Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/2013 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Částka 130/2013
Platnost od 29.10.2013
Účinnost od 01.12.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

334

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2013

k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu:


§ 1

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska je vydávána ve třech rozměrech stanovených v milimetrech, a to

a) 90 x 16,

b) 150 x 16, nebo

c) 210 x 16.

(2) Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční označení kontrolní pásky.

(3) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s průběžným vodoznakem.

(4) Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2 mm koncových částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikropísmo.

(5) Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně přetištěn liniovým měditiskem.

(6) Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky

Evidenční označení kontrolní pásky je tvořeno

a) evidenčním kódem, který je dvanáctimístnou soustavou písmen a čísel, kdy na

1. první až čtvrté pozici je uvedeno registrační odběrné číslo osoby povinné značit líh,

2. páté až osmé pozici je uveden údaj vyjadřující datum objednávky kontrolních pásek,

3. deváté až dvanácté pozici je uveden údaj shodný s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební daně,

b) individuálním kódem, který je osmimístnou soustavou písmen a čísel tvořících jedinečný neopakovatelný kód, který je přiřazen pouze jedné kontrolní pásce, a

c) elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu umožňující elektronické ověření individuálního kódu kontrolní pásky.

§ 3

Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu

(1) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího porušení spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných obalů se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.

(2) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu upevněna tak, že je nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení lihu tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla spotřebitelského balení lihu.

(3) Jestliže to tvar spotřebitelského balení lihu umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U; není-li to s ohledem na tvar spotřebitelského balení lihu možné, je páska nalepena ve tvaru písmene L.

(4) Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.

(5) Kontrolní páska musí být nalepena tak, aby evidenční označení kontrolní pásky zůstalo čitelné, a nesmí být přelepena nebo překryta tak, aby evidenční označení kontrolní pásky nebylo čitelné bez porušení tohoto přelepení nebo překrytí.

§ 4

Způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky

(1) Osobě povinné značit líh předá správce daně objednané kontrolní pásky zabalené a označené štítkem, na kterém je uveden evidenční kód kontrolních pásek.

(2) Kontrolní pásky se osobě povinné značit líh předají v den a hodinu, které jsou správcem daně uvedeny v potvrzené objednávce, a to po předložení

a) potvrzené objednávky kontrolní pásky a

b) dokladu, který potvrzuje uhrazení prodejní ceny objednaných kontrolních pásek, pokud byla tato cena uhrazena v hotovosti.

(3) Při převzetí kontrolních pásek správce daně předá osobě povinné značit líh potvrzení o převzetí kontrolních pásek, kterým je odběrný list kontrolních pásek. Na stejnopise odběrného listu kontrolních pásek určeném pro správce daně držitel potvrdí převzetí kontrolních pásek.

§ 5

Náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky

(1) V objednávce kontrolní pásky osoba povinná značit líh uvede

a) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,

b) čtyřmístné registrační odběrné číslo,

c) počet objednaných kusů kontrolních pásek, a to vždy v celých násobcích 500 kusů kontrolních pásek,

d) množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřené v mililitrech etanolu při 20 °C,

e) rozměr kontrolní pásky,

f) místo značení lihu,

g) návrh dne převzetí kontrolních pásek,

h) datum objednávky a

i) jméno a podpis osoby povinné značit líh, popřípadě jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem osoby povinné značit líh.

(2) Vzor objednávky kontrolní pásky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně

(1) Údajem na kontrolní pásce shodným s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební daně se pro účely této vyhlášky rozumí údaj o množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřeném v mililitrech etanolu při 20 °C, a to se zaokrouhlením na celé mililitry směrem dolů.

(2) Je-li údaj podle odstavce 1 méně než čtyřmístný, uvede se na kontrolní pásce od konce evidenčního kódu s tím, že na volných pozicích před tímto údajem se uvede číslo „0“.

§ 7

Způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek

(1) Evidence kontrolních pásek obsahuje

a) denní zápisy o převzatých, použitých, vyvezených a zpětně dovezených, vrácených, znečištěných, poškozených, zničených, odcizených a ztracených kontrolních páskách v členění dle jednotlivých evidenčních kódů kontrolních pásek a

b) doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci kontrolních pásek provedeny.

(2) Evidenci podle odstavce 1 vede držitel na předepsaném formuláři nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto formulářem.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Součástí evidence kontrolních pásek je odběrný list kontrolních pásek, písemné potvrzení správce daně o vrácení kontrolní pásky a oznámení držitele o zničení, ztrátě nebo odcizení kontrolní pásky.

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.

§ 8

Způsob vracení kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska se vrací prostřednictvím formuláře pro vracení kontrolní pásky, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Individuální kódy vracených kontrolních pásek mohou být uvedeny v elektronické příloze formuláře pro vracení kontrolní pásky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Není-li vraceno neporušené balení kontrolních pásek, vrací se kontrolní pásky vylepené na volných listech, které jsou očíslovány a tvoří přílohu formuláře pro vracení kontrolní pásky.

§ 9

Obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek

(1) Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek musí obsahovat

a) v členění podle jednotlivých evidenčních kódů kontrolních pásek množství kontrolních pásek, které

1. jsou skladované držitelem a určené k použití k označení lihu,

2. jsou použité k označení lihu, který ke dni provedení inventury nebyl uveden do volného daňového oběhu,

3. je držitel povinen vrátit správci daně,

4. jsou předané a skladované u zahraničního dodavatele,

b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název držitele,

c) registrační odběrné číslo držitele,

d) datum, ke kterému byla inventura provedena,

e) datum vyhotovení záznamu o výsledku inventury a

f) jméno a podpis osoby, která odpovídá za výsledek inventury.

(2) Vzor záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Obsah dokladu o přepravě kontrolních pásek

(1) Doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu a doklad o přepravě kontrolních pásek na území České republiky musí obsahovat

a) pořadové číslo dokladu,

b) den zahájení přepravy,

c) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název držitele,

d) registrační odběrné číslo držitele a

e) evidenční označení přepravovaných kontrolních pásek v členění podle jednotlivých evidenčních kódů.

(2) Doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu musí dále obsahovat jméno a adresu hlášeného místa pobytu v cizině nebo název a sídlo zahraničního dodavatele, kterému jsou kontrolní pásky přepravovány, a jeho identifikační číslo pro daňové účely v zahraničí, bylo-li mu přiděleno.

(3) Doklad o přepravě kontrolních pásek na území České republiky musí dále obsahovat sdělení, že se jedná o přepravu kontrolních pásek na místo značení lihu na území České republiky, a uvedení místa značení lihu způsobem shodným s jeho uvedením v rozhodnutí o registraci.

§ 11

Prodejní cena kontrolní pásky

Prodejní cena kontrolní pásky je 0,46 Kč.

§ 12

Ukončení platnosti kontrolní pásky

(1) Správce daně sníží prodejní cenu kontrolní pásky vydané podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 o hodnotu nepoužité kontrolní pásky vydané podle starého vzoru, pokud byla tato kontrolní páska vrácena držitelem z důvodu ukončení platnosti jejího vzoru.

(2) Kontrolní páskou vydanou podle starého vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle odstavce 1 rozumí kontrolní páska vydaná podle vzoru uvedeného

a) v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 328/2009 Sb., nebo

b) v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 310/2012 Sb.

(3) Správce daně provede snížení prodejní ceny podle odstavce 1, pokud byla kontrolní páska vydaná podle starého vzoru vrácena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Hodnotou kontrolní pásky vydané podle starého vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle odstavce 1 rozumí hodnota, za níž byla prodána jejímu držiteli.

§ 12a

Vzory formulářových podání

(1) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro právnické osoby je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Vzor oznámení o změně registračních údajů distributora lihu, oznámení o změně registračních údajů osoby povinné značit líh a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(6) Vzory podle odstavců 1 až 5 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 12b

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 12a, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 12c

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 12a lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 12d

Společná ustanovení pro formulářová podání

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 12a, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 12b také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,

b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 13

Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

Vzor kontrolní pásky

90 × 16 mm

Vzor kontrolní pásky 90x16 mm

150 × 16 mm

Vzor kontrolní pásky 150 x 16 mm

210 × 16 mm

Vzor kontrolní pásky 210 x 16 mm

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

Vzor objednávky kontrolní pásky

VZOR OBJEDNÁVKY KONTROLNÍ PÁSKY

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

VZOR FORMULÁŘE PRO EVIDENCI KONTROLNÍCH PÁSEK

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

Vzor formuláře pro vracení kontrolní pásky

Vzor formuláře pro vracení kontrolní pásky

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

Vzor záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek

Vzor záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO FYZICKÉ OSOBY

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU PRO FYZICKÉ OSOBY

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI DISTRIBUTORA LIHU

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ DISTRIBUTORA LIHU, OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH, ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

Přesunout nahoru