Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 389/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 152/2013
Platnost od 05.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

389

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., k provedení § 35 odst. 2, § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 85 odst. 4 a § 116 odst. 5 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb. a vyhlášky č. 391/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. a), § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 23 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. c) se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“.

2. V § 6 odst. 1 písm. d) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 9 se označují jako body 2 až 8.

3. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“ a slova „bodech 1 až 6“ se nahrazují slovy „bodech 1 až 5“.

4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 32 odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1 a § 35 odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka „160 Kč“ nahrazuje částkou „170 Kč“.

5. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „25 Kč“ nahrazuje částkou „30 Kč“.

6. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „110 Kč“ nahrazuje částkou „115 Kč“ a slova „bodě 7“ se nahrazují slovy „bodě 6“.

7. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“ a slova „bodech 8 a 9“ se nahrazují slovy „bodech 7 a 8“.

8. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. a) se částka „200 Kč“ nahrazuje částkou „210 Kč“.

9. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.“.

10. V § 17 odst. 2 písm. c) se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“ a slova „písm. c) až g)“ se nahrazují slovy „písm. c) až h)“.

11. V nadpisu § 18, § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

12. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka „90 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“ a částka „60 Kč“ se nahrazuje částkou „70 Kč“.

13. V § 29 odst. 2 písm. a) a § 33 odst. 2 písm. b) se částka „170 Kč“ nahrazuje částkou „180 Kč“.

14. V § 37a se slova „s maturitní zkouškou“ zrušují.

15. V nadpisu části páté se na konci doplňují slova „A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ INSPEKCE“.

16. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:

a) datum zahájení a ukončení inspekce v místě poskytování sociální služby,

b) název a adresu kontrolního orgánu,

c) předmět provedené inspekce,

d) hodnocení plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb,

e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění, a datum, kdy tato opatření byla splněna.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Koníček v. r.

Přesunout nahoru