Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 355/2013 Sb.Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Částka 140/2013
Platnost od 11.11.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 01.06.2019 (121/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

355

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2013

o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

§ 2

Označování sídla a provozovny

(1) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“ a údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona.

(2) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova „Provozovna - Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.

§ 3

Úřední hodiny provozovny

(1) Provozovna musí být pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň jeden den v týdnu.

(2) Úřední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4.

(3) Provozovna může být výjimečně na přechodnou dobu uzavřena z vážných důvodů, a to zejména zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné důvody, umístí insolvenční správce v dostatečném předstihu na vhodném a viditelném místě u vstupu do dotčené provozovny informační tabuli s uvedením důvodu uzavření a označením počátku a konce uzavření. Informační tabule musí být takto umístěna po celou dobu uzavření provozovny.

§ 4

Činnosti, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

(1) Insolvenční správce je povinen v každé své provozovně v úředních hodinách zajišťovat činnosti stanovené insolvenčním zákonem, a to zejména

a) přijímání písemností,

b) poskytování součinnosti insolvenčního správce,

c) umožnění proplácení částek určených pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení,

d) evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny.

(2) Je-li insolvenční správce určen v insolvenčním řízení postupem podle § 25 insolvenčního zákona, je insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, povinen v provozovně po celou dobu úředních hodin zajišťovat alespoň v provozovně umístěné v obvodu soudu rozhodného pro určení, a nemá-li takovou provozovnu, v nejbližší provozovně, činnosti bezprostředně související s tímto insolvenčním řízením, a to zejména

a) shromažďování podkladů pro insolvenční řízení,

b) umožnění účastníkům insolvenčního řízení nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven,

c) jednání s dlužníkem.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru