0,80

0,80

0,80

P5

Dostupnost občanské vybavenosti v okolí pozemku

I.

Dostupná občanská vybavenost obce

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

II.

Částečně dostupná občanská vybavenost obce

0,98

0,98

1,00

0,99

0,98

1,00

1,00

III.

Není dostupná žádná občanská vybavenost obce

0,90

0,90

1,00

0,98

0,90

1,00

1,00

P6

Hromadná doprava - ve městech a velkých obcích dopravní spojení do středu města, u ostatních obcí počet denních spojů

I.

Dobré dopravní spojem

1,00

1,00

1,00

1,01

1,01

1,00

1,00

II.

Omezené dopravní spojem

0,98

0,98

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

III.

Špatné dopravní spojem

0,95

0,95

0,98

0,95

0,98

0,98

0,98

P7

Dopravní dostupnost a parkovací možnosti

I.

Výborná, příjezd k pozemku, možnost parkování na pozemku nebo na pozemku v funkčním celku

1,01

1,00

1,00

1,01

1,01

1,01

1,01

II.

Dobrá, příjezd k pozemku, parkování na veřejné komunikaci

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

III.

Špatná, není příjezd pro dvoustopá vozidla

-

-

-

0,80

-

0,80

0,80

P8

Vliv trhu a nezaměstnanost v obci a okolí

I.

Poptávka vyšší než nabídka, nezaměstnanost nižší než průměr v kraji

1,20

1,20

1,15

1,15

1,20

1,15

1,15

II.

Poptávka vyšší než nabídka, nezaměstnanost vyšší než průměr, nebo odpovídá průměru v kraj i

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

III.

Poptávka odpovídá nabídce, nezaměstnanost odpovídá průměru v kraji

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

IV.

Poptávka nižší než nabídka, nezaměstnanost vyšší než průměr, nebo odpovídá průměru v kraji

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

V.

Poptávka nižší než nabídka, nezaměstnanost vyšší než průměr v kraji

0,70

0,70

0,85

0,85

0,70

0,85

0,85

P9

Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

* V případě nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno územní rozhodnutí, regulační plán nahrazující územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, nebo územní souhlas k uvedenému účelu hlavní stavby, vynásobí se příslušná hodnota koeficientem 0,9.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny vybraných zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2
0010016,77
0011014,94
0011212,88
0030018,10
004017,32
004116,44
005019,18
005117,50
0060012,79
0060211,38
0061011,73
006129,68
006408,90
006509,83
0070014,10
0071012,55
007409,46
0075010,37
0080013,59
0081011,80
008408,42
0085010,08
018118,61
0190110,92
019047,40
019119,95
019146,50
019416,96
019443,99
019518,47
019545,06
020018,17
020045,76
020117,34
020144,74
020415,47
020442,86
020516,26
020543,65
021105,41
021124,73
021134,26
021423,25
021432,68
021523,95
021533,48
022106,53
022125,82
022135,14
022424,10
022433,71
022524,73
022534,34
023106,16
023125,30
023134,98
024117,65
024144,10
024414,69
024442,28
024515,91
024542,83
029018,18
029045,06
029117,11
029144,00
029414,39
029442,19
029515,25
029542,62
032016,46
032043,10
032214,55
032242,28
032315,33
032342,44
032412,82
032441,66
032513,75
032541,96
037151,89
037161,56
037451,41
037461,20
037551,65
037561,32
038152,02
038161,67
038451,51
038461,25
038551,76
038561,40
039091,18
039191,18
039291,17
039391,18
039491,17
--
039691,16
040671,17
040681,17
040771,18
040781,17
040891,16
040991,17
041671,17
041681,17
041771,18
041781,17
041891,16
041991,17
055008,40
0560014,95
0570013,82
0580012,29
059009,73
0600017,37
0610015,06
0620013,73
063004,75
064015,66
064115,07
065012,78
065112,68
066011,48
067011,48
06811 1,47
068411,40
069011,76
070014,99
071014,13
072011,79
073111,30
073131,28
073411,26
073431,25
074111,30
074131,28
074411,26
074431,25
075411,40
075431,39
076411,40
076431,39
077691,16
077891,15
078691,16
078891,15
1010014,57
1011013,46
1011211,03
1030015,07
104016,03
104115,17
10501 7,82
105116,11
1060011,60
106029,73
106109,93
106128,29
106407,93
106508,47
1070010,21
107108,99
107406,85
107507,30
1080011,26
108109,68
108407,30
108507,85
1100014,73
1101013,42
1110012,69
1111011,09
111129,43
1130010,94
113109,76
113136,88
1140012,87
1141011,99
114409,75
1145010,31
118118,13
118145,49
118416,57
118443,91
118517,11
118544,22
119019,85
119046,39
119118,79
119145,22
119416,29
119443,30
119516,94
119543,83
120017,12
120044,49
120116,14
120143,43
120414,57
120442,40
120515,13
120542,63
121104,03
121123,20
121132,76
121422,39
121432,21
121522,64
121532,36
122104,97
122123,88
122133,44
122422,78
122432,55
122523,14
122532,72
123105,05
123124,07
123133,68
125019,56
125046,09
125117,89
125145,02
125416,24
125443,38
125516,74
125543,68
126017,55
126044,49
126116,42
126143,44
126414,66
126442,31
126515,20
126542,52
128019,00
128045,56
128117,38
128144,54
128415,52
128442,74
128516,09
128543,13
129017,55
129044,57
129116,56
129143,58
129414,71
129442,35
129515,23
129542,56
130018,43
130045,35
130117,24
130144,52
130415,46
130442,71
130516,10
130542,89
131015,43
131043,81
131114,82
131143,14
131214,65
131242,88
--
131343,14
131413,69
131442,29
131513,87
131542,54
132014,61
132042,87
132213,66
132242,48
132313,93
132342,55
132412,82
132441,96
132513,03
132542,09
133018,53
133045,41
133117,13
133144,27
133415,40
133443,05
133515,78
133543,25
137151,76
137161,35
137451,38
137461,20
137551,51
137561,25
138151,85
138161,50
138451,53
138461,23
138551,58
138561,31
139091,18
139191,17
139291,17
139391,17
139491,17
139591,17
139691,16
140671,18
140681,17
140771,18
140781,17
140891,16
140991,17
141671,18
141681,17
141771,18
141781,17
141891,16
141991,17
150017,23
150044,52
150116,24
150143,46
150414,59
150442,64
150515,13
150542,82
151114,86
151133,40
154114,13
154412,71
154512,94
155007,51
1560013,11
1570011,00
1580010,05
159007,81
1600015,05
1610013,87
1620010,39
163004,74
164014,89
164114,47
165012,66
165112,57
166012,95
167011,45
168111,43
168411,39
169011,70
170014,16
171013,29
172011,74
173111,28
173131,26
173411,25
173431,25
174111,28
174131,26
174411,25
174431,25
175411,39
175431,38
176411,39
176431,38
177691,16
177891,15
178691,16
178891,15
2010017,22
2011015,43
2011213,67
2020017,15
2021015,51
2021213,85
2030017,91
204017,91
--
2050110,09
205118,73
2060013,77
2060212,07
2061012,35
2061210,43
2064010,17
2065011,05
2070012,98
2071012,00
207409,65
2075010,21
2080013,26
2081011,78
208409,44
2085010,09
2090017,26
2091015,59
2100015,82
2101014,64
2110014,87
2111013,65
2120014,48
2121013,01
2121211,14
2121310,35
2130012,17
2131010,90
213137,82
2140014,37
2141012,88
2144010,68
2145011,16
2150013,95
2151012,34
2151210,54
215139,49
2154010,11
215428,56
215437,28
2155010,56
215529,23
215538,21
216028,02
217006,86
--
217206,00
217306,17
218118,34
218145,61
218416,74
218443,85
218517,12
218544,54
2190111,32
219047,40
219119,82
219146,46
219418,10
219444,69
219518,44
219545,06
220018,01
220045,68
220117,26
220144,89
220415,77
220443,35
220516,10
220543,65
221104,81
221123,93
221133,41
221422,82
221432,56
221522,98
221532,73
222105,53
222124,47
222134,18
222423,51
222433,03
222523,79
222533,41
223105,76
223124,99
223134,51
2250110,89
225047,28
225119,75
225146,29
225417,34
225444,20
225518,34
225544,92
226019,07
226045,91
226117,69
226144,90
226416,03
226443,14
226516,47
226543,51
2280111,33
228047,94
228119,85
228146,40
228418,03
228444,78
228518,30
228545,30
229019,58
229046,40
229118,18
229145,40
229416,52
229443,71
229516,97
229544,12
230019,98
230046,95
230118,72
230145,77
230417,05
230444,12
230517,34
230544,78
231016,78
231045,04
231116,05
231144,21
--
--
--
--
231414,97
231443,27
231515,31
231543,58
232015,94
232044,30
232215,12
232243,61
232315,40
232343,71
232414,22
232442,72
232514,43
232542,99
2330110,45
233046,45
233119,03
233145,36
233417,09
233443,54
233517,50
233543,87
237152,08
237161,59
237451,74
237461,35
237551,79
237561,49
238152,21
238161,82
238451,86
238461,53
238552,03
238561,58
239091,22
239191,20
239291,20
239391,20
239491,18
239591,20
--
240671,26
240681,25
240771,28
240781,26
240891,22
240991,24
241671,26
241681,25
241771,28
241781,26
241891,22
241991,24
2420012,89
2421011,25
2460010,83
246029,12
246109,38
246127,81
246136,42
247007,65
247026,30
247106,78
247125,47
247134,24
247423,81
247433,14
247524,39
247533,61
248117,78
248144,94
248416,11
248443,25
248516,61
248543,60
250017,70
250044,75
250116,61
250143,75
250414,83
250442,47
250515,38
250542,71
251115,78
251134,21
251414,24
251514,53
252016,86
252116,00
252414,43
252514,70
253016,57
253035,05
253115,76
253134,13
253414,12
253514,77
254114,91
254413,50
254513,90
255009,15
2560014,02
2570011,53
2580010,39
259008,51
2600017,03
2610014,63
2620010,21
263004,98
264015,67
264115,08
265013,33
265113,12
266011,45
267011,45
268111,43
268411,39
269011,69
270014,11
271013,27
272011,74
273111,43
273131,41
273411,39
273431,35
274111,43
274131,41
274411,39
274431,35
275411,39
275431,35
276411,39
276431,35
277691,15
277891,15
278691,15
278891,15
3010019,13
3011017,63
3011215,69
3020019,02
3021017,41
3021215,55
3030019,79
304019,64
304118,01
3050111,85
3051110,64
3060015,65
3060213,57
3061014,34
3061212,11
306409,75
306509,75
3070014,79
3071013,52
307408,99
307508,99
3080014,61
3081012,88
308409,67
308509,67
3090018,08
3091016,74
3100017,92
3101016,52
3110014,74
3111013,31
3120015,90
3121014,61
3121212,85
3121311,99
3130014,56
3131013,08
3131310,37
3140015,60
3141014,34
3144012,56
3145012,56
3150015,39
3151014,18
3151212,24
3151311,32
3154012,16
3154210,61
315439,67
3155012,16
3155210,61
315539,67
3160210,15
317008,96
317108,05
318118,66
318146,03
318417,48
318444,86
318517,48
318544,86
3190111,96
319048,73
3191110,73
319147,39
319419,31
319446,00
319519,31
319546,00
320019,34
320046,72
320118,35
320145,90
320417,28
320445,00
320517,28
320545,00
321105,70
321125,07
321134,45
321424,13
321433,66
321524,13
321533,66
322106,64
322125,77
322135,40
322425,13
322434,46
322525,13
322534,46
323107,40
323126,30
323135,85
324118,79
324146,19
324417,66
324445,30
324517,66
324545,30
3250111,06
325047,82
3251110,09
325146,70
325418,08
325445,56
325518,08
325545,56
3260110,11
326047,11
326118,68
326146,09
326417,51
326445,12
326517,51
326545,12
327017,48
327045,63
327116,62
327145,06
327415,72
327444,15
327515,72
327544,15
3280111,84
328048,63
3281110,52
328147,16
328419,17
328445,78
328519,17
328545,78
3290110,24
329046,96
329118,74
329145,92
329417,43
329444,98
329517,43
329544,98
3300111,13
330047,87
3301110,28
330147,05
330418,48
330445,67
330518,48
330545,67
331017,42
331045,92
331116,81
331145,22
--
--
--
--
331416,00
331444,55
331516,00
331544,55
332016,61
332045,06
332216,03
332244,51
332316,03
332344,51
332415,41
332443,91
332515,41
332543,91
3330111,73
333048,12
3331110,52
333146,35
333418,71
333445,08
333518,71
333545,08
337152,40
337161,94
337452,05
337461,69
337552,05
337561,69
338152,66
338162,05
338452,27
338461,77
338552,27
338561,77
339091,26
339191,25
339291,25
339391,25
339491,24
--
--
340671,25
340681,24
340771,25
340781,24
340891,22
340991,22
341671,25
341681,24
341771,25
341781,24
341891,22
341991,22
3420014,04
3421012,80
3430013,52
3431012,43
3440012,47
3441011,09
3450111,59
3451110,07
3460011,99
346029,85
3461010,71
346128,66
346137,64
347009,42
347027,91
347108,22
347127,17
347136,39
347425,96
347435,16
347525,96
347535,16
348117,89
348145,17
348416,69
348444,20
348516,69
348544,20
349117,73
349416,44
349516,44
350019,29
350045,95
350117,91
350144,98
350416,55
350443,98
350516,55
350543,98
351116,48
351134,86
351415,40
351515,40
352018,02
352116,92
352415,87
352515,87
353018,00
353036,02
353116,68
353135,06
353415,75
353515,75
354115,52
354414,54
354514,54
355009,91
3560015,77
3570012,95
3580013,29
3590010,08
3600018,77
3610015,51
3620012,10
363006,03
364016,35
364115,75
365015,15
365114,89
366011,43
367011,43
368111,42
368411,39
369011,67
370014,34
371013,56
372011,72
373111,42
373131,40
373411,39
373431,38
374111,42
374131,40
374411,39
374431,38
375411,39
375431,38
376411,39
376431,38
377691,16
377891,15
378691,16
378891,15
4010013,01
4011011,61
401129,20
4020013,32
4021012,16
402129,50
4030014,18
4080010,51
408109,38
408127,72
408407,47
408426,27
408507,96
408526,60
4090013,52
4091011,91
4100013,01
4101011,78
4110012,62
4111010,81
4120011,39
412109,96
412128,37
412137,35
413009,99
413108,64
413136,50
4140011,65
4141010,46
414408,29
414508,89
4150011,38
4151010,05
415128,22
415137,24
415407,94
415425,91
415435,22
415508,36
415526,89
415535,60
416025,83
418116,22
418143,42
418414,49
418442,25
418514,98
418542,56
419018,64
419045,12
419117,51
419144,19
419415,24
419442,62
419515,80
419542,79
420016,64
420044,29
420115,76
420143,32
420414,27
420442,27
420514,70
420542,44
421103,98
421122,90
421132,66
421422,39
421432,16
421522,51
421532,31
422104,85
422123,99
422133,61
422422,78
422432,57
422523,05
422532,68
423105,53
423124,74
423134,28
425018,36
425044,82
425117,23
425143,96
425414,88
425442,54
425515,46
425542,72
426017,46
426044,68
426116,25
426143,64
426414,34
426442,21
426514,70
426542,63
427015,56
427043,74
427114,85
427142,98
427413,74
427442,34
427513,96
427542,51
428018,57
428045,33
428117,50
428144,03
428415,24
428442,57
428515,61
428542,99
429016,46
429043,87
429115,67
429142,99
429414,11
429442,21
429514,38
429542,34
430016,94
430044,29
430115,94
430143,44
430414,34
430442,26
430514,90
430542,40
431015,90
431044,31
431115,22
431143,52
431414,26
431442,60
431514,45
431542,82
432015,36
432043,81
432114,74
432142,94
432413,71
432442,31
432513,93
432542,45
433018,74
433046,81
433117,82
433145,99
433416,29
433444,53
433516,81
433544,85
437151,62
437161,35
437451,38
437461,22
437551,41
437561,23
438151,87
438161,53
438451,55
438461,25
438551,58
438561,33
439091,20
439191,20
439291,18
439391,20
439491,18
439591,18
--
440671,20
440681,18
440771,20
440781,18
440891,17
440991,17
441671,20
441681,18
441771,20
441781,20
441891,17
441991,18
4420010,03
442108,44
4430010,16
443108,55
445017,65
445116,69
446007,32
446025,41
446106,24
446124,38
446133,46
447006,57
447025,41
447105,63
447124,54
447133,83
447422,99
447432,48
447523,33
447532,63
448114,53
448142,83
448413,69
448442,01
448514,35
448542,21
449114,22
449412,72
449513,27
450015,59
450043,82
450114,94
450143,05
450413,67
450442,44
450514,24
450542,60
451113,87
451132,98
451413,10
451513,32
452014,85
452113,95
452412,65
452512,81
453015,47
453033,92
453114,65
453133,05
453413,05
453513,61
454114,01
454412,59
454512,94
455006,07
4560010,51
457008,18
458007,65
459007,20
4600013,11
4610010,36
462009,07
463005,00
464015,51
464114,94
465014,22
465113,96
466011,41
467011,41
468111,40
468411,35
469011,62
470013,30
471012,72
472011,66
473111,40
473131,38
473411,35
473431,33
474111,40
474131,38
474411,35
474431,33
475411,35
475431,33
476411,35
476431,33
477691,15
477891,15
478691,15
478891,15
5080010,77
508109,37
508128,25
508408,35
508426,53
508508,35
508526,53
5090013,99
5091013,03
5100014,20
5101012,97
5110013,41
5111012,37
5120012,97
5121011,34
512129,83
512138,81
5130011,44
5131010,56
513137,75
5140012,77
5141010,90
514409,74
514509,74
5150011,76
5150210,19
5151010,24
515128,66
515137,70
515408,76
515427,32
515436,46
515508,76
515527,32
515536,46
516027,81
517006,89
517106,21
518117,70
518144,63
518416,11
518443,40
518516,11
518543,40
519018,68
519045,32
519117,67
519144,31
519416,40
519443,30
519516,40
519543,30
520017,31
520044,86
520116,26
520144,08
520415,40
520443,15
520515,40
520543,15
521104,21
521123,06
521132,50
521422,21
521431,87
521522,21
521531,87
522106,13
522125,08
522134,37
522423,60
522432,97
522523,60
522532,97
523106,46
523125,24
523134,91
525019,42
525046,21
525118,11
525144,79
525416,62
525443,51
525516,62
525543,51
526018,28
526045,09
526117,26
526144,39
526415,70
526443,21
526515,70
526543,21
527016,60
527044,57
527115,84
527143,96
527414,91
527443,26
527514,91
527543,26
528019,22
528045,95
528117,90
528144,70
528416,55
528443,37
528516,55
528543,37
529019,00
529046,09
529117,79
529145,00
529416,47
529443,69
529516,47
529543,69
530018,45
530045,07
530117,38
530144,28
530415,69
530443,22
530515,69
530543,22
531016,10
531044,68
531115,52
531143,99
531414,82
531443,41
531514,82
531543,41
532016,61
532044,47
532115,75
532143,90
532414,62
532443,23
532514,62
532543,23
533018,80
533045,33
533117,28
533143,92
533415,95
533442,72
533515,95
533542,72
537152,04
537161,64
537451,72
537461,43
537551,72
537561,43
538152,26
538161,76
538451,98
538461,51
538551,98
538561,51
539091,22
539191,20
539291,20
539391,20
539491,20
539591,20
539691,18
540671,22
540681,20
540771,22
540781,20
540891,18
540991,18
541671,24
541681,23
541771,24
541781,23
541891,20
541991,20
5420010,86
542109,00
5430010,20
543108,37
5440010,00
544108,55
545019,05
545117,81
546008,94
546026,96
546107,25
546125,75
546134,51
547007,04
547025,78
547105,95
547124,94
547134,29
547423,83
547433,35
547523,83
547533,35
548115,44
548143,14
548414,24
548442,40
548514,24
548542,40
549114,54
549413,56
549513,56
550017,12
550045,36
550116,34
550144,49
550415,35
550443,61
550515,35
550543,61
551114,85
551134,07
551414,16
551514,16
552016,65
552116,00
552415,16
552515,16
553016,29
553035,46
553115,68
553134,90
553415,04
553515,04
554114,30
554413,32
554513,32
555007,20
5560010,70
557008,71
558007,87
559007,07
5600012,74
5610010,24
562009,50
563005,39
564015,87
564115,22
565015,39
565115,13
566011,39
567011,39
568111,38
568411,34
569011,58
570012,74
571012,43
572011,62
573111,32
573131,31
573411,31
573431,30
574111,32
574131,31
574411,31
574431,30
575411,31
575431,30
576411,31
576431,30
577691,15
577891,15
578691,15
578891,15
6120012,73
6121011,29
612129,88
612138,86
6130011,00
613109,91
613137,26
6140012,01
6141011,02
614409,58
614509,58
616027,33
617006,85
617106,00
620017,00
620044,78
620216,19
620244,05
620316,19
620344,05
620415,31
620442,97
620515,31
620542,97
621104,54
621123,59
621133,12
621422,57
621432,35
621522,57
621532,35
622106,01
622125,25
622134,44
622423,93
622433,17
622523,93
622533,17
623105,52
623124,75
623134,28
624117,16
624144,86
624416,27
624444,04
624516,27
624544,04
626017,91
626044,94
626116,38
626143,73
626415,31
626442,86
626515,31
626542,86
627017,08
627045,13
627116,38
627144,57
627415,24
627443,67
627515,24
627543,67
628019,06
628046,22
628117,59
628145,15
628416,56
628444,30
628516,56
628544,30
629017,87
629044,86
629116,37
629144,01
629415,38
629442,94
629515,38
629542,94
631017,07
631045,22
631116,14
631144,68
631415,44
631443,96
631515,44
631543,96
632016,65
632044,82
632115,82
632144,30
632414,96
632443,65
632514,96
632543,65
637151,53
637161,22
637451,28
637461,15
637551,28
637561,15
638151,76
638161,26
638451,43
638461,17
638551,43
638561,17
639091,24
639191,23
639291,23
639391,23
--
--
--
640671,26
640681,25
640771,26
640781,25
640891,23
640991,23
641671,32
641681,30
641771,32
641781,30
641891,26
641991,26
6420010,55
642109,70
6430010,03
643108,80
643407,17
644008,96
644108,04
645018,59
645117,13
646008,20
646026,47
646107,08
646125,16
646134,08
647007,09
647025,87
647106,17
647125,12
647134,45
647423,93
647433,17
647523,93
647533,17
648114,97
648142,88
648413,76
648442,44
648513,76
648542,44
649114,55
649413,67
649513,67
650016,31
650043,69
650115,43
650142,90
650414,24
650442,27
650514,24
650542,27
651114,24
651133,25
651413,50
651513,50
652015,68
652114,88
652413,84
652513,84
655008,13
6560010,34
657008,00
658007,83
659006,64
6600011,30
6610010,54
662008,74
663005,36
664016,02
664115,41
665011,87
665111,82
666011,47
667011,40
668111,39
668411,35
669011,61
670013,54
671012,82
672011,65
673111,31
673131,30
673411,30
673431,28
674111,31
674131,30
674411,30
674431,28
675411,30
675431,28
676411,30
676431,28
677691,15
677891,15
678691,15
678891,15
711009,86
711109,03
712009,12
712107,77
712126,60
712135,77
713009,49
713108,30
713136,14
714008,86
714107,57
714406,24
714505,72
715008,86
715026,23
715107,28
715126,38
715135,59
715406,11
715424,98
715434,18
715505,61
715524,53
715533,88
--
716025,93
716105,86
717005,36
717104,11
718114,89
718142,76
718414,00
718442,25
718513,51
718542,13
720015,13
720042,82
720214,28
720242,47
720314,11
720342,45
720413,32
720442,09
720512,83
720541,84
721103,71
721122,76
721132,35
721422,08
721431,74
721521,82
721531,61
722105,47
722124,28
722133,64
722422,99
722432,60
722522,71
722532,40
723104,37
723123,90
723133,59
724115,91
724144,63
724415,08
724443,79
724514,81
724543,52
--
--
--
--
725017,86
725045,21
725116,77
725144,15
725415,22
725442,72
725514,85
725542,55
726017,00
726044,42
726115,93
726143,27
726414,61
726442,51
726514,03
726542,31
727016,11
727043,56
727114,82
727142,65
727413,48
727441,98
727513,12
727541,85
728017,72
728044,66
728116,18
728143,38
728414,90
728442,50
728514,24
728542,34
729018,08
729045,30
729117,04
729144,22
729415,60
729442,80
729515,07
729542,55
730017,52
730044,83
730116,26
730143,85
730414,83
730442,81
730514,61
730542,56
731015,70
731044,11
731114,85
731143,18
731413,92
731442,37
731513,56
731542,09
732016,34
732043,77
732115,14
732142,86
732414,07
732442,29
732513,41
732542,13
733017,32
733044,26
733115,82
733143,13
733414,34
733442,35
733513,90
733542,17
737151,40
737161,35
737451,38
737461,34
737551,35
737561,33
738151,55
738161,48
738451,50
738461,45
738551,48
738561,42
739091,24
739191,24
739291,24
739391,24
739491,23
739591,22
739691,22
740671,25
740681,24
740771,24
740781,23
740891,22
740991,22
741671,28
741681,25
741771,26
741781,24
741891,23
741991,22
743007,77
743106,57
744006,68
744105,57
746006,81
746025,68
746105,74
746124,44
746133,87
747006,03
747024,73
747104,75
747123,44
747132,87
747422,42
747432,12
747522,26
747532,01
748114,30
748142,26
748413,09
748441,84
748512,63
748541,72
749113,44
749412,81
749512,63
--
750015,35
750042,52
750114,04
750142,09
750412,79
750441,66
750512,42
750541,55
751113,69
751132,34
751412,37
751512,25
752015,12
752114,43
752413,58
752513,34
753014,34
753033,52
753113,79
753133,06
753413,27
753512,95
754113,01
754412,44
754512,29
755005,87
756007,79
757006,02
758005,29
759004,11
764014,60
764113,99
765012,76
765112,64
766011,34
767011,34
768111,33
768411,31
769011,34
770012,35
771012,11
772011,55
773111,33
773131,32
773411,31
773431,30
774111,43
774131,41
774411,40
774431,39
775411,40
775431,39
776411,31
776431,30
777691,15
777891,15
778691,15
778891,15
818113,01
818142,04
818412,43
818441,70
818512,16
818541,53
820013,25
820042,08
820212,73
820241,74
820312,44
820341,61
820412,19
820441,50
820511,82
820541,42
821102,33
821121,86
821131,51
821421,38
821431,20
821521,18
821531,16
822103,33
822122,55
822132,23
822421,98
822431,62
822521,58
822531,33
834015,08
834042,97
834214,08
834242,42
834313,38
834342,20
834412,98
834441,81
834512,52
834541,51
835015,33
835042,94
835214,36
835242,45
835313,51
835342,17
835412,86
835441,95
835512,48
835541,61
837151,33
837161,31
837451,31
837461,28
837551,30
837561,26
838151,43
838161,40
838451,41
838461,38
838551,39
838561,34
839091,17
839191,17
839291,17
839391,17
839491,17
839591,16
839691,16
840671,22
840681,20
840771,22
840781,20
840891,18
840991,17
841671,24
841681,22
841771,22
841781,22
841891,20
841991,18
848112,40
848141,74
848412,01
848441,57
848511,84
848541,41
849112,35
849412,10
849511,85
850013,23
850041,93
850112,44
850141,51
850411,95
850441,23
850511,66
850541,16
852013,15
852112,80
852412,54
852512,27
853013,06
853032,72
853112,83
853132,42
853412,45
853512,27
854112,59
854412,44
854512,33
855004,30
856005,24
858004,71
864014,59
864114,07
865013,26
865113,04
866011,31
867011,31
868111,31
868411,28
869011,31
870012,04
871011,82
872011,48
873111,23
873131,23
873411,22
873431,22
874111,23
874131,23
874411,22
874431,22
875411,22
875431,22
876411,22
876431,22
877691,15
877891,15
878691,15
878891,15
918112,26
918141,48
918411,81
918441,32
918511,49
918541,26
936013,93
936042,25
936212,90
936241,90
936312,28
936341,59
936412,21
936441,56
936511,79
936541,28
937151,28
937161,25
937451,26
937461,24
937551,24
937561,23
939091,16
939191,16
939291,16
939391,16
939491,16
939591,15
939691,15
940671,16
940681,16
940771,16
940781,16
940891,15
940991,15
941671,17
941681,16
941771,16
941781,16
941891,16
941991,15
950012,97
950041,82
950112,34
950141,53
950411,90
950441,30
950511,49
950541,18
955003,21
956003,88
958003,77
96401 3,50
964113,04
96501 2,44
965112,35
966011,28
967011,28
96811 1,26
968411,25
969011,28
970011,74
971011,59
972011,41
97311 1,20
97313 1,20
97341 1,18
973431,18
97411 1,20
97413 1,20
974411,18
974431,18
97541 1,18
975431,18
97641 1,18
976431,18
97769 1,15
977891,15
97869 1,15
978891,15

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 - 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 - 9).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Úprava základních cen vybraných zemědělských pozemků

Číslo položky

Úprava základní ceny vybraného zemědělského pozemku v návaznosti na to, jedná-li se o pozemek na vlastním území obce (v členění dle počtu obyvatel), nebo nacházející se na území obce sousední, nebo je-li nejbližší bod hranice katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází, v určené vzdálenosti od

hranice území obce

Přirážka
v%

1.1

Hlavní město Praha

1.1.1

- území hlavního města

560

1.1.2

- území sousedních obcí

280

1.1.3

- katastrální území v okolí do 7 km

140

1.2

Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel

1.2.1

- území obce

320

1.2.2

- území sousedních obcí

160

1.2.3

- katastrální území v okolí do 5 km

80

1.3

Obce s počtem nad 100 do 250 tis. obyvatel včetně

1.3.1

- území obce

240

1.3.2

- území sousedních obcí

120

1.3.3

- katastrální území v okolí do 4 km

60

1.4

Obce s počtem nad 50 do 100 tis. obyvatel včetně

1.4.1

- území obce

200

1.4.2

- území sousedních obcí

100

1.4.3

- katastrální území v okolí do 3 km

50

1.5

Obce s počtem nad 25 do 50 tis. obyvatel včetně

1.5.1

- území obce

160

1.5.2

- území sousedních obcí

80

1.6

Obce s počtem nad 10 do 25 tis. obyvatel včetně

1.6.1

- území obce

120

1.6.2

- území sousedních obcí

60

1.7

Obce s počtem nad 5 do 10 tis. obyvatel včetně

1.7.1

- území obce

80

1.7.2

- sousední katastrální území

40

1.8

Obce s počtem nad 2 do 5 tis. obyvatel včetně

1.8.1

- území obce

40

1.8.2

- sousední katastrální území

20

V případě, kdy katastrální území, ve kterém se vybraný zemědělský pozemek nachází, jev okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny vybraných lesních pozemků podle souborů lesních typů
(Kč za m2)

Edafická kategorie

Vegetační lesní stupeň

borový

dubový

buko-dubový

dubo-bukový

bukový

jedlo-bukový

smrko-bukový

buko-smrkový

smrkový

klečový

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

xerotermní

1,24

1,33

1,93

3,85

3,20

-

-

-

-

-

Z

zakrslá

1,77

1,15

1,35

2,13

2,29

4,13

2,90

2,33

2,23

1,25

Y

skeletová

2,79

0,00

1,76

4,45

3,03

3,03

3,46

2,91

2,23

1,74

M

chudá

1,80

2,74

1,81

2,40

3,03

2,78

2,27

2,81

2,23

0,00

K

normální

2,44

1,58

2,58

2,66

4,66

4,86

5,04

3,44

2,23

1,92

N

kamenitá

3,22

1,72

2,36

2,42

4,96

4,49

5,04

2,95

2,23

-

I

uléhavá

-

3,12

3,19

4,24

5,47

6,53

6,64

0,00

0,00

-

S

středně bohatá

-

3,33

3,42

6,00

6,37

6,71

6,71

5,09

2,81

-

F

svahová

-

-

-

7,18

6,53

6,69

6,69

5,20

3,38

-

C

vysýchavá

2,27

2,29

2,47

3,21

3,96

5,07

-

-

-

-

W

bazická

-

2,02

6,30

5,74

5,87

5,91

-

-

-

-

B

bohatá

-

3,98

4,65

7,01

7,56

8,80

7,90

7,81

-

-

H

hlinitá

-

3,64

4,81

6,73

6,44

8,61

6,86

-

-

-

D

hlinitá

-

4,77

7,33

7,13

8,75

10,16

8,44

-

-

-

A

kamenitá

-

3,12

3,05

5,66

7,33

6,46

6,45

-

3,36

-

J

suťová

-

3,44

0,00

5,40

-

6,73

0,00

-

-

-

L

luzní

-

7,16

6,35

1,95

-

1,61

3,02

-

-

-

U

údolní

-

5,49

0,00

5,59

-

6,49

0,00

-

-

-

V

vlhká

-

6,77

6,48

5,72

8,34

7,40

7,34

5,40

3,36

-

O

středně bohatá

3,19

6,73

7,04

4,47

5,43

7,08

6,64

6,56

3,42

-

P

kyselá

3,02

4,44

4,00

3,89

4,01

5,48

5,82

4,92

2,81

-

Q

chudá

1,72

2,80

2,88

2,52

3,95

3,22

4,21

3,17

2,23

-

T

chudá

1,89

1,61

2,66

2,88

0,00

3,10

2,90

2,75

2,23

-

G

středně bohatá

3,60

2,00

6,52

5,48

5,98

6,40

6,48

4,92

2,81

-

R

chudá

2,02

-

-

2,17

5,68

3,95

6,34

2,81

2,23

1,25

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 141201Vyjmenované obce7708Vyjmenované obce10050
Praha-oblast 2, 3, 6 a 2124522Obce s 2001 a více obyvatel*5868Obce s 2001 a více obyvatel*5764
Praha - oblast 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16, 18 a 2018542Obce do 2000 obyvatel6891Obce do 2000 obyvatel5224
Praha-oblast 13, 14, 15, 17 a 1916433ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJVyjmenované obce8523Brno17288
Vyjmenované obce**16747Obce s 2001 a více obyvatel*6736Vyjmenované obce9123
Obce s 2001 a více obyvatel*10386Obce do 2000 obyvatel5818Obce s 2001 a více obyvatel*9573
Obce do 2000 obyvatel8890LIBERECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel7827
JIHOČESKÝ KRAJVyjmenované obce9467OLOMOUCKÝ KRAJ
Vyjmenované obce10845Obce s 2001 a více obyvatel*6855Vyjmenované obce9599
Obce s 2001 a více obyvatel*8792Obce do 2000 obyvatel7279Obce s 2001 a více obyvatel*6779
Obce do 2000 obyvatel7317KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel5806
PLZEŇSKÝ KRAJVyjmenované obce10244ZLÍNSKÝ KRAJ
Plzeň12615Obce s 2001 a více obyvatel*7731Vyjmenované obce11006
Vyjmenované obce8523Obce do 2000 obyvatel7146Obce s 2001 a více obyvatel*6414
Obce s 2001 a více obyvatel*8168PARDUBICKÝ KRAJObce do 2000 obyvatel5592
Obce do 2000 obyvatel6596Vyjmenované obce10761MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce s 2001 a více obyvatel*7322Ostrava8091
Karlovy Vary - oblast 116928Obce do 2000 obyvatel6692Vyjmenované obce7925
Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 411526Obce s 2001 a více obyvatel*6754
Obce do 2000 obyvatel6350

* Které nejsou vyjmenované v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Platí pro všechny vyjmenované obce a všechny obce okresů Praha-východ a Praha-západ.

Stavebně technické parametry pro rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Vi

Číslo

Popis

Hodnota

1.

Druh stavby

I.

Samostatný rodinný dům

1,00

II.

Dvojdomek, dům řadový

0,99

III.

Rekreační chalupa, rekreační domek

0,98

2.

Podlaží a typ zastřešení

I.

1 NP - plochá střecha

1,00

II.

1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,10

III.

1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,30

IV.

2 NP - plochá střecha

1,00

V.

2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,05

VI.

2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,20

3.

Účelové využití půdního prostoru

I.

Půdní prostor neupraven k účelovému využití nebo bez půdního prostoru

1,00

II.

Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví

1,10

4.

Podzemní podlaží

I.

Nepodsklepené

1.00

II.

Podsklepené

0,95

5.

Obvodové stěny

I.

Tloušťka stěny do 20 cm včetně

0,80

II.

Tloušťka stěny nad 20 cm do 45 cm včetně

1,00

III.

Tloušťka stěny nad 45 cm nebo zateplené stěny

1,05

6.

Materiál obvodových stěn

I.

Zdivo - kamenné

0,55

II.

Zdivo smíšené (kámen, cihla)

0,75

III.

Zdivo cihelné

0,95

IV.

Zdivo z tvárnic

1,00

V.

Železobetonové (montované, monolitické)

1,05

VI.

Srub nebo na bázi dřevní hmoty (sendvičové konstrukce)

0,98

7.

Způsob vytápění

I.

Bez vytápění

0,96

II.

Lokální na tuhá paliva

0,98

III.

Lokální elektrické nebo plynové

1,00

IV.

Ústřední, etážové, dálkové

1,02

V.

Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)

1,05

VI.

Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění

1,10

8.

Napojení stavby na rozvody a odpady

I.

Žádné

0,80

II.

Pouze elektroinstalace

0,95

III.

Elektroinstalace a rozvod vody

0,98

IV.

Elektroinstalace, rozvod vody a kanalizace

1,00

V.

Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn

1,02

9.

Příslušenství (WC, koupelna)

I.

Žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC

0,90

II.

Částečné (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné mimo stavbu (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou)

0,95

III.

Standardní provedení - úplné ve stavbě

1,00

IV.

Nadstandardní provedení - úplné, nadstandardní příslušenství nebo více standardních provedení

1,04

V.

Více nadstandardního příslušenství

1,10

10.

Vybavení kuchyně

I.

Bez kuchyňské linky

0,99

II.

Kuchyňská linka (do 240 cm „sektor“) bez zabudovaných spotřebičů

1,00

III.

Kuchyňská linka se zabudovanými spotřebiči

1,05

11.

Stav stavby

I.

Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce

0,80

II.

Stavba ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,25

12.

Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavby rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha7047Obce od 10001 obyvatel3179Brno6269
STŘEDOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4987Obce od 10001 obyvatel3660
Obce od 10001 obyvatel4280LIBERECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6534
Obce do 10000 obyvatel8417Obce od 10001 obyvatel4514OLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6154Obce od 10001 obyvatel5006
Obce od 10001 obyvatel4178KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4910
Obce do 10000 obyvatel7647Obce od 10001 obyvatel5094ZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6666Obce od 10001 obyvatel4594
Obce od 10001 obyvatel5047PARDUBICKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel6192
Obce do 10000 obyvatel5602Obce od 10001 obyvatel3189MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJObce do 10000 obyvatel4987Obce od 10001 obyvatel4333
Obce od 10001 obyvatel3586KRAJ VYSOČINAObce do 10000 obyvatel6799
Obce do 10000 obyvatel4893Obce od 10001 obyvatel3585
Obce do 10000 obyvatel5553

Stavebně technické parametry pro rekreační nebo zahrádkářskou chatu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Vi

Název znaku

Číslo

Popis

Hodnota

1.

Druh stavby

I.

Zahrádkářská chata

1,01

II.

Rekreační chata

1,00

2.

Podlaží a typ zastřešení

I.

1 NP - plochá střecha

1,00

II.

1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,10

III.

1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,50

VI.

2 NP - plochá střecha

1,00

V.

2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,05

VI.

2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,25

3.

Účelové využití půdního

I.

Půdní prostor neupraven k účelovému využití nebo bez půdního prostoru

1,00

II.

Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví

1,10

4.

Podzemní podlaží

I.

Nepodsklepené

1,00

II.

Podsklepené

0,98

5.

Obvodové stěny

I.

Tloušťka stěny do 15 cm včetně

0,80

II.

Tloušťka stěny nad 15 cm do 45 cm včetně

1,00

III.

Tloušťka stěny nad 45 cm nebo zateplené stěny

1,10

6.

Materiál obvodových stěn

I.

Dřevěné oboustranně obíjené

0,65

II.

Zdivo - kamenné

0,55

III.

Zdivo smíšené (kámen cihla)

0,65

IV.

Zdivo cihelné

1,00

V.

Zdivo z tvárnic (Hebel apod.)

1,05

VI.

Dřevo (srub) nebo na bázi dřevní hmoty

0,98

7.

Způsob vytápění

I.

Bez vytápění

0,96

II.

Lokální na tuhá paliva

0,98

III.

Lokální elektrické nebo plynové

1,00

IV.

Ústřední, etážové, dálkové

1,05

V.

Ostatní vytápění (podlahové, velkoplošné stěnové, teplovzdušné)

1,10

VI.

Tepelná čerpadla, solární kolektory, infračervené vytápění

1,15

8.

Napojení stavby na rozvody a odpady

I.

Žádné

0,80

II.

Pouze elektroinstalace

0,90

III.

Elektroinstalace a rozvod vody

0,95

IV.

Elektroinstalace, rozvod vody a kanalizace

1,00

V.

Elektroinstalace, rozvod vody, kanalizace a plyn

1,05

9.

Příslušenství (WC, koupelna)

I.

Žádné nebo pouze suchý záchod nebo chemické WC

0,90

II.

Částečné (WC, samostatný sprchový kout nebo umyvadlo) nebo úplné mimo stavbu (WC, koupelna se sprchovým koutem nebo vanou)

0,95

III.

Standardní provedení - úplné ve stavbě

1,00

IV.

Nadstandardní provedení - úplné, nadstandardní příslušenství nebo více standardních provedení

1,05

V.

Více nadstandardního příslušenství

1,15

10.

Stav stavby

I.

Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce

0,80

II.

Stavba ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,25

11.

Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro stavbu garáže nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
Kraj v členění na obce podle počtu obyvatel a oblasti některých městZákladní cena
(Kč za m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAKARLOVARSKÝ KRAJKRAJ VYSOČINA
Praha - oblast 121220Obce2705nad 50000 obyvatel4129
Praha - oblast 2, 3, 6, 2110455ostatní obce4320
Praha - ostatní oblasti6685ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel2727Brno7506
nad 50000 obyvatel3364ostatní obce2719ostatní obce4164
ostatní obce4100LIBERECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJnad 50000 obyvatel3441nad 50000 obyvatel5373
nad 50000 obyvatel4210ostatní obce3280ostatní obce3826
ostatní obce3773KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJnad 50000 obyvatel4462nad 50000 obyvatel5987
nad 50000 obyvatel3732ostatní obce3666ostatní obce4833
ostatní obce3823PARDUBICKÝ KRAJMORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3507nad 50000 obyvatel3465
ostatní obce3960ostatní obce2932

Stavebně technické parametry pro garáže nebo doplňkové stavby

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Vi

Název znaku

Číslo

Popis

Hodnota

1.

Druh stavby

I.

Garáž

1,00

II.

Doplňková stavba

0,95

2.

Podlaží a typ zastřešení

I.

1 NP - plochá střecha

1,00

II.

1 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,10

III.

1 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,50

IV.

2 NP - plochá střecha

1,00

V.

2 NP - šikmá střecha, krov neumožňující účelové využití

1,05

VI.

2 NP - šikmá střecha, krov umožňující účelové využití

1,25

3.

Účelové využití půdního prostoru

I.

Půdní prostor neupraven k účelovému využití nebo bez půdního prostoru

1,00

II.

Půdní prostor upraven k účelovému využití - podkroví

1,10

4.

Podzemní podlaží

I.

Nepodsklepené

1,00

II.

Podsklepené

0,98

5.

Materiál obvodových stěn

I.

Kovové, plechové

0,82

II.

Dřevěné jednostranně obíjené

0,80

III.

Dřevěné oboustranně obíjené

0,85

IV.

Zdivo tloušťky do 15 cm včetně

0,87

V.

Zdivo tloušťky nad 15 cm

1,00

VI.

Železobetonové

1,05

VII.

Přístřešek

0,65

6.

Způsob vytápění

I.

Bez vytápění

1,00

II.

Vytápěné

1,05

7.

Napojení stavby na rozvody a odpady

I.

Žádné

0,80

II.

Pouze elektroinstalace

1,00

III.

Elektroinstalace a rozvod vody

1,05

IV.

Elektroinstalace, rozvod vody a kanalizace

1,10

8.

Další konstrukce a vybavení

I.

Žádné

0,90

II

Okna, dveře, nebo vrata

1,00

III.

Okna a dveře, okna a vrata, nebo dveře a vrata

1,10

IV.

Vrata s elektrickým pohonem

1,15

V.

Okna, dveře a vrata s elektrickým pohonem, nebo okna, dveře a sociální zařízení

1,20

9.

Stav stavby

I.

Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce

0,80

II.

Stavba ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,25

10.

Povodňové rizika podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na oblasti některých obcí, vyjmenované obce a na obce podle počtu obyvatelZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor19168KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha - oblast 1*834912001-1000014387Hradec Králové29105Jeseník11067
Praha - oblast 2*58752do 2000 obyvatel11618Jičín22708Olomouc27471
Praha - oblast 3*58752PLZEŇSKÝ KRAJNáchod15195Prostějov18008
Praha - oblast 4*52719Plzeň - oblast 1*27128Rychnov nad Kněžnou22476Přerov15031
Praha - oblast 5*52719Plzeň-oblast 2*27128Trutnov13863Šumperk14907
Praha - oblast 6*58752Plzeň-oblast 3*2712810001-500001511010001-5000014548
Praha - oblast 7*52719Domažlice160112001 - 10000151102001-1000014548
Praha - oblast 8*5271917480do 2000 obyvatel21245do 2000 obyvatel11274
Praha - oblast 9*52719Rokycany18034PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha - oblast 10*52719Tachov15235Chrudim21718Kroměříž17521
Praha - oblast 11*5271910001 - 5000015988Pardubice26279Luhačovice27664
Praha - oblast 12*527192001 - 1000015988Svitavy14747Uherské Hradiště23726
42100do 2000 obyvatel13124Ústí nad Orlicí14185Vsetín15307
Praha - oblast 14*42100KARLOVARSKÝ KRAJ10001 -5000016681Zlín24124
Praha - oblast 15*42100Karlovy Vary - oblast 1*271802001 - 100001668110001-5000016675
Praha - oblast 16*52719Karlovy Vary - oblast 2*16127do 2000 obyvatel111692001 - 1000016675
42100Karlovy Vary - oblast 3*16127KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel13632
Praha - oblast 18*52719Karlovy Vary - oblast 4*16127Havlíčkův Brod18976MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
4210011353Jihlava22267Ostrava - oblast 1*14902
Praha - oblast 20*52719Františkovy Lázně13841Pelhřimov21100Ostrava - oblast 2*16082
Praha - oblast 21*58752Mariánské Lázně15961Třebíč17591Ostrava - oblast 3*16082
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov11041Žďár nad Sázavou19084Ostrava - oblast 4*16082
Benešov2836410001 - 50000905010001 - 5000016571Ostrava - oblast 514902
Beroun278192001 - 1000090502001 - 1000016571Ostrava - oblast 6*14902
Kladno24143do 2000 obyvatel6982do 2000 obyvatel10310Ostrava - oblast 714902
Kolín22056ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava - oblast 8*14902
Kutná Hora19367Děčín11322Brno - oblast 1*40123Ostrava - oblast 9*16082
Mělník24675Chomutov6603Brno - oblast 2*40123Ostrava - oblast 10*14902
Mladá Boleslav28982Litoměřice14960Brno - oblast 3*39952Ostrava - oblast 11*14902
Nymburk21305Louny11536Brno - oblast 5*39952Ostrava - oblast 12*14902
Poděbrady27446Most5285Brno - oblast 4*35665Bruntál8460
Praha - východ**31493Teplice14489Brno - oblast 6*35665Frýdek-Místek16773
Praha - západ**35859Ústí nad Labem10909Brno - oblast 7*35665Havířov12509
Příbram1719310001 - 500007853Brno - oblast 8*35665Karviná7538
Rakovník200632001 - 100007853Brno - oblast 9*35665Nový Jičín14883
10001 - 5000022219do 2000 obyvatel7036Blansko26266Opava18701
2001 -1000022219LIBERECKÝ KRAJBřeclav1715710001 - 50 00012918
do 2000 obyvatel14342Česká Lípa12057Hodonín162072001 - 1000012918
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou14437Vyškov20041do 2000 obyvatel10050
České Budějovice24073Liberec22569Znojmo19217
Český Krumlov19134Semily1179710001 - 5000023218
Jindřichův Hradec1468510001 - 50000138262001 - 1000023218
Písek192682001 - 1000013826do 2000 obyvatel15720
Prachatice16503do 2 000 obyvatel19234
Strakonice15158

* Členění měst do oblastí podle katastrálních území je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

** Platí pro všechny obce okresu Praha-východ a Praha-západ.

Stavebně technické parametry bytu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Vi

Název znaku

Číslo

Popis

Hodnota

1.

Převažující účel užití stavby

I.

Rodinný dům

1,05

II.

Bytový dům

1,00

III.

Budovy pro ubytování, administrativu, sport, školství a zdravotnictví

0,95

IV.

Ostatní stavby výše neuvedené

0,90

2.

Konstrukce stavby

I.

Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty

0,90

II.

Budova - panelová, nezateplená

0,95

III.

Budova - panelová zateplená

1,00

IV.

Budova - zděná nebo skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm

1,10

3.

Společné části domu

I.

Žádné z dále uvedených

0,98

II.

Kolárna nebo kočárkárna nebo sklad

1,00

III.

Sušárna nebo prádelna

1,10

IV.

Komerční plochy

1,15

V.

Fitness a sauna

1,15

VI.

Bazén nebo garážové stání

1,20

4.

Umístění bytu v domě

I.

1. PP, nebo 5. NP a vyšší bez výtahu

0,95

II.

Ostatní podlaží nevyjmenovaná

1,00

III.

2. - 4. NP s výtahem

1,05

5.

Základní příslušenství bytu

I.

Bez vlastního příslušenství

0,85

II.

Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro

0,90

III.

Příslušenství úplné - standardní provedení

1,00

IV.

Nadstandardní provedení - úplné, nadstandardní příslušenství nebo více standardních provedení

1,05

V.

Více nadstandardního příslušenství

1,10

6.

Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem

I.

Standardní vybavení bez dalších prostor

0,97

II.

Standardní vybavení - balkon, lodžie, komora, nebo sklepní kóje (sklep)

0,99

III.

Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)

1,00

IV.

Nadstandardní vybavení (např. krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada

1,04

7.

Způsob vytápění

I.

Lokální na tuhá paliva

0,90

II.

Lokální na elektřinu nebo plyn

0,98

III.

Dálkové, ústřední, etážové

1,00

IV.

Podlahové topení obytných místností aj.

1,07

8.

Stavebně-technický stav bytu

I.

Byt v horším stavu

0,85

II.

Byt ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Byt v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,15

9.

Stavebně-technický stav stavby

I.

Stavba v horším stavu

0,95

II.

Stavba ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,15

10.

Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.

Stavebně technické parametry pro nebytový prostor garáže, sklepa a komory

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Znak

Kvalitativní pásma

Vi

Název znaku

Číslo

Popis

Hodnota

1.

Druh stavby

I.

Nebytový prostor garáž

0,80

II.

Nebytový prostor sklep nebo komora

0,60

2.

Konstrukce stavby

I.

Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty

0,90

II.

Budova - panelová, nezateplená

0,95

III.

Budova - panelová zateplená

1,00

IV.

Budova - zděná nebo vyzdívaný skelet

1,10

3.

Převažující účel užití stavby

I.

Pro bydlení

1,00

II.

Pro administrativu a hotely

0,95

III.

Pro průmysl, dopravu a skladování

0,65

IV.

Pro zdravotnictví a školství a sport

0,60

V.

Pro zemědělství

0,45

VI.

Pro garážování

0,85

4.

Technické vybavení

I.

Žádné

0,80

II.

Pouze elektroinstalace

1,00

III.

Elektroinstalace a voda

1,05

IV.

Elektroinstalace, voda, kanalizace

1,10

5.

Další vybavení

I.

Žádné

0,90

II.

WC nebo okna

1,10

III.

Jiné neuvedené (např. vrata s elektrickým pohonem)

1,10

6.

Vytápění

I.

Bez vytápění

0,95

II.

Vytápěné

1,00

III.

Vzduchotechnika

1,15

7.

Stavebně-technický stav nebytového prostoru

I.

Nebytový prostor v horším stavu

0,85

II.

Nebytový prostor ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Nebytový prostor v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,10

8.

Stavebně-technický stav stavby

I.

Stavba v horším stavu

0,95

II.

Stavba ve stavu odpovídajícím stáří

1,00

III.

Stavba v lepším stavu (popřípadě po rekonstrukci)

1,05

9.

Povodňové riziko podle specifikace povodňových zón

I.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

II.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

III.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

IV.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

Přesunout nahoru