Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 345/2013 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 135/2013
Platnost od 05.11.2013
Účinnost od 01.12.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

345

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2013

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu (dále jen „zdroj“) ložiska Vrbka, okres Litoměřice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovou parcelou číslo 906/3 v katastrálním území Mšené-lázně a pozemkovými parcelami číslo 796/1 a 796/2 v katastrálním území Vrbka u Roudníčku.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, v základní mapě České republiky v měřítku 1:10000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně tvoří pozemkové parcely nacházející se v katastrálních územích Mšené-lázně, Roudníček a Vrbka u Roudníčku, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vymezení ochranného pásma II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(K § 22, 23 a 24 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně zdroje je vstup zakázán podle lázeňského zákona.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno:

a) provádět odvodňovací práce a úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku Podbradeckého potoka a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,

b) provádět meliorační práce,

c) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

d) budovat nebo provozovat skládky nebezpečných odpadů a skladovat nebezpečné odpady,

e) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod,

f) vypouštět odpadní vody a závadné látky do vod povrchových nebo podzemních, včetně jejich aplikace na povrch terénu,

g) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot,

h) používat persistentní přípravky zvláštního typu chlorovaných uhlovodíků,

i) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky v ochranném pásmu,

j) zřizovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,

k) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje.

(3) V ochranném pásmu II. stupně je na silnici na pozemkové parcele číslo 783 v katastrálním území Vrbka u Roudníčku zakázán vjezd vozidlům přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vody.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Seznam pozemkových a stavebních parcel náležejících do ochranného pásma II. stupně

Číslo parcelyKatastrální území
st. 88/1Mšené-lázně
st. 88/2Mšené-lázně
st. 89Mšené-lázně
st. 91Mšené-lázně
p. 740Mšené-lázně
p. 741Mšené-lázně
p. 900/1Mšené-lázně
p. 900/2Mšené-lázně
p. 903Mšené-lázně
p. 904Mšené-lázně
p. 906/1Mšené-lázně
p. 906/2Mšené-lázně
p. 907Mšené-lázně
p. 908Mšené-lázně
p. 909Mšené-lázně
p. 910Mšené-lázně
p. 911Mšené-lázně
p. 912Mšené-lázně
p. 913Mšené-lázně
p. 914Mšené-lázně
p. 915Mšené-lázně
p. 918/1Mšené-lázně
p. 918/2Mšené-lázně
p. 919Mšené-lázně
p. 920/1Mšené-lázně
p. 920/2Mšené-lázně
p. 921Mšené-lázně
p. 922Mšené-lázně
p. 924Mšené-lázně
p. 926Mšené-lázně
p. 927Mšené-lázně
p. 928Mšené-lázně
p. 929Mšené-lázně
p. 930/1Mšené-lázně
p. 930/2Mšené-lázně
p. 930/3Mšené-lázně
p. 931Mšené-lázně
p. 932Mšené-lázně
p. 933Mšené-lázně
p. 934Mšené-lázně
p. 935/1Mšené-lázně
p. 935/2Mšené-lázně
p. 936/1Mšené-lázně
p. 936/2Mšené-lázně
p. 936/4Mšené-lázně
p. 936/5Mšené-lázně
p. 939Mšené-lázně
p. 940Mšené-lázně
p. 941Mšené-lázně
p. 943/1Mšené-lázně
p. 944Mšené-lázně
p. 950Mšené-lázně
p. 951/1Mšené-lázně
p. 951/2Mšené-lázně
p. 951/27Mšené-lázně
p. 953Mšené-lázně
p. 954/1Mšené-lázně
p. 954/2Mšené-lázně
p. 954/3Mšené-lázně
p. 956Mšené-lázně
p. 958Mšené-lázně
p. 959Mšené-lázně
p. 960Mšené-lázně
p. 961Mšené-lázně
p. 962Mšené-lázně
p. 968Mšené-lázně
p. 969Mšené-lázně
p. 971Mšené-lázně
p. 972/1Mšené-lázně
p. 972/2Mšené-lázně
p. 1358/3Mšené-lázně
p. 1385/1Mšené-lázně
p. 1385/2Mšené-lázně
p. 1386Mšené-lázně
p. 1387Mšené-lázně
p. 1388/1Mšené-lázně
p. 1389Mšené-lázně
p. 1390Mšené-lázně
p. 1391Mšené-lázně
p. 1418Mšené-lázně
p. 1419Mšené-lázně
p. 1420Mšené-lázně
p. 374Roudníček
p. 370/2Roudníček
p. 419Vrbka u Roudníčku
p. 421/1Vrbka u Roudníčku
p. 421/2Vrbka u Roudníčku
p. 421/3Vrbka u Roudníčku
p. 421/5Vrbka u Roudníčku
p. 421/6Vrbka u Roudníčku
p. 426Vrbka u Roudníčku
p. 427Vrbka u Roudníčku
p. 429Vrbka u Roudníčku
p. 433Vrbka u Roudníčku
p. 434Vrbka u Roudníčku
p. 437Vrbka u Roudníčku
p. 439/1Vrbka u Roudníčku
p. 439/2Vrbka u Roudníčku
p. 440Vrbka u Roudníčku
p. 441Vrbka u Roudníčku
p. 442/1Vrbka u Roudníčku
p. 445Vrbka u Roudníčku
p. 448Vrbka u Roudníčku
p. 452Vrbka u Roudníčku
p. 453/1Vrbka u Roudníčku
p. 454Vrbka u Roudníčku
p. 747Vrbka u Roudníčku
p. 748Vrbka u Roudníčku
p. 782Vrbka u Roudníčku
p. 783Vrbka u Roudníčku
p. 786Vrbka u Roudníčku
p. 793Vrbka u Roudníčku
p. 798Vrbka u Roudníčku
p. 800Vrbka u Roudníčku
p. 801Vrbka u Roudníčku
Přesunout nahoru