Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/2013 Sb.Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu

Částka 148/2013
Platnost od 29.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 19.11.2014 (266/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2013

o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 10 odst. 6 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Technické provedení stanovených technických požadavků na zabezpečení bezpečnostního materiálu musí odpovídat zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu s ohledem na jeho množství, povahu a rizika spojená s jeho uložením.

(2) Stanovené technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou technickou normou nebo její částí (dále jen „určená technická norma“) podle jiného zákona1), která obsahuje podrobné technické požadavky a je zveřejněna Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví (dále jen „Úřad“).

(3) Seznam určených technických norem je zveřejněn ve Věstníku Úřadu způsobem umožňujícím nepřetržitý a dálkový přístup.

(4) Osoba, která je povinna zabezpečit uložení bezpečnostního materiálu, může požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu podle odstavce 2 splnit i jiným technickým řešením, je-li zajištěna úroveň zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu, která je přinejmenším srovnatelná s úrovní zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu vyplývající z určené technické normy zveřejněné podle odstavce 3 ve Věstníku Úřadu.

§ 2

Mechanické zábranné prostředky I. kategorie

(1) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání nejméně 15 odporových jednotek podle určené technické normy upravující požadavky klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání2).

(2) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje zabezpečený objekt I. kategorie, kterým je uzamčená místnost nebo samostatný objekt, pokud splňuje následující požadavky:

a) vstup je vybaven uzamykatelnými dveřmi, které vyhovují nejméně bezpečnostní třídě RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3),

b) stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu,

c) jiný otvor ve stěně, stropu nebo podlaze, například okna, světlíky, komíny, větrací otvory, je opatřen pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 5 mm, přičemž vzdálenost os prutů činí nejvýše desetinásobek průměru prutu, avšak ne více než 130 mm, a jejich spoje jsou svařeny nebo snýtovány,

d) okno, které spojuje zabezpečený objekt I. kategorie s prostorem nacházejícím se mimo uzavřené vnitřní prostory budov a dolní hrana jeho rámu se nalézá alespoň ve výšce 4 m nad úrovní terénu a v horizontální rovině alespoň ve vzdálenosti 5 m od jakéhokoli jiného objektu nebo terénní překážky, může být namísto mříže vybaveno výplní nebo zasklením s odolností proti průrazu nebo vytlačení z rámu nejméně 250 J a okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy a

e) zabezpečení otvoru ve stěně, stropu nebo podlaze, například okna, světlíky, komíny, větrací otvory jiné, než které je uvedeno v písmenech c) a d), splňuje požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3).

(3) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje výloha, která má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy s výplní (zasklením) výlohy, která odpovídá požadavkům na odolnost proti průrazu nebo vytlačení z rámu nejméně pro bezpečnostní třídu RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3) nebo pro kategorii odolnosti P3A podle určené technické normy upravující bezpečnostní zasklení, zkoušení a klasifikaci odolnosti proti ručně vedenému útoku4). Podmínka odolnosti výplně nebo zasklení výlohy je splněna též v případě, je-li výloha vybavena

a) výplní nebo zasklením s odolností proti průrazu nebo vytlačení z rámu nejméně 250 J,

b) posuvnou, sklopnou, svinovací mříží nebo předokenní roletou, která splňuje požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3), nebo

c) mříží,

1. tvořenou pevně zabudovanými ocelovými pruty o průměru nejméně 5 mm, přičemž vzdálenost os prutů činí nejvýše desetinásobek průměru prutu, avšak ne více než 130 mm, a jejich spoje jsou svařeny nebo snýtovány, nebo

2. splňující požadavky na otvorové výplně, a to nejméně pro bezpečnostní třídu RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3).

(4) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje výplň nebo zasklení vitríny nebo pultu s odolností proti průrazu nebo vytlačení z rámu nejméně 250 J.

(5) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje zvláštní uzamčené zařízení, neoddělitelně ukotvené do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu

a) sloužící k zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu jeho znehybněním, uzamčením nebo jiným znemožněním manipulace s bezpečnostním materiálem,

b) zabraňující vyjmutí jakékoli podstatné součástky uloženého bezpečnostního materiálu.

§ 3

Mechanické zábranné prostředky II. kategorie

(1) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje uzamykatelný skříňový trezor, který je neoddělitelně ukotven nebo vestavěn do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a který splňuje požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu I podle určené technické normy upravující požadavky klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání2).

(2) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje zabezpečený objekt II. kategorie, kterým je uzamčená místnost nebo samostatný objekt splňující tyto požadavky:

a) vstup je vybaven

1. trezorovými dveřmi, které splňují požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu I podle určené technické normy upravující požadavky klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání2), nebo

2. dveřmi, které splňují požadavky nejméně bezpečnostní třídy RC 5 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3),

b) stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu,

c) jiný otvor ve stěně, stropu nebo podlaze, například okna, světlíky, komíny, větrací otvory, je opatřen mříží,

1. tvořenou pevně zabudovanými ocelovými pruty o průměru nejméně 5 mm, přičemž vzdálenost os prutů činí nejvýše desetinásobek průměru prutu, avšak ne více než 130 mm, a jejich spoje jsou svařeny nebo snýtovány, nebo

2. splňující požadavky na otvorové výplně, a to nejméně pro bezpečnostní třídu RC 5 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3),

d) okno, které spojuje zabezpečený objekt II. kategorie s prostorem nacházejícím se mimo uzavřené vnitřní prostory budov a dolní hrana jeho rámu se nalézá alespoň ve výšce 4 m nad úrovní terénu a v horizontální rovině alespoň ve vzdálenosti 5 m od jakéhokoli jiného objektu nebo terénní překážky, může být namísto mříže vybaveno výplní nebo zasklením s odolností proti průrazu nebo vytlačení z rámu nejméně 250 J a celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy, nebo

e) zabezpečení otvoru ve stěně, stropu nebo podlaze, například okna, světlíky, komíny, větrací otvory jiné, než které je uvedeno v písmenech c) a d), splňuje požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu RC 5 určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3).

(3) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považuje komorový trezor, který splňuje požadavky nejméně pro bezpečnostní třídu I podle určené technické normy upravující požadavky klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání2).

§ 4

Uzamykání mechanických zábranných prostředků

(1) Za vyhovující technickým požadavkům na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se pro účely zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu považuje uzamykání

a) zajištěné zámkem s vysokou bezpečností, který je zařazen nejméně do třídy A podle určené normy klasifikující zámky s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nedovolenému otevření5),

b) mechanických zábranných prostředků I. kategorie, které splňují požadavky na otvorové výplně, a to nejméně pro bezpečnostní třídu RC 3 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3), nebo

c) mechanických zábranných prostředků II. kategorie, které splňují požadavky na otvorové výplně, a to nejméně pro bezpečnostní třídu RC 5 podle určené technické normy upravující odolnost dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic proti vloupání3).

(2) Mechanické zábranné prostředky I. a II. kategorie, které lze otevřít, nebo takové konstrukční prvky, které umožňují přístup do mechanických zábranných prostředků I. a II. kategorie, musí být vybaveny alespoň jedním zámkem podle odstavce 1 písm. a). Posuvná, sklopná, svinovací mříž a předokenní roleta podle § 2 odst. 3 písm. c) musí být vybavena alespoň dvěma zámky podle odstavce 1 písm. a).

§ 5

Provozně důležité součástky a paliva

(1) Provozně důležitou součástkou se rozumí taková součástka, která není na běžném spotřebitelském trhu volně dostupná, nebo kterou nelze součástkou na takovémto trhu volně dostupnou bez dalších úprav nahradit a jejímž vyjmutím nebo demontáží je

a) u vozidel znemožněno uvedení do pohybu,

b) u letounů a vrtulníků znemožněno uvedení do pohybu a vzlet,

c) u bezpilotních prostředků znemožněn vzlet nebo zabráněno příjmu řídícího signálu,

d) u leteckých motorů nebo zařízení letadel a vrtulníků znemožněno uvedení do chodu nebo instalace do příslušného typu letadla či vrtulníku.

(2) Ke znehybnění bezpečnostního materiálu postačuje vyjmutí 2 provozně důležitých součástek; tyto součástky mohou tvořit jediný technologický celek.

(3) Využívá-li bezpečnostní materiál k pohonu více typů paliv, postačuje k jeho znehybnění vyjmutí paliva jednoho typu. Palivem se rozumí rovněž jiný zdroj energie, pokud slouží k pohonu bezpečnostního materiálu.

§ 6

Elektronické zabezpečovací zařízení

(1) Elektronickým zabezpečovacím zařízením je soustava elektrických, elektronických, mechanických nebo jiných součástek instalovaných v místech, kde je uložen bezpečnostní materiál, a sloužících k detekci události představující riziko pro uložený bezpečnostní materiál. Elektronické zabezpečovací zařízení musí umožňovat přenést hlášení o takové události poplachovým přenosovým systémem osobě, která je oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti uloženého bezpečnostního materiálu, případně rovněž aktivovat akustické výstražné zařízení.

(2) Technické požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považují za splněné v případě, kdy elektronické zabezpečovací zařízení, včetně způsobu jeho instalace zahrnujícího prostorovou a plášťovou ochranu a tísňový systém, splňuje požadavky nejméně pro stupeň zabezpečení 2 podle určené technické normy upravující poplachové systémy pro detekci vniknutí a poplachové systémy pro detekci přepadení6) a splňující všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy7).

§ 7

Speciální televizní systém

(1) Speciální televizní systém je zařízení umožňující snímání, přenos, zobrazování a případnou dokumentaci události představující riziko pro bezpečnostní materiál v místě jeho uložení. Výstup ze speciálního televizního systému musí umožňovat nepřetržité sledování uloženého bezpečnostního materiálu osobou, která je, po zjištění události představující riziko pro uložený bezpečnostní materiál, oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti uloženého bezpečnostního materiálu nebo umožní přenos poplachové zprávy takovéto osobě.

(2) Technické požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považují za splněné v případě, kdy speciální televizní systém splňuje požadavky nejméně pro stupeň zabezpečení 2 podle určené technické normy upravující obecné provozní požadavky na poplachové systémy CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích8).

§ 8

Nepřetržitá fyzická ostraha

Nepřetržitá fyzická ostraha uloženého bezpečnostního materiálu se zajišťuje

a) nejméně jednou fyzickou osobou nepřetržitě přítomnou anebo vykonávající nepravidelnou obchůzkovou činnost, nebo

b) připojením elektronického zabezpečovacího zařízení podle § 6 na dohledové a poplachové přijímací centrum.

§ 9

Uložení bezpečnostního materiálu ve venkovních prostorách

Požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu, který je uložen na místě nacházejícím se mimo uzavřené vnitřní prostory budov, se v případě, že se nejedná o zabezpečení bezpečnostního materiálu podle § 10 odst. 2 písm. b) a c) zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, považují za splněné, postupuje-li se před prvním uložením bezpečnostního materiálu podle § 10 odst. 5 zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem.

§ 10

Zabezpečení bezpečnostního materiálu podle jiného právního předpisu

(1) Technické požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považují za splněné v případě, kdy zabezpečení místa, kde je uložen bezpečnostní materiál, odpovídá požadavkům právních předpisů upravujících nakládání se zbraněmi, střelivem a municí9), výbušninami10), jaderným materiálem nebo radionuklidovými zářiči11), nebo návykovými látkami, přípravky a prekurzory, s nimiž lze zacházet jen na základě povolení12).

(2) Technické požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu se považují za splněné rovněž tehdy, pokud je bezpečnostní materiál uložen v objektu nebo zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací13).

§ 11

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například Česká technická norma ČSN EN 1143-1.

3) Například Česká technická norma ČSN EN 1627.

4) Například Česká technická norma ČSN EN 356.

5) Česká technická norma ČSN EN 1300+A1.

6) Česká technická norma ČSN EN 50131-1.

7) Česká technická norma ČSN EN 50136-1.

8) Česká technická norma ČSN EN 50132-5-1.

9) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, ve znění vyhlášky č. 500/2005 Sb.

12) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru