Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 407/2013 Sb.Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Částka 159/2013
Platnost od 13.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 01.01.2015 (295/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

407

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2013

o členění bezpečnostního materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 3 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):


§ 1

Členění bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) úpravou vozidla pro vojenské účely úprava jeho konstrukce, elektrických nebo mechanických částí, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské účely,

b) součástmi speciálně konstruovanými pro vojenské účely

1. pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné,

2. pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel),

3. speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní, nebo

4. vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra,

c) balistickou ochranou ochrana prostoru pro osádku na úrovni III nebo vyšší1).

(2) Pro účely této vyhlášky se za provozuschopné nepovažuje

a) vozidlo, které bylo konstruováno jako vojenské a které bylo nevratně znehodnoceno nebo zničeno, přičemž nevratným znehodnocením nebo zničením vozidla nebo jeho součástí se rozumí úprava konstrukce, elektrických, optických a mechanických částí tak, aby je nebylo možno uvést do původního stavu a využívat k původnímu účelu nebo které bylo konvertováno pro nevojenské účely, nebo

b) letadlo, které má trvale vyjmuty součásti pohonu a odstraněny závěsy pohonných jednotek.


§ 3

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu.

2. Vyhláška č. 132/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podle standardu NIJ 0108.01 1985 Ballistic Resistant Protective Materials.


Příloha k vyhlášce č. 407/2013 Sb.

Členění bezpečnostního materiálu

Skupina 1

Vojenské zbraně:

a) plamenomety, včetně samohybných nebo

b) vyvíječe dýmu nebo plynů, které způsobují znehybnění osoby, její poranění či usmrcení.

Skupina 2

Součásti pro vojenské zbraně nebo vojenská munice:

a) zdroje vysokého jednorázového provozního výkonu, které byly konstruovány pro použití se zbraní nebo jsou takto využívány nebo

b) minové rozněcovače, příslušenství k zatarasování minovým materiálem, zařízení k mechanickému pozemnímu i leteckému kladení min.

Skupina 3

Systémy a podsystémy řízení palby:

a) zařízení pro řízení palby, vedení a navádění střel,

b) zařízení pro detekci, rekognoskaci nebo identifikaci cíle a čidlová integrovaná zařízení,

c) zaměřovače a výpočetní technika k řízení palby určená pro použití ve vojenských vozidlech skupiny 5 nebo

d) zaměřovače a výpočetní technika k řízení palby a bombardování, určená pro použití v letadlech skupiny 6.

Skupina 4

Vojenská vozidla a jejich součásti, které zvyšují odolnost vozidla:

a) terénní vozidla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské účely,

b) vyprošťovací vozidla, s výjimkou vozidel využívaných v rámci integrovaného záchranného systému,

c) obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění,

d) vznášedla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské účely,

e) jiná vojenská vozidla neuvedená ve skupině 5 nebo

f) součásti vozidel speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

Skupina 5

Vojenská bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů, na která se vztahuje příslušná mezinárodní smlouva2), včetně jejich součástí, pokud podléhají likvidaci podle této smlouvy:

a) tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy, zahrnující děla, houfnice, kanóny, minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky, se zbraní nevratně znehodnocenou nebo zničenou podle příslušného standardu3) tak, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití nebo úpravě pro vojenské účely, nebo vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva,

b) mostní tanky, vyprošťovací tanky, jeřábové tanky, ženijní tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích, s výjimkou těch, které jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému,

c) ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména vozidla se speciální nástavbou nebo vybavením odvozená od vozidel uvedených v písmenu a), nebo

d) součásti vozidel speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití.

Skupina 6

Vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letounů nebo vrtulníků:

a) bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, vyrobené po 1. lednu 1939, pokud jsou schopné provozu,

b) letecké motory a jejich součásti určené pro letouny a vrtulníky uvedené v písmenu a),

c) bojové bezpilotní létající prostředky těžší nebo lehčí než vzduch, motorové nebo bezmotorové, autonomní nebo dálkově řízené a jiné bezpilotní prostředky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, jejich odpalovací zařízení, podpůrné pozemní vybavení, včetně povelového a ovládacího zařízení dálkové řídící stanice, pokud jsou schopné provozu, nebo

d) vojenské rakety nebo jejich části bez zbraňových systémů.

Skupina 7

Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části:

a) elektronické prostředky a zařízení určené k realizaci elektronických protiopatření v elektromagnetickém prostředí, jimiž jsou elektronické rušení, elektronické klamání a elektronická neutralizace protivníka,

b) elektronické prostředky a zařízení určené k realizaci elektronických ochranných opatření vlastních sil a prostředků při činnosti v elektromagnetickém prostředí,

c) frekvenční agilní trubice,

d) elektronické prostředky a zařízení určené k realizaci elektronických podpůrných opatření, jimiž jsou pátrání, vytěžování, identifikace a lokalizace zdrojů elektromagnetického vyzařování při vlastní činnosti v elektromagnetickém prostředí,

e) zařízení k protiopatřením pod vodou, včetně akustického a magnetického rušení a klamání, a zařízení pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do sonarových přijímačů,

f) bezpečnostní zařízení pro zpracování dat, k ochraně dat, přenosových a signálních linek, používající číslicové procesy nebo

g) identifikační, autentizační a čtecí zařízení a zařízení ke klíčovému zpracování.

Skupina 8

Speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení:

a) trenažéry operačních letů, radarové cílové trenažéry, dělostřelecká výcviková zařízení, letové simulátory, včetně centrifug pro výcvik pilotů nebo astronautů,

b) radarové trenažéry, navigační trenažéry, zbraňové trenažéry, trenažéry bezpilotních létajících prostředků a mobilní výcvikové jednotky nebo

c) systémy zobrazování pro simulátory.

Skupina 9

Vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti:

a) převodní elektrooptická zařízení pro světlo v infračerveném pásmu,

b) zesilovací elektronky obrazu,

c) mikrokanálkové desky,

d) elektronky nízkoúrovňového světla televizních kamer,

e) infračervená detektorová pole,

f) pyroelektrické elektronky televizních kamer nebo

g) kryogenní chladiče používané ve vojenských tepelně zobrazujících systémech.

Skupina 10

Systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací systémy:

a) přenosná ruční laserová zařízení, jejichž součástí je laser zařazený do třídy nebezpečnosti 3R, 3B nebo 4 podle ČSN EN 60825-1 ED2, přičemž tato laserová zařízení mohou být upravena k vytváření nebo zesilování koherentního elektromagnetického záření viditelného pro lidské oko, s pomocí nichž lze laserový svazek zacílit na určitý objekt a znemožnit tak plnění jeho úkolu,

b) laserové systémy speciálně konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle s takovým kontinuálním nebo pulzním výkonem, aby způsobily destrukci podobnou jako při použití konvenční munice,

c) systémy svazků energeticky nabitých částic schopné destrukce cíle, nebo způsobující minutí cíle, jimiž jsou urychlovače, které vystřelují nabité nebo neutrální svazky částic s destrukčními účinky v cíli,

d) elektromagnetické prostředky sloužící k dočasnému nebo trvalému vyřazení elektronických zařízení protivníka z činnosti nebo

e) speciálně konstruované součásti systémů podle písmen b), c) nebo d) zahrnující

1. zařízení vývinu primární síly, skladování energie, spínání, řízení výkonu síly a manipulace s palivem,

2. podsystémy vyhledávání a sledování cíle,

3. podsystémy schopné vyhodnotit škody na cíli, destrukci nebo minutí cíle,

4. zařízení pro manipulaci, šíření a usměrňování svazků paprsků,

5. zařízení se schopností rychlého směrování paprsků pro rychlé více cílové operace,

6. adaptivní optiku,

7. injektory pro paprsky negativních vodíkových iontů, jež poskytují průměrné injekční proudy vyšší než 50 mA s jasností paprsku, které jsou definované jako proud dělený produktem ortogonální transverze, normalizované odmocniny střední čtvercové emitace větší než 40 A/(cm2 • mrad2) při kinetické energii 20 kV, nebo

8. speciálně konstruované součásti pro tato zařízení,

f) systémy tzv. elektronické ochrany, umístěné na jakékoliv základně, sloužící pro vlastní ochranu před působením protivníka v elektromagnetickém prostředí nebo

g) fyzikální zkušební modely a příslušná dokumentace pro systémy, zařízení a součásti uvedené v písmenech b) až f).

Skupina 11

Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků:

a) kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, speciálně konstruované pro užití v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, včetně průzkumných, pokud jsou funkční nebo

b) vybavení bezpilotních prostředků zahrnutých ve skupině 6 a jejich součástí.

2) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

3) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru