Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Částka 125/2013
Platnost od 11.10.2013
Účinnost od 15.10.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, se mění takto:

1. V § 2 úvodní části odstavce 1 se slovo „pětileté“ nahrazuje slovem „desetileté“ a slova „č. 1 a č. 2“ se nahrazují slovy „č. 1 až č. 7“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a ostatní spotřebované množství plynu“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „předpoklad nákupu a prodeje plynu,“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 větě za středníkem se slovo „měsíční“ zrušuje a slova „na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,“.

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „dovoz plynu podle vstupních bodů“ nahrazují slovy „množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků,“ a slova „č. 4 a č. 5“ se nahrazují slovy „č. 10 a č. 11“.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) body 3 až 5 znějí:

3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,

5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bezpečnostní standard dodávky pro jiného obchodníka s plynem. Bezpečnostní standard dodávek se vypočítává pro období, v němž koeficient M není nulový.“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,“.

8. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce,“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „a roční“ zrušují.

10. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.“.

11. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4

Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.“.

12. Přílohy č. 1 až 14 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

VZOR Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

VZOR Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance zásobníků plynu

VZOR Předpokládaná bilance zásobníků plynu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

VZOR Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

VZOR Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

VZOR Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

VZOR Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

VZOR Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

VZOR Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení uskladněného plynu

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu“.

13. Za přílohu č. 14 se doplňují přílohy č. 15 až 22, které znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Dovoz a vývoz plynu

VZOR Dovoz a vývoz plynu

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Bezpečnostní standard dodávky (BSD)

VZOR Bezpečnostní standard dodávky (BSD)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

VZOR Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

VZOR Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

VZOR Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

VZOR

Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

VZOR Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.


Ministr:

doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.

Přesunout nahoru