Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 330/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2013
Platnost od 23.10.2013
Účinnost od 28.10.2013
Zrušeno k 01.12.2018 (248/2018 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

330

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb., vyhlášky č. 57/2003 Sb., vyhlášky č. 289/2004 Sb. a vyhlášky č. 115/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 1 písmeno d) zní:

d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této vyhlášky považují za ovoce,“.

3. V § 1 písm. e) se slova „ , použije-li se vhodný výrobní postup, který omezí podíl složek z vnější části plodu na minimum“ zrušují.

4. V § 1 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) - výrobek získaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody10), jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,

10) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy vráceny“.

6. V § 1 písm. i) se za slova „v prášku“ vkládají slova „ , dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou“.

7. V § 1 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:

j) nektarem - nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný v souladu s přílohou č. 1 tabulkou 1 přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, ke koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou nebo ke směsi těchto výrobků; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin11), při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny náhradními sladidly podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12),

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.“.

8. V § 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k) ovocnou šťávou extrahovanou vodou - výrobek získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit žádnými fyzikálními prostředky, nebo z celého dehydratovaného ovoce,“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l) až q).

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „nápojů“ vkládají slova „ , ovocná šťáva extrahovaná vodou“.

10. V § 3 odst. 1 písmeno p) zní:

p) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících látek povolených podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12); tento údaj se uvede na obalu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu,“.

11. V § 3 odst. 1 písmeno r) zní:

r) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy, ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce“ nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l (vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová) se nepovažuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.“.

12. V § 3 odst. 1 se písmena s) a t) zrušují.

13. § 4a včetně nadpisu zní:

㤠4a

Technologické požadavky

(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpracovávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou, nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě. První věta se nevztahuje na případy, kdy části jader, pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při výrobě ovocné šťávy přípustná.

(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinejmenším organoleptické, fyzikální, chemické a výživové vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 1 písm. d). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu povolena.

(3) Další technologické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

14. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu

Tabulka 1

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary

Ovocné nektary vyrobené zMinimální obsah šťávy, dřeně nebo jejich směsi (% objemové konečného výrobku)
I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě
Maracuja (plody mučenky)25
Quito naranjillos25
Černý rybíz25
Bílý rybíz25
Červený rybíz25
Angrešt30
Rakytník25
Trnky30
Slívy30
Švestky30
Jeřabiny30
Šípky40
Višně35
Třešně40
Borůvky40
Bezinky50
Maliny40
Meruňky40
Jahody40
Ostružiny40
Brusinky30
Kdoule50
Citrony a limety25
Jiné ovoce této kategorie25
II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě
Mango25
Banány25
Kvajáva25
Papája25
Liči25
Azerola (neapolské mišpule)25
Plod láhevníku (Annona musricata, anona ostnitá)25
Plod láhevníku (Annona reticulata, anona síťovaná)25
Cukrová jablka (Annona cheimola, anona čerimoja)25
Granátová jablka25
Plody akašu (Anacardium occidentale, ledvinovník západní)25
Španělské švestky (mombín)25
Umbu25
Jiné ovoce této kategorie25
III. Ovoce se šťávou vhodnou k přímé spotřebě
Jablka50
Hrušky50
Broskve50
Citrusové plody s výjimkou citronů a limet50
Ananas50
Rajčata50
Jiné ovoce této kategorie50

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu

Obecný název ovoceBotanický název ovoceMinimální hodnota ve stupních Brixe pro ředěnou ovocnou šťávu a ředěné ovocné dřeně
Jablka (*)Malus domestica Borkh.11,2
Meruňky (**)Prunus armeniaca L.11,2
Banány (**)Musa x paradisiaca L. (s výjimkou plantejnů)21,0
Černý rybíz (*)Ribes nigrům L.11,0
Hroznové víno (*)Vitis vinifera L. nebo hybridy Vitis labrusca L. nebo hybridy15,9
Grapefruity (*)Citrus x paradisi Macfad.10,0
Kvajáva(**)Psidium guajava L.8,5
Citrony (*)Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mango (**)Mangifera indica L.13,5
Pomeranče (*)Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Plody mučenky (*)Passiflora edulis Sims12,0
Broskve (**)Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Hrušky (**)Pyrus communis L.11,9
Ananas (*)Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Maliny (*)Rubus idaeus L.7,0
Višně (*)Prunus cerasus L.13,5
Jahody (*)Fragaria x ananassa Duch.7,0
Rajčata (*)Lycopersicon esculentum, Milí.5,0
Mandarinky (*)Citrus reticulata Blanco11,2

Poznámka:

Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).

Jestliže je šťáva z koncentrátu vyrobena z ovoce, které není uvedeno v tabulce 2, rozumí se minimální hodnotou Brix ředěné šťávy hodnota Brix šťávy získané z ovoce, které bylo použito pro vyrobení koncentrátu.“.

15. Doplňuje se příloha č. 13, která zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje

1. Složení
a) Při přípravě ovocných šťáv, ovocných dření a ovocných nektarů se použijí druhy ovoce odpovídající botanickým názvům uvedeným v příloze 1 tabulce 1 a v názvu produktu se pak uvede název příslušného ovoce nebo obecný název produktu. U druhů ovoce nezařazených do přílohy 1 tabulky 2 se použije správný botanický nebo obecný název.
b) Hodnotou Brix ovocné šťávy se rozumí hodnota Brix šťávy získané z ovoce; nesmí se upravovat, s výjimkou směsi se šťávou ze stejného druhu ovoce.
c) Minimální hodnota Brix stanovená v příloze 1 tabulce 1 pro ředěné ovocné šťávy a ředěné ovocné dřeně nezahrnuje rozpustné sušiny jakýchkoli přidaných nepovinných složek a přídatných látek.
2. Povolené složky
a) Do produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být přidány pouze tyto složky:
- vitamíny a minerální látky povolené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
- potravinářské přídatné látky povolené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách
- pro úpravu kyselé chuti: citrónová šťáva nebo limetková šťáva nebo koncentrovaná citrónová nebo limetková šťáva do výše 3 g na litr šťávy, vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová; a dále:
— v případě ovocných a zeleninových šťáv, ovocných a zeleninových šťáv z koncentrátu a koncentrovaných ovocných šťáv a zeleninových šťáv: vrácené aroma, dužnina a buňky,
— v případě hroznové šťávy: vrácené soli kyseliny vinné,
— v případě ovocných a zeleninových nektarů: vrácené aroma, dužnina a buňky; cukry nebo med nejvýše do 20 % celkové hmotnosti hotového produktu; nebo náhradní sladidla.
b) Tvrzení, že do ovocného nektaru nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti, včetně náhradních sladidel vymezených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Pokud se cukry v ovocném nektaru vyskytují přirozeně, mělo by na etiketě být rovněž uvedeno „obsahuje přirozeně se vyskytující cukry“.
c) V případě rajčatové šťávy a rajčatové šťávy z koncentrátu je možno použit jedlou sůl, koření a aromatické byliny.
3. Povolené způsoby zpracování a látky
V případě produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být použity pouze tyto způsoby zpracování a mohou být do nich přidány pouze tyto látky:
— mechanické způsoby oddělování,
— obvyklé fyzikální postupy výroby koncentrovaných ovocných šťáv, včetně přímého odstranění vody z jedlých částí plodů s výjimkou vinných hroznů, pokud jsou takto získané ovocné šťávy v souladu s § 1 písm. d) a f),
— v případě hroznové šťávy, která byla sířena oxidem siřičitým, se povoluje odsíření fyzikálními prostředky za předpokladu, že celkové množství SO2 přítomného v hotovém produktu nepřekročí 10 mg/l,
— enzymatické přípravky: pektinázy (pro rozložení pektinu), proteinázy (pro rozložení bílkovin) a amylázy (pro štěpení škrobu) splňující požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinářských enzymech
— jedlá želatina,
— taniny,
— sol (koloidní roztok) kyseliny křemičité,
— aktivní uhlí,
— dusík,
— bentonit jako adsorpční jíl,
— chemicky inertní pomocné filtrační látky a srážecí činidla (mj. perlit, promytá křemelina, celulosa, nerozpustný polyamid, polyvinylpolypyrolidon, polystyren), které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
— chemicky inertní pomocné adsorpční látky, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a které se používají ke snížení obsahu limonoidů a naringinu v citrusové šťávě, aniž by výrazně ovlivnily obsah limonoidních glykosidů, kyselin, cukrů (včetně oligosacharidů) nebo minerálních látek
— navíc koření, byliny a jedlá sůl, pokud její množství nepřekročí 3 % hmotnosti potraviny při výrobě zeleninové šťávy.
4. Suroviny
Ovoce - všechny druhy ovoce. Ovoce musí být zdravé, přiměřeně zralé, čerstvé nebo konzervované fyzikálními prostředky nebo úpravou použitou v souladu s právními předpisy Unie, včetně úpravy po sklizni.
Ovocná dřeň - zkvasitelný, ale nezkvašený produkt získaný vhodnými fyzikálními postupy, např. pasírováním, drcením, mletím jedlých částí celého nebo loupaného ovoce bez oddělení šťávy.
Koncentrovaná ovocná dřeň - produkt získaný z ovocné dřeně fyzikálním odstraněním určitého podílu přirozeného obsahu vody. Koncentrované ovocné dřeni může být navráceno aroma, získané vhodnými fyzikálními prostředky podle bodu 3 odrážky druhé a obnovené ze stejného druhu ovoce.
Aroma - aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, získává se aroma určené k navrácení během zpracování ovoce za použití vhodných fyzikálních postupů. Tyto fyzikální postupy se mohou uplatňovat pro udržení, uchování nebo stabilizování kvality aromátu a zahrnují zejména lisování, extrakci/vyluhování, destilaci, filtraci, adsorpci, odpařování, frakcionaci a koncentraci.
Aroma se získává z jedlých částí ovoce; může to však být rovněž z oleje lisovaného za studena z kůry citrusových plodů a směsi z pecek.
Cukry - produkty dle vyhlášky1c), dále fruktózový sirup a cukry pocházející z ovoce.
Med - produkt dle vyhlášky1c).
Dužnina nebo buňky - produkty získané z jedlých částí plodu stejného druhu bez odstranění šťávy.
V případě citrusových plodů jsou dužninou nebo buňkami také váčky šťávy získané z endokarpu.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Sdělení „od 28. dubna 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“ může být uváděno na etiketě na stejném místě jako název výrobku vymezeného v § 1 písm. d), f), h), i), nebo k) do 28. října 2016.

2. Potraviny uvedené do oběhu nebo označené v souladu s vyhláškou č. 335/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do 28. dubna 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. října 2013.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru