Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 414/2013 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Částka 161/2013
Platnost od 18.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

414

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2013

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek a souhlasů správních úřadů a orgánů územní samosprávy vydaných podle vodního zákona a jim podaných ohlášení, k nimž daly souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí, které podle zákona o integrované prevenci nahradily rozhodnutí vydávaná podle vodního zákona, (dále jen „vodoprávní evidence“). Vyhláška dále vymezuje rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy1).

Rozsah a způsob vedení vodoprávní evidence

§ 2

(1) Správní úřady a orgány územní samosprávy ukládají do informačního systému veřejné správy rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska, souhlasy, ohlášení, k nimž daly souhlas podle vodního zákona, části rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, které jsou pravomocné nebo účinné, (dále jen „správní akt“) a identifikační údaje podle § 19 odst. 3 vodního zákona v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, s výjimkou rozhodnutí ve věcech správních deliktů.

(2) Správci povodí ukládají do informačního systému veřejné správy vybrané údaje ze správních aktů podle § 19 odst. 4 vodního zákona v rozsahu přílohy č. 2 k této vyhlášce, pokud je příslušný správní akt obsahuje, a nejedná-li se o správní akt pro potřeby jednotlivých občanů.

(3) Identifikační údaje podle odstavce 1 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle jiných právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten správní úřad nebo orgán územní samosprávy, který rozhodoval v prvním stupni.

(4) Správní akty vydané obecním úřadem v řízení podle § 105 odst. 1 vodního zákona zasílá obecní úřad neprodleně po nabytí právní moci nebo účinnosti v elektronické podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodě se obecní úřad nachází, který tento správní akt a identifikační údaje podle odstavce 1 ukládá do informačního systému veřejné správy.

§ 3

Správní úřady a orgány územní samosprávy, které ukládají správní akty a identifikační údaje podle § 2 odst. 1 do informačního systému veřejné správy, je předávají, včetně správních aktů uvedených v § 2 odst. 3 a 4, a identifikační údaje Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí. Správci povodí následně průběžně ukládají vybrané údaje podle § 2 odst. 2.

§ 4

Rozsah a způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Správní úřady, orgány územní samosprávy a správci povodí ukládají údaje podle § 2 odst. 1 až 4 do informačního systému veřejné správy způsobem, který zajistí návaznost na ostatní informační systémy veřejné správy prostřednictvím geografických a technických identifikátorů, standardních datových prvků a pravidel nakládání s nimi.

§ 5

Odstraňování nesouladu ve vodoprávní evidenci

(1) Správní úřady a orgány územní samosprávy odstraňují ve vodoprávní evidenci případný nesoulad, jímž se rozumí změna neměnící předmět výroku správního aktu a oprava chyb, které vznikly při vedení dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence a při převodu údajů z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do informačního systému veřejné správy.

(2) Změny, které nemění předmět výroku správního aktu, jsou změny označení místa předmětu při zachování jeho polohy na základě průkazného dokladu o změně těchto údajů, například změny vyvolané změnami statistických číselníků, které jsou vydávány opatřeními Českého statistického úřadu, změnami územní působnosti orgánů veřejné správy a změnami v obsahu katastru nemovitostí, které ovlivňují obsah vodoprávní evidence.

(3) Odstranění nesouladu ve vodoprávní evidenci se vyznačí ve výkazu změn.

(4) Výkaz změn obsahuje

a) pořadové číslo,

b) čísla položek nebo jiné označení souhrnu položek v seznamu položek vodoprávní evidence podle příloh č. 1 až 5, u kterých byla změna uplatněna,

c) datum založení do výkazu změn a

d) jméno a příjmení osoby, která provedla změnu.

§ 6

Společné ustanovení

K vedení vodoprávní evidence, ukládání údajů do informačního systému veřejné správy a k prezentaci dat Ministerstvo zemědělství zabezpečuje jednotné programové vybavení.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

2. Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

3. Vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

4. Čl. II vyhlášky č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

Rozsah identifikačních údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správními úřady a orgány územní samosprávy do informačního systému veřejné správy

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

1 Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
2Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
3 Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu
5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona
6 Popis vydaného správního aktu
7 Datum vydání správního aktu
8Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu
9 Platnost správního aktu
10 Číslo jednací
11 Spisová značka
Oprávněný -
12 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
13 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Místo podnikání
e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČO, bylo-li přiděleno

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Společné pro skupinu [1 0 0])

15 1. Identifikátor kraje
16 2. Název kraje
17 3. Identifikátor obce
184. Název obce
19 5. Identifikátor katastrálního území
20 6. Název katastrálního území
22 7. IDVT
23 8. Jméno vodního toku
24 9. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
2610. Hydrogeologický rajon
28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
29 12. Název a kód vodního útvaru

1.a) [1 1 0] Povrchové vody

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).

1.b) [1 2 0] Podzemní vody

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

2. [1 2 2] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona) (Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).

1.c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

1.d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.)

1.e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

(V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] evidují jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.)

1.f) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

1. [2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

2. [2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

3. [2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)

4. [2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

5. [2 0 5] Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

6. [2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)

7. [2 0 7] Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

951. Název vodního díla
962. Identifikátor kraje
97 3. Název kraje
98 4. Identifikátor obce
995. Název obce
100 6. Identifikátor katastrálního území
1017. Název katastrálního území
103 8. IDVT
1049. Jméno vodního toku
10510. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
107 11. Hydrogeologický rajon
10912. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
11013. Název a kód vodního útvaru

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

1131. Název vodního díla
1142. Identifikátor kraje (krajů)
1153. Název kraje (krajů)
116 4. Identifikátor obce (obcí)
117 5. Název obce (obcí)
118 6. Identifikátory katastrálních území
119 7. Názvy katastrálních území
121 8. IDVT
122 9. Jméno vodního toku
123 10. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí
126 11. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
127 12. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
128 13. Název a kód vodního útvaru

4.a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „B“)

4.c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

1. [4 3 1] Objekty pro odběr nebo jímání vody

2. [4 3 2] Vodovodní řady

3. [4 3 3] Úpravna vody

4. [4 3 4] Vodojem

5. [4 3 5] Čerpací a přečerpací stanice

6. [4 3 9] Jiné vodárenské objekty

4.c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

1. [4 4 1] Stoková síť

2. [4 4 2] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

3. [4 4 3] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

4. [4 4 4] Chladicí objekt (zařízení)

5. [4 4 5] Čistírna odpadních vod (ČOV)

6. [4 4 6, 4 4 7] Retenční nádrže a dešťové zdrže

7. [4 4 9] Jiné objekty

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

a) Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4. a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

b) Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4. b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

1. [4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9] Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty

4. [4 6 4, 4 6 5] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace

5. [4 6 6] Čerpací a přečerpávací stanice

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

4.f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [4 8 1, 4 8 7] Plavební komora, přístavní bazén

2. [4 8 2, 4 8 3] Plavební kanál, rejda plavební komory

3. [4 8 4, 4 8 5, 4 8 6] Přístav, přístaviště, překladiště

4. [4 8 9] Jiné plavební zařízení

4.g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [4 9 1, 4 9 2, 4 9 3, 4 9 4] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

2. [4 9 5, 4 9 6] Náhon, odpad od vodní elektrárny

4.h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

4.i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

4.j) [5 3 0] Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

4.k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

4.l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“).

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

2. [6 2 0] Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

7. [6 7 0] Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

Údaje o místu předmětu správního aktu:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

5. [7 4 1] Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

6. [7 4 2] Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

9. [7 7 0] Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

10. [7 7 1] Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)

11. [7 7 2] Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu

Údaje o místu předmětu správního aktu:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

2. [8 1 1] Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

3. [8 2 0] Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)

4. [8 3 0] Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)

5. [8 4 0] Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)

6. [8 5 0] Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)

7. [8 6 0] Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)

8. [8 7 0] Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy

Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).

9. [8 8 0] Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním

8. [9 0 0] Užívání staveb

Údaje o místu stavby:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [9 1 0] Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)

2. [9 2 0] Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)

3. [9 3 0] Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)

4. [9 4 0] Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)

9. [1 0 0 0] Vodoprávní rozhodnutí

Eviduje se celý text vodoprávního rozhodnutí v elektronické podobě.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

Rozsah vybraných údajů podle typů předmětů správních aktů ukládaných správci povodí do informačního systému veřejné správy

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

1.a) [1 1 0] Povrchové vody

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

31 1. Účel užití vody (Č 02)
34 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
36 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE

Údaje o povoleném množství odběru:

371. Průměrný povolený (l/s)
382. Maximální povolený (l/s)
393. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs)
40 4. Roční povolený (tis. m3/rok)

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

531. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
54 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE
55 3. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)
56 4. Celkový objem akumulované vody (tis. m3)

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

60 1. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s)
62 2. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
63 3. Vodní značka (cejch) ANO/NE

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

65 1. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
66 2. Vodní značka (cejch) ANO/NE

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody.

Pokud jde o převod vody, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1 ] Odběr povrchové vody.

Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

1.b) [1 2 0] Podzemní vody

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části l.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), evidují se údaje podle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

1.c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

74 1. Průměrné povolené (l/s)
75 2. Maximální povolené (l/s)
77 3. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.)
78 4. Roční povolené (tis. m3/rok)
81 5. Velikost zdroje znečištění v EO

1.d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1 ] Odběr povrchové vody.

1.e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody a části 1.c) 2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

1.f) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Evidují se údaje podle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody.

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

4.a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

131 Povolovaná vodní díla (Č 03)

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:

137 Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

142 Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3)

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

159 Objem zdrže (tis. m3)

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

167 Maximální návrhový průtok (m3/s)

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

235 Zavlažovaná plocha (ha)

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí

245 Odvodňovaná plocha (ha)

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí podle [1 0 0], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

3091. Název vodního díla
310 2. Vodní dílo (Č 03)
311 3. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

Pro každou dílčí samostatnou část se uvede:

312 1. Velikost vymezeného území (ha)
313 2. Objem retence (tis. m3)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

Přehled údajů ve správních aktech podle typů předmětů správních aktů

(Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 5 - Vysvětlivky k vyplnění údajů.)

2 Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy
4 Současně vydávaný správní akt
5 Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona
6 Popis vydaného správního aktu
7 Datum vydání správního aktu
8 Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu
9 Platnost správního aktu
10 Číslo jednací
Oprávněný -
12 1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého pobytu
d) Datum narození
13 2. Fyzická osoba - podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Místo podnikání
e) IČO, bylo-li přiděleno, nebo datum narození
f) CZ-NACE
14 3. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČO, bylo-li přiděleno
d) CZ-NACE

1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Společné pro skupinu [1 0 0])

16 1. Název kraje
18 2. Název obce
20 3. Název katastrálního území
21 4. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
22 5. IDVT
23 6. Jméno vodního toku
24 7. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
25 8. Říční km vodního toku
26 9. Hydrogeologický rajon
27 10. Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
28 11. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
29 12. Název a kód vodního útvaru

1.a) [1 1 0] Povrchové vody

1. [1 1 1] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

301. Původ (odebírané) vody (Č 01)
312. Účel užití vody (Č 02)
323. Související vodní díla (Č 03)
334. Typ odběrného objektu (Č 04)
345. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
356. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)
367. Vodní značka (cejch) ANO/NE

Údaje o povoleném množství odběru:

37 8. Průměrný povolený (l/s)
389. Maximální povolený (l/s)
3910. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs)
4011. Roční povolený (tis. m3/rok)
4112. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

Uložená měření:

4213. Způsob měření množství vody (Č 40)
43 14. Četnost sledování jakosti odebírané vody
44 15. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody
4516. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:
a) Název ukazatele
b) Stanovená četnost sledování

Doplňkové údaje:

46 17. Velikost zásobovaného spotřebiště
47 18. Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody (Č 38)
48 19. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE

2. [1 1 2] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

491. Účel užití akumulované vody (Č 02)
502. Související vodní díla (Č 03)
513. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
524. Zdroj vody (Č 01)
535. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
546. Vodní značka (cejch) ANO/NE
557. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)
568. Celkový objem akumulované vody (tis. m3)

Uložená měření:

579. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.)
58 10. Četnost měření

3. [1 1 3] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

591. Související vodní díla (Č 03)
603. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s)
614. Maximální spád (m)
625. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
636. Vodní značka (cejch) ANO/NE

4. [1 1 4] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

641. Související vodní díla (Č 03)
652. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
663. Vodní značka (cejch) ANO/NE

5. [1 1 5] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud jde o převod vody, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně. Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo odvádění vod).

1. b) [1 2 0] Podzemní vody

1. [1 2 1] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části l.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 19. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem.

2. [1 2 2] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

671. Účel užití akumulované vody (Č 02)
682. Související vodní díla (Č 03)
693. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
704. Zdroj vody (Č 01)

3. [1 2 3] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně, položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem, a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně, vyjma položky 3.

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru podzemní vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod).

4. [1 2 4] Umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně vyjma položky 3.

(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).

5. [1 2 5] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Pokud jiné nakládání má charakter odběru, uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. Odběr povrchové vody [1 1 1] do položky 16. včetně. Položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (odvádění), uvádějí se údaje dle části 1.c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [1 3 1] do položky 8. včetně, vyjma položky 3. (Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a odvádění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo odvádění vod).

1. c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod

1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

711. Druh vypouštěných vod (Č 07)
722. Druh recipientu (Č 08)
733. Související vodní díla (Č 03)

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

744. Průměrné povolené (l/s)
755. Maximální povolené (l/s)
766. Maximální povolené (m3/den)
777. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.)
788. Roční povolené (tis. m3/rok)
799. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
8010. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
8111. Velikost zdroje znečištění v EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

8212. Množství vypouštěného znečištění:
Ukazatel (kg/rok)
1. BSK5
2. CHSKCr
3. NL
4. N-NH4
5. Nanorg.
6. Ncelk.
7. Pcelk.
8. Rtuť
9. Kadmium
10. Hexachlorcyklohexan
11. Tetrachlormetan
12. Pentachlorfenol a jeho soli
13. Hexachlorbenzen
14. Hexachlorbutadien
15. Trichlormetan
16. Dichloretan
17. Tetrachlorethan
18. Trichlorethen
19. Trichlorbenzen
20. Kyanidy celkové
21. Kyanidy uvolnitelné
22. Fluoridy
23. Chlor celkový
24. Antimon
25. Arsen
26. Baryum
27. Berylium
28. Bor
29. Cín
30. Hliník
31. Chrom celkový
32. Chrom šestimocný
33. Kobalt
34. Měď
35. Molybden
36. Nikl
37. Olovo
38. Selen
39. Stříbro
40. Telur
41. Thalium
42. Titan
43. Uran
44. Vanad
45. Zinek
46. Dichlorprophylether
47. Fenoly
48. Alfa aktivita celková
49. Beta aktivita objemová
50. Beta aktivita objemová celková opravená
51. Radium
52. Tritium
53. Stroncium
54. Cesium
55. AOX
56. BTEX
57. Benzen
58. Toluen
59. Dichlormetan
60. Extrahovatelné látky (EL)
61. Chloridy
62. NEL
63. N-NO2
64. N-NO3
65. RAS
66. RL
67. Dioxiny a furany - suma
68. Sulfidy
69. Dichlorbenzeny - suma
70. PAU - suma
71. PCB-suma
72. Tenzidy anionaktivní
73. Železo celkové
74. jiné
8313. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)
Ukazatel (hodnota “p“ a hodnota “m“)
a) BSK5
b) CHSKCr
c) NL
d) N-NH4
e) Nanorg.
f) Ncelk.
g) Pcelk.
h) jiné

Uložená měření:

8414. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE
8515. Počet kontrolních profilů
8616. Četnost měření množství (počet ročně)
8717. Způsob měření množství vody (Č 40)
8818. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE
8919. Počet kontrolních profilů
9020. Četnost sledování (počet ročně)
9121. Typ vzorků (Č 05)

1.d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru vody a jednak pro místo vypouštění vod.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 16. včetně a dále se uvede:

Snížení teploty vypouštěné vody:

921. průměrně v období letního času (°C)
932. průměrně v období zimního času (°C)
943. maximální snížení (°C)

1.e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se údaje o místu předmětu rozhodnutí [1 0 0] uvádějí jednak pro místo odběru podzemní vody a jednak pro místo vypouštění vod.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem a části 1.c) 2. [1 3 2] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v plném rozsahu.

1.f) [1 6 0] Užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 8 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se relevantní údaje dle části 1.a) 1. [1 1 1] Odběr povrchové vody do položky 19. včetně.

2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

1. [2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

2. [2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

3. [2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)

4. [2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

5. [2 0 5] Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

6. [2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e), § 45 vodního zákona)

7. [2 0 7] Ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (§ 14 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje dle části 1.c) 1. [1 3 1] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových v plném rozsahu, včetně doplnění údajů o zvlášť nebezpečných závadných látkách.

4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

951. Název vodního díla
972. Název kraje
993. Název obce
1014. Název katastrálního území
1025. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
1036. IDVT
1047. Jméno vodního toku
1058. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1069. Říční km vodního toku
10710. Hydrogeologický rajon
10811. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09)
10912. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
11013. Název a kód vodního útvaru
11114. Výškopisné údaje (m n. m.)
11215. Rybí přechod ANO/NE

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

1131. Název vodního díla
1152. Název kraje (krajů)
1173. Název obce (obcí)
1194. Názvy katastrálních území
1205. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
1216. IDVT
1227. Jméno vodního toku
1238. Čísla hydrologického pořadí a podpořadí
1249. Říční km vodního toku (konec stavby) (km)
12510. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)
12611. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
12712. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)
12813. Název a kód vodního útvaru
12914. Výškopisné údaje (m n. m.)
13015. Rybí přechod ANO/NE

4. a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) [4 2 0] Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

1. [4 1 1, 4 1 2, 4 1 3] Přehrada, hráz a vodní nádrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1311. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1322. Účely užití vodního díla (Č 11)
1333. Zdroj vody (Č 01)
1344. Plocha povodí vodního toku (km2)

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:

1355. Přehradní hráz, hráz (Č 13)
1366. Kóta koruny hráze (m n.m.)
1377. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)
1388. Délka koruny hráze (m)
1399. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s)
14010. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s)

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

14111. Typ vodní nádrže (Č 14)
14212. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3)
14313. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3)
14414. Objem zásobního prostoru (tis. m3)
14515. Objem stálého nadržení (tis. m3)
14616. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.)
14717. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.)
14818. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.)
14919. Kóta dna nádrže (m n.m.)
15020. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)
15121. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m)
15222. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE

2. [4 1 4, 4 1 5] Jez, jezová zdrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1531. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1542. Účely užití vodního díla (Č 11)
1553. Zdroj vody (Č 01)

Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:

156.4. Technické parametry:
a) Jez (Č 16)
b) Maximální kapacita jezu (m3/s)
c) Maximální konstrukční výška jezu (m)
1575. Kóta přelivné hrany (m n.m.)
158 6. Výška hladiny stálého vzdutí (m)

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

1597. Objem zdrže (tis. m3)
1608. Délka zdrže (m)
1619. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE

4.b) [4 2 0] Vodní díla - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „3“)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1621. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1632. Účely užití vodního díla (Č 11)
1643. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m)
1654. Délka ochranných hrází (m)
1665. Maximální výška ochranných hrází (m)
1676. Maximální návrhový průtok (m3/s)

4.c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1681. Název vodovodu
1692. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1703. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
1714. Účel užití vody (Č 02)
1725. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
1736. Rozsah zásobování:
a) Počet zásobovaných obcí
b) Velikost zásobovaného spotřebiště

1. [4 3 1] Objekty pro odběr nebo jímání vody

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1741. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04)
1752. Hloubka objektu (m)

2. [4 3 2] Vodovodní řady

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1761. Druh vodovodního řadu (Č 28)
1772. Celková délka řadů (m)
1783. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)
1794. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)

3. [4 3 3] Úpravna vody

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1801. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)
1812. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)
1823. Původ (odebírané) vody (Č 01)
1834. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38)
1845. Způsob úpravy vod (Č 22)
1856. Zpracování kalu (Č 21)
1867. Odvodnění kalu (Č 19)

4. [4 3 4] Vodojem

Údaje o předmětu rozhodnutí:

187 1. Druh vodojemu (Č 23)
188 2. Objem vodojemu (m3)

5. [4 3 5] Čerpací a přečerpací stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

189 1. Projektovaný výkon (l/s)
190 2. Výtlačná (dopravní) výška (m)

6. [4 3 9] Jiné vodárenské objekty

Údaje o předmětu rozhodnutí:

191 1. Název objektu

4.c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí (typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1921. Název kanalizačního systému
1932. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1943. Kanalizační soustava (Č 24)
1954. Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
1965. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
1976. Počet napojených obcí
1987. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE

1. [4 4 1] Stoková síť

Údaje o předmětu rozhodnutí:

1991. Druh stokové sítě (Č 42)
2002. Celková délka stok (m)
2013. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)
2024. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)
2035. Největší jmenovitá světlost stoky (mm)
2046. Počet povolovaných odlehčovacích komor
2057. Počet povolovaných čerpacích stanic

2. [4 4 2] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Uvádějí se údaje podle části 5. [445] Čistírna odpadních vod, vyjma položek 10., 11., 16. a 17.

3. [4 4 3] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2061. Druh stanice (Č 39)
2072. Projektovaný výkon (l/s)

4. [4 4 4] Chladicí objekt (zařízení)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2081. Průtočné množství (l/s)
2092. Snížení teploty (°C)

5. [4 4 5] Čistírna odpadních vod (ČOV)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2101. Druh přiváděných vod (Č 07)
2112. Druh výroby
2123. Způsob čištění (Č 26)
2134. Povolované objekty (Č 41)
2145. Zkušební provoz ANO/NE
2156. Délka zkušebního provozu (počet měsíců)

Projektované parametry čistírny:

2167. Počet napojených EO
2178. Počet napojených skutečných obyvatel
2189. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3/den)
21910. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den)
22011. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod)
22112. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok)
22213. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%)
22314. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):
Ukazatel - přítok - odtok
a) BSK5
b) CHSKCr
c) NL
d) N-NH4
e) Nanorg.
f) Ncelk.
g) Pcelk.
h) ......
22415. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):
Ukazatel - přítok - odtok
a) BSK5
b) CHSKCr
c) NL
d) N-NH4
e) Nanorg.
f ) Ncelk.
g) Pcelk.
h) ......
22516. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV
22617. Způsob nakládání s kaly (Č 27)

6. [4 4 6, 4 4 7] Retenční nádrže a dešťové zdrže

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2271. Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)
2282. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE
2293. Objem (tis. m3)

Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]

7. [4 4 9] Jiné objekty

Údaje o předmětu rozhodnutí:

230 1. Název objektu

4.d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

231Povolovaná vodní díla (Č 03)

A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje podle části 4.a) [4 1 0] (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže).

B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje podle části 4.b) [4 2 0] (stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků).

4.e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2321. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2332. Původ odebírané vody (Č 01)
2343. Způsob závlahy (Č 15)
2354. Zavlažovaná plocha (ha)
2365. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17)
2376. Délka otevřených přivaděčů (m)
2387. Délka trubních řadů (m)

Součásti závlahové soustavy, které se dále nespecifikují:

1. [4 6 1, 4 6 2, 4 6 3, 4 6 9] Odběrné objekty, hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty

Součásti závlahové soustavy, které se dále specifikují:

4. [4 6 4, 4 6 5] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace

Údaje o předmětu rozhodnutí:

239 1. Objem akumulačního prostoru (tis. m3)

Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být uváděny některé údaje z části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].

5. [4 6 6] Čerpací a přečerpávací stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2401. Druh stanice (Č 39)
2412. Výkon (l/s)

4.e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2421. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2432. Způsob odvodnění (Č 18)
2443. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
2454. Odvodňovaná plocha (ha)
2465. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17)
2476. Délka otevřených kanálů (m)
2487. Údaj o provozním řádu (Č 05)

4.f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

Údaje o předmětu rozhodnutí

2491. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2502. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km)
2513. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03)
2524. Související plavební zařízení (Č 10)
2535. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)

1. [4 8 1, 4 8 7] Plavební komora, přístavní bazén

2546. Užitná délka (m)
2557. Užitná šířka (m)
2568. Užitná hloubka (m)

2. [4 8 2, 4 8 3] Plavební kanál, rejda plavební komory

2579. Délka kanálu (km)
25810. Délka rejdy (m)
25911. Plavební šířka (m)
26012. Plavební hloubka (m)

3. [4 8 4, 4 8 5, 4 8 6] Přístav, přístaviště, překladiště

26113. Délka přístavního nábřeží (m)
26214. Plavební hloubka (m)

4. [4 8 9] Jiné plavební zařízení

4.g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2631. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2642. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09)

1. [4 9 1,49 2, 493,49 4] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2651. Maximální spád (m)
2662. Minimální spád (m)
2673. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30)
2684. Návrhový průtok vodní elektrárny (m3/s)
2695. Instalovaný výkon (MW)

2. [4 9 5, 4 9 6] Náhon, odpad od vodní elektrárny

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2706. Druh přivaděče (Č 12)
2717. Délka přivaděče (m)
2728. Druh odpadu (Č 12)
2739. Délka odpadu (m)

4.h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

Údaje o předmětu rozhodnutí (Společné pro skupinu [5 1 0]).

2741. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2752. Druh sedimentu v odkališti (Č 35)
2763. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36)
2774. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37)
2785. Zdroj vody (Č 01)
2796. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE
2807. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE

Dle velikosti odkaliště (pokud Č 37 = 02) se uvádí vše, co je uvedeno v části 4.a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].

4.i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

Údaje o předmětu rozhodnutí

2811. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2822. Plocha povodí (km ) (jen u povrchových vod)
2833. Správce objektu pozorování (Č 31)
2844. Původ vody (měřené) (Č 01)
2855. Typy měřených veličin (Č 32)
2866. Druh měřící sítě (Č 34)
2877. Druh měřícího objektu (Č 33)

4.j) [5 3 0] Vodní díla - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2881. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2892. Počet povolovaných studní (dle Č 03)
2903. Studna sběrná / jímací
2914. Hloubka studny (m)

4.k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2921. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2932. Počet povolovaných objektů (dle druhu v Č 03)
2943. Celková délka hrazených bystřin (m)
2954. Celková délka hrazených strží (m)

4.l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) ( § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2961. Povolovaná vodní díla (Č 03)

2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

2971. Vodní dílo (Č 03)
2982. Druh stavby (Č 12)
2993. Délka stavby (m)
3004. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m)
3015. Návrhový průtok (m3/s)

5. [6 0 0] Změna a zrušení povolení

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: (Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami, případně [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům).

1. [6 1 0] Změna povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Použijí se údaje pro [1 0 0] Nakládání s vodami.

2. [6 2 0] Zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)

3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Použijí se údaje pro [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 115 odst. 14 vodního zákona)

7. [6 7 0] Změna stavby před jejím dokončením (§ 15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Použijí se údaje pro [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům.

6. [7 0 0] Ochrana vodních zdrojů, vodních děl a ochrana před povodněmi

Údaje o místu předmětu správního aktu:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

Údaje o předmětu správního aktu:

3021. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha)
3032. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha)
3043. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE
3054. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE
3065. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE

2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

Údaje o předmětu správního aktu:

Použijí se údaje pro [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.

3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)

4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

Údaje o předmětu správního aktu:

3071. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha)
3082. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE

5. [7 4 1] Změna ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

Údaje o předmětu správního aktu:

Použijí se údaje pro [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů.

6. [7 4 2] Zrušení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)

7. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

3091. Název vodního díla
3102. Vodní dílo (Č 03)
3113. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

8. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

3121. Velikost vymezeného území (ha)
3132. Objem retence (tis. m3 )
3143. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17)

9. [7 7 0] Stanovení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

10. [7 7 1] Změna záplavového území (§ 66 vodního zákona)

11. [7 7 2] Zrušení záplavového území (§ 66 vodního zákona)

7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu

Údaje o místu předmětu správního aktu:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

3151. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky)
3162. Vlastník vodního díla (systému)
3173. Vodní dílo (Č 03)
3184. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
3195. Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE
3206. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE

2. [8 1 1] Změna manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Použijí se údaje pro [8 1 0] Schválení manipulačního řádu.

3. [8 2 0] Souhlas vodoprávního úřadu (§ 17 vodního zákona)

4. [8 3 0] Souhlas s ohlášením (§ 15a vodního zákona)

5. [8 4 0] Závazné stanovisko (§ 104 odst. 9 vodního zákona)

6. [8 5 0] Schválení havarijního plánu (§ 39 vodního zákona)

7. [8 6 0] Rozhodnutí v pochybnostech (§ 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 odst. 3, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 vodního zákona)

8. [8 7 0] Další správní akty správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy

Jedná se o správní akty jinde neuvedené (např. stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložení opatření k odstranění zjištěných závad, správní akty obecního úřadu podle § 105 odst. 1 vodního zákona).

9. [8 8 0] Opravná rozhodnutí a rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení správním a soudním

8. [9 0 0] Užívání staveb

Údaje o místu stavby:

(typ „A“ resp. typ „B“)

1. [9 1 0] Užívání dokončené stavby (§ 119 - § 122 stavebního zákona)

2. [9 2 0] Předčasné užívání stavby (§ 123 stavebního zákona)

3. [9 3 0] Zkušební provoz (§ 124 stavebního zákona)

4. [9 4 0] Změna v užívání stavby (§ 126 - § 127 stavebního zákona)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

Číselníky kódování údajů předmětu správního aktu

Uváděné číselníky pro kódování předmětu správního aktu byly vytvořeny pro potřebu vodoprávní evidence a jejich tvorba byla uzpůsobena účelu, pro který byly vytvořeny. Rozsah číselníku je uzpůsoben této potřebě a vychází zejména z vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek a právních předpisů. (K zajištění správného a úplného popisu reality se připouští opakované použití určeného číselníku).

Č 01 Původ vody - zdroj vody

01 z vodního toku

02 z vodní nádrže, zdrže

03 převod vody z jiného povodí

04 jiný zdroj povrchové vody

05 podzemní voda hlubinného oběhu

06 podzemní voda mělkého oběhu

07 podzemní voda neurčeného původu

08 odpadní voda

09 důlní voda

10 okalová voda

11 směs podzemní a povrchové

12 převzatá voda

99 jiný zdroj

Č 02 Účel užití vody

odběry (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 1 vodního zákona)

odběry pro chlazení

01 pro průtočné chlazení parních turbin (§ 101 odst. 3 písm. a) vodního zákona)

02 pro průtočné chlazení ostatní

03 pro cirkulační chlazení

odběry pro závlahy

04 závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

05 závlahy zemědělských pozemků (§ 101 odst. 3 písm. b) vodního zákona)

06 závlahy lesních pozemků

07 závlahy ostatních pozemků

08 okalové vody pro zemědělskou výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

09 okalové vody pro lesní výrobu (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

10 okalové vody ostatní

11 závlahy sportovních areálů

12 závlahy ostatní

odběry pro zatápění

13 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících čerpání vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)

14 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících převádění vody (§ 101 odst. 3 písm. c) vodního zákona)

odběry pro pitné účely

15 zásobování obyvatelstva

16 ostatní odběry pro průmysl

17 průmyslová technologie

ostatní odběry

18 živočišná výroba

ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě (§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4 vodního zákona)

19 provoz rybích líhní a sádek

20 napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb

21 požární účely

22 napouštění veřejných koupališť

23 napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů

24 výroba sněhu vodními děly

25 jiný

vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) bod 2 vodního zákona)

26 vzdouvání

27 akumulace

využívání vodní energie a energetického potenciálu vodního toku (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona)

28 využití vodní energie

29 využívání energetického potenciálu vodního toku

užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže nebo jiných vodních živočichů (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona)

30 pro chov ryb

31 pro chov vodní drůbeže

32 pro chov vodních jiných živočichů

33 jiné

další výše neuvedené

34 získání tepelné energie z vody

35 čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona)

36 umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4 vodního zákona)

37 jiné nakládání (§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 5 vodního zákona)

38 koupání a rekreace

39 vodní doprava

40 plavení dřeva

41 převody vody

42 jako medium při transportu některých látek

43 pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků

44 přírodní minerální voda osvědčená podle zvláštního zákona

45 přírodní minerální zdroj

46 ostatní

99 pro jiné účely

Č 03 Vodní díla

410 - přehrady, hráze a jezy (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

411 přehrada

412 hráz

413 vodní nádrž

414 jez

415 zdrž

419 jiné vzdouvací zařízení

420 - stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vodních toků včetně terénních úprav (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

421 úprava koryta a břehů

422 pobřežní a ochranné hráze

423 soustřeďovací a usměrňovači stavby

424 prahy, stupně, skluzy

425 povodňové přečerpávací stanice

426 přehrážky

427 revitalizace vodního toku

428 objekty pro řízený rozliv povodně

429 jiné objekty úpravy vodních toků

430 - stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

431 objekty pro odběr nebo jímání vody

432 vodovodní řady přívodní

433 vodovodní řady zásobovací sítě

434 úpravna vody

435 vodojem

436 čerpací a přečerpací stanice

439 jiné vodárenské objekty

440 - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

441 stoková síť

442 stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace

443 čerpací a přečerpací stanice

444 chladicí objekt (zařízení)

445 čistírna odpadních vod

446 retenční nádrže

447 dešťové zdrže

449 jiné objekty

450 - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)

451 suchá nádrž (poldr)

452 jiný vzdouvací objekt

453 ochranné hráze

459 jiné stavby

460 - stavby k zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona)

460 odběrné objekty

461 hlavní závlahová zařízení

462 podrobná závlahová zařízení

463 závlahové nádrže

464 vnitřní akumulace

465 čerpací a přečerpací stanice

469 jiné objekty

470 - stavby k odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) a § 56 odst. 1 písm. b) vodního zákona)

471 výústní objekty

472 hlavní odvodňovací zařízení

473 podrobná odvodňovací zařízení

474 čerpací a přečerpací stanice

475 stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody

479 jiné objekty

480 - stavby k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

481 plavební komora

482 plavební kanál

483 rejda plavební komory

484 přístav

485 přístaviště

486 překladiště

487 přístavní bazén

489 jiné plavební zařízení

490 - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)

491 průtočná vodní elektrárna

492 akumulační vodní elektrárna

493 akumulační (špičková) vodní elektrárna

494 přečerpávací vodní elektrárna

495 jiné hydroenergetické zařízení (mlýn, pila apod.)

496 náhon, přívod k elektrárně (hydroenergetického zařízení)

497 odpad od elektrárny (hydroenergetického zařízení)

499 jiný

510 - stavby odkališť (§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)

520 - stavby k pozorování stavu povrchových a podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)

521 pozorovací objekty

522 zkoušené objekty

529 jiné

530 - studny (§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)

530 studna kopaná

531 studna vrtaná

539 jiná

540 - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)

příčné objekty

540 pásy

541 prahy

542 stupně

543 skluzy

544 přehrážky

545 hrázky

soustřeďovací a usměrňovači objekty

546 výhony

547 ostatní objekty

549 jiné

550 - stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona)

551 stavby k odběru a vypouštění z/do povrchových vod

552 stavby k odběru a vypouštění z/do podzemních vod (mimo studny)

553 stavby k odběru nebo užívání důlních vod

559 jiné stavby k akumulaci povrchových a podzemních vod (kromě 410)

560 - stavby potřebné k jinému nakládání s vodami (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona)

561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody

562 stavby umožňující jiné využívání povrchových vod

563 stavby umožňující jiné využívání podzemních vod

570 - další stavby (§ 55 odst. 1 písm. 1) vodního zákona)

571 stavby k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich vypouštění za účelem získání tepelné energie

572 stavby k čerpání znečištěných podzemních vod a jejich vypouštění do vod povrchových za účelem snížení znečištění

599 jiné

Č 04 Typ odběrného objektu

povrchové vody

01 z vodní nádrže, zdrže - objekt s gravitačním odběrem

02 z vodní nádrže, zdrže - objekt s čerpací stanicí

03 z vodní nádrže, zdrže - kombinovaný

04 vodního toku - objekt s gravitačním odběrem

05 vodního toku - objekt s čerpací stanicí

06 vodního toku - kombinovaný

07 jiný odběrný objekt

podzemní vody

08 pramenní jímka

09 vrt

10 studna

11 zářez

99 jiný

Č 05 Typ vzorků

01 dvouhodinový směsný

02 dvacetičtyřhodinový směsný

03 dvacetičtyřhodinový směsný úměrný průtoku

04 osmihodinový směsný

05 prostý

09 jiný

Č 06 Kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)

01 I. kategorie

02 II. kategorie

03 III. kategorie

04 IV. kategorie

05 nepodléhá TBD

Č 07 Druh vypouštěných vod - přiváděných vod

01 splaškové

02 průmyslové odpadní s převážně biologicky odbouratelným znečištěním

03 průmyslové odpadní ostatní

04 městské odpadní

05 dešťové

06 důlní

07 chladící

08 vody z meliorací

09 povrchová voda (přivaděče)

21 vody čištěné

22 vody nečištěné

99 jiné vody

Č 08 Druh recipientu

01 vodní tok

02 nádrž s trvalým odtokem

03 jiná povrchová voda

04 podzemní voda

05 kanalizace pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod

06 kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod

07 čistírna odpadních vod

08 další uživatel

09 jiná kanalizace

99 jiný

Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu

01 levý břeh

02 pravý břeh

03 ostrov

04 vodní tok

99 jiné

Č 10 Jiné plavební zařízení

01 přívoz

02 jiné zařízení pro vertikální dopravu

03 vodní zdvihadlo

04 vývaziště

05 vyvažovači zařízení

06 jiné

Č 11 Účel užití vodního díla

01 umožnění odběru povrchové vody pro vodárenské účely

02 umožnění odběru povrchové vody pro průmyslové účely

03 umožnění odběru povrchové vody pro závlahy

04 umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely

05 podzemní voda

06 vodní energie, využití energetického potenciálu

07 vodní doprava, plavební účely

08 ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

09 odvádění odpadních a jiných vod koryty vodních toků

10 chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů

11 rekreace u vody a jiné účely

12 nadlepšování průtoků

13 stabilizace toku

14 usazovací účinek

99 jiné

Č 12 Druh přivaděče, odpadu (jiná stavba potřebná k nakládání s vodami)

01 otevřený kanál, náhon

02 tlakové potrubí

03 netlakové potrubí

04 tlaková štola

05 netlaková štola

06 akvadukt

07 bez přivaděče, odpadu

99 jiný

Č 13 Přehradní hráz, hráz

typ hráze podle materiálu

01 betonová

02 železobetonová

03 zděná

04 zemní sypaná

05 zemní naplavovaná

06 zemní částečně naplavovaná

07 kamenitá sypaná

08 kamenitá rovnána

09 balvanitá

10 zonální

11 jiný

druh hráze

12 tížná

13 vylehčená

14 klenbová

15 pilířová

16 členěná

17 kotvená

18 předpjatá

19 jiný

typ hráze podle umístění

20 přímá

21 kombinovaná

22 boční

23 obvodová

24 jiný

Č 14 Typ vodní nádrže

01 údolní protékaná

02 boční protékaná

03 boční neprotékaná

04 podzemní

99 jiný

Č 15 Způsob závlahy

01 postřik

02 podmok

03 přeron

04 výtop

05 podpovrchová

06 kapénková

11 soustava stabilní

12 soustava mobilní

99 jiný

Č 16 Jezy

druh jezu

02 pohyblivý

03 kombinovaný

04 jiný

tvar jezu

05 kolmý

06 šikmý

07 přímý

08 lomený

09 zakřivený

10 obloukový

11 boční

12 jiný

konstrukce jezu

13 dřevěný

14 zděný

15 betonový

16 kameninový

17 železobetonový

18 prefabrikovaný

19 jiný

typ hladinového uzávěru jezu

20 stavidlový, tabulový

21 segmentový

22 klapkový

23 válcový

24 šoupátkový

25 kuželový

26 jehlový

27 prstencový

28 rozstřikovací

29 kulový

30 zpětná klapka

31 kbel

32 klínový

33 žaluziový

34 jiný

Č 17 Kultura pozemkové parcely

01 orná půda

02 chmelnice

03 vinice

04 zahrada

05 ovocný sad

06 louka

07 pastvina

08 les

09 vodní plocha

10 ostatní vodní plocha (mokřady, bažiny atd.)

11 zastavěná plocha včetně nádvoří

12 ostatní plocha

99 jiná

Č 18 Způsob odvodnění

01 trubková drenáž

02 krtčí drenáž

03 křížová drenáž

04 povrchové odvodnění

05 odvodnění příkopy

99 jiné způsoby odvodnění

Č 19 Odvodnění kalu

01 lis

02 odstředivka

03 kalové pole

04 žádné

99 jiné

Č 20 Příslušnost k systému vodovodu

01 samostatný

02 místní

03 skupinový

99 jiný

Č 21 Zpracování kalu

01 gravitační

02 strojní

03 žádné

99 jiné

Č 22 Způsob úpravy vody

01 bez úpravy

02 sedimentace

03 zdravotní zabezpečení vody - dezinfekce

04 dvoustupňová úprava

05 odkyselování filtrací

06 filtrace přes aktivní uhlí

07 koagulační filtrace

08 biologická filtrace

09 jiná filtrace

10 odželezňování 1 st./2 st.

11 odmanganování 1 st./2 st.

12 oxidace

13 ozonizace

14 umělá infiltrace

15 stabilizace

16 ÚV záření

17 denitrifikace

99 jiný způsob úpravy

Č 23 Druh vodojemu

01 zemní

02 věžový

10 čelný

11 koncový

12 přerušovací

99 jiný

Č 24 Kanalizační soustava

01 kanalizace pro veřejnou potřebu

99 jiná

Č 25 Charakter kanalizační soustavy

01 jednotná

02 oddílná

03 pouze dešťová

04 kombinovaná

99 jiná

Č 26 Způsob čištění

mechanické čištění

01 primární sedimentace

02 gravitační zachycení olejů, tuků

03 filtrace

04 jiné

biologické čištění

07 kulturou přisedlou na pevném nosiči (biofiltrace)

08 aktivační

09 aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace - denitrifikace)

10 aktivační se zvýšeným odstraňováním fosforu

11 asimilační nádrž

12 kořenovým systémem

13 anaerobní

14 jiné

chemické čištění

15 neutralizace

16 detoxikace

17 dezinfekce

18 srážení fosforu

19 jiné chemické

99 jiný druh čištění

Č 27 Způsob nakládání s kaly

01 zemědělské využití

02 kompostování a jiné využívání

03 skládkování

04 spalování

99 jiný

Č 28 Druh vodovodního řadu

01 přívodní síť

02 zásobovací síť

99 jiný

Č 29 Způsob vypouštění do recipientu

01 gravitační

02 přečerpací

03 kombinovaný

99 jiný

Č 30 Typ turbíny vodní elektrárny

01 Kaplanova (K)

02 Francisova (F)

03 Peltonova (P)

04 reverzní (R)

05 Kaplanova přímoproudá (KP)

06 Banki (B)

99 jiný (J)

Č 31 Správce objektu pozorování

01 Český hydrometeorologický ústav

02 správce povodí

03 správce vodního toku

04 provozovatel vodovodu nebo kanalizace

05 oprávněná osoba

99 jiný subjekt

Č 32 Měřené veličiny

01 vodní stav

02 průtok

03 tlak (resp. tlačná výška)

04 teplota vody

05 jakost vody

06 plaveniny

99 jiné měřené veličiny

Č 33 Druh měřícího objektu (zařízení)

01 vodočet

02 vodoměrná stanice

03 limnigrafická stanice

04 automatická limnigrafická stanice s přenosem údajů

05 objekt pro hydrometrování

06 hydrogeologický pozorovací vrt

07 měrný přeliv

08 výtok otvorem

09 měrný žlab

99 jiný

Č 34 Druh měřící sítě

01 státní (základní)

02 státní (hraniční)

05 vložená (správci vodních toků)

06 vložená (jiné subjekty)

07 účelová

99 jiná

Č 35 Druh sedimentu v odkališti

01 sediment z úpraven nerostných surovin

02 sediment ze spalování tuhého paliva

03 sediment z chemického provozu

99 jiný sediment

Č 36 Způsob odvedení vody z odkaliště

01 gravitační odvedení odsazené vody

02 čerpání odsazené vody

99 jiný

Č 37 Typ odkaliště dle průtoku

01 bez průtoku povrchových vod

02 průtok z povodí k profilu odkaliště

99 jiný

Č 38 Kategorie upravitelnosti surové vody

01 A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce

02 A2 - běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce

03 A3 - intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava

Č 39 Druh stanice

01 čerpací

02 přečerpací

03 podtlaková

99 jiná

Č 40 Způsob měření množství vody

01 odečtem vodočtu měrného profilu

02 odečtem na vodoměru

03 kontinuální měření s registrací průtoků

04 nepřímé měření (tlak, el. energie, apod.)

05 hydraulickým výpočtem z registrovaných veličin

09 jiný

Č 41 Povolované objekty čistírny odpadních vod (ČOV)

01 typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek (uvést název)

02 ostatní ČOV (příp. uvést označení druhu technologie např. oxidační příkop, Kombiblok aj.)

předčištění

03 lapák štěrku

04 česle

05 lapák písku

06 lapák tuků a olejů

primární sedimentace

07 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody pravoúhlá

08 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody kruhová

09 usazovací nádrž s vertikálním průtokem vody

10 jiné

biologické čištění

11 biofiltry

12 rotační biofiltrové reaktory (biodisky)

13 aktivační nádrž bez nitrifikace

14 aktivační nádrž s nitrifikací

15 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací

16 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu

17 chemické srážení fosforu v aktivaci

separace biologického kalu

18 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem pravoúhlá

19 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem kruhová

20 dosazovací nádrž s vertikálním průtokem

další stupně čištění

21 biologické dočišťovací nádrže

22 filtrace

23 chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě

24 dezinfekce

kalové hospodářství

25 aerobní stabilizace

26 anaerobní stabilizace nevyhřívaná

27 anaerobní stabilizace vyhřívaná mezofilní

28 anaerobní stabilizace vyhřívaná termofilní

99 jiné povolované objekty

Č 42 Druh stokové sítě

01 gravitační

02 gravitační s přečerpáváním ve stokové síti

03 tlaková

04 podtlaková

99 jiná

Č 43 Druh retenční nádrže/dešťové zdrže

01 průtočná dešťová zdrž

02 neprůtočná dešťová zdrž

03 retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku

04 retenční nádrž k ovlivnění jakosti ve vodním toku

99 jiný

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 414/2013 Sb.

Vysvětlivky k vyplnění údajů

U položek, pro jejichž vyplnění je nezbytné použít kodifikaci podle číselníků uvedených v příloze č. 4, je tato skutečnost signalizována odkazem na číslo číselníku (Č XY), z něhož je hodnota kódu přiřazována. Každý číselník lze aplikovat vícekrát a tak komplexněji vyjádřit žádanou charakteristiku objektu, jevu nebo skutečnosti. V některých případech pořadí uvedení kódu vyjadřuje prioritu cílů, účelů nebo skutečností.

Údaje o oprávněném a údaje o místu předmětu správního aktu se jednotně evidují s využitím základních registrů, státních mapových děl, účelových informačních systémů a odvozených map.1)

1. Kód správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):

2. Název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy1):

3. Kódy klasifikace typů předmětů správního aktu:

Uvedou se všechny druhy typů předmětu správního aktu, číselným kódem uvedeným v záhlaví - v hranatých závorkách, které jsou předmětem daného správního aktu;

4. Současně vydávaný správní akt:

V případech, že vodoprávní úřad vydává oprávněnému současně více správních aktů, která mají souvislost s daným správním aktem, uvede odkaz na čj.;

5. Návaznost na předchozí vydané správní akty dle vodního zákona:

Uvede se odkaz na čj. souvisejícího správního aktu, datum jeho vydání a nabytí právní moci a název správního úřadu nebo orgánu územní samosprávy, který jej vydal. Zejména se uvedou rozhodnutí o povolení staveb, která umožňují povolená nakládání s vodami (odběrný objekt, přehrada, jez, vodní nádrž, zdrž, čistírna odpadních vod, rybník apod. nebo rozhodnutí o schválení manipulačního či provozního řádu, vyhlášení ochranného pásma apod.). Při každé změně rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami nebo povolení vodního díla po účinnosti této vyhlášky, převedou se do elektronické podoby vodoprávní evidence údaje o tomto vodním díle v rozsahu přílohy č. 1 až 5;

6. Popis vydaného správního aktu:

Stručný popis vydávaného správního aktu;

7. Datum vydání správního aktu:

8. Datum nabytí právní moci nebo účinnosti správního aktu:

9. Platnost správního aktu:

Uvede se doba, na kterou se povolení vydává, případně datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;

10. Číslo jednací:

11. Spisová značka:

Uvede se spisová značka spisu, jehož součástí je evidované rozhodnutí.

Oprávněný:

(Žadatel) - uvede se osoba (fyzická či právnická), které bylo dané rozhodnutí vydáno;

12. Fyzická osoba:

13. Fyzická osoba - podnikající:

IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů]. CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);

14. Právnická osoba:

IČO - identifikační číslo osoby, číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu [§ 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů]. CZ-NACE - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).

Nakládání s vodami

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

15. Identifikátor kraje1):

16. Název kraje1):

17. Identifikátor obce1):

18. Název obce1):

19. Identifikátor katastrálního území1):

20. Název katastrálního území1):

21. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:

22. IDVT - identifikátor vodního toku2). Osmimístné, jedinečné, bezvýznamové číslo. Technicky je IDVT realizován v rámci pěti databází ISyPo (Informační systém povodí) provozovaných státními podniky Povodí. V případě odstranění toku z databáze zaniká IDVT spolu s tokem a není již dále použit.

23. Jméno vodního toku2):

24. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

25. Říční kilometr vodního toku:

Říční kilometr vodního toku, na kterém je umístěn předmět rozhodnutí (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000);

26. Hydrogeologický rajon2):

27. Umístění jevu vůči k břehu (Č 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

28. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

Souřadnice označují polohopisnou polohu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

29. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona.

Povrchové vody

Odběr

Údaje o předmětu rozhodnutí:

30. Původ (odebírané) vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

31. Účel užití vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

32. Související vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

33. Typ odběrného objektu (Č 04):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

34. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s): Uvede se hodnota minimálního zůstatkového průtoku v l/s, kterou vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami. Pokud nebyl stanoven, uvést slovně NESTANOVEN;

35. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)

Uvede se kóta minimální hladiny podzemní vody, pokud ji vodoprávní úřad stanovil podle § 37 vodního zákona. V případech povolení odběru povrchové vody se jedná o výjimečný akt.

36. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem, případně minimální hladiny podzemní vody;

Údaje o povoleném množství odběru:

37. Průměrný povolený (l/s):

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství odebírané vody v l/s;

38. Maximální povolený (l/s):

Uvede se maximální hodnota povoleného množství odebírané vody v l/s;

39. Maximální měsíční povolený (tis. m3/měs):

Uvede se maximální hodnota povoleného měsíčního množství odebírané vody v tis. m3/měs:

40. Roční povolený (tis. m3/rok):

Uvede se roční hodnota povoleného množství odebírané vody v tis. m3/rok;

41. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se povrchová voda odebírá:

Uložená měření:

42. Způsob měření množství vody (Č 40):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

43. Četnost sledování jakosti odebírané vody:

Uvede se počet sledování jakosti odebírané vody za rok;

44. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody:

Uvede se počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody;

45. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:

a) Název ukazatele

b) Stanovená četnost sledování

Při užití odběru pro pitné účely se postupuje podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích;

Doplňkové údaje:

46. Velikost zásobovaného spotřebiště (počet obyvatel):

Uvede se, při užití odběru pro pitné účely, počet obyvatel zásobovaných uvedeným povoleným odběrem;

47. Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

48. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE: Pokud ano, uvede se odkaz na čj. tohoto správního aktu, ze dne a kým bylo vydán;

Vzdouvání, akumulace

Údaje o předmětu rozhodnutí:

49. Účel užití akumulované vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č, 4;

50. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

51. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

52. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

53. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s):

Viz 34;

54. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vzdouvacím objektem;

55. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.):

Uvede se maximální hladina akumulované (vzduté) vody povolené vodoprávním úřadem (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

56. Celkový objem akumulované vody (tis. m3):

Uvede se celkový povolený objem akumulované vody v tis. m3;

Uložená měření:

57. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.):

Uvede se, zda vodoprávní úřad nařídil měřit množství akumulované vody (tis. m3), nebo výšku vzduté vody (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

58. Četnost měření:

Uvede se počet měření množství akumulované (vzduté) vody za rok;

Využívání energetického potenciálu

Údaje o předmětu rozhodnutí:

59. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

60. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s):

Uvede se maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení v m3/s;

61. Maximální spád (m):

Uvede se maximální návrhový spád energetického potenciálu vodního toku v m;

62. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s):

Viz 34;

63. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem;

Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

Údaje o předmětu rozhodnutí:

64. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

65. Minimální zůstatkový průtok (l/s) ve vodním toku (l/s):

Viz 34;

66. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Viz 36;

Podzemní vody

Odběr

Akumulace

67. Účel užití akumulované vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

68. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

69. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

70. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Vypouštění odpadních vod

Údaje o předmětu rozhodnutí:

71. Druh vypouštěných vod (Č 07):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

72. Druh recipientu (Č 08):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

73. Související povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

74. Průměrné povolené (l/s):

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

75. Maximální povolené (l/s):

Uvede se hodnota maximálního povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

76. Maximální povolené (m3/den):

Uvede se hodnota maximálního denního povoleného množství vypouštěné vody v m3/den;

77. Maximální měsíční povolené (tis. m3/měs.):

Uvede se hodnota maximálního měsíčního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/měs;

78. Roční povolené (tis. m3/rok):

Uvede se hodnota ročního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/rok;

79. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

80. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:

Uvede se počet dnů v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

81. Velikost zdroje znečištění v EO:

Velikost zdroje znečištění, vyjádřená v počtu EO (ekvivalentních obyvatel). Počet EO se vypočte jako podíl celkového produkovaného znečištění za den (obvykle na přítoku do ČOV) v ukazateli BSK5 a znečištění produkovaného jedním obyvatelem, které je v ukazateli BSK5 definováno hodnotou 60 g za den (viz jiný právní předpis4));

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

82. Množství vypouštěného znečištění:

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách kilogramy za rok na odtoku (vypouštění);

1. BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

2. CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

3. NL - nerozpuštěné látky

4. N-NH4 - amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)

5. Nanorg. - celkový anorganický dusík vyjádřený jako součet obsahu amoniakálního dusíku, dusitanového a dusičnanového dusíku (N-NH4+ + N-NO2- + N-NO3-)

6. Ncelk. - celkový dusík

7. Pcelk. - celkový fosfor

8. Jiné - zkratka pro případné další ukazatele podle jiného právního předpisu4), např.:

EL - extrahovatelné látky

NEL - nepolární extrahovatelné látky

RAS - rozpuštěné anorganické soli

AOX - adsorbovatelné organické halogeny

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet 6 sloučenin (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3 -cd)pyren

N-NO2 - dusitanový dusík

N-NO3 - dusičnanový dusík

pH - acidobázická reakce vody;

83. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

Hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách miligram na litr odtoku (vypouštění). V souladu s jiným právním předpisem4), je „p“ přípustná koncentrace, „m“ maximální koncentrace, „průměr“ aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok pro ukazatele Ncelk. a Pcelk..

Ukazatele znečištění viz 82.

Uložená měření:

84. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo měření množství vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

85. Počet kontrolních profilů:

Uvede se počet kontrolních profilů pro měření množství vypouštěných odpadních vod;

86. Četnost měření množství (počet ročně):

Uvede se počet měření množství vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

87. Způsob měření množství vody (Č 40):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

88. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

89. Počet kontrolních profilů:

Uvede se počet kontrolních profilů pro sledování jakosti vypouštěných odpadních vod;

90. Četnost sledování (počet ročně):

Uvede se počet sledování jakosti vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

91. Typ vzorků (Č 05):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Snížení teploty vypouštěné vody:

92. Průměrně v období letního času (°C):

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období letního času ve °C;

93. Průměrně v období zimního času (°C):

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období zimního času ve °C;

94. Maximální snížení (°C):

Uvede se maximální snížení teploty vypouštěné vody ve °C;

Stavební povolení k vodním dílům

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ „A“)

95. Název vodního díla:

Uvede se název vodního díla, které je předmětem rozhodnutí

96. Identifikátor kraje1):

97. Název kraje1):

98. Identifikátor obce1):

99. Název obce1):

100. Identifikátor katastrálního území1):

101. Název katastrálního území1):

102. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí2):

103. IDVT - identifikátor vodního toku2):

104. Jméno vodního toku2):

105. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

106. Říční km vodního toku:

107. Hydrogeologický rajon2):

108. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

109. Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK):

Viz 28;

110. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona

111. Výškopisné údaje (m n. m.):

Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému - po vyrovnání;

112. Rybí přechod ANO/NE:

Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ „B“)

113. Název vodního díla:

Uvede se název vodního díla, která je předmětem rozhodnutí;

114. Identifikátor kraje (krajů)1):

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se identifikátory všech krajů;

115. Název kraje (krajů)1):

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se názvy všech krajů;

116. Identifikátor obce (obcí)1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se identifikátory všech obcí;

117. Název obce (obcí)1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se názvy všech obcí;

118. Identifikátory katastrálních území1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se identifikátory všech katastrálních území;

119. Názvy katastrálních území1).

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se názvy všech katastrálních území;

120. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:

121. IDVT - identifikátor vodního toku2).

Viz. 22.

122. Jméno vodního toku2):

123. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

124. Říční km vodního toku (konec stavby) (km):

125. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km):

126. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

Konec stavby např. v případě vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);

127. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi určenými v S-JTSK)3):

Začátek stavby např. v případě vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod - se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);

128. Název a kód vodního útvaru definovaný v § 2 vodního zákona;

129. Výškopisné údaje (m n. m):

Viz 111;

130. Rybí přechod ANO/NE:

Viz 112;

Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

Přehrada, hráz a vodní nádrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

131. Povolovaná vodní díla (Č 03)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

132. Účely užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

133. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

134. Plocha povodí vodního toku (km2):

Uvede se plocha povodí vodního toku v km , ve kterém je umístěn předmět rozhodnutí (měří se k přehradnímu profilu, hrázi);

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehradní hráz, hráz vodní nádrže:

135. Přehradní hráz, hráz (Č 13):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

136. Kóta koruny hráze (m n.m.):

Uvede se kóta koruny hráze v m n.m. (výškový systém Balt - po vyrovnání);

137. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m):

Svislá vzdálenost od koruny hráze po nejníže položené místo dna údolí v daném příčném profilu v m;

138. Délka koruny hráze (m):

Délka osy koruny přehradní hráze mezi místy, ve kterých koruna hráze navazuje na svah údolí v m;

139. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s):

Největší průtok v m3/s, který proteče spodní výpustí bez ohrožení vodního díla;

140. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s):

Celkový průtok vody v m3/s, který převedou další zařízení pro odtok velkých vod (bezpečnostní přeliv, povodňová výpust) při maximální hladině v nádrži bez ohrožení vodního díla;

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

141. Typ vodní nádrže (Č 14):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

142. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, ve kterém lze nezávisle na přítoku do nádrže akumulovat vodu a vypouštět ji dle potřeby, zdola je prostor omezen hladinou, pod kterou nádrž nelze gravitačně vyprázdnit, shora hladinou v úrovni nejnižší části přelivné hrany (u nehrazených přelivů) nebo hrany uzávěry (u hrazených přelivů);

143. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který je vyhrazen pro transformaci povodňových vln;

144. Objem zásobního prostoru (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který slouží k akumulaci vody, k nadlepšování průtoků a k zajištění odběrů vody v málo vodných obdobích, kdy přítok do nádrže je menší než požadovaný odběr;

145. Objem stálého nadržení (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který se za normálního provozu nevyužívá pro řízení odtoku. Součástí prostoru stálého nadržení je i mrtvý prostor;

146. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.):

Kóta hladiny omezující shora ovladatelný prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

147. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.):

Kóta hladiny omezující shora zásobní prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

148. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.):

Kóta nejnižší hladiny zásobního prostoru omezující shora prostor stálého nadržení (výškový systém Balt - po vyrovnání);

149. Kóta dna nádrže (m n.m.):

Kóta nejníže položeného místo dna údolí v daném příčném profilu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

150. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha):

Plocha hladiny vody v nádrži při naplnění celkového ovladatelného prostoru v ha;

151. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m):

Vzdálenost od konce vzdutí hladiny ovladatelného prostoru ke vzdouvací stavbě v m;

152. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE:

Uvede se, zda je dané vodní dílo provozováno v ověřovacím (zkušebním) provozu;

Jez, jezová zdrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

153. Povolovaná vodní díla (Č 03)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

154. Účely užití vodního díla (Č 11)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

155. Zdroj vody (Č 01)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:

156. Technické parametry:

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;

157. Kóta přelivné hrany (m n.m.):

Kóta nejvyšší povrchové čáry koraný jezu nebo hradícího tělesa přelévaného uzávěru v m n.m. pro jez pohyblivý, pro jez pevný nebo kombinovaný uvést pro pevnou část jezu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

158. Výška hladiny stálého vzdutí (m):

Nejvyšší výška hladiny, výškový rozdíl mezi upraveným dnem (teoretickou nivelitou) pod jezem a hladinou kóty stálého vzdutí. Hladina stálého vzdutí je úroveň hydrostatické hladiny v jezové zdrži, pod kterou nemá klesnout za normálního provozu podle manipulačního řádu hladina v jezové zdrži, u pevného jezu je dána nejnižším místem koruny jezu;

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

159. Objem zdrže (tis. m3):

Objem vody ve zdrži v tis. m3 při hladině nejvyššího vzdutí;

160. Délka zdrže (m):

Vzdálenost od koruny jezu po konec vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí (nebo k nejbližšímu jezu nebo stupni) v m. Za konec vzdutí se bere místo, kde se vzdutá hladina prakticky ztotožňuje s nevzdutou hladinou ve vodním toku.

161. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE:

Viz 152;

Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

162. Povolované vodní díla (Č 03);

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

163. Účel užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

164. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):

Uvede se délka dotčeného úseku (regulace) vodního toku v m, který je předmětem rozhodnutí;

165. Délka ochranných hrází (m):

Uvede se délka ochranných hrází v m;

166. Maximální výška ochranných hrází (m):

Uvede se maximální výška ochranných hrází v m, nejvyšší svislá vzdálenost koruny hráze a terénu;

167. Maximální návrhový průtok (m3/s):

Uvede se maximální návrhový průtok v m3/s;

Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

Údaje o předmětu rozhodnutí:

168. Název vodovodu:

Uvede se název vodovodu, který je předmětem rozhodnutí;

169. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

170. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

171. Účel užití vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

172. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

Uvede se počet oddělených částí systémů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

173. Rozsah zásobování:

Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;

Objekty pro odběr nebo jímání vody:

174. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04):

Uvedou se počty pramenních jímek, vrtů, studní, zářezů apod. pro odběr podzemních vod, které jsou předmětem rozhodnutí;

175. Hloubka objektu (m):

Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);

Vodovodní řady:

176. Druh vodovodního řadu (Č 28):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

177. Celková délka řadů (m):

Uvedou se celkové délky povolovaných trubních řadů v m;

178. Nejmenší jmenovitá světlost (mm):

Uvede se nejmenší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

179. Největší jmenovitá světlost řadu (mm):

Uvede se největší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

Úpravna vody

180. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s):

Průměrné množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

181. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s):

Maximální množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

182. Původ (odebírané) vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

183. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

184. Způsob úpravy vod (Č 22):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

185. Zpracování kalu (Č 21):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

186. Odvodnění kalu (Č 19):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Vodojem

187. Druh vodojemu (Č 23):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

188. Objem vodojemu (m3):

Objem vody v nádržích vodojemu vymezený minimální a maximální provozní hladinou v m3;

Čerpací a přečerpací stanice:

189. Projektovaný výkon (l/s):

Uvede se navržený (projektovaný) výkon čerpací nebo přečerpávací stanice v l/s;

190. Výtlačná (dopravní) výška (m):

Uvede se maximální výtlačná (dopravní) výška čerpací nebo přečerpávací stanice v m (z rozdílu hladin);

Jiné vodárenské objekty:

191. Název objektu:

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací

Údaje o předmětu rozhodnutí:

192. Název kanalizačního systému:

Uvede se název kanalizačního systému, který je předmětem rozhodnutí;

193. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

194. Kanalizační soustava (Č 24):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

195. Charakter kanalizační soustavy (Č 25):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

196. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

Uvede se počet současně povolovaných oddělených částí systému v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

197. Počet napojených obcí:

Uvede se počet napojených obcí na kanalizaci, která je předmětem rozhodnutí;

198. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:

Stoková síť

Údaje o předmětu rozhodnutí:

199. Druh stokové sítě (Č 42):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

200. Celková délka stok (m):

Uvede se celková délka současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m;

201. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42):

Uvedou se délky současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

202. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):

Uvede se nejmenší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

203. Největší jmenovitá světlost stoky (mm):

Uvede se největší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

204. Počet povolovaných odlehčovacích komor:

Uvede se počet současně povolovaných odlehčovacích komor;

205. Počet povolovaných čerpacích stanic:

Uvede se počet současně povolovaných čerpacích stanic;

Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

206. Druh stanice (Č 39):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

207. Projektovaný výkon (l/s):

Viz 189;

Chladicí objekt (zařízení)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

208. Průtočné množství (l/s):

Uvede se průměrné množství vody protékající chladícím systémem v l/s;

209. Snížení teploty (°C):

Uvede se rozdíl vstupní a výstupní teploty ve °C;

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

210. Druh přiváděných vod (Č 07):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

211. Druh výroby:

Slovně se uvede druh výroby a to jen u ČOV průmyslové a ČOV před vypouštěním do kanalizace;

212. Způsob čištění (Č 26):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

213. Povolované objekty (Č 41):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

214. Zkušební provoz ANO/NE:

Uvede se, zda je povolovaná čistírna provozována ve zkušebním provozu;

215. Délka zkušebního provozu (počet měsíců):

Uvede se počet měsíců zkušebního provozu;

Projektované parametry čistírny:

216. Počet napojených EO:

Výpočet počtu EO viz 81;

217. Počet napojených skutečných obyvatel:

Uvede se počet napojených obyvatel na ČOV;

218. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3/den):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod (ČSN 75 6402);

219. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod /24 (ČSN 75 6402);

220. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod /24 (ČSN 75 6402);

221. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok):

Uvede se projektovaná hodnota maximálního bezdeštného ročního přítoku v m3/rok;

222. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%):

Vyjádření podílu průmyslových odpadních vod ve směsi přitékající odpadních vod v procentech;

223. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách tuny za rok a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;

224. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

Průměrná hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách mg na litr a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 82;

225. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV:

Uvedou se názvy a kódy obcí, které jsou napojeny na předmětnou ČOV;

226. Způsob nakládání s kaly (Č 27):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Retenční nádrže a zdrže dešťové

Údaje o předmětu rozhodnutí:

227. Druh retenční nádrže/dešťové zdrže (Č 43):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

228. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE:

Uvede se, zda je objekt součástí sítě ČOV;

229. Objem (tis. m3):

Uvede se objem retenční nádrže nebo dešťové zdrže v tis. m3;

Jiné objekty

Údaje o předmětu rozhodnutí:

230. Název objektu:

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi

231. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

232. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

233. Kód původu odebírané vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

234. Způsob závlahy (Č 15):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

235. Zavlažovaná plocha (ha):

Uvede se rozloha zemědělských pozemků, které lze za pomoci daného závlahového zařízení zavlažovat v ha;

236. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

237. Délka otevřených přivaděčů (m):

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

238. Délka trubních řadů (m):

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

Závlahové nádrže

239. Objem akumulačního prostoru (tis. m3):

Uvede se celkový objem akumulačního prostoru závlahové nádrže v tis. m3;

Čerpací a přečerpávací stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

240. Druh stanice (Č 39):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

241. Výkon (l/s):

Uvede se výkon stanice, která je předmětem rozhodnutí v l/s;

Stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

242. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

243. Způsob odvodnění (Č 18):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

244. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

245. Odvodňovaná plocha (ha):

Uvede se celková plocha půdního fondu ve funkčním dosahu odvodňovacích zařízení v ha;

246. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (C 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

247. Délka otevřených kanálů (m):

Uvede se délka otevřených kanálů odvodňovací kostry v m;

248. Údaj o provozním řádu (Č 05):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích

Údaje o předmětu rozhodnutí:

249. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

250. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km):

Uvede se délka úseku vodního toku způsobilého pro plavbu v km;

251. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03):

Uvedou se počty druhů plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

252. Související plavební zařízení (Č 10)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

253. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)

Uvedou se počty druhů souvisejících plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Plavební komora, přístavní bazén:

254. Užitná délka (m):

Vzdálenost mezi spadištěm, popř. clonou tlumícího prostoru nebo konstrukcí vrat v horním ohlaví a částí konstrukce otevřených nebo zavřených dolních vrat, která zasahuje do komory;

255. Užitná šířka (m):

Světlá vzdálenost mezi svislými bočními zdmi nebo pevnými odrazníky plavební komory i jejích ohlaví;

256. Užitná hloubka (m):

Nejmenší hloubka vody nad pevným prahem (záporníkem) horního a dolního ohlaví;

Parametry plavebního kanálu nebo rejdy plavební komory:

257. Délka kanálu (km):

Uvede se délka plavebního kanálu v km, měří se po ose;

258. Délka rejdy (m):

Uvede se délka rejdy v m, měří se po ose;

259. Plavební šířka (m):

Jde o šířku vodní cesty, vyhrazenou plavbě a někdy označenou plavebními znaky. Měří se v úrovni dna plně naloženého typového plavidla příslušné třídy vodní cesty;

260. Plavební hloubka (m):

Jde o hloubku vody, umožňující plavbu plavidel při určitém ponoru, která se rovná součtu přípustného ponoru a předepsané bezpečnostní vzdálenosti mezi dnem lodi a dnem vodní cesty (marže). Uvádí se minimální zaručená hodnota plavební hloubky;

Parametry přístaviště:

261. Délka přístavního nábřeží (m):

Jde o délku upraveného břehu, který umožňuje přistávání a uvazování plavidel a bezpečnou manipulaci s nimi a jejich nákladem i při nejnižším plavebním stavu;

262. Plavební hloubka (m):

Viz 260;

Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

263. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

264. Umístění vodního díla vzhledem k toku (C 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

265. Maximální spád (m):

Maximální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

266. Minimální spád (m):

Minimální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

267. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30):

Uvede se počet turbín s uvedením typu turbín podle příslušného číselníku v příloze č. 4 včetně rezervního soustrojí;

268. Návrhový průtok vodní elektrárny (m /s):

Uvede se návrhový průtok vodní elektrárny, součet návrhových průtoků všech turbín v m3/s;

269. Instalovaný výkon (MW):

Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů VE včetně generátoru vlastní spotřeby;

Náhon, odpad od vodní elektrárny

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

270. Druh přivaděče (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

271. Délka přivaděče (m):

Uvede se délka přívodního kanálu (přivaděče) od odbočení z vodního toku po místo vtoku do vodní elektrárny (hydroenergetického zařízení) v m;

272. Druh odpadu (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

273. Délka odpadu (m):

Uvede se délka odpadního kanálu (odpadu) od vodního díla (vodní elektrárny, hydroenergetického zařízení) po zaústění do vodního toku v m;

Vodní díla - stavby odkališť

Údaje o předmětu rozhodnutí:

274. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

275. Druh sedimentu v odkališti (Č 35):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

276. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

277. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

278. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

279. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování odsazené vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

280. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. rozhodnutí, kterým bylo sledování prosakující vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

Údaje o předmětu rozhodnutí:

281. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

282. Plocha povodí (km2):

Uvede se plocha půdorysu povodí v km , platí pouze pro povrchové vody;

283. Správce objektu pozorování (Č 31):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

284. Původ vody (měřené) (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

285. Typy měřených veličin (C 32):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

286. Druh měřící sítě (Č 34):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

287. Druh měřícího objektu (Č 33):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Vodní díla - studny

Údaje o předmětu rozhodnutí:

288. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

289. Počet povolovaných studní (dle Č 03):

Uvede se počet povolovaných studní podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

290. Studna - sběrná/jímací:

Uvede se, zda se jedná o studnu sběrnou nebo jímací, sběrná studna je studna s přívodem vody i z dalších jímacích zařízení, jímací studna je studna s odvodem vody;

291. Hloubka studny (m):

Uvede se hloubka studny v m (svislá vzdálenost dna studny od povrchu terénu);

Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží

Údaje o předmětu rozhodnutí:

292. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

293. Počet povolených objektů (dle druhu v Č 03):

Uvede se počet povolených objektů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

294. Celková délka hrazených bystřin (m):

Uvede se celková délka hrazených bystřin v m;

295. Celková délka hrazených strží (m):

Uvede se celková délka hrazených strží v m;

Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené:

296. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4

Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr):

297. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

298. Druh stavby (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

299. Délka stavby (m):

Uvede se délka stavby, která je předmětem rozhodnutí v m;

300. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m):

Uvede se výškový rozdíl začátku a konce stavby v m;

301. Návrhový průtok (m3/s):

Uvede se návrhový průtok v m3/s;

Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl

Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

302. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha):

Uvede se plocha půdorysu ochranného pásma v ha;

303. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha):

Viz 302;

304. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo omezení užívání pozemků stanoveno, ze dne a kým bylo vydáno;

305. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování jakosti vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

306. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č. j. správního aktu, kterým bylo sledování stavu hladiny uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

Stanovení ochranného pásma vodního díla

307. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha):

Viz 302;

308. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE:

Viz 304;

Zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu

309. Název vodního díla:

Uvede se název příslušného vodního díla, pokud byl určen;

310. Vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

311. Kategorie z hlediska TBD (Č 06):

Uvede se stanovená kategorie vodní stavby z hlediska TBD, která je předmětem vydaného rozhodnutí - uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze Č.4;

Vymezení území určených k rozlivům povodní

312. Velikost vymezeného území (ha):

Uvede se plocha půdorysu v ha vymezená k rozlivům povodní;

313. Objem retence (tis. m3):

Uvede se objem vody v tis. m3, která se za povodně rozlije po vymezeném území;

314. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

Další opatření vodoprávního úřadu

Schválení manipulačního (provozního či jímacího) řádu

315. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky):

Stručně se popíše vydané opatření, včetně názvu vodního díla (vodních děl), pro které(á) byl manipulační, provozní či jímací řád vypracován a schválen;

316. Vlastník vodního díla (systému):

Uvede se vlastník vodního díla resp. systému, který je předmětem rozhodnutí;

317. Vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

318. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 4;

319. Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE:

Uvede se, zda byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí;

320. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí ANO/NE:

Uvede se, zda byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitostí;

1) Zdrojem geografických jmen územně statistických jednotek a zdrojem číselných identifikátorů správních a územně statistických jednotek a katastrálních území jsou zvláštní právní předpisy (zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky, Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geografických jmen je katastr nemovitostí, vedený jako evidence Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK) na základě zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geometrické reprezentace hranic správních jednotek a hranic katastrálních území je Základní báze geografických dat (zákon č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).

2) Vodní toky, vodní plochy, povodí a útvary podzemní vody (hydrogeologické rajóny) jsou ve vodoprávní evidenci registrovány svou geometrickou representací a geografickými identifikátory, které představují jejich geografická jména a číselné identifikátory.
Zdrojem pro geografická jména vodních toků a vodních ploch je databáze Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního GEONAMES (vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením).
Zdrojem číselných identifikátorů vodních toků je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem číselných identifikátorů povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav.
Zdrojem geometrické representace vodních toků, vodních ploch a rozvodnic je základní báze geografických dat České republiky.
Zdrojem pro identifikaci vodního toku v rámci říční sítě ČR (model os vodních toků) je informační systém technické evidence státních podniků Povodí.
Zdrojem údajů o plochách povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav. Údaje o plochách povodí jsou harmonizovány s údaji geometrické representace rozvodnic.

3) Údaje se využijí především při aktualizaci základních vodohospodářských map. Vzhledem k tomu, že se jedná o bod, je nutno přijmout následující konvenci:
a) místa vztažená k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění);
b) objekty ležící ve vodním toku (nebo napříč údolím) - průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí), např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť apod.;
c) objekty ležící mimo vodní tok - těžiště půdorysného obrazu tohoto objektu (vodní elektrárna, studna, čerpací stanice, vodojem apod.);
d) soubor objektu - těžiště vzniklé ohraničením rozptýlených objektů;
e) liniové stavby - uvádí se pro začátek a konec vodního díla, obdobně jako v předchozích bodech.

4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru