Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 132/2013
Platnost od 30.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

341

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

ze dne 10. října 2013,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. § 12 zní:

㤠12

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2000000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6000000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2000000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6000000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

2. V § 17 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena v) a w).

3. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

4. V § 30 odst. 5 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

5. V § 44 se odstavec 12 včetně poznámky pod čarou č. 60a zrušuje.

6. V § 48 odst. 1 se za slova „ve zjednodušeném podlimitním řízení“ vkládají slova „nebo ode dne odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním“.

7. V § 59 odst. 2 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

8. V § 59 odst. 4 větě třetí se slova „musejí nastat ve“ nahrazují slovy „mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po“.

9. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „odst. 6 nebo 7“ nahrazují slovy „odst. 5 nebo 6“.

10. V § 71 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.

11. V § 71 odstavec 6 zní:

(6) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel

a) postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10,

b) zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, nebo

c) postupoval tak, že

1. zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e),

2. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a

3. v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek.“.

12. V § 71 odst. 9 a v § 71 odst. 10 větě první se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

13. V § 71 odst. 11 se slova „odstavce 9 až 11“ nahrazují slovy „odstavce 8 až 10“.

14. V § 72 odst. 3 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

15. V § 72 odst. 4 větě první se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

16. V § 72 odst. 5 se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

17. V § 72 odst. 6 se slova „odst. 6, 7, 10 až 12“ nahrazují slovy „odst. 5, 6 a 9 až 11“.

18. V § 73 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

19. V § 74 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 85 znějí:

(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na návrh

a) ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)54), nebo

b) ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).

85) Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Do hodnotící komise podle odstavce 6 navrhne ministerstvo 2 členy a 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

21. V § 74a odst. 1 větě první se slova „veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“)“ zrušují.

22. V § 74a odst. 6 se slova „vedení seznamu hodnotitelů“ nahrazují slovy „zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho vedení“.

23. V § 76 odst. 2 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a ve větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

24. V § 80 odst. 3 se slova „předmětem hodnocení“ nahrazují slovy „předmětem posouzení“.

25. V § 81 odst. 6 větě druhé se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

26. V § 84 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7 větě druhé“ nahrazují slovy „odst. 6 písm. a) až c)“.

27. V § 86 odst. 3 písm. d) se slova „odst. 1 písm. e)“ zrušují.

28. V § 96 se odstavec 5 zrušuje.

29. V § 97 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

30. V § 114 odst. 6 větě první se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 10 kalendářních dnů“ a ve větě druhé se slova „dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh“ nahrazují slovy „dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh“.

31. V § 114 odst. 7 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „a dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než současně dojde k odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle § 115 a poskytnutí jistoty, pokud tato povinnost vznikla podle § 67 odst. 4.“.

32. V § 114 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87 znějí:

(8) Vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).

(9) Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).

86) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

87) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

33. Za § 117a se vkládá nový § 117b, který včetně nadpisu zní:

㤠117b

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního řádu.“.

34. V § 120 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 120 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.“.

36. V § 120 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).“.

37. V § 147a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

38. V § 151 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

39. § 151a se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 156 odstavec 3 zní:

(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.“.

41. V § 156 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

42. V § 156 odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

43. V § 156 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

44. V § 159 odst. 3 se slova „písm. x)“ nahrazují slovy „písm. w)“ a slova „ § 96 odst. 5,“ se zrušují.

45. V § 159 odst. 3 se slova „ § 156 odst. 8“ nahrazují slovy „ § 156 odst. 9“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončená a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 55/2012 Sb.

Čl. III

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3, zrušují.

2. V čl. III se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014“ zrušují.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Štěch v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru