Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 397/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.

Částka 155/2013
Platnost od 09.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

397

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb. a zákona č. 294/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

a) jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu majetkové podstaty, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich, náležitosti reorganizačního plánu a“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Náležitosti záznamu o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem

(1) Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona obsahuje

a) označení „Záznam o přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem podle § 85 insolvenčního zákona“,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c) datum a čas přijetí nebo podání informace,

d) jméno a příjmení zaměstnance, který záznam vyhotovil,

e) stručné, jasné a výstižné vylíčení přijímané nebo podávané informace,

f) seznam příloh, kterými jsou informace dokládány, se kterými jsou přijímány nebo podávány,

g) údaje o osobě, která informaci přijímá nebo podává, a v případě, že je u soudu přítomna, její podpis.

(2) Pro označení osoby podle odstavce 1 písm. g) se použije obdobně § 21 odst. 2; je-li tato osoba subjektem insolvenčního řízení, označuje se jménem a příjmením nebo názvem a označením procesního postavení.“.

3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a

Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty

(1) Písemné vyrozumění o zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty obsahuje

a) označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno,

b) označení dlužníka a označení osoby, které je vyrozumění určeno,

c) údaje umožňující identifikaci věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty zahrnuté do soupisu majetkové podstaty,

d) odůvodnění zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do soupisu majetkové podstaty,

e) datum a podpis insolvenčního správce.

(2) Vyrozumění o soupisu majetkové podstaty dále obsahuje poučení o možnosti podat vylučovací žalobu s uvedením lhůty k jejímu podání a o následcích zmeškání této lhůty.

(3) Pro označení dlužníka a osoby, které je vyrozumění určeno, se použije obdobně § 21 odst. 2.“.

4. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n) kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení.“.

5. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň

(1) Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň obsahuje

a) označení „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň“,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c) označení dlužníka,

d) označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,

e) bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,

f) údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná,

g) údaj o povaze pohledávky, h) údaj o výši pohledávky,

i) seznam příloh,

j) údaje o osobě, která vyrozumění podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele,

k) datum a podpis.

(2) Pro označení osoby věřitele a dlužníka se použije obdobně § 21 odst. 2.

(3) Pro údaje o povaze pohledávky se použije obdobně § 21 odst. 3.“.

6. V § 22 úvodní části ustanovení se za slovo „pohledávky“ vkládají slova „a vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň“.

7. V § 22 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo ve vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň“.

8. V § 23 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmena o) až s) se označují jako písmena n) až r).

9. V § 23 odst. 1 písm. n) se slova „není podnikatelem a že“ zrušují.

10. V § 24 písm. a) se slova „například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru“ nahrazují slovy „pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném registru“.

11. V § 24 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) pokud je podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení, přikládá se k návrhu na povolení oddlužení kopie oddacího listu manželů a prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.“.

12. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a

Náležitosti reorganizačního plánu

(1) Reorganizační plán obsahuje

a) označení „Reorganizační plán“,

b) označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li reorganizační plán předkládán po zahájení insolvenčního řízení,

c) označení dlužníka,

d) označení předkladatele reorganizačního plánu, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,

e) popis dlužníkova podnikání a příčin vzniku dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku,

f) popis veškerého majetku dlužníka; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv, musí být uveden zvlášť,

g) výčet předpokladů pro schválení reorganizačního plánu a podmínek přípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona, jejichž splnění se předkladatel dovolává, s uvedením skutečností, na základě nichž předkladatel jejich splnění dovozuje,

h) popis všech závazků dlužníka; věřitelé musí být rozděleni do skupin s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách a v jakém rozsahu budou uspokojeny,

i) určení způsobu reorganizace a určení opatření k plnění reorganizačního plánu, údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek, údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna,

j) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit,

k) údaj o tom, zda a které závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace,

l) seznam příloh.

(2) Pro označení osoby věřitele, dlužníka a předkladatele se použije obdobně § 21 odst. 2.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru