Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 322/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2013
Platnost od 10.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

322

VYHLÁŠKA

ze dne 2. října 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podle § 468 a 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 515 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 431 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb. a vyhlášky č. 438/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „veřejných činitelů“ nahrazují slovy „úředních osob“.

2. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „při“ vkládá slovo „veřejných“.

3. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 6 se slova „zločinné spolčení“ nahrazují slovy „účast na organizované zločinecké skupině“.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 1 a v § 116a odst. 1 se za slovo „péče“ vkládá slovo „soudu“.

5. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „dědických“ nahrazuje slovem „pozůstalostních“.

6. V § 2 odst. 2 písm. b) se body 3, 4 a 7 zrušují.

Dosavadní body 5, 6 a 8 až 13 se označují jako body 3, 4 a 5 až 10.

7. V § 2 odst. 2 písm. b) body 3 až 5 znějí:

3. duševního vlastnictví,

4. nekalé soutěže a nedovoleného omezování hospodářské soutěže,

5. veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,“.

8. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 9 doplňují slova „a exekucí“.

9. V § 3 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

10. V § 3 odst. 2 se za slovo „ozbrojených“ vkládá slovo „bezpečnostních“.

11. V § 3 odst. 4 se slova „ministerstvo spravedlnosti České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo spravedlnosti“ a slova „ministerstvo zahraničních“ se nahrazují slovy „Ministerstvo zahraničních“.

12. V § 6 odst. 1 písmeno k) zní:

k) opatření k výkonu ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné výchovy a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty,“.

13. V § 6 odst. 1 písm. l) se za slova „pobytu,“ vkládají slova „o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,“.

14. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí:

r) přibrání tlumočníka,

s) pověření probačního úředníka.“.

15. V § 6 odst. 2 písmeno k) zní:

k) úkony a rozhodování v řízení o pozůstalosti, nejde-li o ustanovení správce pozůstalosti nebo její části podle § 97 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. z. ř.“), o postup podle § 167 odst. 2 z. z. ř., o likvidaci pozůstalosti podle § 192 z. z. ř., o rozvrh výtěžku zpeněžení majetku zůstavitele podle § 269 z. z. ř., o zrušení pověření notáře podle § 103 z. z. ř., o vyloučení notáře a jeho zaměstnanců podle § 104 z. z. ř., o pozůstalosti, jejíž obecná cena je vyšší než 5 miliónů Kč, o pozůstalosti, která se nachází v cizině, nebo o pozůstalosti po zůstaviteli, který žil v cizině,“.

16. V § 6 odst. 2 písm. l) se slovo „nezletilých“ nahrazuje slovy „péče soudu o nezletilé“, slova „osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a“ se nahrazují slovy „osob omezených ve svéprávnosti,“ a za slovo „neznámých“ se vkládají slova „a právnických osob“.

17. V § 6 odst. 2 písmeno o) zní:

o) vyřizování jednoduchých věcí týkajících se veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,“.

18. V § 6 odst. 2 písmeno t) zní:

t) úkony v insolvenčním řízení s výjimkou jednání a rozhodnutí o

1. ustanovení insolvenčního správce,

2. odvolání insolvenčního správce z funkce,

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,

4. zrušení usnesení schůze věřitelů,

5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

6. opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,

7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,

8. návrhu na moratorium,

9. úpadku,

10. zamítnutí insolvenčního návrhu,

11. tom, že dlužník není v úpadku,

12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,

14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,

15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení,

16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,

17. věci samé v incidenčních sporech,“.

19. V § 6 odst. 3 písm. g) se za slova „azylu“ vkládají slova „nebo doplňkové ochrany“.

20. V § 6 odst. 9 písm. d) se slova „prodejem nemovitosti nebo návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti“ nahrazují slovy „správou nemovité věci, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí nebo návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci“.

21. V § 6 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) zasílají státnímu zastupitelství návrh nebo usnesení o zahájení řízení ve věcech podle § 8 odst. 1 z. z. ř.“.

22. Nadpis části třetí zní:

„Nahlížení do soudních spisů a do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob“.

23. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Do soudního spisu nebo veřejných rejstříků právnických a fyzických osob lze u soudu nahlížet a pořizovat z nich opisy a výpisy podle zvláštního právního předpisu v úředních hodinách pod dozorem pověřeného zaměstnance soudu. Místnosti k tomu určené musí být zřetelně označeny a uvedeny na orientační tabuli soudu. Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání.“.

24. V § 12 odst. 1 se slovo „svěracích“ zrušuje.

25. V § 12 odst. 2 se slova „znovu přiložení“ nahrazují slovem „znovupřiložení“.

26. V § 13 odst. 6 se za slovo „průběh“ vkládají slova „či důstojnost“.

27. V § 13 odst. 7 se slova „zástupcům nebo zmocněncům“ nahrazují slovy „zástupcům, zmocněncům nebo podpůrcům“.

28. V § 14 odst. 2 se za slovo „jen“ vkládá slovo „osobním“.

29. V § 16 odst. 2 se za slova „vyhotovení rozsudku“ vkládají slova „ ; předseda senátu také zpravidla vyzve státního zástupce a obžalovaného, aby se vyjádřili, zda trvají na vyhotovení odůvodnění, jsou-li jinak splněny podmínky pro vydání zjednodušeného rozsudku (§ 129 odst. 2 tr. ř.)“.

30. V § 19 odst. 2 se za slovo „svobody“ vkládají slova „ , osoba ve výkonu zabezpečovací detence“.

31. V § 19 odstavec 3 zní:

(3) Osoba v ústavní péči, která v ní byla umístěna bez svého souhlasu nebo která je v ní z důvodů, pro něž by mohla být umístěna i bez svého souhlasu, se předvolává prostřednictvím ústavu zdravotnické péče nebo zdravotnického zařízení, který také zajistí její předvedení.“.

32. Nadpis § 20 se zrušuje.

33. V § 20 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

34. V § 21 odst. 2 se slova „těsnopisem nebo“ zrušují a za slovo „uvede“ se vkládá slovo „osobní“.

35. V § 21 odst. 3 se slova „ , dohoda rodičů o výchově a výživě nezletilého dítěte, dohoda o styku s nezletilým dítětem, dohoda o vypořádání dědictví nebo dohoda o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů,“ nahrazují slovy „nebo jiná dohoda o předmětu řízení, dohoda pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů, dohoda o vypořádání povinného dílu pro nepominutelného dědice,“.

36. V § 21 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , případně zapisovatel či protokolující úředník pořídí zvukový záznam“.

37. V § 21 odst. 8 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

38. V § 21b odst. 1 a 2 se slovo „(stejnopisy)“ nahrazuje slovy „nebo stejnopisy“.

39. V § 21b odstavec 3 zní:

(3) Elektronicky vyhotovené opisy nebo stejnopisy rozhodnutí a další písemnosti soudu musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem toho, kdo je vyhotovil, nebo označeny uznávanou elektronickou značkou soudu.“.

40. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22

Použití úředního razítka

(1) Otiskem kulatého úředního razítka opatřuje soud zejména listinné opisy nebo stejnopisy vyhotovení soudních rozhodnutí, listiny o pověření péčí a zastupováním nezletilého, o ustanovení nebo jmenování opatrovníkem nebo poručníkem, pověření soudního komisaře, pověření a nařízení exekuce, schválení smlouvy o nápomoci, schválení zastoupení členem domácnosti, úřední potvrzení (vysvědčení), nařízení výkonu trestu a ochranných opatření, příkaz k zatčení, příkaz k zadržení, příkaz k vzetí do vazby a příkaz k propuštění z vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, žádost o vypátrání pobytu osob, opatření o ustanovení obhájce, jakož i všechny písemnosti určené pro soudy nebo jiné orgány v cizině.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případech, kdy se na vyhotovování listinných stejnopisů rozhodnutí a jiných písemností soudu podílí provozovatel poštovních služeb podle § 48 odst. 4 o. s. ř.“.

41. V § 23 odst. 3 se slova „připojí svůj uznávaný elektronický podpis“ nahrazují slovy „podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem“.

42. V § 24 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s uvedením data, kdy nastala právní moc, a podpisem osoby, která doložku připojila“.

43. V § 24 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s podpisem osoby, která doložku připojila“.

44. V § 25 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

45. V § 25 odst. 5 se slova „a založí do listinného spisu“ nahrazují slovy „ , založí do listinného spisu a uloží do příslušného informačního systému. Předseda senátu (samosoudce) může vydat pokyn, aby některé přílohy podání doručeného do datové schránky nebyly převedeny do listinné podoby a založeny do listinného spisu“.

46. V § 28 odst. 1 se za slova „o.s.ř.“ vkládají slova „ , § 140 odst. 2, § 141 a 215 z. z. ř.“.

47. V § 28b se slovo „(opis)“ nahrazuje slovy „nebo opis“.

48. V § 29 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

(3) U účastníka, který není v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru, je však výdělečně činný, podklad pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku tvoří částka, vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob4), dělená počtem pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem5) připadajících na týž kalendářní rok. Pro výpočet náhrady ušlého výdělku se použije částka základu daně, podle které je určena poslední známá daňová povinnost, nejvýše však 486000 Kč; pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší účastníku náhrada za ztrátu na výdělku za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše však osminásobek této částky za jeden den.

4) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

49. V § 29 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Součástí nákladů řízení účastníka jsou rovněž nutná vydání a ušlý výdělek důvěrníka dítěte nebo podpůrce.“.

50. V § 33 odst. 1 se za slovo „průvodce“ vkládají slova „ , důvěrníka dítěte a podpůrce“.

51. V § 34 se na konci textu věty první doplňují slova „(dále jen „tr. zák.“)“.

52. V § 34b odst. 1 se za slovo „trestu“ vkládají slova „a dostupnými kontaktními údaji odsouzeného, jako je adresa uvedená pro účely doručování a telefonní kontakt,“.

53. § 35 včetně nadpisu zní:

㤠35

Předběžné opatření

Jakmile se rozhodnutí o uložení předběžného opatření stane vykonatelným, zašle soud jeho opis policejnímu orgánu, který vedl nebo vede trestní řízení, a orgánu, který se bude podílet na jeho realizaci. To platí obdobně i pro další rozhodnutí týkající se uloženého předběžného opatření.“.

54. V § 37 odstavec 1 zní:

(1) Jestliže odsouzený nenastoupí ve stanovené lhůtě výkon trestu odnětí svobody nebo výkon trestního opatření odnětí svobody nebo bylo-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, nařídí předseda senátu (samosoudce), aby odsouzený byl dodán k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu trestního opatření odnětí svobody do příslušné spádové věznice (§ 321 odst. 3 věta první tr. ř.). Jestliže pobyt odsouzeného není znám, soud to na příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody výslovně uvede s tím, že je nutno vypátrat pobyt odsouzeného (§ 321 odst. 3 věta druhá tr. ř.). Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody se zašle územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky, městskému ředitelství Policie České republiky nebo obvodnímu ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliště odsouzeného. Není-li bydliště odsouzeného známo, příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody se zašle územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky, městskému ředitelství Policie České republiky nebo obvodnímu ředitelství Policie České republiky v obvodu soudu.“.

55. V § 37 odst. 2 se za slova „do výkonu trestního opatření odnětí svobody“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.

56. V § 37 odst. 4 se slova „okresní ředitelství Policie České republiky“ nahrazují slovy „územní odbor krajského ředitelství Policie České republiky, městské ředitelství Policie České republiky nebo obvodní ředitelství Policie České republiky“.

57. V § 37 odst. 5 se slova „Nápravně výchovný ústav“ nahrazují slovem „Věznice“ a slovo „výchovné“ se nahrazuje slovy „školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dále jen „výchovné zařízení“)“.

58. V § 37 odstavec 6 zní:

(6) Věznice vrátí soudu jedno vyhotovení nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody s potvrzením, že odsouzený nastoupil trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody, nebo oznámí bez průtahu soudu, že trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody ve stanovené lhůtě nastoupeny nebyly. Je-li odsouzený ve výkonu jiného trestu odnětí svobody nebo ve výkonu jiného trestního opatření odnětí svobody, potvrdí věznice příjem nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody na jednom jeho vyhotovení, uvede, kdy trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody bude pravděpodobně nastoupeno, a vrátí je neprodleně soudu. O přemístění odsouzeného do jiné věznice, o zahájení ochranného léčení, o jeho útěku a dopadení, o jeho úmrtí, o přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, o podmíněném propuštění, jakož i o tom, že byl odsouzený v důsledku výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření odnětí svobody, udělení milosti, amnestie nebo z jiného důvodu propuštěn na svobodu, podá věznice, v níž odsouzený naposledy byl, neprodleně zprávu soudu, který rozhodl v prvním stupni; v případě podmíněného propuštění podá zprávu též soudu, který o podmíněném propuštění rozhodl.“.

59. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody

Byl-li povolen podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody a soud rozhodl o přijetí záruky zájmového sdružení občanů za nápravu obviněného, v žádosti o výchovné spolupůsobení podle § 329 odst. 3 tr. ř. soud zájmovému sdružení občanů sdělí, zda a jaká přiměřená omezení a povinnosti podle § 48 odst. 4 tr. zák. byly obviněnému uloženy. Zároveň je požádá, aby podle obsahu těchto omezení a povinností zaměřilo své výchovné působení, sledovalo, zda obviněný omezení dodržuje, a podalo soudu ihned zprávu o jejich případném porušování. Rovněž požádá o sdělení změny zaměstnání nebo bydliště obviněného.“.

60. V § 40 odst. 1 se za slova „prací v“ vkládají slova „peněžitý trest, trest domácího vězení nebo“.

61. V § 41 odst. 1 se za slovo „ústavního“ vkládají slova „s přílohami podle § 351 odst. 5 tr. ř.“.

62. V § 41 odst. 1 a v § 42 odst. 1 se slova „§ 72 odst. 5 tr. zák.“ nahrazují slovy „§ 99 odst. 6 tr. zák.“.

63. V § 41 odst. 2 a v § 42 odst. 2 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávná“ a slova „základní nebo náhradní služby a u vojáků z povolání“ se zrušují.

64. V § 41 odst. 2 se na konci věty druhé doplňují slova „nebo opatrovníka“.

65. V § 41 odstavec 3 zní:

(3) Nenastoupí-li vyzvaná osoba výkon ochranného léčení ústavního ve stanoveném termínu nebo je-li nebezpečná pro své okolí, nařídí předseda senátu (samosoudce) její dodání do zdravotnického zařízení územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky, městskému ředitelství Policie České republiky nebo obvodnímu ředitelství Policie České republiky podle místa bydliště nebo pobytu osoby. Není-li bydliště osoby, jíž bylo léčení uloženo, známo, příkaz k dodání do výkonu ochranného léčení v ústavní formě se zašle územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky, městskému ředitelství Policie České republiky nebo obvodnímu ředitelství Policie České republiky v obvodu soudu.“.

66. V § 42 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soud dále zdravotnické zařízení upozorní na povinnost podle § 353 odst. 1 věty druhé tr. ř.“.

67. V § 42 odst. 2 se na konci věty třetí doplňují slova „nebo opatrovníka“.

68. V § 43 odstavec 1 zní:

(1) Jestliže u odsouzeného, který je ve výkonu trestu odnětí svobody, je léčení vykonáváno ve věznici, a nebylo rozhodnuto o upuštění od výkonu ochranného léčení (§ 99 odst. 7 tr. zák.), nebo odsouzený nebyl z výkonu tohoto ochranného léčení propuštěn, anebo nebylo léčení ukončeno (§ 99 odst. 6 tr. zák.), podá věznice dva měsíce před předpokládaným ukončením výkonu trestu odnětí svobody okresnímu soudu, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává, zprávu o dosaženém výsledku ochranného léčení. Jestliže účelu ochranného léčení vzhledem k délce výkonu trestu odnětí svobody nebylo dosaženo, rozhodne soud o jeho pokračování ve zdravotnickém zařízení ještě před ukončením výkonu trestu.“.

69. V § 43 odst. 2 se slova „nápravně výchovný ústav“ nahrazují slovem „věznice“.

70. V § 44 odst. 1 se slovo „a“ za slovem „výkonu“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „a opis znaleckého posudku z oboru psychiatrie či psychologie, pokud byl v dané věci vypracován“.

71. V § 44 odst. 2 se slovo „změně“ nahrazuje slovem „přeměně“.

72. V § 46 odstavec 2 zní:

(2) Vykonavatelé provádějí zejména tyto úkony:

a) prodej movitých věcí při likvidaci pozůstalosti prováděný soudem podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí (§ 232 odst. 1 písm. a) z. z. ř.),

b) úkony spojené s odnětím dítěte (§ 504 z. z. ř.),

c) úkony spojené s provedením výkonu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (§ 493 až 497 z. z. ř.),

d) úkony spojené s realizací výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv povinného spočívajících ve vydání nebo dodání věci (§ 320 o. s. ř.),

e) úkony spojené s provedením výkonu rozhodnutí správou nemovité věci,

f) osobní prohlídku povinného a prohlídku jeho místností, skříní a jiných schránek (§ 325a o. s. ř.),

g) soupis movitých věcí (§ 326 o. s. ř.),

h) prodej věcí, které se rychle kazí, mimo dražbu (§ 326b o. s. ř.),

i) zajištění sepsaných věcí (§ 327 o. s. ř.),

j) označení sepsaných věcí, které nebyly zajištěny (§ 327 odst. 3 o. s. ř.),

k) pojetí věci do soupisu zápisem do protokolu (§ 327a odst. 1 o. s. ř.),

l) odhad sepsaných movitých věcí, nebyl-li přibrán znalec (§ 328 o. s. ř.),

m) prodej pohledávek a prodej sepsaných věcí v dražbě (§ 314b odst. 1 a § 329 odst. 1 o. s. ř.),

n) vydání výtěžku z prodaných věcí oprávněným nebo jiným věřitelům, popřípadě složení výtěžku u soudu (§ 331 a 331a o. s. ř.),

o) vydání odebraných peněz oprávněnému nebo jejich složení u soudu (§ 333 o. s. ř.),

p) jednání potřebná k uplatnění práv z cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky (§ 334 o. s. ř.),

q) úkony potřebné ke zpeněžení sepsaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (§ 334a o. s. ř.),

r) jednotlivé úkony při dražbě nemovité věci a závodu (§ 336h odst. 1 a § 338u odst. 1 o. s. ř.),

s) podání návrhu k vymožení potřebných částek proti vydražiteli (§ 336n odst. 3 o. s. ř.),

t) vyklizení nemovitých věcí, staveb, bytů a jiných místností, odevzdání vyklizených věcí povinnému nebo zletilému příslušníku jeho domácnosti, předání vyklizených věcí do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli, prodej nevyzvednutých věcí a rozdělení výtěžku tohoto prodeje (§ 340 až 344 o. s. ř.),

u) zničení zjevně bezcenné věci (§ 341 odst. 4 o. s. ř.),

v) odebrání movitých věcí se vším, co k nim patří, povinnému, nebo tomu, kdo je ochoten je vydat, a jejich odevzdání oprávněnému (§ 345 o. s. ř.),

w) úkony spojené s realizací rozhodnutí prodejem movité věci podle § 348 o. s. ř.,

x) úkony směřující k obnovení předešlého stavu podle § 351a o. s. ř.“.

73. Poznámka pod čarou č. 10 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

74. V § 49 odst. 1 se slova „sepíše vykonavatel“ nahrazují slovy „vykonavatel pořídí záznam nebo sepíše“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Ve věcech podle § 68 odst. 1 vykonavatel vždy sepíše protokol nebo pořídí zvukově obrazový záznam.“.

75. V § 49 odst. 2 písm. b) se za slovo „místo,“ vkládá slovo „datum,“.

76. V § 49 odst. 2 písmeno c) zní:

c) osobní jména a příjmení zaměstnanců soudu, kteří se zúčastnili úkonu, osobní jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a osobní jména a příjmení dalších osob, které jsou úkonu podle § 53 a 54 přítomny,“.

77. V § 49 odst. 2 písm. f) se za slovo „zjištění“ vkládá slovo „osobního“.

78. V § 49 odst. 3 se slova „občané přibraní“ nahrazují slovy „osoby přibrané“.

79. V § 49 odst. 4 se slova „občan přibraný“ nahrazují slovy „osoba přibraná“.

80. V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Pořizuje-li se o průběhu prohlídky bytu a jiných místností záznam, je třeba pořídit zvukově obrazový záznam, který obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.“.

81. Na konci nadpisu § 50 se doplňují slova „na místě samém“.

82. V § 50 odst. 1 se slova „ , místě podnikání“ zrušují.

83. V § 50 odst. 1, § 60, 61, § 63 odst. 1, 2 a 4, § 65 a v § 88 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

84. V § 51 odst. 1 se slova „manžel povinného nebo jiná osoba, že má k věcem právo, které nepřipouští výkon rozhodnutí, nebo tvrdí-li povinný, že věci náležejí někomu jinému nebo jsou vyňaty“ nahrazují slovy „osoba přítomná při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, nebo se jedná o věci, které jsou vyloučeny“.

85. V § 51 odst. 2 se slova „povinného nebo někoho jiného“ nahrazují slovy „osoby přítomné při soupisu“, za slova „uvede vykonavatel“ se vkládá slovo „osobní“ a za slova „této osoby“ se vkládají slova „a osoby, které podle tvrzení osoby přítomné při soupisu náležejí sepsané věci, pokud byly tyto údaje uvedeny,“.

86. V § 52 odst. 3 se slova „nebo dražba skončena podle § 330 odst. 1 o. s. ř.“ nahrazují slovy „ , dražba skončena podle § 330 odst. 1 o. s. ř. nebo věc převzata oprávněným podle § 330 odst. 4 o. s. ř.“.

87. V § 53 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) K otevření bytu, sídla nebo jiné místnosti, skříně nebo jiné schránky povinného je třeba přibrat zámečníka.

(2) Po skončení prohlídky musí být dveře bytu, sídla nebo jiné místnosti povinného opět uzamčeny a klíče od zámku předány dotčeným osobám, popřípadě uloženy na jiném vhodném místě dosažitelném pro tyto osoby. O tom, kde si mohou klíče vyzvednout, musí být dotčené osoby vyrozuměny. Je-li to možné, po otevření se skříně nebo jiné schránky opět uzavřou.“.

88. § 54 včetně nadpisu zní:

㤠54

Přibrání vhodné osoby

Je-li to potřebné, zejména vzhledem k okolnostem případu, vykonavatel přibere k provádění soupisu věcí vhodnou osobu a v protokolu, případně záznamu uvede její osobní jméno, příjmení a bydliště; osoba protokol rovněž podepíše.“.

89. V § 56 odst. 2 písm. c) se slova „prováděném soudem nebo jiným státním orgánem“ nahrazují slovy „nebo exekuci nařízené nebo vedené soudem, soudním exekutorem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy“.

90. V § 56 odst. 2 písm. e) a v § 59d odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

91. § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57

Postup při soupisu peněžních prostředků v cizí měně

Peněžní prostředky v cizí měně vykonavatel převezme a odevzdá neprodleně soudu, který je urychleně nabídne devizovému místu ke koupi.“.

92. V § 59 se odstavec 4 zrušuje.

93. § 59a včetně nadpisu zní:

㤠59a

Postup při soupisu cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky

(1) Akcie, směnky, šeky nebo jiné listinné cenné papíry a jiné listiny představující právo na splacení dlužné částky vykonavatel sepíše, i bez návrhu je vždy odebere povinnému a odevzdá je u soudu. Je-li údaj o cenném papíru nebo jiné listině představující právo na splacení dlužné částky znám z rejstříku, seznamu nebo jiné evidence, vykonavatel věc sepíše postupem podle § 327a o. s. ř.

(2) Zaknihované nebo imobilizované cenné papíry vykonavatel sepíše postupem podle § 327a o. s. ř., jakmile se z listin nalezených u povinného, z jeho sdělení nebo na základě zprávy centrálního depozitáře nebo osoby vedoucí jinou evidenci dozví, že pro povinného jsou takové cenné papíry evidovány. V protokolu o soupisu vykonavatel uvede, jaké cenné papíry byly sepsány a kdy a že povinný s nimi ode dne soupisu nesmí nakládat.“.

94. V § 59b odst. 1 se slova „ , jejichž předložení je třeba k uplatnění práva,“ nahrazují slovy „představující právo na splacení dlužné částky“.

95. V § 59c odst. 1 se slova „1000 Kč“ nahrazují slovy „částku odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce“.

96. V § 59c odst. 2 se slova „odevzdá je“ nahrazují slovy „neprodleně je odevzdá“.

97. Za § 59d se vkládá nový § 59e, který včetně nadpisu zní:

㤠59e

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 62a obdobně.“.

98. V části deváté nadpisu oddílu třetího se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

99. Na konci textu § 60 se doplňují slova „ , a má-li být prodána nemovitá věc, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví“.

100. V § 62 odst. 1 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.

101. Za § 62 se vkládá nový § 62a, který včetně nadpisu zní:

㤠62a

Dražba nemovité věci provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li soud provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na internetové stránce, na které se dražba bude konat, soud zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, a oznámení, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

a) před vyšším soudním úředníkem nebo vykonatelem po prokázání totožnosti platným dokladem totožnosti,

b) úředně ověřeným podpisem, nebo

c) uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Soudce nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5) Je-li v posledních 5 minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o 5 minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o 5 minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání 5 minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6) Bezprostředně po ukončení dražby soudce udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7) O provedené dražbě se pořizuje protokol, ve kterém se uvedou

a) údaje podle § 49 odst. 2 písm. a) a b) a označení oprávněného a povinného,

b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,

c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,

d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,

e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.“.

102. V § 63 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Usnesení o příklepu se vyvěsí na úřední desce soudu v den, kdy bylo vydáno.

(4) Oznámení o přihlášených pohledávkách, o nichž soud rozhodne v rozvrhu, se vyvěsí na úřední desce soudu nejpozději do 7 dnů ode dne konání první dražby.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

103. § 63a včetně nadpisu zní:

„Postižení závodu

§ 63a

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu musí obsahovat přesné označení závodu, který má být postižen, a upozornění, že nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na jmění, které slouží provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, a to podle stavu, jaký tu bude ke dni příklepu, a má-li být postižen závod, k jehož využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

104. V § 63b odst. 1 a 2, § 63c, § 63d odst. 1, § 63e odst. 1, 2 a 4 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

105. V § 63b odst. 1 se slova „správců konkursní podstaty“ nahrazují slovy „insolvenčních správců“.

106. V § 63b odst. 1 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“.

107. V § 63e odst. 1 a 4 se slovo „prodejem“ nahrazuje slovem „postižením“.

108. § 64 se zrušuje.

109. § 66 zní:

㤠66

Jsou-li při výkonu rozhodnutí vyklizením z vyklizovaného objektu odstraněny věci, které jsou zjevně bezcenné, a vyklizení není přítomen nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věci odmítnuto, soud věci zdokumentuje tak, že je vyfotografuje nebo pořídí jejich zvukově obrazový záznam. Nařízení zničení věci se uvede v záznamu, případně protokolu o vyklizení.“.

110. V nadpisu § 68 se slova „o výchově nezletilého dítěte“ nahrazují slovy „ve věcech péče soudu o nezletilé“.

111. V § 68 odst. 1 se slova „rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte“ nahrazují slovy „předběžného opatření upravujícího poměry dítěte, rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o péči o nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Výkon podle věty první může provést i soudce určený rozvrhem práce.“.

112. V § 68 odst. 2 se slova „o výchově nezletilého dítěte“ nahrazují slovy „nebo dohody podle odstavce 1“.

113. V nadpisu § 69 a v § 69 odst. 1 se slova „o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným“ nahrazují slovy „ve věci ochrany proti domácímu násilí“.

114. V § 69 odst. 2 se slovo „dočasně“ a slova „a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b),“ zrušují, slova „státními orgány“ se nahrazují slovy „orgány veřejné moci“ a za slovo „povolání,“ se vkládají slova „případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu,“.

115. V § 70 odst. 1 se za slovo „též“ vkládá slovo „osobní“.

116. V § 70 odst. 2 se slova „povinná osoba“ nahrazují slovem „povinný“ a slova „její data“ se nahrazují slovy „datum jeho“.

117. V části deváté se za oddíl pátý vkládá nový oddíl šestý, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl šestý 

Exekuční řízení

§ 70a

Soud vydá nové pověření podle § 43a exekučního řádu, pokud zjistí, že pověření obsahuje chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. V novém pověření zároveň uvede, že pověření nahrazuje dříve vydané pověření.“.

Dosavadní oddíl šestý se označuje jako oddíl sedmý.

118. V části deváté nadpisu oddílu sedmého se slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezených ve svéprávnosti“.

119. V § 71 odst. 1 se za slovo „dohled“ vkládají slova „nebo jimž uložil omezení bránící škodlivým vlivům na jejich výchovu“.

120. V § 71 odstavec 2 zní:

(2) Byla-li nařízena ústavní výchova, může soud při přezkoumávání, zda trvají důvody pro nařízení tohoto opatření, vykonat návštěvu zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo požádat soud, v jehož obvodu se vykonává ústavní výchova, aby soudce návštěvou v zařízení pro výkon ústavní výchovy zjistil skutečnosti potřebné pro přezkoumání, zda trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy, a podal dožadujícímu soudu zprávu o výsledku návštěvy.“.

121. § 73 zní:

㤠73

Byl-li osobě omezené ve svéprávnosti jmenován soudem opatrovník, uloží soud opatrovníkovi, aby podával podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, zprávu o činnosti opatrovníka. Ve zprávě o činnosti opatrovník uvede přehled o nakládání s majetkem opatrovance, zda je opatrovanec v nějakém zařízení nebo jak a kde bydlí, rámcově jaký je zdravotní stav opatrovance, jakým způsobem plní opatrovník své povinnosti a další podstatné okolnosti, které mu soud uložil. Údaje obsažené ve zprávě opatrovníka soud přezkoumá.“.

122. V nadpisu části desáté se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.

123. V § 74 odst. 1 se za slovo „Soud“ vkládají slova „příslušný k řízení o pozůstalosti (dále jen „pozůstalostní soud“)“.

124. V § 74 odst. 1 a 8, § 93 odst. 1, § 95, § 99 odst. 1 a 2 písm. c), § 100 úvodní části ustanovení a v § 100 písm. b) se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.

125. V § 74 odst. 3 se za slovo „komisaře“ vkládá slovo „pozůstalostní“ a slova „ , který ho provedením úkonů v řízení o dědictví pověřil (dále jen „dědický soud“)“ se zrušují.

126. V § 74 odst. 4, § 94 odst. 1, 4 a 5 a v § 95 se slovo „dědickému“ nahrazuje slovem „pozůstalostnímu“.

127. V § 74 odst. 4 se slovo „písemné“ nahrazuje slovem „listinné“.

128. V § 74 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

129. V § 74 odst. 5 a 6 a v § 94 odst. 1 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.

130. V § 74 odst. 6 se za slova „ustanoven náhradník“ vkládá slovo „notáře“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Náhradník notáře vykonává úkony soudního komisaře svým jménem.“.

131. V § 74 odst. 7 se slova „6 nebo 7“ nahrazují slovy „5 nebo 6“.

132. § 75 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠75

Zjišťování v evidencích

(1) Zjišťování v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky (dále jen „Komora“) podle § 140 odst. 1 z. z. ř. provádí soudní komisař neprodleně po převzetí spisu.

(2) Zjišťování v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu vedené Komorou podle § 140 odst. 1 z. z. ř. provádí soudní komisař až na základě výsledku předběžného šetření podle § 139 z. z. ř. Toto zjišťování se provede vždy u zůstavitelů, u nichž v době smrti trvalo manželství, jinak jen odůvodňují-li potřebu zjišťování výsledky řízení.

(3) Výtisk sdělení Komory podle zvláštního právního předpisu13) se založí do spisu.

13) § 35c odst. 2 a § 35d odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.“.

133. § 76 až 81 včetně nadpisů znějí:

㤠76

(1) V protokolu sepsaném podle § 142 odst. 2 z. z. ř. se ohledně právních jednání pro případ smrti zejména uvede, v jaké formě je listina sepsána, zda není poškozena nebo opravována, zda neobsahuje skutečnosti zeslabující její věrohodnost, datum listiny a identifikační údaje o osobách uvedených v listině. Jedná-li se o notářský zápis, uvede se dále jméno, příjmení a sídlo notáře, který zápis sepsal, a rejstříkové označení notářského zápisu.

(2) V protokolu sepsaném podle § 144 odst. 3 z. z. ř. se uvede, že soudní komisař vyjmul listinu z obalu, kterým byla opatřena při jejím převzetí do úschovy, a že listinu přečetl. Dále se v protokolu uvedou údaje podle odstavce 1 věty první a stanoviska osob podle § 144 odst. 3 z. z. ř.

§ 77

(1) Je-li listina uvedená v § 142 odst. 1 z. z. ř. předložena osobně, uvede se v protokolu sepsaném podle § 142 odst. 2 z. z. ř. jméno, příjmení, datum narození a bydliště této osoby (dále jen „předkladatel“), dále její prohlášení, kde byla listina uložena nebo nalezena, a údaje uvedené v § 76 odst. 1 větě první.

(2) Jedná-li se o listinu, která měla být podle prohlášení předkladatele sepsána nebo podepsána zůstavitelem, uvede se v protokolu prohlášení předkladatele, zda byla listina sepsána nebo podepsána vlastní rukou zůstavitele a zda tomuto jednání byl přítomen.

(3) Jedná-li se o listinu, u níž spolupůsobili svědci nebo další osoby, zjišťuje se, jaké je jejich současné bydliště a jaký je jejich vztah k závětí povolaným a zákonným dědicům. Pokud svědkové nežijí, zjišťuje se také datum jejich smrti.

(4) V protokolu sepsaném podle odstavců 1 až 3 se potvrdí převzetí listiny a jedno jeho vyhotovení se vydá předkladateli.

§ 78

(1) Bylo-li v řízení o pozůstalosti zjištěno, že zůstavitel zanechal více právních jednání pro případ smrti, která nejsou totožná, je třeba zjistit stav a obsah všech.

(2) Vyjde-li listina zůstavitele uvedená v § 142 odst. 1 z. z. ř. najevo až po skončení řízení o pozůstalosti, soud zjistí její stav a obsah a seznámí s ní osoby, jejichž práv nebo povinností by se listina mohla týkat. Na tuto činnost se pověření notáře podle § 101 z. z. ř. nevztahuje.

§ 79

(1) Účastníci řízení mohou nahlížet do listin uvedených v § 142 odst. 1 z. z. ř., které nebyly sepsány formou notářského zápisu a jejichž stav a obsah byl zjištěn, a pořídit si z nich opisy nebo výpisy. Soud nebo soudní komisař, u nichž je listina uložena, umožní nahlédnutí do ní jen účastníkovi řízení. Pro nahlížení do notářských zápisů platí příslušná ustanovení notářského řádu.

(2) Listinu, která nebyla sepsána formou notářského zápisu, může soud zapůjčit jen jinému soudu nebo znalci ustanovenému k tomu, aby ohledně listiny vypracoval znalecký posudek, a dále orgánu činnému v trestním řízení pro účely trestního řízení. Na místo zapůjčené listiny se do Sbírky prohlášených pořízení pro případ smrti založí její ověřená kopie, na níž se vyznačí doložka obsahující údaje o tom, kdy a komu, popřípadě k jaké spisové značce byla listina zapůjčena.

§ 80

Manželské smlouvy

(1) Zjistí-li se postupem podle § 140 odst. 1 z. z. ř., že zůstavitel uzavřel smlouvu o manželském majetkovém režimu a tato smlouva je uložena u soudního komisaře, postupuje se obdobně podle § 76 odst. 1.

(2) Soudní komisař v řízení také zjišťuje, zda zůstavitel měl změněn manželský majetkový režim listinou, která v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu není evidována.

§ 81

Předběžné šetření

V rámci předběžného šetření podle § 139 z. z. ř. soudní komisař zejména provede výslech osoby, o níž lze předpokládat, že je informována o osobních a majetkových poměrech zůstavitele, o jeho dluzích, nákladech jeho pohřbení, případně o jeho právních jednáních pro případ smrti, a vyhotoví o tom protokol.“.

134. § 82 se zrušuje.

135. V § 83 se slova „Neodkladné opatření“ nahrazují slovy „Závěra pozůstalosti“.

136. § 84 se zrušuje.

137. § 85 a 86 znějí:

㤠85

(1) Závěru pozůstalosti zapečetěním v bytě nebo na jiném místě (dále jen „byt“) provede soud nebo soudní komisař u vstupu do bytu uzávěrami tak, aby bylo možno následně zjistit, zda nedošlo k neoprávněnému vniknutí do tohoto bytu. Jako uzávěra se zpravidla použije lepicí páska a otisky úředního razítka tak, aby bylo možno následně zjistit případné porušení uzávěry. O zapečetění bytu se vyhotoví protokol.

(2) Zapečetění bytu nelze provést, nebyl-li zůstavitel jeho jediným uživatelem nebo brání-li tomu jiná závažná okolnost. Překážka, která brání zapečetění, se uvede do protokolu nebo poznamená do spisu.

§ 86

Pominou-li důvody zákazu výplaty z účtu nebo z vkladní knížky podle § 150 odst. 1 z. z. ř., zruší ho soud usnesením.“.

138. § 87 se zrušuje.

139. V nadpisu § 88 se slovo „majetku“ nahrazuje slovy „aktiv a pasiv pozůstalosti“.

140. V § 88 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Soudní komisař činí v řízení výzvy podle § 141 z. z. ř. týkající se aktiv a pasiv pozůstalosti, nepostačí-li k jejich zjištění údaje získané postupem podle § 172 a 173 z. z. ř.“.

141. V § 88 odst. 2 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“ a slovo „to“ za slovem „poskytnutí“ se zrušuje.

142. § 90 až 92 včetně nadpisu znějí:

㤠90

Rozhodnutí o dědictví

(1) V rozhodnutí o dědictví se uvede jméno a příjmení soudního komisaře, adresa jeho notářské kanceláře a údaj, že byl v řízení o pozůstalosti pozůstalostním soudem pověřen k provedení úkonů jako soudní komisař. V poučení o odvolání se jako místo k podání odvolání uvede adresa sídla pozůstalostního soudu a adresa notářské kanceláře soudního komisaře. Písemné vyhotovení rozhodnutí o dědictví podepisuje soudní komisař, zástupce notáře ustanovený podle § 24 odst. 1 notářského řádu, společník notáře nebo notářský kandidát, který byl notářskou komorou ustanoven k zastupování notáře při výkonu jeho činnosti.

(2) Stejnopisy rozhodnutí o dědictví vydaných soudním komisařem se opatří otiskem jeho úředního razítka. Je-li zástupcem soudního komisaře notář, opatří stejnopis usnesení svým úředním razítkem. Je-li zástupcem soudního komisaře notářský kandidát, opatří stejnopis usnesení úředním razítkem notáře, kterého zastupuje.

(3) Při doručování rozhodnutí o dědictví vydaných soudním komisařem se postupuje obdobně jako při doručování jiných soudních rozhodnutí.

§ 91

Návrh rozhodnutí

Má-li soudní komisař připravit pro pozůstalostní soud návrhy rozhodnutí a jiných úkonů soudu podle § 100 odst. 3 z. z. ř., předá spis a návrh rozhodnutí či jiných úkonů v elektronické podobě tomuto soudu.

§ 92

Oznamovací povinnost

(1) Stejnopis pravomocného rozhodnutí o dědictví, které se týká věcných práv k nemovitým věcem, předá soudní komisař v elektronické podobě katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí.

(2) Je-li součástí rozhodnutí o dědictví, z něhož se vyhotovuje stejnopis podle odstavce 1, geometrický plán, jímž došlo k rozdělení nebo sloučení pozemků nebo k zaměření půdorysu budov, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, stejnopis pravomocného rozhodnutí o dědictví s geometrickým plánem se příslušnému katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu předají v listinné podobě.

(3) Doručuje-li soudní komisař stejnopis rozhodnutí o dědictví příslušnému katastrálnímu pracovišti, připojí k němu vyplněný formulář zveřejněný za tímto účelem na internetové stránce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.“.

143. V nadpisu § 93 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.

144. V § 93 odst. 1 se slova „způsoby podle § 175u o.s.ř.“ zrušují.

145. V § 93 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

146. V § 94 odst. 1 se slovo „postupu“ nahrazuje slovy „provedení potřebných úkonů“.

147. V § 94 odst. 2 a 3 se slovo „dědický“ nahrazuje slovem „pozůstalostní“.

148. V § 94 odst. 5 se za slovo „dovolání“ vkládají slova „v době, kdy soudní komisař nemá k dispozici pozůstalostní spis“.

149. V nadpisu části jedenácté se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.

150. V § 99 odst. 1 se slova „§ 175za o.s.ř.“ nahrazují slovy „§ 100 odst. 1 z. z. ř.“.

151. V § 99 odst. 2 písmeno d) zní:

d) způsob určení notáře, který bude pověřen, zruší-li soud pověření notáře podle § 104 z. z. ř., bude-li pověřený notář vyloučen podle § 105 z. z. ř. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z. z. ř.“.

152. V § 100 písm. a) se slovo „bydliště“ nahrazuje slovy „trvalého pobytu“ a slova „§ 88 odst. 1 písm. i) o.s.ř.“ se nahrazují slovy „§ 98 z. z. ř.“.

153. V § 100 písm. b) se slova „době narození či“ nahrazují slovy „datu narození nebo“.

154. § 103 se zrušuje.

155. Nadpis části dvanácté zní:

„Úschovy v řízení o pozůstalosti“.

156. § 105 se zrušuje.

157. § 106 a 107 znějí:

㤠106

Výše peněžní hotovosti uložené v kovové skříni soudu nesmí překročit částku 50000 Kč.

§ 107

V případě, že byl předmět úschovy uložen u schovatele, při skončení úschovy soud nařídí poukazem schovateli, aby předmět úschovy vydal určenému příjemci; současně schovatele vyzve k vyúčtování nákladů spojených s úschovou.“.

158. § 110 zní:

㤠110

(1) Přijímá-li soudní komisař do úschovy peníze v hodnotě vyšší než 20000 Kč, poskytne složiteli údaje potřebné ke složení na účet soudu.

(2) Do trezoru soudního komisaře v jeho kanceláři nebo do bezpečnostní schránky notáře u banky lze peníze trvale uložit jen do celkové výše 50000 Kč ve všech věcech řízení o pozůstalosti.“.

159. § 112 zní:

㤠112

Zjistí-li soudní komisař v době, kdy na základě pověření soudu provádí úkony v řízení o pozůstalosti, že předmět úschovy nepatřil zůstaviteli, vydá předmět úschovy oprávněné osobě.“.

160. V § 113 odstavec 2 zní:

(2) K vydání předmětu úschovy dává písemný pokyn soudce.“.

161. Za § 113 se vkládají nové § 113a až 113c, které znějí:

㤠113a

(1) Soud v rámci jiné činnosti soudu přijímá do úschovy

a) peníze složením nebo převodem na běžný účet soudu u banky,

b) vkladní knížky, cenné papíry, cennosti a jiné movité věci tak, že je uloží nejprve do kovové skříně soudu, pokud to velikost věcí dovolí,

c) ostatní movité věci, jež se nehodí pro úschovu v kovové skříni, tím, že je uloží u vhodného schovatele.

(2) Do úschovy nelze přijmout věci podléhající zkáze a věci, které pro jejich povahu nebo velikost nelze uložit v kovové skříni soudu ani u banky a nepodaří se pro ně nalézt schovatele.

§ 113b

(1) Věci a peníze uložené do kovové skříně soudu musí být nejpozději následující pracovní den předány do úschovy u banky.

(2) Od postupu podle odstavce 1 lze upustit, jde-li o úschovu vkladních knížek se zůstatky, které v jedné věci nepřesahují v součtu 20000 Kč, cenných papírů znějících v jedné věci na hodnotu nepřesahující v součtu 20000 Kč a drobných movitých věcí nepatrné ceny.

§ 113c

(1) Věci, které se nehodí k úschově v kovové skříni soudu ani k úschově u banky, se uloží u schovatele. Soud vyhledá vhodného schovatele zejména mezi právnickými a fyzickými osobami zabývajícími se úschovou věcí.

(2) Při skončení úschovy soud nařídí poukazem schovateli, aby předmět úschovy vydal určenému příjemci; současně schovatele vyzve k vyúčtování nákladů spojených s úschovou.“.

162. V § 114 odst. 2 se slova „§ 185e o. s. ř.“ nahrazují slovy „§ 299 z. z. ř.“.

163. V § 116 odst. 2 se slova „§ 185m odst. 2 a 3 o.s.ř.“ nahrazují slovy „§ 307 odst. 1 a 2 z. z. ř.“ a slova „§ 185r odst. 2 o.s.ř.“ se nahrazují slovy „§ 313 odst. 3 z. z. ř.“.

164. V § 116a odst. 1 se slovo „a“ za slovy „povinnosti soudce (předsedy senátu)“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „§ 69, 77, 83, 88, 158a, 158d, 179b a 314b tr. ř. a § 75c odst. 2 a § 273a odst. 1 o.s.ř.“ se nahrazují slovy „§ 69, 76a, 77, 83, 83a, 88, 88a, 88m, 158a, 158d, 158e, 179b a 314b tr. ř., § 81, § 96 odst. 3, § 143 odst. 3, § 144 odst. 2, § 208 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, § 75c odst. 2 o. s. ř. a § 404, 456 a 462 z. z. ř.“.

165. V § 116a odst. 2 se slova „§ 76a o.s.ř.“ nahrazují slovy „§ 405 a 452 z. z. ř.“ a slova „§ 273a o.s.ř.“ se nahrazují slovy „§ 493 a 497 z. z. ř.“.

166. V § 116b odst. 2 se slova „§ 76a o.s.ř.“ nahrazují slovy „§ 452 z. z. ř.“.

167. Poznámky pod čarou č. 15 až 19 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.

Přesunout nahoru