Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 350/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Částka 138/2013
Platnost od 08.11.2013
Účinnost od 08.11.2013
Zrušeno k 01.01.2016 (296/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

350

VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), ve znění zákona č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a):


Čl. I

Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.

2. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 347/2012 Sb.

Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

I. Energie vody - Vodní elektrárny

1. Doba životnosti výrobny: 30 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu ≥ 85 %, u renovovaných typů ≥ 80 % (měřeno na spojce turbíny).

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

Náklady na instalovanou jednotku výkonu
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 150000>4000

II. Energie biomasy

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo:

Charakteristika výrobnyNáklady na instalovanou jednotku výkonu
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
Náklady na palivo
Kategorie biomasyCena biomasy [Kč/GJ]
Zdroj spalující čistou biomasu< 75000>50001< 170
2< 120
3< 70
Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy< 75000> 50001< 170
2< 120
3

< 70

Poznámka: Zařazení do jednotlivých kategorií biomasy stanoví vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Náklady na instalovanou jednotku výkonu vyjadřují celkové investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon.

Charakteristika výrobnyInvestiční náklady
[Kč/t]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
Náklady na palivo
[Kč/GJ]
Zdroj spalující komunální odpad< 20000> 44000

Poznámka: Pro zdroje spalující komunální odpad jsou investiční náklady vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t].

III. Energie větru - Větrné elektrárny

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá ≥ 6 m/s.

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

Investiční náklady
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 44000> 2100

IV. Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

Náklady na instalovanou jednotku výkonu včetně vrtů
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 275000> 5700

Vysvětlivky k tabulkám:

kWh ... jednotka elektrické energie (kilowatthodina),

kWe ... jednotka elektrického výkonu (kilowatt)“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem 1. ledna 2014 se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2013.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru