Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Částka 128/2013
Platnost od 23.10.2013
Účinnost od 01.11.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Studium se uskutečňuje

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,

b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,

c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo

d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 4 odst. 2 se slova „v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ zrušují.

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:

㤠6a

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace8) získává jeho absolvent

a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo

b) způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga.

(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 650 vyučovacích hodin.

(4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 6b

Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka

(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka9) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.

(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení.

8) § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

5. V § 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.


Ministr:

Štys v. r.

Přesunout nahoru