Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 358/2013 Sb.Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Částka 141/2013
Platnost od 18.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2013

o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro poskytování údajů z katastru,

b) formu poskytovaných údajů z katastru,

c) podmínky šíření údajů z katastru,

d) úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem,

e) podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen „sledování změn“) zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.

ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 2

Podmínky pro poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují osobám na žádost za podmínek a ve formě stanovené touto vyhláškou.

§ 3

Formy poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují v těchto formách

a) nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru, přehledu vlastnictví z území České republiky a údajů o dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),

b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),

c) ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 7),

d) prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),

e) kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 9),

f) výstupy a kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmena b) (§ 10),

g) dálkový přístup k údajům katastru (§ 11 až 14),

h) údaje katastru v elektronické podobě (§ 15),

i) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen „dřívější pozemkové evidence“) (§ 16),

j) srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 17),

k) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§ 18), nebo

l) sledování změn (§ 19 a 20).

§ 4

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Z území celé České republiky poskytují katastrální úřady údaje podle

a) § 6 odst. 3 písm. a) a b),

b) § 6 odst. 3 písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě,

c) § 7 odst. 1, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,

d) § 8, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,

e) § 10 a 15.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) poskytuje údaje z katastru podle § 5 odst. 3, § 11 až 15 a podle § 18 až 20.

§ 5

Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

(1) Katastrální úřad umožňuje v úředních hodinách a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet do katastru a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty či o údajích katastru poskytuje ústní informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Pořízení opisů, výpisů nebo náčrtů podle odstavce 1 může být nahrazeno pořízením fotografických snímků bezkontaktním způsobem na zařízení žadatele, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a souboru geodetických informací aplikací dostupnou prostřednictvím internetu. Úřad umožňuje rovněž bezúplatné nahlížení na obraz katastrální mapy formou prohlížecí služby a bezúplatně poskytuje údaje katastrální mapy prostřednictvím služby stahování dat; údaje katastrální mapy získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat lze vytěžovat. Tato aplikace a služby jsou poskytovány v souladu s podmínkami, které Úřad zveřejní na svých internetových stránkách.

(4) V případě, že uživatel služeb uvedených v odstavci 3 přetěžuje technologickou infrastrukturu Úřadu nebo neodborně využívá nebo zneužívá aplikace a služby k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru, je Úřad oprávněn mu v tomto jednání zabránit technickými prostředky.

§ 6

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin

(1) Výpis, opis, kopie nebo identifikace parcel se opatří datem vyhotovení, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1).

(2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (s uvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu vyhotovený

a) výčet nemovitostí vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z dalšího práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právech a s dalšími údaji katastru podle jiného právního předpisu2),

b) výčet údajů o nemovitosti s vymezenými jednotkami3) podle jiného právního předpisu4),

c) kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.

(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako „Výpis z katastru nemovitostí“ a obsahuje údaje listu vlastnictví5), údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel. Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) je úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všech nemovitostí příslušejících k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch nemovitostí, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy „Částečný výpis“.

(5) Při poskytování kopie podle odstavce 3 písm. c) se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí jen na žádost.

(6) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu katastrálního operátu k určitému datu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu. Identifikace parcel se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých byla provedena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

(7) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 6 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem „Kopie“. Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1) a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem.

§ 7

Ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřady vyhotoví na žádost ověřenou kopii písemnosti v listinné podobě nebo ověřený výstup vzniklý převedením písemnosti v elektronické podobě do listinné podoby.

(2) Totožnost žadatele se považuje za prokázanou, pokud byla žádost o poskytnutí údajů ze sbírky listin katastru

a) podána prostřednictvím datové schránky žadatele,

b) opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) opatřena podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, podle písmene b), je-li žadatelem právnická osoba,

d) opatřena otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, je-li žadatelem orgán veřejné moci nebo organizační složka státu, nebo

e) podána se žádostí o zaslání výsledku úkonu na adresu sídla žadatele uvedenou v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku, nebo v seznamu vedeném Notářskou komorou či Českou advokátní komorou6).

(3) Kopie písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru se označí slovem „Kopie“. Kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje

a) text: „Kopie souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru“,

b) údaj o počtu stran kopie,

c) údaj o tom, zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,

d) číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru,

e) datum,

f) otisk razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem a

g) jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis.

Kopie se dále opatří kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1).

(4) Ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru se poskytují dálkovým přístupem; při poskytování výstupů a duplikátů se použije ustanovení odstavce 3 přiměřeně.

§ 8

Prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru nebo poskytne výstup vzniklý převedením písemností v elektronické podobě; při prokazování totožnosti se § 7 odst. 2 použije obdobně.

(2) Prosté kopie písemností v listinné podobě a výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 9

Kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru.

(2) Kopii v listinné podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie“. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil, a řádkovým razítkem katastrálního úřadu, který kopii vydal.

(3) Kopii v elektronické podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie“. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, název katastrálního úřadu, který kopii vydal, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil.

(4) Kopie podle odstavců 1 až 3 se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány bezúplatně nejvýše jednou za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 15. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územního samosprávného celku.

§ 10

Výstupy a kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost výstupy údajů z katastru a kopie dokumentů z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny v elektronické podobě. Katastrální úřad vyhotovuje výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. Tyto výstupy neobsahují informaci o tom, zda byla u nemovitostí, kterých se výstup týká, vyznačena plomba.

(2) Při poskytování výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky a údaje o dosažených cenách nemovitostí se pro prokazování totožnosti použije obdobně § 7 odst. 2.

(3) Na výstup v listinné podobě se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a opatří se podpisem zaměstnance, který výstup vyhotovil, a řádkovým razítkem katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Na výstup v elektronické podobě se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, název katastrálního úřadu, který výstup vydal, jméno a příjmení zaměstnance, který výstup vyhotovil, a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem zaměstnance, který výstup vyhotovil. Při poskytování kopií se postupuje obdobně podle § 9 odst. 2 a 3.

(4) Výstupy a kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 11

Dálkový přístup k údajům katastru za úplatu

(1) Z údajů katastru vedených v elektronické podobě poskytuje Úřad dálkovým přístupem výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.

(2) Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad na základě písemné žádosti. Žádost se podává na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Podmínkou poskytnutí dálkového přístupu je prokázání totožnosti žadatele. Při prokazování totožnosti žadatele pro přístup k údajům sbírky listin postupuje Úřad obdobně podle § 7 odst. 2.

(3) Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo webovou službou. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost. Technické podrobnosti aplikace i webové služby Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.

(4) Úřad žadateli po založení zákaznického účtu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru. Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení žadatele a jeho zaměstnanců si žadatel zakládá přímo prostřednictvím dálkového přístupu.

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se nevztahuje na jednorázové poskytnutí údajů dálkového přístupu uhrazené prostřednictvím on-line platby.

(6) Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(7) Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru. Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 4 a 5 k této vyhlášce.

(8) O zrušení oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru žádá uživatel dálkového přístupu Úřad písemně. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

§ 12

(1) Pokud uživatel dálkového přístupu přetěžuje technologickou infrastrukturu Úřadu, dálkový přístup neodborně využívá nebo zneužívá k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru anebo neplní-li své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem, je Úřad oprávněn mu zabránit v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

(2) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný zákonný účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.

§ 13

Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru

(1) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se právnické osobě nebo organizační složce státu poskytují k určitému účelu dálkovým přístupem údaje z katastru bezúplatně, použijí se obdobně § 11 a 12, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Při získávání údajů z katastru uvede žadatel vždy účel, ke kterému je nárok na bezúplatný dálkový přístup zákonem stanoven. Je-li údaj z katastru vyžadován pro řízení vedené orgánem veřejné moci, uvede též spisovou značku.

§ 14

Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených výstupů z informačního systému

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle jiného právního předpisu7) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3, údaje pro vydávání ověřených kopií a ověřených výstupů ze sbírky listin podle § 7 odst. 1 a údaje pro vydávání výstupů o právech evidovaných pro osobu za úplatu stanovenou podle jiného právního předpisu7). Přitom se použijí obdobně § 11 a 12, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

§ 15

Údaje katastru v elektronické podobě

(1) Poskytování údajů katastru v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo prostřednictvím internetu. Ustanovení § 11 a 12 se při poskytování údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se poskytují v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí, a to jako pseudonymizované.

(3) V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru poskytnout pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich poskytnutí prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod, a která prokáže svoji totožnost obdobně podle § 7 odst. 2. Obdobně se postupuje v případě, že údaje katastru obsahují přehled vlastnictví pro fyzickou osobu.

(4) Při poskytování údajů o dosažených cenách nemovitostí se pro prokazování totožnosti § 7 odst. 2 použije obdobně.

(5) Údaje katastrální mapy v digitální formě a údaje o navrhovaných změnách v katastrální mapě dosud nerealizovaných jsou poskytovány také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ostatní údaje z katastru v elektronické podobě se poskytují na písemnou žádost, která se podává na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

(6) Údaje poskytované v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo prostřednictvím internetu podle tohoto ustanovení mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(7) Údaje katastru v elektronické podobě v rozsahu větším než katastrální území se poskytují zpravidla jedenkrát měsíčně. V tomto rozsahu se častěji údaje katastru poskytují jen, pokud to technické možnosti informačního systému katastru nemovitostí dovolí.

(8) Rastrová data katastrální mapy jsou územním samosprávným celkům podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona poskytována jedenkrát za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 9 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.

§ 16

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy „Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle .......... “ s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, jménem a příjmením zaměstnance, který kopii vyhotovil, jeho podpisem a otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu, který kopii vydal.

(2) Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých je zcela odstraněno evidování pozemků zjednodušeným způsobem.

(3) Výše úplaty za poskytnutí kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 17

Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru

(1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí, pokud tento stav je považován za součást katastrálního operátu. K vyhotovení srovnávacího sestavení parcel se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

(2) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení parcel upozorněno.

(3) Srovnávací sestavení parcel se opatří datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, jménem a příjmením zaměstnance, který srovnávací sestavení vyhotovil, jeho podpisem a otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu, který srovnávací sestavení vydal.

(4) Srovnávací sestavení parcel se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.

(5) Výše úplaty za poskytnutí srovnávacího sestavení parcel je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 18

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru

Souhrnné přehledy o půdním fondu České republiky z údajů katastru se vyhotovují každoročně podle stavu ke dni 31. prosince. Je-li to důvodné, vyhotovují se podle stavu k jinému dni.

§ 19

Sledování změn

(1) Úřad poskytuje službu sledování vybraných změn údajů katastru osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem, nebo účastníkům řízení o takovém právu.

(2) Úřad zasílá informace o změnách elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky, krátkou textovou zprávou nebo webovou službou. Technické podrobnosti sledování změn Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.

(3) V rámci sledování změn údajů o nemovitostech jsou poskytovány informace týkající se nemovitostí, ke kterým je osoba podle odstavce 1 v katastru zapsána jako

a) vlastník,

b) zástavní nebo podzástavní věřitel,

c) oprávněný z věcného břemene,

d) oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo

e) oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

(4) K nemovitostem podle odstavce 3 jsou poskytovány informace o

a) vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou,

b) provedení vkladu,

c) provedení záznamu,

d) zápisu poznámky.

(5) V rámci sledování změn o řízení jsou poskytovány údaje o významných úkonech katastrálního úřadu v řízeních, jichž je osoba podle odstavce 1 účastníkem. Sledování změn o řízení se poskytuje pouze webovou službou.

§ 20

(1) Podmínkou zřízení služby sledování změn je prokázání totožnosti žadatele. Totožnost žadatele se považuje za prokázanou podle § 7 odst. 2, nebo pokud byla žádost o poskytnutí služby sledování změn podána Úřadu prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadatel má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Při osobním podání žádosti prostřednictvím katastrálního úřadu ověří katastrální úřad totožnost žadatele podle průkazu totožnosti. Obdobně se postupuje i v případě změny kontaktních údajů pro zasílání informací.

(2) Přístupové údaje budou žadateli předány po založení zákaznického účtu. V případě podání žádosti prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup budou přístupové údaje zaslány do datové schránky žadatele. Služba bude aktivována po zaplacení úplaty, je-li vyžadována, a po prvním přihlášení žadatele. Při změně kontaktních údajů, sdělených uživatelem za účelem správy zákaznického účtu, Úřad informuje uživatele také zasláním zprávy o této změně na původní kontaktní údaje. Zrušení sledování změn bude umožněno prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Úřad zašle před koncem období sledování změn uživateli výzvu k zaplacení úplaty za poskytování služby pro následující období, pokud je vyžadována, a to na kontaktní údaje sdělené uživatelem za účelem správy zákaznického účtu. Pokud nebude úplata za následující období zaplacena nejpozději den před začátkem tohoto období, Úřad uživateli službu sledování změn zruší.

(4) Při zaslání informace elektronickou poštou nebo prostřednictvím krátké textové zprávy Úřad odpovídá pouze za její odeslání. Uživatel odpovídá za funkčnost prostředku, který si pro zasílání zvolil.

(5) Výše úplaty za sledování změn je stanovena v příloze č. 9 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 21

Úplata za poskytování údajů

(1) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou s výjimkou údajů poskytovaných podle § 11 se nehradí v případech, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů poskytovat tyto údaje jiným orgánům či osobám8). Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný jiný právní předpis.

(2) Úplata za údaje poskytnuté podle § 11 se nehradí, pokud tak stanoví katastrální zákon nebo jiný právní předpis9).

§ 22

Lhůty pro poskytování údajů

(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů. Ve zvlášť rozsáhlých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

(2) Odmítne-li příslušný úřad, kterému byla žádost podána, poskytnout údaje podle odstavce 1, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly.

§ 23

Šíření údajů katastru

(1) Šířit lze pouze údaje získané z katastru podle § 15 odst. 2. Údaje k šíření se poskytují v datových souborech členěných podle katastrálních území.

(2) Souhlas s šířením údajů podle odstavce 1 udělí Úřad na základě písemné žádosti o udělení souhlasu s šířením údajů a o poskytnutí údajů, které mají být šířeny. Žádost lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Žádost musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

a) označení osob, kterým budou údaje šířeny (dále jen „uživatelé údajů“),

b) rozsah údajů katastru, které budou jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a

c) označení smluv mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim budou údaje šířeny.

(3) Rozsah údajů katastru požadovaných k šíření musí odpovídat rozsahu vyplývajícímu ze smluv mezi žadatelem a uživateli údajů.

(4) Osoba, které byl udělen souhlas s šířením údajů (dále jen „šiřitel“), je oprávněna předávat údaje katastru pouze uživatelům údajů, které uvedla v žádosti podle odstavce 2. Šiřitel není oprávněn používat takto získané údaje katastru pro svou vlastní potřebu.

§ 23a

Šíření údajů katastru za úplatu

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů za úplatu se podává nejpozději 1 týden před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém budou údaje šířeny poprvé.

(2) Souhlas s šířením údajů se uděluje vždy pro konkrétní datový soubor údajů katastru, který je poskytován na základě žádosti podle odstavce 1. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny.

(3) Úplata za šíření odpovídá úplatám za poskytnutí údajů katastru ve formě, ve které šiřitel údaje šíří.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru za podmínky, že

a) v kalendářním měsíci, ve kterém mu byl udělen souhlas, rozšíří údaje z každého datového souboru poskytnutého k šíření,

b) nejpozději 2 týdny po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém byly údaje šířeny, předloží hlášení o rozsahu šířených údajů za tento kalendářní měsíc; hlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu,

c) včas uhradí úplatu za šíření,

d) na vyzvání Úřadu předloží elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF, a to do 2 týdnů od doručení výzvy.

(5) Nesplní-li šiřitel některou z podmínek podle odstavce 4, nebo bude-li údaje užívat pro vlastní potřebu, uhradí úplatu za poskytnuté údaje tak, jakoby mu byly poskytnuty podle § 15.

§ 23b

Bezúplatné šíření údajů katastru

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů katastru, se podává nejpozději 1 měsíc před začátkem období, ve kterém budou údaje šířeny. Společně s žádostí musí být předloženy elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF.

(2) Souhlas s bezúplatným šířením údajů se uděluje do konce kalendářního roku, ve kterém budou údaje šířeny, v rozsahu daném výčtem katastrálních území. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny. Aktualizované údaje v rozsahu, ke kterému byl udělen souhlas s šířením údajů, se poskytují v intervalech vyplývajících ze smluv uzavřených mezi šiřitelem a uživateli údajů, nejvýše však jednou za kalendářní měsíc na základě žádosti odkazující na udělený souhlas s šířením údajů.


§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 256/2018 Sb. Čl. II

1. Uživatel dálkového přístupu, kterému byl dálkový přístup k údajům katastru poskytnut podle vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen splnit podmínku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nebude-li podmínka ve stanovené lhůtě splněna, je Úřad dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty po dobu nesplnění této podmínky oprávněn zabránit uživateli v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

2. Souhlas Úřadu s šířením údajů vydaný podle vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností této vyhlášky, pozbývá platnosti

a) 1 měsíc ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jde-li o souhlas s šířením údajů za úplatu,

b) 2 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jde-li o souhlas s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů z katastru.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Poskytování prostých kopií písemností v listinné podobě a prostých výstupů vzniklých převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
1001Prostá kopie, výstup podle § 8 odst. 1formát A420 Kč

Poznámka:

Úplata podle položky 1001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Vyhotovení kopií z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin (§ 9)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
2001Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fóliiformát A450 Kč
2002Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fóliimapový list250 Kč
2005Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapyformát A450 Kč
2007Kopie dokumentace podle § 59 a § 61 odst. 1 písm. b) a c) katastrální vyhlášky mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodůformát A450 Kč
2010Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového polebod20 Kč
2011Kopie podle položek 2001 až 2010 v elektronické podoběformát A460 Kč

Poznámky:

a) Úplata podle položky 2002 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšuje o cenu této podložky.

b) Úplata podle položek 2002 a 2011 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

c) Úplata podle položky 2002 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).

d) V územích, ve kterých jsou pozemky evidovány zjednodušeným způsobem, se podle položek 2001 a 2002 poskytují rovněž kopie části mapy nebo mapového listu dřívější pozemkové evidence, na které jsou tyto pozemky zobrazeny.

e) Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 2001 je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Vyhotovení výstupů a kopií z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin (§ 10)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
3001Tiskový výstup ze souboru popisných informacíformát A450 Kč
3002Kopie z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy v listinné podoběformát A450 Kč
3003Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fóliiformát A450 Kč
3004Výstupy a kopie části katastrálního operátu v elektronické podoběformát A450 Kč

Poznámky:

a) Za výstup podle položek 3001 a 3004 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.

b) Úplata za výstup nebo kopii podle položek 3001, 3002 a 3004 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.

c) Kopie geometrického plánu podle položek 3002 a 3004 se označí slovem „Kopie“.

d) Při poskytování údajů katastrální mapy podle položek 3003 a 3004 se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí jen na žádost.

e) Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 3003 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.

f) Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 3003 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru s výstupy ve formátu PDF nebo HTML (§ 11 a 12)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
4001Výpis z katastru nemovitostíformát A450 Kč
4002Informace o parceláchformát A450 Kč
4003Informace o stavbáchformát A450 Kč
4004Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)formát A450 Kč
4005Informace o právech stavbyformát A450 Kč
4006Informace o průběhu řízeníformát A450 Kč
4007Evidence práv pro osobuformát A450 Kč
4008Přehled vlastnictvíformát A450 Kč
4009Kopie katastrální mapyformát A450 Kč
4010Seznam parcel katastru nemovitostíformát A450 Kč
4011Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobemformát A450 Kč
4012Seznam budov s čísly popisnými a evidenčnímiformát A450 Kč
4013Seznam vodních dělformát A450 Kč
4018Seznam bodů bodového poleformát A450 Kč
4019Geodetické údaje o bodech PPBPformát A450 Kč
4020Ověřený výstup nebo duplikát listiny ze sbírky listin katastruformát A410 Kč
4021Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostíformát A450 Kč
4022Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízeníformát A450 Kč

Poznámky:

a) PDF se rozumí formát Portable Document Format.

b) HTML se rozumí formát HyperText Markup Language.

c) PPBP se rozumí Podrobné polohové bodové pole.

d) Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy ve formátu PDF nebo jemu obsahově odpovídající část výstupní sestavy ve formátu HTML.

e) Maximální výše úplaty podle položky 4001 činí 1000 Kč.

f) Maximální výše úplaty podle položky 4020 činí 300 Kč.

g) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

h) Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru (webové služby) s výstupy ve formátu XML

(§ 11 a 12)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
5001Výpis z katastru nemovitostílist vlastnictví100 Kč
5002Informace o parceláchparcela10 Kč
5003Informace o stavbáchstavba10 Kč
5004Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)jednotka10 Kč
5005Informace o právech stavbyprávo stavby10 Kč
5006Informace o průběhu řízenívýstup50 Kč
5007Evidence práv pro osobuvýstup50 Kč
5008Přehled vlastnictvívýstup50 Kč
5009Seznam souřadnic definičních bodůbod1 Kč
5010Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostívýstup50 Kč
5011Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízenívýstup50 Kč
5012Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle katastrálního území za jeden kalendářní měsícvýstup5 Kč

Poznámky:

a) XML se rozumí formát Extensible Markup Language.

b) Výstupem podle položek 5006 až 5008 a 5011 se rozumí údaje z informačního systému týkající se jedné osoby nebo jednoho řízení. Výstupem podle položky 5010 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí stejného typu v maximálním rozsahu 200 nemovitostí. Výstupem podle položky 5012 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí evidovaných v jednom katastrálním území za jeden kalendářní měsíc.

c) Přehledem vlastnictví se rozumí tiskový výstup vytvořený pro zadanou osobu v rámci územní jednotky, jehož obsahem je výčet katastrálních území s uvedením čísel listů vlastnictví, na kterých má zadaná osoba zapsáno vlastnické nebo jiné věcné právo, případně, že k zadané osobě v katastru žádné takové právo evidováno není.

d) Jednotkou se rozumí jednotka vymezená podle občanského zákoníku nebo jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.

e) Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.

f) Webová služba, jejímž obsahem jsou údaje o osobách evidovaných v katastru, se poskytuje pouze jako doplněk k údajům katastru v elektronické podobě poskytnutým podle § 15 odst. 2.

g) Současně s položkami 5001 až 5012 jsou poskytovány podpůrné vyhledávací funkce pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru.

h) Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Údaje katastru v elektronické podobě (§ 15)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
6001Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10000 včetně, bez JPVpočet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV0,80 Kč
6002Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10000 včetně, s JPVpočet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV2 Kč
6003Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10000 do 150000 včetně, bez JPVpočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10000 MJ0,50 Kč
6004Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10000 do 150000 včetně, s JPVpočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10000 MJ1,60 Kč
6005Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150000, bez JPVpočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150000 MJ0,30 Kč
6006Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150000, s JPVpočet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LVnad 150000 MJ0,80 Kč
6007Datový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodůvýstup400 Kč
6008Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů)bod0,40 Kč
6009Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového polebod5 Kč
6010Rastrová data katastrální mapymapový list150 Kč
6014Víceprácehodina300 Kč

Poznámky:

a) Údaje podle položek 6001 až 6006 jsou poskytovány v datových souborech obsahujících buďto údaje s platností ke stanovenému datu, nebo údaje o změnách údajů za stanovené období.

b) Základní úplatou se rozumí úplata za měrnou jednotku vynásobená počtem měrných jednotek.

c) Pro účely stanovení úplaty se počet měrných jednotek datového souboru s údaji o změnách údajů za stanovené období určí jako počet měrných jednotek datového souboru s údaji o totožných nemovitostech s platností k poslednímu dni příslušného období.

d) Základní úplata podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6012 se zvyšuje o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.

e) Základní úplata podle položek 6001, 6002 a 6008 je nejméně 500 Kč.

f) Základní úplata podle položky 6003 se zvyšuje o pevnou částku 8000 Kč, základní úplata podle položky 6004 se zvyšuje o pevnou částku 20000 Kč. Základní úplata podle položky 6005 se zvyšuje o pevnou částku 78000 Kč, základní úplata podle položky 6006 se zvyšuje o pevnou částku 244000 Kč.

g) Při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu podle položek 6001 až 6006 ve stejném kalendářním roce, ve kterém došlo k prvnímu předání dat, činí výše úplaty 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při prvním poskytnutí aktualizovaných údajů stejného rozsahu a 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu ve stejném kalendářním roce.

h) Úplata podle písmene g) je nejméně 100 Kč.

i) Pokračuje-li uživatel v odběru aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu od jiného poskytovatele nebo prostřednictvím jiného šiřitele, postupuje se podle písmene g), pokud žadatel prokazatelně doloží předchozí poskytnutí údajů.

j) Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene g) se navýšený počet poskytnutých měrných jednotek uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.

k) Úplata podle položky 6010 se snižuje o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.

l) Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním správním úřadem při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle jiného právního předpisu10) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.

m) Úplata podle položky 6014 se účtuje, pokud vytvoření požadovaného datového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, a to za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat.

n) Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků, souřadnice definičních bodů parcel, údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.

o) Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.

p) Pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu se úplata za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.

q) Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.

r) Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty Úřadem nebo katastrálním úřadem na základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty odpovídající údaje podle položek 6001 až 6006.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí (§ 16)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
7001Kopie katastrální mapy formát s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencíformát A4100 Kč

Poznámky:

a) Úplata podle položky 7001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.

b) Úplata za kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel (§ 17)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)Úplata za MJ
8001Orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí20 parcel ze součtu parcel uvedených v obou srovnávaných grafických operátech300 Kč

Poznámka:

Úplata podle položky 8001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Sledování změn (§ 19 a 20)

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

9001Informace o změnách katastru v rozsahu 0-20 sledovaných nemovitostí-200 Kč
9002Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, za každou nemovitostrok10 Kč

Poznámky:

a) Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.

b) Počet nemovitostí pro účel zařazení do jednotlivých položek se zjišťuje v prvním roce při aktivaci služby a poté vždy 30 dnů před začátkem každého dalšího běžného roku sledování.

c) Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.

d) Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500000 Kč.

e) Měrnou jednotkou rok se rozumí 12 po sobě následujících měsíců. V případě, že je sledování ukončeno v průběhu roku, úplata ani její poměrná část se nevrací.

f) Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle položky 9002 snižuje o 20 %.

g) Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.

h) Je-li podle § 19 odst. 3 písm. c) vyhlášky sledováno více nemovitostí, které slouží panující nemovitosti ve vlastnictví žadatele, považují se pro účel stanovení úplaty za službu sledování změn za nemovitost jedinou.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 23 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

3) § 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4) § 23 odst. 2 a 3 katastrální vyhlášky.

5) § 23 katastrální vyhlášky.

6) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například § 57 a 58 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například § 175ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Přesunout nahoru