Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 364/2013 Sb.Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

Částka 143/2013
Platnost od 20.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

364

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2013

o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

Vláda nařizuje podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) náležitosti formuláře obsahujícího informace, které podnikatel poskytne spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává

1. právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,

2. právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,

3. účastenství ve výměnném systému spojené s právem na plnění podle bodu 1 nebo 2 výměnou za poskytnutí možnosti jiné osobě využít svá obdobná práva ze smlouvy uvedené v bodě 1 nebo 2, nebo

4. právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení nebo jiné rekreační služby,

b) náležitosti formuláře pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby.

§ 2

Formuláře jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.


§ 3

Nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, se zrušuje.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Cieńciała v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok

I.

Určení podnikatele, který je smluvní stranou - jméno/obchodní firma, adresa sídla, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma podnikatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis dočasného užívání ubytovacího zařízení (včetně například popisu nemovité věci):

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:
Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je obsahem závazku, a případně doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je obsahem závazku:


Pokud se smlouva týká konkrétní nemovité věci ve výstavbě, datum dokončení výstavby a zpřístupnění služeb:
Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za nabytí práva nebo práv:

Přehled dalších plateb určených ve smlouvě; druh plateb a výše částek (například roční a další opakující se poplatky, místní daně):
Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici (například elektrická energie, voda, údržba, odvoz odpadu), a částka, kterou za ně spotřebitel musí zaplatit:

Přehled zařízení, která jsou spotřebiteli k dispozici (například bazén nebo sauna):


Jsou zahrnuty do výše uvedených plateb?


Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do plateb a za co je třeba dále zaplatit:
Je možné zúčastnit se výměnného systému?

Pokud ano, uveďte název výměnného systému:


Uvedení plateb za členství/výměnu:
Podepsal podnikatel, který je smluvní stranou, kodex nebo kodexy chování a kde je možné je v takovém případě najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane -li tento okamžik později.

2. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) za jakých podmínek je toto právo, které je obsahem závazku, vykonáváno na území členských států, ve kterých se nachází dotčená nemovitá věc nebo nemovité věci, a informace o tom, zda byly tyto podmínky splněny, anebo v opačném případě, jaké podmínky je nutno ještě splnit,

b) pokud smlouva poskytuje práva na využívání ubytovacího zařízení vybraného ze skupiny ubytovacích zařízení, informace o omezeních, pokud jde o možnost spotřebitele kdykoli využít kterékoli ubytovací zařízení náležející do dané skupiny.

2. Informace o nemovitých věcech:

a) pokud se smlouva týká určité nemovité věci, přesný a podrobný popis této nemovité věci a jejího umístění,

b) pokud se smlouva týká více nemovitých věcí (rekreační střediska), přesný popis těchto nemovitých věcí a jejich umístění; pokud se smlouva týká jiného ubytovacího zařízení než nemovité věci, přesný popis tohoto ubytovacího zařízení a jeho vybavení,

c) služby (například elektřina, voda, údržba, odvoz odpadu), ke kterým má nebo bude mít spotřebitel přístup a za jakých podmínek,

d) případně společná zařízení, jako je bazén, sauna, atd., ke kterým má nebo bude mít spotřebitel přístup a za jakých podmínek.

3. Dodatečné požadavky na ubytovací zařízení ve výstavbě: (je-li to relevantní)

a) údaje o stadiu ukončení výstavby a o stadiu prací na zařízení nezbytném pro úplné zprovoznění (přípojky plynu, elektřiny, vody, telefonní přípojky), jakož i na veškerém zařízení, k němuž bude mít spotřebitel přístup,

b) lhůta pro ukončení výstavby a prací na zařízení nezbytném pro úplné zprovoznění (přípojky plynu, elektřiny, vody, telefonní přípojky), jakož i na veškerém zařízení, k němuž bude mít spotřebitel přístup,

c) číslo stavebního povolení, názvy a úplné adresy příslušných orgánů,

d) zajištění týkající se úspěšného dokončení výstavby ubytovacího zařízení nebo pro případ nedokončení výstavby zajištění vrácení veškerých provedených plateb a případně údaj o podmínkách použití těchto zajištění.

4. Informace o platbách:

a) přesný a odpovídající popis celkových plateb spojených se smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení; způsob rozdělení těchto plateb mezi jednotlivé spotřebitele a za jakých podmínek a kdy mohou být tyto platby zvýšeny; metoda výpočtu výše plateb spojených s obýváním nemovité věci, povinné zákonné platby (například daně, poplatky), jakož i dodatečné platby za správu (například údržba, opravy),

b) informace o tom, zda je v příslušném rejstříku zapsáno jakékoli právo odpovídající věcnému břemeni, zástavnímu právu nebo jinému právu omezujícímu užívací právo k ubytovacímu zařízení.

5. Informace o zániku závazku ze smlouvy:

a) informace o způsobech zániku závazku z vedlejší smlouvy a o důsledcích tohoto zániku,

b) podmínky zániku závazku ze smlouvy, důsledky zániku a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto zánikem spojeny.

6. Další informace:
a) informace o způsobu, jakým bude zajištěna údržba a opravy nemovité věci, jakož i její správa a řízení, včetně toho, zda a jak mohou spotřebitelé ovlivňovat rozhodnutí o těchto otázkách a podílet se na nich,

b) informace o možnosti nebo nemožnosti účastnit se systému dalšího prodeje práv, která jsou obsahem závazku, informace o příslušném systému a výši plateb spojených s dalším prodejem v rámci tohoto systému,

c) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s podnikatelem v záležitostech souvisejících se smlouvou, například v případě správních rozhodnutí, zvýšení plateb a vyřizování dotazů a stížností,

d) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok

I.

Určení podnikatele, který je smluvní stranou - jméno/obchodní firma, adresa sídla, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma podnikatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis produktu:

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:
Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je obsahem závazku, a případně doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je obsahem závazku:
Cena, kterou má spotřebitel za nabytí práva zaplatit, včetně opakovaných plateb, jejichž vznik může spotřebitel předpokládat, a to v souvislosti se svým právem na ubytování, dopravu a veškeré určené související služby nebo zboží:

Splátkový kalendář s rovnoměrnými platbami uvádějící stejnou výši splátek této ceny pro každý rok po dobu trvání závazku ze smlouvy, jakož i data splatnosti:

Po prvním roce mohou být následující částky upraveny tak, aby zůstala zachována skutečná hodnota těchto splátek (zohlednění inflace).

Přehled dodatečných povinných plateb určených ve smlouvě, druh plateb a výše částek (například roční členské poplatky v klubech):
Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici (například slevy na ubytování v hotelích a letenky):

Jsou zahrnuty do výše uvedených plateb?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do plateb a za co je třeba zaplatit (například 3 noclehy jsou zahrnuty do ročního členského poplatku, veškeré další ubytování musí být zaplaceno zvlášť):
Podepsal podnikatel kodex nebo kodexy chování, a pokud ano, kde je možné jev takovém případě najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, aniž by to pro něj představovalo jakékoliv další plnění, a to podáním výpovědi, kterou podnikateli zašle do 14 kalendářních dnů od obdržení žádosti o platbu jednotlivé roční splátky.

4. Spotřebiteli nevzniknou žádné jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

5. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na které má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) přesný a odpovídající popis slev, které jsou k dispozici pro budoucí rezervace, znázorněných na souboru příkladů nedávných nabídek,

b) informace o omezení týkajícím se možnosti spotřebitele využívat svá práva, například o omezené dostupnosti nebo nabídce poskytované spotřebitelům, kteří o ni požádají nejdříve, časové omezení některých akčních nabídek a zvláštních slev.

2. Informace o zániku závazku ze smlouvy:

a) informace o ujednáních týkajících se zániku závazku z vedlejší smlouvy a o důsledcích tohoto zániku,

b) podmínky zániku závazku ze smlouvy, důsledky zániku a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto zánikem spojeny.

3. Další informace:

a) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s podnikatelem v záležitostech souvisejících se smlouvou, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

b) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává účastenství ve výměnném systému

I.

Určení podnikatele, který je smluvní stranou - jméno/obchodní firma, adresa sídla, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma podnikatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis produktu:

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:
Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je obsahem závazku, a případně doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je obsahem závazku:
Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za členské poplatky spojené s výměnou:

Přehled dodatečných povinných plateb určených ve smlouvě; druh plateb a výše částek (například poplatky za obnovení, další opakující se poplatky, zvláštní dávky, místní daně):
Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici:
Jsou zahrnuty do výše uvedených plateb?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do plateb a za co je třeba zaplatit (druh plateb a výše částek, například odhad ceny, jež má být zaplacena za jednotlivé transakce spojené s výměnou, včetně veškerých dalších poplatků):
Podepsal podnikatel kodex nebo kodexy chování, a pokud ano, kde je možné jev takovém případe najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později. Uzavře-li spotřebitel současně smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, a smlouvu, ve které se sjednává výměna, běží pro obě smlouvy pouze jedna lhůta pro odstoupení, určená podle smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.

2. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.

3. Spotřebiteli nevzniknou jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva může řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

1. Informace o nabytých právech:

a) vysvětlení, jak funguje výměnný systém a jaké jsou možnosti a podmínky výměny, uvedení hodnoty, která byla na principu dočasného užívání ubytovacího zařízení náležející spotřebiteli přidělena v systému výměn, a soubor příkladů konkrétních možností výměn,

b) uvedení počtu dostupných zařízení a počtu členů výměnného systému, včetně všech omezení dostupnosti konkrétního ubytovacího zařízení, které si spotřebitel zvolil, například v důsledku období vysoké poptávky, možnost rezervace s velkým předstihem, jakož i veškerá omezení volby vyplývající z práv spojených s dočasným užíváním ubytovacího zařízení a vložených spotřebitelem do systému výměn.

2. Informace o nemovitých věcech:stručný a přesný popis nemovitých věcí a jejich umístění; pokud se smlouva týká jiného ubytovacího zařízení než nemovité věci, přesný popis tohoto ubytovacího zařízení a místa, kde může spotřebitel získat další informace.

3. Informace o platbách:informace o povinnosti podnikatele poskytnout podrobné informace před objednáním výměny, a to s ohledem na každou navrhovanou výměnu, a o veškerých dalších platbách, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s danou výměnou.

4. Informace o zániku závazku ze smlouvy:

a) případně informace o způsobech zániku závazku z vedlejší smlouvy a o důsledcích tohoto zániku,

b) podmínky pro zánik závazku ze smlouvy, důsledky zániku a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto zánikem spojeny.

5. Další informace:

a) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude možné komunikovat s podnikatelem, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

b) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení nebo jiné rekreační služby

I.

Určení podnikatele, který je smluvní stranou - jméno/obchodní firma, adresa sídla, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma podnikatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis služeb:
Doba trvání závazku ze smlouvy:
Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za odběr služeb:

Přehled dodatečných povinných plateb určených ve smlouvě; druh plateb a výše částek (například místní daně, notářské poplatky, platby na reklamu):
Podepsal podnikatel kodex nebo kodexy chování, a pokud ano, kde je možné jev takovém případě najít?

II.

Všeobecné informace

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření dané smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo od jejich obdržení, nastane-li tento okamžik později.

2. Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění do doby, než se prodej uskuteční nebo než závazek ze smlouvy o dalším prodeji zanikne jiným způsobem.

3. Spotřebiteli nevzniknou jiné povinnosti než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě.

4. V souladu s pravidly mezinárodního práva soukromého se smlouva muže řídit jiným právem, než je právo daného členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu, a případné spory mohou být projednávány před jinými soudy, než jsou soudy daného členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

Podpis spotřebitele:

III.

Doplňující informace, na něž má spotřebitel nárok, a přesné místo, kde je lze najít (například v jaké kapitole nabídkového katalogu), nejsou-li uvedeny níže:

a) podmínky zániku závazku ze smlouvy, důsledky zániku a informace o veškerých povinnostech spotřebitele, které mohou být s tímto zánikem spojeny,

b) uvedení jazyka nebo jazyků, v nichž bude po prodeji možné komunikovat s podnikatelem, například v případě vyřizování dotazů a stížností,

c) upozornění na případnou možnost mimosoudního řešení sporů.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.

Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem________________(doplní podnikatel před poskytnutím formuláře spotřebiteli).
Pokud podnikatel nepředal spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později.

Je-li spotřebiteli předán řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy v textové podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat do 1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení 14. dnem od předání formuláře.

Pokud spotřebitel neobdržel všechny požadované informace, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však tyto informace spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení 14. dnem od poskytnutí informací.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel podnikateli prostřednictvím trvalého nosiče dat (například dopis zaslaný poštou) oznámení, přičemž uvede níže uvedené jméno, příjmení a adresu. Spotřebitel může použít tento formulář, není to však povinné.

Jestliže spotřebitel využije práva na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady.

Zákaz přijetí záloh

Během lhůty pro odstoupení od smlouvy nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat ani přijmout platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.
Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (jméno a příjmení, obchodní firma nebo název a sídlo podnikatele (*):

- Oznamuji/Oznamujeme (**), že odstupuji/že odstupujeme (**) od smlouvy (*):- Den uzavření smlouvy (*):

- Jméno a příjmení spotřebitele nebo spotřebitelů (***):- Adresa spotřebitele nebo spotřebitelů (***):

- Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze pokud jde o formulář zaslaný v textové podobě)***:- Datum(***):

-----------------------------------------------
(*) Vyplní podnikatel před předáním formuláře spotřebiteli.

(**) Nehodící se škrtnete.

(***) Vyplní spotřebitel při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

Potvrzení přijetí informací:

Podpis spotřebitele:

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.

Přesunout nahoru